Detall de Procediments

TECE - Alta de personal tècnic col·laborador per a la tramitació de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla RENHATA.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Alta de personal tècnic col·laborador per a la tramitació de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla RENHATA.

  Objecte del tràmit

  Inscripció del tècnic/a col·laborador/a per a la tramitació de les sol·licituds de subvencions del Pla Renhata de reforma interior d'habitatges, corresponent a la convocatòria de l'anualitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Professionals amb la capacitat tècnica suficient per a realitzar l'activitat de supervisar la correcta execució de les obres d'acord amb la normativa vigent d'obligat compliment en matèria d'habitatge.

  Requeriments

  - Els i les professionals han d'estar degudament inscrites en el col·legi oficial corresponent.
  - Es requereix disposar de signatura electrònica.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En la convocatòria s'estableix el termini fins al 30 de juny de 2020 (DOGV núm. 8811, de 14.05.2020). Després de l'alçament de la suspensió de terminis deguda a l'estat d'alarma declarat per la COVID-19, aquest període s'ha estés fins al dia 17 de juliol de 2020 inclusivament. No obstant això, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i amb la finalitat de pal·liar en la mesura del possible els efectes de disminució del ritme i volum de sol·licituds respecte de convocatòries precedents, atribuïbles a les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia, mitjançant Resolució de 09/07/2020 del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, s'ha acordat AMPLIAR EL TERMINI DE PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUDS D'AJUDES DEL PLA RENHATA 2020 FINS A LES 23.59 h. DEL DIJOUS 30 DE JULIOL DE 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment d'alta serà telemàtic, mitjançant l'ompliment, en línia, del formulari corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RENHATA_INSTEC&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18508

  Tramitació

  1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat"
  2) Omplir la sol·licitud
  3) Registrar i enviar

  Aquest tràmit és previ i imprescindible per a la posterior presentació de sol·licituds del Pla de reforma interior d'habitatge (pla RENHATA), corresponent a la convocatòria de l'anualitat. La inscripció del tècnic serà efectiva i, per tant, operativa a partir de la corresponent validació per part del departament responsable de la tramitació de les ajudes.

  Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  En fer aquest tràmit, les obligacions assumides pel personal tècnic col·laborador són:

  1. Informar el sol·licitant de les ajudes que puguen correspondre-li i dels requisits que ha de complir per a sol·licitar-les.

  2. Informar el sol·licitant del procediment de tramitació.

  3. Omplir i remetre telemàticament la sol·licitud d'ajudes i, si és el cas, la sol·licitud de qualificació definitiva perquè la tramite el servei territorial corresponent.

  4. Realitzar la descripció de les actuacions i el resum del pressupost de les obres per tipus d'actuació i per objectes (reforma d'habitacions humides -cuina, banys, lavabo-; adaptacions de l'habitatge per a diversitat funcional; introducció de sistemes integrats de domòtica al servei d'aquesta), partint del pressupost desglossat per partides aportat pel sol·licitant i comprovant que els preus s'ajusten a la base de dades de preus de la construcció de l'IVE (es pot utilitzar per a això l'aplicació de suport de l'IVE per al càlcul de pressupostos de cuines i banys). Si escau, descriure també l'aplicació dels criteris de sostenibilitat que estableixen les bases reguladores.

  5. Respecte d'obres executades (bé siga en el moment de la sol·licitud d'ajudes quan aquesta s'haja formalitzat amb les actuacions ja finalitzades, o bé siga en la fase de qualificació definitiva, si les ajudes s'han concedit a actuacions sense iniciar o en curs), cal redactar una descripció, segons l'apartat anterior, del que s'ha fet realment, comprovar la seua finalització i constatar que han arribat com a mínim a les condicions bàsiques i reglamentàries que estableix el document reconegut DRB 11/15, Guia sobre les condiciones bàsiques de l'habitatge existent, redactat per l'IVE i, si escau, acreditar en quina mesura es compleixen les especificacions que estableixen les bases reguladores per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat.

  Enllaços

  Sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat

  Web RENHATA

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (BOE núm. 266, de 06/11/1999).
  - Ordre 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata. (DOGV núm. 8801, de 29/04/2020).
  - Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata. (DOGV núm. 8811 de 14-05-2020)
  - Resolució de 9 de juliol de 2020 del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual acorda l'ampliació del termini de sol·licitud de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, Pla Renhata, convocades per a l'exercici 2020, mitjançant Resolució de 6 de maig de 2020

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/1999, de 5 de novembre.

  Vegeu l'Ordre 3/2020, de 24 d'abril.

  Vegeu la Resolució de 6 de maig de 2020

  Veure Resolució de 9 de juliol de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.