• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a la producció audiovisual 2019

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió d'ajudes per a la producció audiovisual a la Comunitat Valenciana, en el marc de les competències de l'Institut Valencià de Cultura i d'acord amb els objectius que té encomanats, a fi d'impulsar la creació d'obres audiovisuals, donar suport al sector audiovisual en l'àmbit competencial de la Generalitat i estimular la creació d'obres audiovisuals que servisquen de foment i difusió de la creativitat, de la cultura i de l'idioma valencià, en els següents gèneres i modalitats:

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre aquestes ajudes les persones físiques, agrupacions d'interés econòmic i petites i mitjanes empreses de qualsevol estat membre de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu, en l'àmbit competencial de la Generalitat.

  Només podran optar a aquestes ajudes els productors independents d'acord amb la denominació de l'article 4, lletra n, de la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema.

  Es considera productor independent aquella persona física o jurídica que no siga objecte d'influència dominant per part d'un prestador de servei de comunicació/difusió audiovisual, ni d'un titular de canal televisiu privat ni que, per part seua, exercisca una influència dominant en aquests, ja siga, en qualssevol dels supòsits, per raons de propietat, participació financera o per tindre la facultat de condicionar, d'alguna manera, la presa de decisions dels òrgans d'administració o gestió respectius.

  Aquestes ajudes no es poden aplicar a les empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior. Tampoc a les empreses en crisi, segons el que estableix la definició de l'article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. L'import global màxim que s'assigna a aquesta convocatòria és de 5.750.000 €.

  2. L'import es distribuirà per gèneres i modalitats d'acord amb el desglossament que s'indica a continuació:

  1) Gènere: Animació: 1.100.000 €.
  Modalitats:
  1.1) Llargmetratges i sèries d'animació: 700.000 €, amb un màxim de 400.000 € per ajuda.
  1.2) Curtmetratges, projectes multiplataforma i pilots de sèrie d'animació: 400.000 €; amb un màxim de 40.000 € per ajuda.

  2) Gènere: Ficció: 3.750.000 €.
  Modalitats:
  2.1) Llargmetratges: 3.500.000 €.
  2.1.1) Llargmetratges culturals A: 400.000 €, amb un màxim de 210.000 € per ajuda.
  2.1.2) Llargmetratges culturals B: 1.000.000 €, amb un màxim de 300.000 € per ajuda.
  2.1.3) Llargmetratges culturals C: 1.000.000 €, amb un màxim de 350.000 € per ajuda.
  2.1.4) Llargmetratges industrials: 1.100.000 €, amb un màxim de 375.000 € per ajuda.

  L'import total de les ajudes que es concedisquen a projectes de telefilms estructurats en més d'un episodi no podrà ser superior a 500.000 €.

  2.2) Curtmetratges i projectes multiplataforma de ficció: 250.000 €, amb un màxim de 40.000 € per ajuda.

  3) Gènere: Documental: 900.000 €.
  Modalitats:
  3.1) Llargmetratges documentals: 700.000 €.
  3.1.1) Llargmetratges documentals culturals A: 400.000 €, amb un màxim de 90.000 € per ajuda.
  3.1.2) Llargmetratges documentals culturals B: 300.000 €, amb un màxim de 90.000 € per ajuda.

  3.2) Curtmetratges i projectes multiplataforma documentals: 200.000 €, amb un màxim de 40.000 € per ajuda.

  En els projectes que tinguen continguts de diversos gèneres (animació, ficció i/o documental) s'optarà per sol·licitar l'ajuda en el gènere que siga majoritari en la durada de l'obra, excepte en els casos en què la proporció entre els dos gèneres es trobe entre el 60 % i el 40 %, en els quals el sol·licitant podrà triar el gènere al qual desitja presentar l'obra.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les sol·licituds han d'omplir-se necessàriament de conformitat amb el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex I, s'hi especificaran les característiques del projecte presentat (apartat E del model de sol·licitud) i s'hi adjuntaran els documents o les certificacions a què es fa referència en cada capítol del model de sol·licitud.

  La sol·licitud i documentació que s'adjunte es presentaran en format digital a través de la tramitació telemàtica.

  El guió, la sinopsi i el subtítol de reclam aniran en un mateix arxiu digital diferenciat de la resta de documents.

  La documentació inclourà un índex en què es relacionaran i es numeraran els documents aportats, segons l'ordre en què figuren en el dossier presentat, i que ha de desenvolupar els extrems següents:

  1.1. Declaració de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos sol·licitats, percebuts o concedits i pendents de percepció per altres administracions o institucions públiques i privades per a la mateixa finalitat, i justificació documental de la quantia d'aquestes (apartat F del model de sol·licitud).

  1.2. Declaració responsable de no incórrer en cap de les circumstàncies que impedeixen obtindre la condició de beneficiari, especificades en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  1.3. Declaració responsable de compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, declaració de l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el que es disposa en l'article 7 de la Llei 11/2003, de la Generalitat, de 10 d'abril, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat (DOGV núm. 4479, 11.04.2003) i en l'article 5 del Decret 279/2004, del Consell de la Generalitat, de 17 de desembre, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, 21.12.2004) (apartat G del model de sol·licitud).

  1.4. En el cas de projectes a llargmetratges culturals A, declaració responsable que el director o directora compleix les condicions de nou realitzador segons el que preveu l'acord tercer de la present resolució.

  1.5. Declaració d'obra cultural (apartat H del model de sol·licitud). Sense perjudici de l'anterior, perquè qualsevol sol·licitant puga ser beneficiari de les ajudes regulades en aquesta resolució, el seu projecte ha de complir, almenys, dos dels criteris culturals següents:
  - Que l'acció de l'obra audiovisual es desenvolupe en algun lloc de la Unió Europea, principalment a la Comunitat Valenciana.
  - Que almenys un dels personatges principals estiga lligat bé amb la cultura valenciana o europea o bé amb l'àmbit territorial lingüístic valencià.
  - Que la versió original de l'obra audiovisual siga en valencià.
  - Que el guió de l'obra audiovisual siga una adaptació d'una obra literària original.
  - Que el tema de l'obra audiovisual forme part o es derive de la cultura o del patrimoni valencià o europeu.
  - Que el tema de l'obra audiovisual es referisca a l'art o a un o diversos artistes.
  - Que el tema de l'obra audiovisual es referisca a personatges o esdeveniments històrics.
  - Que l'obra audiovisual tracte temes actuals, culturals, socials o polítics d'interés per a la població de la Comunitat Valenciana o de la Unió Europea.
  - Que el tema de l'obra audiovisual faça referència a un esdeveniment de significació universal i d'interés, fictici o real.
  - Que l'obra audiovisual utilitze el patrimoni arquitectònic, arqueològic o natural de la Comunitat Valenciana per a reflectir el context cultural europeu.
  - Que l'obra audiovisual siga d'animació.

  La concurrència de dos d'aquests criteris culturals significarà el compliment de la declaració d'obra cultural.
  En l'apartat H del model de sol·licitud s'han d'indicar quins d'aquests criteris compleix el projecte presentat.

  1.6. Autorització a la Generalitat per a la utilització de la producció subvencionada en les activitats relacionades amb la política de promoció de l'audiovisual valencià (apartat I del model de sol·licitud).

  1.7. Igualment, la sol·licitud ha d'acompanyar-se de la documentació següent (apartat J del model de sol·licitud):
  - Acreditació de l'empresa de posseir els pertinents drets de propietat intel·lectual sobre el guió i, si escau, el d'opció sobre l'obra preexistent. Quan el guionista coincidisca amb el productor o representant de l'empresa sol·licitant, no ha d'aportar-se precontracte ni contracte, sinó que només caldrà acreditar la propietat intel·lectual sobre el guió i una declaració de cessió de drets del guionista a l'empresa productora quan aquesta última siga una societat o una AIE.

  -En el cas de llargmetratges de qualsevol modalitat i sèries d'animació: acreditar el compliment de l'obligació de trobar-se al corrent del pagament del guió del projecte presentat a la corresponent convocatòria d'ajudes, conformement a les clàusules del contracte formalitzat entre les parts.
  - Fitxa tècnica de l'obra i, en el cas de produccions de ficció, a més, la fitxa artística.
  - En el cas que es tracte de coproduccions, s'ha d'aportar la còpia dels precontractes o contractes de coproducció que s'hagen signat en el moment de presentar la sol·licitud.
  Si es tracta de llargmetratges de ficció B, C o industrials, llargmetratges d'animació i sèries d'animació i llargmetratges documentals culturals B, l'empresa sol·licitant serà, com a mínim, titular d'un 20 % de la producció resultant.
  En el cas de llargmetratges de ficció A, llargmetratges documentals culturals A, pilots de sèries d'animació i curtmetratges i projectes multiplataforma de qualsevol dels gèneres, aquest percentatge mínim serà del 50 %.
  En cas que aquests precontractes o contractes reflectisquen percentatges inferiors als assenyalats, la sol·licitud no serà admesa a tràmit i es resoldrà l'arxivament d'aquesta.
  Açò s'entén sense perjudici del que es preveu en el punt 2 de l'acord primer respecte a les sèries d'animació i telefilms d'un o diversos episodis que siguen conseqüència de contractes amb empreses titulars de canals televisius.

  Si els contractes de coproducció se signen amb posterioritat a la resolució de concessió d'aquestes ajudes, els beneficiaris han d'ajustar-se als percentatges esmentats. En cas contrari, es revocarà l'ajuda concedida.
  Igualment, si posteriorment es constitueix una AIE a la qual s'incorpora l'empresa beneficiària, la titularitat de l'obra que corresponga a l'empresa beneficiària com a tal, sumada al percentatge d'aquesta que li corresponga dins de l'AIE, en virtut de l'escriptura de constitució, haurà de ser, en total, almenys dels percentatges mencionats del 20 % o el 50 % segons la modalitat.

  -Declaració responsable del compliment de la normativa legal i convencional aplicable a les relacions amb el personal creatiu, artístic i tècnic valencià. En aquesta declaració ha de constar que l'empresa i, si escau, els seus coproductors en el projecte presentat, estan al corrent en el pagament de les obligacions contretes amb aquest personal així com amb les empreses de serveis valencianes en relació a les pel·lícules anteriors de la mateixa productora a les quals s'haja concedit una ajuda pública estatal o autonòmica a la producció o al desenvolupament, llevat que aquestes obligacions hagen prescrit legalment o es tracte de projectes les ajudes dels quals estiguen en termini de justificació.
  Aquesta declaració responsable ha d'aportar-se en document notarial en el cas de projectes de llargmetratges de qualsevol gènere i sèries d'animació. No obstant això, en cas que l'empresa no haja obtingut mai una ajuda pública o hagen transcorregut més de cinc anys des de l'última que va obtindre, només caldrà aportar una declaració responsable en què es faran constar aquestes circumstàncies.
  En la resta de modalitats només caldrà omplir el punt corresponent del model de sol·licitud (apartat G del model de sol·licitud).
  En el cas que la sol·licitant siga una AIE, aquesta declaració s'estendrà tant a la mateixa AIE com a les empreses que formen part d'aquesta.
  En cas que la productora no haja rebut cap ajuda pública, haurà de presentar una declaració jurada sobre aquest extrem.

  1.7.1. Per als projectes de CURTMETRATGE D'ANIMACIÓ, FICCIÓ O DOCUMENTAL, PROJECTES MULTIPLATAFORMA D'ANIMACIÓ, FICCIÓ O DOCUMENTAL, PILOTS DE SÈRIE D'ANIMACIÓ I SÈRIES D'ANIMACIÓ:

  Un exemplar del projecte amb el contingut següent:
  - Guió, sinopsi de màxim 10 línies en full DIN A4 i lletra 'courier new', grandària 12, i subtítol de reclam (en el cas de les sèries d'animació, el guió serà del primer episodi i la sinopsi de la resta d'episodis).
  El guió es presentarà en la versió original que es declare i en castellà (si aquesta no n'és la versió original).
  Si la versió original del guió no és ni en valencià ni en castellà, s'ha d'incloure en aquestes dues llengües.
  Si s'utilitzen l'estil, girs i vocables propis d'una determinada zona, s'ha d'especificar aquesta circumstància.
  La informació facilitada ha de ser suficient per a entendre per complet el projecte de guió i de pel·lícula.
  - Memòria de producció i direcció.
  - En el cas de sèries d'animació, amb caràcter optatiu, s'hi podrà aportar un 'teaser' del projecte mitjançant un enllaç per a accedir a aquest.
  - En el cas d'obres d'animació: memòria gràfica del projecte.
  - Historial professional de l'empresa productora i projecció empresarial.
  - Pressupost de la producció detallat per episodis.
  - Pla de finançament raonat.
  - Pla de comercialització de la producció i indicació expressa del seu pla de difusió en festivals i en els entorns en què l'obra audiovisual puga tindre més repercussió.
  - Pla de treball, amb indicació del temps de rodatge, dates i localitzacions. S'ha d'indicar amb exactitud el nombre total de dies d'animació/rodatge/enregistrament, les dates i les localitzacions exactes, i el nombre de dies d'animació/rodatge/enregistrament a la Comunitat Valenciana.
  - Composició de l'equip tècnic i artístic.
  - Trajectòria professional de l'equip creatiu (director, guionista, compositor de la música i productor executiu).
  - Empreses de serveis que participen en el projecte.

  1.7.2. Per als projectes de LLARGMETRATGES D'ANIMACIÓ, LLARGMETRATGES I TELEFILMS DE FICCIÓ I LLARGMETRATGES DOCUMENTALS, un exemplar del projecte amb el contingut següent:

  - Guió, sinopsi d'un màxim de 20 línies i sinopsi breu d'un màxim de 3 línies, les dues en full DIN A4 i lletra 'courier new', grandària 12.
  El guió es presentarà en la versió original que es declare i en castellà (si aquesta no n'és la versió original).
  Si la versió original del guió no és ni en valencià ni en castellà, s'ha d'incloure una versió en aquestes dues llengües.
  Si s'utilitzen l'estil, girs i vocables propis d'una determinada zona, s'ha d'especificar aquesta circumstància.
  La informació facilitada ha de ser suficient per a entendre per complet el projecte de guió i de pel·lícula.
  -Memòria de producció i direcció en què es descriga expressament el valor comercial, cultural i innovador del projecte.
  - En el cas de llargmetratges d'animació: memòria gràfica del projecte.
  - Amb caràcter optatiu, en els projectes de llargmetratge de qualsevol modalitat, es podrà aportar un 'teaser' del projecte mitjançant un enllaç per a accedir a aquest.
  - Historial professional detallat i documentat de l'empresa productora i del productor executiu.
  - Pressupost de la producció detallat per episodis i amb indicació de la despesa prevista aproximada que s'efectuarà a la Comunitat Valenciana.
  - Pla de finançament raonat.
  - Pla de comercialització de la producció i indicació expressa del seu pla de difusió en festivals i en els entorns en què l'obra audiovisual puga tindre més repercussió. Pla de distribució.
  - Pla de treball, amb indicació del temps de rodatge, dates i localitzacions. S'ha d'indicar amb exactitud el nombre total de dies d'animació/rodatge/enregistrament, les dates i les localitzacions exactes, i el nombre de dies d'animació/rodatge/enregistrament a la Comunitat Valenciana.
  - Composició de l'equip tècnic i artístic.
  - Trajectòria professional de l'equip creatiu (director, guionista, director de fotografia, compositor de la música i productor executiu).
  - Declaració, quan siga procedent, de ser nou realitzador o nou guionista (apartat G del model de sol·licitud).
  - Empreses de serveis valencianes que participen en el projecte.

  Els documents podran presentar-se en format PDF protegit, amb possibilitat d'imprimir el document. Les imatges podran presentar-se en format JPG.

  2. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part del sol·licitant (apartat L de la sol·licitud), l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que, per a aquest procediment, són les següents:

  - Dades d'identitat (DNI o document equivalent en cas d'estrangers) del representant legal.
  - Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la direcció territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic corresponent que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Generalitat.
  - Alta en l'impost d'activitats econòmiques en què conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent a la producció de pel·lícules cinematogràfiques i/o vídeos.

  En cas d'oposició a l'obtenció d'aquestes per part de l'Administració, serà l'interessat qui ha d'aportar aquests documents, cosa que han de fer constar en l'imprés de sol·licitud (apartat L del model de sol·licitud).

  En el supòsit que el sol·licitant, persona jurídica, no estiga inscrit en el Registre Administratiu d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana, també ha d'aportar:

  - Targeta d'identificació fiscal.
  - Escriptura de constitució amb el caixetí d'inscripció en el registre públic corresponent o, si escau, certificació expedida pel titular del registre públic en què aquesta es trobe inscrita.
  - Documentació acreditativa de la representació i capacitat amb la qual actua el seu representant legal (apartat K del model de sol·licitud).

  3. Igualment s'adjuntarà a la sol·licitud:
  - El full d'autobaremació corresponent a la modalitat del projecte que es presenta.
  - La documentació corresponent a l'acreditació dels mèrits declarats i recollits en el full d'autobaremació als quals es refereix l'acord sext de la present resolució.

  4. Si la sol·licitud d'iniciació no inclou totes les dades o la documentació que resulten preceptives, s'hi aplicarà el que disposa l'article 5.4 de l'ordre de bases reguladores.

  La correcció de la documentació ha de presentar-se d'acord amb el que preveu el punt 2 del present acord quart.

  En tot cas, l'òrgan instructor podrà requerir els sol·licitants perquè proporcionen qualsevol informació aclaridora que resulte necessària per a la gestió d'aquesta.

  El guió i la documentació acreditativa dels mèrits ha de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licituds i no serà requerida posteriorment ni tindrà validesa cap document amb data posterior a l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds.

  Sense perjudici d'açò, en cap cas podrà ser objecte de requeriment per part de l'Institut Valencià de Cultura el guió ni la documentació amb la finalitat d'acreditar els mèrits del sol·licitant que es preveuen en els criteris de valoració continguts en l'acord sext de la present resolució.

  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els sol·licitants no hi podran aportar cap documentació dirigida a acreditar aquests mèrits, i en cas que s'hi aporte no es tindrà en consideració a l'efecte del còmput dels criteris de valoració.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

  [ANNEX III] ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I COMPROMÍS DE COMPLIMENT D'OBLIGACIONS D'AJUDES PER A LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

  [ANNEX IV] JUSTIFICACIÓ DELS BENEFICIARIS DE LES AJUDES PER A LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

  [ANNEX V] FESTIVALS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de l'Institut Valencià de Cultura.

  Totes les sol·licituds s'han de tramitar telemàticament a través del registre electrònic accessible en la URL següent: http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant han de disposar d'algun dels certificats o de les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

  En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o pàgines web, corresponents a portals o webs, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge digital, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats, excepte en el cas d'enllaços a 'teasers'.

  Les sol·licituds han d'omplir-se necessàriament de conformitat amb el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex I de la resolució, s'hi especificaran les característiques del projecte presentat (apartat E del model de sol·licitud) i s'hi adjuntaran els documents o les certificacions a què es fa referència en cada capítol del model de sol·licitud

  La sol·licitud i documentació que s'hi adjunte es presentarà en format digital mitjançant la tramitació telemàtica.

  El guió, la sinopsi i el subtítol de reclam aniran en un mateix arxiu digital diferenciat de la resta de documents.

  La documentació inclourà un índex en què es relacionaran i es numeraran els documents aportats, segons l'ordre en què figuren en el dossier presentat.

  La documentació acreditativa mèrits ha de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licituds i no serà requerida posteriorment ni tindrà validesa cap document amb data posterior a l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds.

  El contingut d'informació falsa o que no es corresponga amb la realitat en els annexos de la convocatòria suposarà la no valoració, i podrà ser motiu per a ser desestimat en la resolució dictada per l'òrgan competent, o, si escau, podrà ser motiu de revocació de la subvenció ja concedida.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, el present acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant del president de l'Institut Valencià de Cultura, en qualitat d'òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://ivc.gva.es/val/ivc-val/ivc-obert/ajudes-audiovisuals-2019

  Tramitació

  D'acord amb el que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds de les persones jurídiques i entitats es tramitaran telemàticament en el registre electrònic de l'Institut Valencià de Cultura, mitjançant l'aplicació accessible en la URL següent: https://ivc.gva.es/val/ivc-val/ivc-obert/ajudes-audiovisuals-2019, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant ha de disposar de qualsevol dels certificats o signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

  Informació adicional

  RECOMANACIONS TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  -Actualitzar sempre Java i, una vegada actualitzat, assegurar-se de què es disposa de l'última versió del navegador corresponent o actualitzar-lo.

  -Preferentment utilitzar Explorer perquè requereix menys programes complementaris.

  -Per a Chrome, Firefox i Safari: després d'actualitzar Java i el navegador, cal instal·lar el programa Autosignatura (cal no confondre'l amb la signatura digital; és un programa que ajuda a signar digitalment i remetre la sol·licitud telemàticament).

  -Si es té ja una autosignatura, abans de començar amb l'actualització de Java, cal eliminar-la i, una vegada instal·lat Java i actualitzat el navegador, tornar a instal·lar l'autosignatura.

  -L'accés als programes d'autosignatura i l'actualització de Java es poden dur a terme en el mateix web del registre electrònic. En la part inferior, on diu (emmarcat en color roig) 'Atenció' i 'Més informació', hi ha les instruccions bàsiques sobre el registre telemàtic i els corresponents enllaços per a les descàrregues.

  Inici
 • Informació complementària

  PERÍODE DE REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS:
  -Entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre de 2021, els dos inclosos, si es tracta de llargmetratges, sèries d'animació, curtmetratges d'animació i pilots de sèrie d'animació.
  -Entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre de 2020, els dos inclosos, si es tracta de curtmetratges i projectes multiplataforma de ficció i documentals.

  * MODALITATS
  1. Animació. Comprén les modalitats següents:
  - Llargmetratge i sèrie.
  - Curtmetratge, pilot de sèrie i projecte multiplataforma.

  2. Ficció. Comprén les modalitats següents:
  - Llargmetratge cultural A. El dirigit per un realitzador nou el pressupost del qual no supere els 300.000 €.
  - Llargmetratge cultural B. Aquell el pressupost del qual és superior a 300.000 € però sense superar 1.000.000 €.
  - Llargmetratge cultural C. Aquell el pressupost del qual siga superior a 1.000.000 €.
  - Llargmetratge industrial. Aquell el pressupost del qual siga superior a 1.000.000 €, del qual es valorarà especialment el finançament consolidat.
  - Curtmetratge i projecte multiplataforma.

  Les modalitats de llargmetratge cultural inclouen els telefilms que corresponguen segons el pressupost i les característiques d'aquests.

  3. Documentals. Comprén les modalitats següents:
  - Llargmetratge documental cultural A: Documental del qual es valorarà especialment el tractament de temes valencians.
  - Llargmetratge documental cultural B: Documental del qual es valorarà especialment el tractament de temes d'àmbit nacional i internacional.
  - Curtmetratge i projecte multiplataforma.

  No podran accedir a aquestes ajudes les obres cinematogràfiques i audiovisuals que siguen qualificades "X", així com les que per sentència siguen declarades en algun extrem constitutives de delicte i les pel·lícules publicitàries.

  Només s'hi podrà presentar una sol·licitud per projecte. En cas de coproduccions, només podrà presentar la sol·licitud una de les empreses productores. Aquesta, en cas d'obtindre una ajuda, serà la considerada com a beneficiària a l'efecte del que preveu la present resolució.

  No pot presentar-se un mateix projecte o variacions o parts d'un mateix projecte a diferents modalitats o gèneres. En cas de presentar-s'hi, tots els projectes presentats seran desestimats.

  No podran presentar-se sol·licituds de les ajudes corresponents a projectes de segones i successives temporades de sèries d'animació o telefilms per episodis.

  Sense perjudici del que disposa el punt 3.7 de l'acord quart d'aquesta resolució, no podran presentar-se projectes de sèries d'animació i telefilms d'un o diversos episodis que siguen la conseqüència d'un contracte amb una empresa titular d'un canal televisiu per a la realització d'aquests i en els quals aquesta empresa adquirisca la titularitat majoritària dels drets de l'obra.

  No podran presentar-se a aquesta convocatòria projectes que es presenten a les convocatòries d'ajudes a escriptura de guió o desenvolupament de projectes de l'Institut Valencià de Cultura corresponents a 2019.

  No podran presentar-se a aquestes ajudes les obres que estiguen ja qualificades per l'ICAA, o organisme equivalent, en el moment de la presentació de la sol·licitud corresponent.

  No poden optar a aquestes ajudes les empreses que no hagen satisfet les obligacions que hagen contret amb el personal creatiu, artístic i tècnic valencià, així com amb les indústries tècniques valencianes, respecte de qualsevol producció audiovisual anterior de la mateixa empresa productora a la qual s'haja concedit una ajuda estatal o autonòmica a la producció o al desenvolupament, llevat que aquestes obligacions hagen prescrit legalment o es tracte de projectes les ajudes dels quals estiguen en termini de justificació. Això també és aplicable a les empreses que formen part d'una AIE i a les empreses sol·licitants que signen contractes de coproducció del projecte presentat amb altres empreses que es troben en aquestes circumstàncies.

  Tampoc podran optar a aquestes ajudes les empreses que hagen rebut ajudes estatals o autonòmiques públiques, amb deutes referits a altres produccions audiovisuals declarats en sentència ferma, ni empreses que es troben en procés de liquidació.

  Una sola empresa no podrà acumular més del 10 % del pressupost total de la convocatòria, segons el que estableix l'article 9, punt 9.2.4, de l'ordre de bases reguladores.

  Criteris de valoració

  Vegeu l'article sext: 'Criteris de valoració. Puntuacions exigides', de la resolució de convocatòria de les ajudes a la producció audiovisual 2019.

  Obligacions

  Vegeu l'article octau: 'Obligacions dels beneficiaris', de la resolució de convocatòria de les ajudes a la producció audiovisual 2019

  Sancions

  Les infraccions i sancions es resoldran de conformitat amb allò que disposa l'article 19 de l'Ordre bases reguladores.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 33/2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, de 18 de juliol de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOCV núm. 7832 de 20/7/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol (bases reguladores)

  RESOLUCIÓ d'11 de març de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a la producció audiovisual.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.