Detall de Procediments

Convocatòria d'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació de desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi amb entitats contractades amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria d'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació de desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi amb entitats contractades amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Objecte del tràmit

  L'objecte és l'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació de desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi amb entitats contractades en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
  La modalitat d'acció concertada que es convoca és de caràcter singular per a cada una de les províncies de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran accedir al règim d'acció concertada, d'acord amb l'article 2 c) de la Llei 7/2017, d'acció concertada, les entitats públiques o privades sense ànim de lucre no vinculades o creades ad hoc per una altra empresa o grup d'empreses amb ànim de lucre, entre els fins de la qual estiga el suport i col·laboració de pacients amb malaltia renal crònica.

  Requeriments

  Per a participar en la present convocatòria, hauran de complir els requisits establits en l'article 6 de l'Orde 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de servicis a les persones en l'àmbit sanitari.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import màxim total de l'acord d'acció concertada per a l'any de vigència és de 223.574,00 euros (IVA exento). En tot cas, este valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant. El gasto real quedarà limitat a aquell que resulte dels preus oferits per les entitats concertades i els servicis efectivament requerits per l'Administració.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies comptats a partir de l'endemà a ls publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8069, de 23/06/2017.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats públiques o privades sense ànim de lucre hauran d'omplir la SOL·LICITUD GENERAL D'ACCIÓ CONCERTADA que haurà d'anar acompanyada amb la documentació que a continuació es relaciona:
  - Certificat d'autorització administrativa a l'entitat.
  - Certificat d'inscripció en el registre de centres i servicis sanitaris de la Generalitat o en el registre corresponent d'inscripció si és el cas.
  - Documents acreditatius d'experiència de tres anys, com a mínim, en el servici objecte de l'acció concertada
  - Document acreditatiu de la titularitat del servici, o de disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al període de vigència d'esta acció concertada
  - Memòria descriptiva del servici a realitzar
  - Acreditació de la representació
  - Documents de l'apartat 4.2 de la convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD GENERAL D'ACCIÓ CONCERTADA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds hauran de dirigir-se a la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, per mitjà de la presentació de la sol·licitud. Es podran presentar els corresponents impresos d'instància normalitzats en qualsevol dels registres d'entrada dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, sense perjuí del que establix la legislació sobre procediment administratiu comú vigent.

  1 En la present convocatòria es constituirà una comissió tècnica per a la valoració de les sol·licituds presentades, d'acord amb el que preveu l'article 8.4 Orde 3/2017 d'1 de març de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'emissió d'informe sobre el compliment de requisits i la idoneïtat de l'entitat pública o privada sense ànim de lucre, si és el cas, per a realitzar la prestació sanitària objecte de concertació.

  2 L'informe sobre el compliment de requisits establits per a la concertació de prestació d'un determinat servici servirà de justificació per a la corresponent proposta d'acord d'acció concertada.

  3. Formalització dels acords d'acció concertada, per mitjà de document administratiu, autoritzat i subscrit per la persona competent en matèria de sanitat.

  4. En el moment de la formalització de l'acord d'acció concertada s'haurà d'acreditar amb originals, o còpies degudament compulsades, els requisits exigits per a poder subscriure l'acord d'acció concertada.

  5. Publicació de l'acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el portal de transparència de la Generalitat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Aquelles qüestions litigioses que puguen derivar-se d'este acord d'acció concertada seran resoltes per la consellera de Sanitat Universal i SalutPública , sense perjuí que, una vegada esgotada la via administrativa, puguen sotmetre's a la Jurisdicció Contenciosa Administrativa .

  Inici
 • Informació complementària

  L'acció concertada és una forma de gestió de servicis alternativa a la gestió directa o indirecta dels servicis públics, no econòmics, que realitzen entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de les persones.

  Criteris de valoració

  Els criteris de selecció de les sol·licituds tindran una puntuació màxima de 100 punts, que es distribuiran de la manera següent:
  a) Implantació en la mateixa localitat o àrea geogràfica en què es prestarà el servici: 5 punts
  b) Estructura i servicis que presta l'entitat: fins a 5 punts. D'ells es podrà atorgar fins a 2,5 punts atenent als mitjans materials amb què es compte i instal·lacions i fins a 2,5 punts atenent a l'estructura organitzativa del personal, incloent-hi la distribució de personal de servici, suplent o de guàrdia.
  c) Anys d'experiència acreditada en la gestió de servicis d'este tipus: Fins a 10 punts
  d) Memoria de planificació, coordinació i organització del servici amb les adjudicatàries del contracte de tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi, expedient número 231/2016: Fins a 10 punts
  e) Oferta econòmica del servici o servicis oferits, desglossant, si és el cas, l'IVA. Fins a 50 punts
  f) Relació nominal de la plantilla de personal del Servici, especificant el tipus de contracte, duració i antiguitat en l'empresa, conforme a l'annex II de la resolució d'esta convocatòria: Es prioritzarà els contractes de col·lectius més desfavorits així com l'estabilitat i duració en l'ocupació: Fins a 5 punts
  g) Bones pràctiques socials i gestió de personal, a través de creació d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i promoció de la igualtat efectiva d'hòmens i dones en el mercat de treball: 15 punts.
  Per a la valoració d'estos criteris de selecció es tindrà en compte la documentació presentada en l'apartat 4 d'esta convocatòria.
  En cas d'empat de la puntuació obtinguda per dos o més entitats a què haguera correspost la màxima puntuació, tindran preferència, en la selecció dels acords d'acció concertada corresponents, les propostes de les entitats que, en la solvència tècnica, presenten un pla d'igualtat prèviament aprovat per qualsevol administració pública o òrgan competent.
  En les ofertes finals de l'apartat c), es valorarà fins a 10, per mitjà d'una fórmula de proporció directa. S'atorgarà la màxima puntuació al nombre més gran d'anys d'experiència acreditada. La resta d'ofertes es valorarà per mitjà de proporcionalitat directa amb l'anterior, i s'aplicarà la formula següent:
  10xIOV/IOME on:
  · 10: És la màxima puntuació assignada al criteri anys
  · IOME: És el nombre d'anys de l'oferta major.
  · IOV: És el nombre d'anys de l'oferta a valorar
  En les ofertes finals de l'apartat e), es valorarà fins a 50, per mitjà d'una fórmula de proporció inversa. S'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta econòmica més baixa. La resta d'ofertes es valorarà per mitjà de proporcionalitat inversa amb l'anterior, i s'aplicarà la formula següent:
  50xIOME/IOV on:
  · 50: És la màxima puntuació assignada al criteri preu
  · IOME: És l'oferta més econòmica.
  · IOV: És l'import de l'oferta a valorar
  La valoració de les ofertes finals de la resta d'apartats es realitzarà per mitjà d'una fórmula de proporció directa.

  Obligacions

  Les entitats concertades assumixen, per mitjà de la firma de l'acord d'acció concertada, les obligacions següents:

  a) Rebre les propostes de transport dels pacients.
  b) Organitzar els desplaçaments i rutes amb el centre d'hemodiàlisi.
  c) Comunicar el mitjà, horari i la ruta al centre d'hemodiàlisi i al pacient
  d) Preparar, si és el cas, les relacions de desplaçaments a favor de l'entitat concertada i la documentació corresponent.
  e) Supervisar, en coordinació amb els centres d'hemodiàlisis les rutes de trasllats de pacients així com un pla de contingències que cobrisca imprevistos en els desplaçaments.
  f) Mantindre una base de dades de rutes i desplaçaments actualitzats.
  g) Realitzar l'enquesta anual de satisfacció dels pacients aprovada per la comissió de seguiment.
  h) Complir les accions contingudes en la memòria presentada de planificació, coordinació i bones pràctiques amb les adjudicatàries del contracte del servici de tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi.
  i) Acceptar i col·laborar en les actuacions de control i comprovació que puguen realitzar els òrgans competents, aportant quanta informació i documentació li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
  j) Presentar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública una memòria de seguiment de cada una de les actuacions realitzades en l'àmbit del present acord d'acció concertada.
  k) Les entitats concertades tenen l'obligació de vetlar perquè els desplaçaments es realitzen, si és el cas, amb empreses degudament autoritzades per al transport públic de persones, coordinant-se amb les adjudicatàries del contracte per al tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi.
  l) Remetre mensualment la documentació següent:

  - Relació dels pacients inclosos en el servici, degudament codificats als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, nombre dels desplaçaments i torn de tractament.

  - Base de dades amb la relació de trajecte-ruta efectuat pels pacients en què conste el nombre de rutes urbanes, el número, trajecte i quilòmetres de les rutes interurbanes. Esta relació serà contrastada i validada amb els centres sanitaris on els pacients reben el tractament, prèviament a la seua acceptació.

  - Factura mensual en què constarà el nombre de pacients i mitjà de desplaçament i tarifes aplicables a cada un dels casos i l'import de gestió corresponents a l'entitat i el llistat de totes aquelles contingències especials que s'hagen produït.

  Sancions

  S'establix un règim de penalitats en què les entitats concertades s'han de fer responsables que els servicis objecte de concert es presten dins del termini previst, en el lloc acordat i d'acord amb les característiques i requisits establits d'acord amb la resolució de 2 de juny de 2017. Amb este fi es tipifiquen conductes que es qualifiquen en incompliments lleus, greus i molt greus, i se'ls atrivuïxen penalitats que van des d'un 2% fins a un 10% del pressupost total de l'acció concertada.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 7/2017, de 30 de març de la Generalitat, sobre acció concertada per a la prestació de servicis a les persones en l'àmbit sanitari.
  - Orde 3/2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de servicis a les persones en l'àmbit sanitari.
  - Resolució de 2 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi.
  - Correcció d'errades de la Resolució de 2 de juny de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a la convocatòria de l'acció concertada per a la
  gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 7/2017. de 30 de març

  Vegeu l'Ordre 3/2017, d'1 de març

  Vegeu la Resolució de 2 de juny de 2017

  Vegeu la Correcció d'errades de la Resolució de 02 de juny de 2017

  Llistat de seguiment

  Acord de 27 de desembre de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb Alcer Castalia, d'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi per a les províncies de Castelló i València

  Acord de 27 de desembre de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb l'Associació Alacantina per a la Lluita contra les Malalties del Renyó, d'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi per a la província d'Alacant

  Resolució de pròrroga d'acció concertada per a la prestació per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada mitjançant hemodiàlisi per a la província d'Alacant.

  Resolució de pròrroga d'acció concertada per a la prestació per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada mitjançant hemodiàlisi per a les províncies de Castelló i Valencia.

  Inici
 • Preguntes freqüents
  Com puc obtindre més informació relativa a la convocatòria d'acció concertada?
  Pot contactar amb el Servici de Fundacions, Consorcis i Prestacions externes a través del correu electrònic serv_conciertos@gva.es

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.