• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Aportació de documentació per a la tramitació de la concessió, seguiment, execució, avaluació o justificació d'un expedient de subvencions de concurrència competitiva a organitzacions no governamentals per al desenrotllament (ONGD), per al finançament de projectes d'Educació per a la Ciutadania Global, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació per a la tramitació de la concessió, seguiment, execució, avaluació o justificació d'un expedient de subvencions de concurrència competitiva a organitzacions no governamentals per al desenrotllament (ONGD), per al finançament de projectes d'Educació per a la Ciutadania Global, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  En compliment de les bases reguladores i la resolució de la convocatòria de subvencions en matèria d'Educació per a la Ciutadania Global, este tràmit permet l'aportació de documentació necessària per a la tramitació de la concessió, seguiment, execució, avaluació o justificació d'un expedient de subvencions de concurrència competitiva a organitzacions no governamentals per al desenrotllament (ONGD), per al finançament de projectes d'Educació per a la Ciutadania Global, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, existent en la Conselleria competent en la matèria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats sol·licitants (o, si és el cas, beneficiàries) d'expedients oberts (i no arxivats) de subvencions per al finançament de projectes d'educació per a la Ciutadania Global en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a partir de la Convocatòria de l'any 2017.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació per mitjà d'este tràmit telemàtic, ha d'existir almenys un expedient obert (i no arxivat) de subvencions per al cofinançament de projectes de cooperació internacional per al desenrotllament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, a partir de la Convocatòria de l'any 2017, en la Conselleria. Estos expedients han de trobar-se amb la sol·licitud de subvenció ja presentada.

  S'ha d'estar en un d'estos dos supòsits:

  a) Haver rebut un REQUERIMENT d'esmena (o d'un altre tipus) de la Conselleria competent respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat) de subvencions de projectes de cooperació al desenrotllament per a executar en tercers països.

  b) Existir un expedient obert d'eixes característiques en la dita conselleria, al qual l'entitat vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) o dega (per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient que es tracte) aportar més documentació, o bé presentar la renúncia o desistiment, segons siga procedent.

  L'entitat sol·licitant (o, si és el cas, beneficiària) haurà de disposar de firma electrònica avançada, per mitjà de certificats de persona jurídica, emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana), FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), i també s'admetran tots els certificats de persona jurñidica dels reconeguts inclosos en La Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

  Més informació en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en este mateix tràmit).

  - Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la direcció següent:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

  Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor del mateix.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  * REQUERIMENT D'ESMENA DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN LA CONVOCATÒRIA 2019 D'ACCIONS D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL DIRIGIDES A LA SENSIBILITZACIÓ SOBRE ACTIVISTES DE DRETS HUMANS EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (DOGV Núm. 8568, de data 12.06.2019):
  Les entitats beneficiàries disposen d'un termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació d'aquest requeriment en el DOGV perquè esmenen la falta o acompanyen els documents que es requereixen en l'annex.

  TERMINI DE PRESENTACIÓ: DEL 13 Al 27 DE JUNY DE 2019, TOTS DOS INCLUSIVAMENT.

  * REQUERIMENT D'ESMENA DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN LA CONVOCATÒRIA 2019 DE PROJECTES D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (DOGV Núm. 8561, de data 03.06.2019):
  Les entitats beneficiàries disposen d'un termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació d'aquest requeriment en el DOGV perquè esmenen la falta o acompanyen els documents que es requereixen en l'annex.

  TERMINI DE PRESENTACIÓ: DEL 4 Al 17 DE JUNY DE 2019, TOTS DOS INCLUSIVAMENT.

  Els documents es presentaran, en cada tràmit específic, en els terminis especificats, bé en les bases reguladores de la subvenció o en la resolució de convocatòria, o si és el cas en el termini establit en el corresponent requeriment de documentació.

  - Si s'ha rebut un requeriment d'esmena (o d'un altre tipus ), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Conselleria haja establit en el dit requeriment.
  - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient de subvencions que es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de la subvenció concedida), la documentació haurà d'aportar-se en el dit termini.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats sol·licitants (o, si és el cas, beneficiàries) adjuntaran els documents establits en les bases de la convocatòria o en la resolució de concessió de la subvenció, relatius a un expedient obert (i no arxivat):

  a) En la fase de concessió de la subvenció:
  - Els qui s'aporten addicionalment a la sol·licitud de la subvenció ja presentada, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  - Els qui s'aporten com a resposta a un requeriment d'esmena de documentació en el termini establit en este.
  - Els qui s'aporten com a al·legacions a la proposta de resolució el termini establit en esta.
  - Els qui s'aporten com a recursos a la resolució de concessió de la subvenció.

  b) En la fase d'execució de la subvenció
  - Les comunicacions relatives a l'acceptació de la subvenció, reformulació del projecte, comunicació de l'inici del projecte, comunicació del pagament de la subvenció, etc.
  - Les relatives a sol·licituds d'autorització d'ampliacions de termini, línies de base, modificacions o suspensions del projecte, i la resta de qüestions relatives a l'execució del projecte.

  c) En la fase de justificació de la subvenció
  - Les relatives a la sol·licitud d'autorització d'empreses auditores i avaluació de projectes.
  - La presentació de l'informe final amb la documentació preceptiva, així com la presentació de l'avaluació del projecte.
  - La presentació de comunicacions i documentació addicional a l'informe final.
  - La presentació d'al·legacions i documentació requerida en les fases de liquidació i reintegrament de la subvenció concedida.

  Respecte a esta documentació:
  - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) oferix un servici gratuït de firma de documents PDF.
  Acudisca a: http://www.accv.es per a més informació respecte d'això.

  - En el requeriment rebut, o bé, si és el cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert d'ajudes o subvencions a què es realitza l'aportació, apareixerà el llistat de documents a presentar.

  - Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert).
  Si no hi ha tal model, els documents hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar per mitjà d'este tràmit telemàtic.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.