Detall de Procediment

Sol·licitud de l'ajuda destinada a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda, duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles la fi de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients en la Comunitat Valenciana

Codi SIA: 210996
Codi GUC: 1855
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(27-02-2023
20-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'ajuda destinada a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda, relacionats amb la millora de la qualitat de vida d'els/les pacients en la Comunitat Valenciana

Observacions

* ACTIVITATS OBJECTE DE LES AJUDES 1. Activitats de caràcter sanitari. Es refereix a activitats realitzades per associacions sense ànim de lucre, de pacients, els seus familiars, o Federacions d'Associacions de Pacients que tinguen per objecte, bé l'atenció psicosocial i suport psicològic al pacient i els seus familiars, dut a terme en les dependències de l'associació o en el domicili del pacient, o bé les activitats de caràcter sanitari dirigides a millorar l'atenció i la qualitat de vida d'els/les pacients. 2. Activitats de voluntariat en centres sanitaris públics. Es tracta d'activitats realitzades per entitats de voluntariat sanitari o aquelles els fins de les quals siguen millorar la qualitat de vida d'els/les pacients que estiguen dirigides a contribuir a la millora de l'estada d'els/les pacients en els centres sanitaris públics de la Comunitat Valenciana.

Requisits

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre públic que corresponga. b) Mancar d'ànim de lucre. c) Actuar de manera habitual en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. d) Tindre com a fins institucionals, recollits en els seus estatuts, la realització d'activitats d'ajuda mútua i autoajuda a pacients, activitats de voluntariat de caràcter sanitari o activitats de millora de la qualitat de vida d'els/les pacients, havent d'estar en condicions de demostrar, mitjançant documentació fefaent, que l'associació actua de manera contínua en aquest àmbit i amb aquest objectiu. e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la forma establida reglamentàriament. f) No estar incursa en procediment de reintegrament de tot o part de les subvencions concedides per la Generalitat. g) Haver sigut declarada d'utilitat pública o haver presentat sol·licitud de tal declaració i obtingut informe favorable de la Conselleria competent en matèria de sanitat, en els termes establits en l'article 3, punt 4, del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública. EXCLUSIONS No podran ser beneficiaris de subvenció aquelles entitats que es trobe en alguna de les següents situacions: a) Aquelles en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. b) Les associacions, fundacions, federacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, els seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles els fins de les quals siguen millorar la qualitat de vida d'els/les pacients, que estiguen federades, quan la federació a la qual pertanguen siga sol·licitant de subvenció per a un programa que contemple la mateixa activitat. Així com aquelles associacions, fundacions, federacions o entitats sense ànim de lucre que siguen patrons o membres de Fundacions, que pertanguen a una Fundació, quan aquesta siga sol·licitant de subvenció per a un programa que contemple la mateixa activitat. c) Les associacions, federacions, fundacions o entitats, sense ànim de lucre, de pacients, els seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles els fins de les quals siguen millorar la qualitat de vida de les persones, que siguen beneficiaris d'una línia nominativa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que subvencione activitats objecte de les presents bases, en els pressupostos de la Generalitat Valenciana. d) Les associacions, federacions o entitats que exercisquen activitat econòmica amb ànim de lucre. e) Aquelles associacions o entitats, sense ànim de lucre, que no estiguen declarades d'utilitat pública o que la data de presentació de la sol·licitud per a ser declarada d'utilitat pública fora posterior a la publicació de la convocatòria de les ajudes. f) Les entitats que hagen sigut beneficiàries d'ajuda per a programes d'ajuda mútua i autoajuda i hagen sigut sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions, conforme al que les lleis establisquen. g) Les entitats que tinguen deutes en període executiu amb la Comunitat Valenciana, llevat que les mateixes estigueren degudament garantides.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, els seus familiars, de voluntariat sanitari o que tinguen entre els seus fins millorar la qualitat de vida dels pacients, que desenrotllen programes d'ajuda mútua i autoajuda dirigits a malalts crònics, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, que complisquen els requisits següents:

Termini

Les sol·licituds es presentaran en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9541 de 24/02/2023

Documentació

1. Les sol·licituds hauran de presentar-se exclusivament per via telemàtica en el Registre Electrònic de la Generalitat, mitjançant accés al corresponent tràmit electrònic disponible en la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es), sense que siguen tingudes en compte les sol·licituds presentades per qualsevol altre mig, de conformitat amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, resultant d'aplicació, en cas contrari, el que es disposa en l'article 68.4 de citada llei. 2. A la sol·licitud s'acompanyaran les següents declaracions responsables, signades electrònicament per la persona representant legal de l'entitat sol·licitant: a) Declaració responsable en la qual manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en la sol·licitud són verídics i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció que s'estimen oportuns i que es compromet a mantindre el compliment de les anteriors obligacions durant el període de reconeixement de l'obligació en els termes de l'article 69.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. A tenor del que es disposa en l'article 69.4 de la referida llei, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació, que s'incorpore a aquesta declaració responsable, així com la no presentació de la documentació que siga si escau requerida per a acreditar el compliment del declarat, determinarà la impossibilitat de continuar amb la convocatòria. b) Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, per a ser beneficiària de les subvencions que en aquesta ordre es regulen, i que està al corrent en el pagament de reintegrament per subvencions. c) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. Per a això, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. De no atorgar aquesta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les citades obligacions. d) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant que acredite l'import de les subvencions rebudes l'any anterior d'altres entitats, tant públiques com privades A la sol·licitud s'acompanyaran les següents declaracions responsables, signades electrònicament per la persona representant legal de l'entitat sol·licitant:: a) Certificació acreditativa de l'acord adoptat per l'òrgan competent, autoritzant la sol·licitud d'ajuda i aprovant el programa i pressupost presentat. b) Memòria del programa d'activitats objecte de subvenció, que haurà de contemplar almenys els següents apartats: títol, objectius, activitats a desenvolupar, terminis d'execució, necessitats professionals i forma d'avaluació prevista, així com els currículums de l'equip professional intervinent. c) Pressupost desglossat, per partides, de les despeses previstes per a l'exercici sol·licitat per al programa objecte de subvenció, així com pressupost dels possibles recursos amb els quals compte per al seu finançament. No es tindran en compte els pressupostos no relacionats amb el programa per al qual se sol·licita l'ajuda. d) Memòria del programa de l'exercici anterior (si no consta ja en poder de la Direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient). e) Pressupost total de l'entitat de l'any anterior. f) Fitxa descriptiva, segons model normalitzat que elabore la Conselleria amb competències en matèria de sanitat, en la qual haurà d'especificar-se l'import de l'ajuda sol·licitada. g) Certificat expedit per l'entitat bancària, on efectuar, en el seu cas, els pagaments de la subvenció concedida, en el qual s'especifique el codi IBAN i titular d'aquesta, així com comunicació fefaent del CIF del peticionari. En cas de no haver obtingut subvenció amb anterioritat o haver sigut modificada el compte haurà de presentar fitxa de manteniment de tercers. h) Còpia autèntica dels estatuts, en els quals haurà de constar, explícitament, l'àmbit de l'associació, la inexistència d'ànim de lucre i l'objectiu de desenvolupar programes d'ajuda mútua i/o autoajuda dirigits a malalts crònics, de voluntariat sanitari o activitats de millora de la qualitat dels pacients, si no consten en poder de la Direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient o han patit modificació. i) Còpia autèntica de la seua inscripció en el registre d'associacions, si no consta en poder de la Direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient o ha patit modificació. j) Certificat d'haver sigut declarada d'utilitat pública o haver presentat sol·licitud de tal declaració i obtingut informe favorable de la Conselleria competent en matèria de sanitat, en els termes establits en l'article 3, punt 4, del Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública. 3. En els casos en què els que documents estigueren en poder de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 53.1.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència al qual van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen. 4. Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, així com l'acreditació dels requisits als quals es refereix la documentació administrativa. 5. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en la convocatòria o no s'acompanye la documentació exigida, es requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies esmene la falta o acompanye la documentació necessària, amb l'advertiment que si no ho fera, s'arxivarà la sol·licitud sense més tràmit, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Els requeriments de documentació es publicaran en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (http://www.san.gva.es).

Presentació

Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clickando en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, en el seu cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'aqueixos documents, segons el cas. Si existeix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució. - Es constituirà una comissió de valoració per a l'examen i valoració de les sol·licituds presentades. - La comissió de valoració estarà composta per cinc funcionaris de la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient, designats pel titular d'aquesta, o persones en qui delegue, d'entre els quals s'elegirà a un president i un secretari. - Rebudes les sol·licituds, la comissió de valoració procedirà a l'estudi de les mateixes i de la documentació que haja d'acompanyar-les, publicant-se en la pàgina web de la Conselleria (http://www.san.gva.es) la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses amb indicació de les causes de l'exclusió. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, l'interessat, disposarà d'un termini de 10 dies a partir de l'endemà a la publicació, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició. - Per a esmenar documentació requerida o afegir documentació a la sol·licitud es podrà realitzar a través del procediment telemàtic en https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20292 - Correspon a la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública dictar la resolució de concessió de les ajudes. - El termini màxim per a resoldre i notificar serà de dos mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. - La justificació es podrà realitzar de manera telemàtica en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20292 - Tant la resolució provisional com la definitiva seran publicades en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública http://www.san.gva.es/inicio. -Per a l'Aportació de documentació i al·legacions per via telemàtica es troba l'enllaç directe mes a baix en l'apartat Llesta de seguiment.

Criteris de valoració

* 1. Criteris de valoració per a programes d'activitats de caràcter sanitari: a) La qualitat del programa, fins a 25 punts, distribuïda de la següent forma: a.1. Objectius, fins a 7 punts: - Defineix objectius diferenciats: 7 punts. - Defineix objectiu general (no diferenciats): 4 punts. - No defineix objectius: 0 punts. a.2. Metodologia, fins a 9 punts. - Grup d'ajuda mútua amb menys de 10 participants: 9 punts. - Grups d'ajuda mútua entre 11 i 15 participants: 4 punts. - Grups d'ajuda mútua amb més de 15 participants: 1 punt. a.3. Incidència en la millora de la qualitat de vida de les persones amb malaltia crònica, fins a 9 punts: - Relaciona totes les actuacions amb els objectius: 9 punts. - Relaciona el 50% o més de les actuacions amb els objectius: 4 punts. - Relaciona menys del 50% de les actuacions amb els objectius: 1 punt. b) La inscripció en el Catàleg d'entitats de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es valorarà amb 10 punts. c) La cobertura poblacional del programa presentat per l'entitat sol·licitant, fins amb 15 punts. Es tindrà en compte la coherència amb els participants en anys anteriors. Es valorarà amb 0 punts la falta d'especificació i es puntuarà de la següent manera segons el nombre de persones beneficiàries de les activitats del programa a subvencionar: - De 0 a 50 persones beneficiàries: 1 punt. - De 51 a 100 persones beneficiàries: 2 punts. - De 101 a 200 persones beneficiàries: 5 punts. - De 201 a 300 persones beneficiàries: 10 punts. - Més de 300 persones beneficiàries: 15 punts. - Federacions: 15 punts. d) La cobertura territorial del programa presentat, fins a 15 punts. Es valorarà amb 0 punts la falta d'especificació. Els criteris establits seran els següents segons la cobertura siga referida als àmbits: - Municipal: a raó d'1 punt per municipi, fins a un màxim de 4 punts. - Provincial: per cada província 5 punts. - Comunitat Valenciana: 15 punts. e) El curriculum vitae dels i les professionals que vagen a realitzar l'activitat sanitària, fins a 10 punts, establint-se els següents criteris: - Formació universitària: 2 punts. - Experiència professional: de 5 a 10 anys: 2 punts. - Experiència professional: més de 10 anys: 4 punts. - Formació complementària relacionada amb la titulació acadèmica: 2 punts, a raó de: de 15 o més hores: 0,20; de 20 a més hores: 0,30; i de 50 hores o més: 0,5 punts. f) Concordança entre l'activitat prevista i les prestacions, serveis o actuacions i polítiques públiques en curs en l'àmbit d'actuació de la Conselleria amb competència en matèria de sanitat, fins a un 25 per cent de la puntuació total, de la següent manera: f.1) Incorporació de la perspectiva de gènere, fins a 5 punts: - Incorpora perspectiva de gènere: 5 punts. - No incorpora perspectiva de gènere: 0 punts. f.2) Mesures per a afrontar desigualtats socioeconòmiques, fins a 5 punts. - Estableix més de 2 mesures: 5 punts. - Estableix una o dues mesures: 3 punts. - No estableix cap mesura: 0 punts. f.3) Sinergia amb alguna de les línies estratègiques o programes de salut inclosos en el Pla de Salut vigent de la Comunitat Valenciana, fins a 15 punts: - Totes les actuacions del programa es relacionen amb alguna de les línies estratègiques: 15 punts. - El 50% o més de les actuacions del programa es relacionen amb alguna de les línies estratègiques: 10 punts. - Menys del 50% de les actuacions del programa es relacionen amb alguna de les línies estratègiques: 5 punts. - Cap actuació relacionada amb línies estratègica: 0 punts. 2. Criteris de valoració per a programes d'activitats de voluntariat en centres sanitaris públics: a) La qualitat del programa es valorarà amb fins a 40 punts puntuació total, avaluada en funció de: a.1) Objectius, fins a 12 punts: - Defineix objectius diferenciats: 12 punts. - Defineix només objectiu general (no diferenciats): 7 punts. - No defineix objectius: 0 punts. a.2) Metodologia, fins a 14 punts: - Grup ajuda mútua amb menys de 10 participants: 14 punts. - Grup ajuda mútua entre 11 i 15 participants: 8 punts. - Grup ajuda amb més de 15 participants: 2 punts. - Adequació de l'activitat a la consecució dels objectius, fins a 14 punts: - Relaciona totes les actuacions amb els objectius: 14 punts. - Relaciona el 50% o més de les actuacions amb els objectius: 8 punts. - Relaciona menys del 50% de les actuacions amb els objectius: 2 punts. b) La inscripció en el Catàleg d'entitats de salut de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat es valorarà amb 10 punts. c) La cobertura territorial del programa presentat per l'entitat sol·licitant, fins amb 25 punts. Es valorarà amb 0 punts la falta d'especificació i es puntuarà segons exercisca la seua activitat de voluntariat: - Per cada centre hospitalari sobre el qual exercisca la cobertura 3 punts, fins a un màxim de 25 punts. d) Concordança entre l'activitat proposada i el pressupost fins a 25 punts, de la següent manera: d.1) Incorporació perspectiva de gènere, fins a 5 punts: - Incorpora perspectiva de gènere: 5 punts. - No incorpora perspectiva de gènere: 0 punts d.2) Mesures per a afrontar desigualtats socioeconòmiques, fins a 5 punts: - Estableix més de dues mesures: 5 punts. - Estableix una o dues mesures: 3 punts. - No estableix cap mesura: 0 punts. d.3) Sinergia amb alguna de les línies estratègiques o programes de salut inclosos en el Pla de Salut vigent de la Comunitat Valenciana, fins a 15 punts: - Totes les actuacions del programa es relacionen amb alguna de les línies estratègiques: 15 punts. - El 50% o més de les actuacions del programa es relacionen amb alguna de les línies estratègiques: 10 punts. - Menys del 50% de les actuacions del programa es relacionen amb alguna de les línies estratègiques: 5 punts. - Cap actuació relacionada amb línies estratègica: 0 punts.

Obligacions

- Col·laborar amb la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient en la integració i coordinació dels programes subvencionats. Els programes subvencionats podran ser aplicable a pacients que patisquen la mateixa patologia, amb independència que no formen part de l'entitat beneficiària. - No alterar la finalitat de les subvencions i complir les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics. - Facilitar la inspecció i control per part de la direcció general, amb competències en matèria d'atenció al pacient, a fi de conéixer qualsevol aspecte de l'activitat objecte de la subvenció. 1. Col·laborar amb la Direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient en la integració i coordinació dels programes subvencionats. Els programes subvencionats podran ser aplicable a persones que patisquen la mateixa patologia, amb independència que no formen part de l'entitat beneficiària. 2. Destinar els fons rebuts en concepte de subvenció a pacients residents en la Comunitat Valenciana. 3. No alterar la finalitat de les subvencions i complir les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics. 4. Facilitar la inspecció i control per part de la Direcció general, amb competències en matèria d'atenció al pacient, a fi de conéixer qualsevol aspecte de l'activitat objecte de la subvenció. 5. Facilitar tota la informació econòmica, fiscal, laboral, tècnica i de qualsevol tipus que li siga requerida per la Direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient, sense perjudici de la confidencialitat exigible 6. En qualsevol cas, les entitats beneficiàries de subvencions estaran obligats a complir amb el que es disposa en l'article 29 de la la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en cas que els siguen aplicable, i aquelles obligacions que puga fixar o determinar-se en la convocatòria que, en tot cas, haurà d'ajustar-se al que es preveu en la present ordre de bases. 7. Així mateix, les entitats beneficiàries hauran de complir les previsions contingudes en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i en la Llei 9/2003, de 2 d'abril, d'igualtat entre homes i dones, en relació amb el pla d'igualtat quan per la legislació d'aplicació els siga exigible. 8. L'incompliment d'alguna d'aquestes obligacions, prèvia incoació d'expedient podrà donar lloc a deixar sense efecte la resolució de concessió de la subvenció o a la minoració de la quantia concedida i, en el seu cas, se sol·licitarà el reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes i s'exigirà l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció. 9. S'haurà de complir amb les obligacions de publicitat derivades del que es disposa en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, i en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta informació podrà publicar-se en el portal web de l'entitat o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta (https://gvaobert.gva.es/tep).

Observacions

Base dotzena. Recursos Les resolucions de concessió de subvencions conformement a les presents bases reguladores esgotaran la via administrativa. Contra aquestes es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua notificació de conformitat amb el que es disposa en l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

Quantia i cobrament

1. Amb caràcter general, el pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació de les ajudes concedides per part de l'entitat beneficiària, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer. 2. Es podrà realitzar pagaments anticipats de fins a un 30 per cent de l'import total de la subvenció concedida. Si bé el Consell, mitjançant acord, podrà modificar aquest percentatge, a l'alça, fins a un 50%, de conformitat amb l'assenyalat en els apartats 2 i 3 de l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer. 3. En el cas que s'efectuen pagaments anticipats, les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la constitució de garanties, de conformitat amb la previsió continguda en la lletra f de l'apartat 5 de l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer. 4. No obstant l'anterior, la forma de pagament de les subvencions podrà ajustar-se al règim de deslliurament especial que per a determinades transferències corrents establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat de cada exercici, prèvia certificació de la persona titular de la Direcció general competent en matèria d'atenció al pacient de comprovació i aprovació dels justificants, així com acreditativa del compliment dels fins que justifiquen la concessió de la subvenció, i resolució de pagament anticipat. En els casos en què no s'ajuste als requisits anteriors, es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en els apartats 1, 2 i 3 de la present base, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

Termini màxim

- El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les resolucions de concessió serà de sis mesos comptats des de l'endemà a la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Sancions

S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives contemplades en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a aquelles entitats beneficiàries de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, sent sancionades conforme al que es disposa en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, i amb caràcter procedimental en la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, i la seua normativa de desenvolupament en matèria de potestat sancionadora.
Termini justificació:
des de: 26-06-2023
fins a: 31-10-2023

Què és i per a què serveix?

La justificació de les ajudes es realitzarà, per les persones beneficiàries, en la forma i termini previstos en la base quinzena. La documentació acreditativa de la justificació, que serà l'establida en la citada base, es presentarà per mitjans telemàtics. D'acord amb el punt 4 de la base quinzena el pagament de la subvenció s'ajustarà al règim de deslliurament especial que per a determinades transferències corrents establisca la Llei de pressupostos de la Generalitat de cada exercici, establit per a les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 411.60 «Planificació i Atenció al Pacient», lliurant-se immediatament, una vegada concedida, el 60% de l'import, i el 40% restant es deslliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de l'import inicialment anticipat. Els beneficiaris de les subvencions tindran de termini fins al 31 d'octubre, de l'exercici de la convocatòria, per a presentar la documentació justificativa de la totalitat de la subvenció concedida o, de l'almenys, el percentatge que possibilite el deslliurament del 100% d'aquesta, quan la forma de pagament de les subvencions s'ajuste al règim de deslliurament especial que per a determinades transferències corrents establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat de cada exercici, sempre que això siga possible, d'acord amb el que s'estableix en la Llei de Pressupostos per a aqueix exercici. En aquest últim supòsit, haurà de termini fins al 31 de gener de l'any següent per a presentar la resta de la documentació. Així mateix, els beneficiaris de subvencions hauran de presentar abans del 31 de gener de l'any següent al de la concessió de la subvenció una memòria final detallada de les activitats realitzades d'acord amb el programa presentat en el seu moment objecte de subvenció, en suport informàtic i, quan es requerisca per la Direcció general amb competències

Termini

Els beneficiaris de les subvencions tindran de termini fins al 31 d'octubre, de l'exercici de la convocatòria, per a presentar la documentació justificativa de la totalitat de la subvenció concedida o, de l'almenys, el percentatge que possibilite el deslliurament del 100% d'aquesta, quan la forma de pagament de les subvencions s'ajuste al règim de deslliurament especial que per a determinades transferències corrents establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat de cada exercici, sempre que això siga possible, d'acord amb el que s'estableix en la Llei de Pressupostos per a aqueix exercici. En aquest últim supòsit, haurà de termini fins al 31 de gener de l'any següent per a presentar la resta de la documentació.