Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Adhesió a la Plataforma eFormació de la Generalitat.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar l'adhesió als serveis de formació en línia de la Generalitat València.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden adherir-se i disposar de campus propi en la plataforma eFormació de la Generalitat els òrgans i les entitats següents:

  1. Les Corts.

  2. Sector públic instrumental (art. 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer):
  a) Els organismes públics de la Generalitat, que es classifiquen en:
  1r. Els organismes autònoms de la Generalitat,
  2n. Les entitats públiques empresarials de la Generalitat, i
  3r. Altres entitats de dret públic diferents de les anteriors,
  b) Les societats mercantils de la Generalitat,
  c) Les fundacions de sector públic de la Generalitat, i
  d) Els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la dita administració.

  3. Institucions de la Generalitat (apartat 3 de l'article 20 de l'Estatut d'Autonomia de la CV):
  a) La Generalitat la Sindicatura de Comptes
  b) Síndic de Greuges
  c) Consell Valencià de Cultura
  d) Acadèmia Valenciana de la Llengua
  e) Consell Jurídic Consultiu
  f) Comité Econòmic i Social

  4. Les entitats que integren l'Administració Local de la Comunitat Valenciana.

  5. Les universitats públiques per a cursos de formació del seu personal.

  Inici
 • Taxes

  No hi ha taxes

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini estarà obert durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud d'adhesió a la Plataforma eFormació de la Generaliat

  b) Document d'acceptació de les condicions d'ús de la plataforma eFormació.

  c) Document acreditatiu de representació de l'organització sol·licitant.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA eFORMACIÓ DE LA GENERALITAT

  DOCUMENT D'ACCEPTACIÓ D'ÚS DE LA PLATAFORMA eFORMACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Adhesió a la Plataforma de Formació en línia de la Generalitat, eFormació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18546

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Legislació vigent

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 10/2010, de 3 d'octubre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regula la plataforma d'eFormació de la Generalitat (DOGV núm. 8152, de 19/10/2017).
  - Correcció d'errades de l'Ordre 10/2017, de 3 d'octubre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regula la plataforma d'eFormació de la Generalitat (DOGV núm. 8153, de 20/10/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 10/2010, de 3 d'octubre

  Vegeu la correcció d'errades de l'Ordre 10/2017, de 3 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.