Detall de Procediments

Sol·licitud de l'ajuda destinada a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda, duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles la finalitat de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de l'ajuda destinada a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda, duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles la finalitat de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients.

  Objecte del tràmit

  L'ajuda destinada a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda dirigits a malalts crònics, que es desenrotllen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que s'inclouen en l'annex.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, els seus familiars, de voluntariat sanitari o que tinguen entre els seus fins millorar la qualitat de vida dels pacients, que desenrotllen programes d'ajuda mútua i autoajuda dirigits a malalts crònics, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, que complisquen els requisits següents:

  Requeriments

  a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre que corresponga.
  b) No tindre ànim de lucre..
  c) Disposar d'una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.
  A estos efectes s'entendrà per delegació permanent la presència física, amb domicili social, en el territori de la Comunitat Valenciana, acreditada documentalment. En este cas, la delegació permanent assumirà la gestió dels programes finançats per la Generalitat, i es comprometrà a portar la gestió economicoadministrativa i la direcció del programa en la seua oficina de la Comunitat Valenciana, obrint un compte bancari específic en esta.
  d) Tindre com a fins institucionals, arreplegats en els seus estatuts, la realització d'activitats d'ajuda mútua i autoajuda a malalts crònics, activitats de voluntariat de caràcter sanitari o activitats de millora de la qualitat de vida dels pacients. Haurà d'estar en condicions de demostrar, per mitjà de documentació fefaent, que l'associació actua de forma contínua en el dit àmbit i amb este objectiu.
  e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la forma establida reglamentàriament.
  f) No estar immersa en procediment de reintegrament de tot o part de les subvencions concedides per la Generalitat.
  g) Haver sigut declarada d'utilitat pública o haver presentat la sol·licitud de tal declaració en data anterior a la convocatòria de les ajudes les bases de la qual es regulen en la en l'orde 2/2015, de 28 d'agost.

  EXCLUSIONS
  No podran ser objecte de subvenció les següents entitats sense ànim de lucre:
  a) Aquelles en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  b) Cada una de les associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, els seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles els fins de les quals siguen millorar la qualitat de vida dels pacients, federades, quan la federació a què pertanyen siga sol·licitant del mateix programa.
  c) Les associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, els seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles els fins de les quals siguen millorar la qualitat de vida dels pacients, que siguen beneficiaris d'una línia nominativa amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que subvencione activitats objecte de les presents bases, en els Pressupostos de la Generalitat.
  d) Les associacions o entitats que exercisquen activitat econòmica.
  e) Aquelles associacions o entitats, sense ànim de lucre, que no estiguen declarades d'utilitat pública o que la data de presentació de la sol·licitud per a ser declarada d'utilitat pública fora posterior a la publicació de la convocatòria de les ajudes.
  f) Les entitats que hagen sigut beneficiàries d'ajuda per a programes d'ajuda mútua i autoajuda i hagen sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions, d'acord amb el que les lleis establisquen.
  g) Les entitats que tinguen deutes en període executiu amb la Comunitat Valenciana, llevat que estos estigueren degudament garantits.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - Amb caràcter general, el pagament de la subvenció es realitzarà amb la justificació prèvia de les ajudes concedides per part de l'entitat beneficiària, de conformitat amb el que establix l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  - Es podrà realitzar pagaments anticipats de fins a un 30 per cent de l'import total de la subvenció concedida. Si bé el Consell, mitjançant un acord, podrà modificar el dit percentatge, a l'alça, fins a un 50 per cent, de conformitat amb allò que s'ha assenyalat en els apartats 2 i 3 de l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8807, de 08/05/2020..

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En el registre electrònic de l'Administració o Organisme a què es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es referix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  - En qualsevol oficina de Correus. En este cas, la presentació de la sol·licitud en l'oficina de Correus corresponent haurà de fer-se d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels servicis postals, en sobre obert a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública siga datat i segellat abans de ser certificat. En el cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de Correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
  - En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  - En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  - En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  - I, preferentment, a:

  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 966478751
  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 961925500
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1855

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud de subvenció es dirigirà a la direcció general amb competència en matèria d'atenció al pacient, ajustant-se al model normalitzat.

  2. La sol·licitud s'acompanyarà amb la documentació que es relaciona, acreditativa dels requisits exigits:

  a) Certificació acreditativa de l'acord adoptat per l'òrgan competent pel qual s'autoritza la sol·licitud d'ajuda i s'aprova el programa i pressupost presentat.
  b) Memòria del programa d'activitats objecte de subvenció, que haurà de preveure almenys els apartats següents: títol, objectius, activitats a desenrotllar, terminis d'execució, necessitats professionals i forma d'avaluació prevista, així com els currículums de l'equip professional intervinent.
  c) Pressupost desglossat, per partides, dels gastos previstos per a l'exercici sol·licitat per al programa objecte de subvenció, així com pressupost dels possibles recursos amb què compte per al seu finançament. No es tindran en compte els pressupostos no relacionats amb el programa per al que se sol·licita l'ajuda.
  d) Memòria del programa de l'exercici anterior (si no consta ja en poder de la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient).
  e) Pressupost de l'any anterior.
  f) Fitxa descriptiva, segons el model normalitzat que elabore la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
  g) Certificat expedit per l'entitat bancària, on efectuar, si és el cas, els pagaments de la subvenció concedida, en el qual s'especifique el codi IBAN i titular, així com comunicació fefaent del CIF del peticionari. En cas de no haver obtingut subvenció amb anterioritat o haver sigut modificat el compte haurà de presentar Fitxa de manteniment de tercers.
  h) Còpia autentificada o fotocòpia compulsada dels estatuts, en els quals haurà de constar, explícitament, l'àmbit de l'associació, la inexistència d'ànim de lucre i l'objectiu de desenrotllar programes d'ajuda mútua i/o autoajuda dirigits a malalts crònics, de voluntariat sanitari o activitats de millora de la qualitat dels pacients, si no consten en poder de la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient o han patit modificació.
  i) Còpia autentificada o fotocòpia compulsada de la seua inscripció en el registre d'associacions, si no consta en poder de la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient o ha patit modificació.
  j) Certificat, expedit per la persona que ocupe la presidència i secretaria, que l'associació no està integrada en la federació específica de la patologia de l'associació, i si ho està, que la federació referida no ha rebut ajuda econòmica per programa d'ajuda mútua i autoajuda.
  k) Certificat, expedit per la persona que ocupe la presidència i secretaria de la federació, on es relacionen les associacions que integren la federació i que, per tant, no poden sol·licitar ajuda econòmica.
  l) Certificat d'estar declarada d'utilitat pública o sol·licitud, que haurà de ser anterior a la data de publicació de la convocatòria.
  m) Autobaremació.

  3. Els beneficiaris de les subvencions, quan presenten la sol·licitud de subvenció, donaran l'autorització perquè la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial Decret 887/2006, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  Si el sol·licitant denega este consentiment, haurà d'aportar-se la documentació acreditativa d'estar al corrent de les dites obligacions, d'acord amb el que preveu la normativa corresponent.

  En el cas que l'entitat gaudi d'alguna exempció tributària s'acreditarà la concessió efectiva de la dita exempció.

  4. En els casos en què els que documents estiguen en poder de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 53.1.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.

  5. Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, així com l'acreditació dels requisits a què es referix la documentació administrativa.

  6. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en la convocatòria o no s'acompanye amb la documentació exigida, es requerirà la persona interessada perquè en un termini de 10 dies esmene la falta o adjunte la documentació necessària, amb l'advertència que si no ho fa, s'arxivarà la sol·licitud sense més tràmit, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Els requeriments de documentació es publicaran en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (http://www.san.gva.es).

  Impresos associats

  [DOC 1] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A FINANÇAR PROGRAMES D'AJUDA MÚTUA I AUTOAJUDA

  [DOC 2] PRESSUPOST DEL PROGRAMA PER AL QUE SOL·LICITA AJUDA

  [DOC 3] PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANTERIOR

  [DOC 4] FITXA DESCRIPTIVA. PROGRAMES D'AJUDA MÚTUA I AUTOAJUDA

  [DOC 5] PROGRAMES D'AJUDA MÚTUA I AUTOAJUDA. FULL D'AUTOBAREMACIÓ

  [DOC 6] PROGRAMES D'AJUDA MÚTUA I AUTOAJUDA. FULL D'AUTOBAREMACIÓ PER A ENTITATS DE VOLUNTARIAT O PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DELS PACIENTS

  DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATERIA DE SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'òrgan encarregat de l'ordenació e Instrucció del procediment serà la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució.

  - Es constituirà una comissió de valoració per a l'examen i valoració de les sol·licituds presentades.

  - La comissió de valoració estarà composta per cinc funcionaris de la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient, designats pel titular de la mateixa, o persones en qui delegue, d'entre els quals es triarà a un president i un secretari.

  - Rebudes les sol·licituds, la comissió de valoració estudiarà les peticions així com la documentació que les acompanye, i publicarà en la pàgina web de la Conselleria (http://www.san.gva.es) la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses amb indicació de les causes de l'exclusió.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats o no s'acompanye amb la documentació que resulte exigible, l'interessat disposarà d'un termini de 10 dies a partir de l'endemà a la publicació per a esmenar la falta o acompanyar amb els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició.

  - Per a esmenar documentació requerida o afegir documentació a la sol·licitud es podrà realitzar a través del procediment telemàtic en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20292

  - Correspon a la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública dictar la resolució de concessió de les ajudes.

  - El termini màxim per a resoldre i notificar serà de dos mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
  La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  - La justificació es podrà realitzar de manera telemàtica en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20292

  - Tant la resolució provisional com la definitiva seran publicades en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/inicio.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions dictades en el procediment de concessió de subvenció, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

  Tot això sense perjuí de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que disposa els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i, si és el cas, per la legislació del procediment administratiu comú vigent en eixe moment.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1855

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTIVITATS OBJECTE DE LES AJUDES
  - Les activitats realitzades per associacions sense ànim de lucre, de pacients o dels seus familiars que tinguen per objecte, bé l'atenció i suport psicològic al malalt i els seus familiars, dut a terme en les dependències de l'associació o en el domicili del pacient, o bé les activitats de caràcter sanitari dirigides a millorar l'atenció i la qualitat de vida dels malalts.
  - Les activitats realitzades per entitats de voluntariat sanitari o aquelles els fins de les quals siguen millorar la qualitat de vida dels pacients que estiguen dirigides a contribuir en la millora de l'estada dels pacients ingressats en els centres hospitalaris de la Comunitat Valenciana.

  Criteris de valoració

  * Quan el programa es referisca a activitats dutes a terme per associacions sense ànim de lucre de pacients o dels seus familiars, els criteris objecte de valoració seran els següents:

  1. La qualitat del programa (objectius, metodologia i incidència en la millora de la qualitat dels pacients crònics) avaluada en funció de la justificació de la necessitat del mateix, objectius i adequació de les activitats a la consecució dels objectius, fins a un 20 per cent de la puntuació total.

  2. La declaració d'utilitat pública es valorarà fins a un 10 per cent de la puntuació total. La presentació de la sol·licitud d'utilitat pública es valorarà amb 0 punts.

  3. La cobertura poblacional del programa presentat per l'entitat sol·licitant, fins a un 25 per cert de la puntuació total. Es valorarà amb 0 punts la falta d'especificació i es puntuarà de la manera següent segons el número. de beneficiaris de les activitats del programa a subvencionar:
  - De 0 a 50: 1 punt.
  - De 51 a 100: 2 punts.
  - De 101 a 150: 5 punts.
  - De 151 a 200: 10 punts.
  - De 201 a 250: 15 punts.
  - De 251 a 300: 20 punts.
  - Més de 300: 25 punts.
  - Federacions: 25 punts.

  4. La cobertura territorial del programa presentat, fins a un 15 per cent de la puntuació total. Es valorarà amb 0 punts la falta d'especificació. Els criteris establits seran els següents segons la cobertura siga referida als àmbits:
  - Municipal: a raó d'1 punt per municipi o districte municipal, fins a un màxim de 4 punts.
  - Provincial: per cada província 5 punts.
  - Comunitat Valenciana: 15 punts.

  5. El curriculum vitae dels professionals que realitzaran l'activitat sanitària, fins a un 5 per cent de la puntuació total, amb els criteris següents:
  - Formació acadèmica: 1 punt.
  - Estudis universitaris: 1 punt.
  - Formació professional: 1 punt.
  - Experiència professional: Si té de cinc a deu anys d'experiència en l'exercici de la professió,1 punt, i si té més de deu anys d'experiència, 2 punts.
  - Formació complementària: es valoraran els cursos de formació relacionats amb la titulació acadèmica dels professionals que realitzaran l'activitat objecte de subvenció fins a un màxim d'1 punt:
  . De 15 hores o més: 0,20 punts.
  . De 25 hores o més: 0,30 punts.
  . De 50 hores o més: 0,50 punts.

  6. El grau de finançament privada, fins a un 10 per cent de la puntuació total. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts els ingressos obtinguts a través dels mitjans següents:
  - Institucions privades: 2 punts.
  - Herències, llegats i donacions: 2 punts.
  - Mitjans propis: 2 punts per cada un dels següents subapartats:
  . Prestació de servicis
  . Quotes de socis
  . Activitats de recaptació

  7. Concordança entre l'activitat proposada i el pressupost fins a un 15 per cent de la puntuació total.


  * En el supòsit que l'activitat objecte de subvenció siga realitzada per entitats de voluntariat sanitari o aquelles els fins de les quals siguen millorar la qualitat de vida dels pacients, els criteris de valoració seran els següents:

  1. La qualitat del programa, avaluada en funció de la justificació de la necessitat, objectius i adequació de les activitats a la consecució dels objectius, fins a un 40 per cent de la puntuació total.

  2. La presentació del certificat d'utilitat pública es valorarà un 10 per cent de la puntuació. La presentació de la sol·licitud d'utilitat pública es valora amb 0 punts.

  3. La cobertura territorial del programa presentat per l'entitat sol·licitant, fins a un 25 per cent de la puntuació total. Es valorarà amb 0 punts la falta d'especificació i es puntuarà segons exercisca la seua activitat de voluntariat, com a continuació es detalla:
  Per cada centre hospitalari sobre el qual exercisca la cobertura 3 punts, fins a un màxim de 25 punts.

  4. El grau de finançament privada, fins a un 10 per cent de la puntuació total, valorant-se, fins a un màxim de 10 punts els ingressos per:
  Institucions privades: 2 punts.
  Herències, llegats i donacions: 2 punts.
  Mitjans propis: 2 punts per cada subapartat:
  . Venda de productes
  . Prestació de servicis
  . Quotes de socis
  . Activitats de recaptació

  5. Concordança entre l'activitat proposada i el pressupost fins a un 15 per cent de la puntuació total.

  Obligacions

  - Col·laborar amb la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient en la integració i coordinació dels programes subvencionats. Els programes subvencionats podran ser aplicats a pacients que patisquen la mateixa patologia, amb independència que no formen part de l'entitat beneficiària.

  - No alterar la finalitat de les subvencions i complir les obligacions que establix la legislació vigent per als perceptors de fons públics.

  - Facilitar la inspecció i control per part de la direcció general, amb competències en matèria d'atenció al pacient, a fi de conéixer qualsevol aspecte de l'activitat objecte de la subvenció.

  - Facilitar tota la informació econòmica, fiscal, laboral, tècnica i de qualsevol tipus que li siga requerida per la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient, sense perjuí de la confidencialitat exigible.

  - Deixar constància expressa de la condició de programa subvencionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en qualsevol relació amb tercers, incorporant, en tot cas i de forma visible, el logotip de la Generalitat, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb l'autorització prèvia per esta, en les activitats de difusió del programa subvencionat que es realitzen.

  - En tot cas, els beneficiaris de subvencions estaran obligats a complir amb el que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Sancions

  El règim sancionador serà el previst en els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 28 d'abril de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre, de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles que tinguen per finalitat la millora de la qualitat de vida dels pacients.
  - Orde 2/2015, de 28 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajuda destinada a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda, duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles el fi de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients (DOCV núm. 7608, de 04/09/2015).
  - Resolució provisional admesos i exclosos
  - Resolució 23 juliol 2020 de la directora General Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient amb la relació definitiva d'entitats admeses i excloses
  - Resolució pel qual amplia el termini per a resoldre la convocatòria(DOGV núm. 8871 de 31.07.2020)
  - Resolució provisional d'adjudicació
  - Resolució de 7 d'Octubre de 2020 la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es concedeixen i es dona publicitat a les ajudes

  Llista de normativa

  Resolució de 28 d'abril de 2020, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda.

  Vegeu l'Orde 2/2015, de 28 d'agost (bases reguladores)

  Resolució provisional admesos i exclosos

  Resolució de 23 de juliol de 2020 de la Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient amb la relació definitiva d'entitats admeses i excloses

  Resolució pel qual amplia el termini per a resoldre la convocatòria

  Resolució provisional d'adjudicació

  Resolució de 7 d'Octubre de 2020 de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es concedeixen i es dona publicitat a les ajudes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.