• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria pública d'ajudes per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en el marc del programa TICCámaras cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria pública d'ajudes per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en el marc del programa TICCámaras cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

  Objecte del tràmit

  L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajudes a les empreses de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç d'Alacant en el Programa TICCámaras, mitjançant la posada a la seua disposició dels serveis de diagnòstic assistit de TIC i implantació. Aquesta actuació té com a objectiu principal impulsar la incorporació sistemàtica de les TIC a l'activitat habitual de les pimes, com a eines competitives clau en la seua estratègia, així com maximitzar les oportunitats que ofereixen per a millorar la seua productivitat i competitivitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pimes, micropimes i persones inscrites en el règim especial de treballadors autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç d'Alacant, que es troben donades d'alta en el cens de l'IAE.

  Requeriments

  - Ser una pime.
  - Estar donada d'alta en el Cens IAE.
  - No trobar-se incursa en cap de les prohibicions a què fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Tindre el seu domicili social i/o centre productiu en algun dels municipis de la demarcació de la Cambra de Comerç d'Alacant.
  - Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  - Complir la norma de minimis.
  - Tindre la intenció de millorar la seua competitivitat mitjançant l'aplicació de les TIC.
  - No haver resultat beneficiària de la fase II del programa en anteriors anualitats, amb posterioritat al 31/12/2015.
  - Les empreses podran acollir-se a la fase II si han justificat documentalment la seua participació prèvia en la fase I.
  - Complir els principis de publicitat, transparència, concurrència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació.
  - Complir la totalitat dels requisits exigits en la present convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pressupost màxim d'execució del programa en el marc d'aquesta convocatòria és de 419.804,00 euros, que s'emmarquen en el Programa operatiu pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.

  El cost màxima per empresa de les ajudes que s'atorgaran a càrrec d'aquesta convocatòria és de:

  - Fase I de diagnòstic, 1.200 euros, i serà cofinançat pel FEDER i la Cambra de Comerç d'Alacant, per la qual cosa aquest servei serà gratuït per a les empreses participants.
  - Fase II d'ajudes. Cost màxim elegible: 7.000 euros (IVA no inclòs), prefinançat íntegrament per l'empresa beneficiària i cofinançat al 50 % pel FEDER, i, per tant, la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 3.500,00 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'obri una vegada transcorreguts 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el dia 12 de juliol de 2019 a les 14.00 h (o fins a esgotar pressupost). (DOGV núm. 8529, de 15/04/2019).

  Data d'inici: a partir de les 9.00 hores del dia 6 de maig de 2019 (no s'admetrà cap sol·licitud presentada abans de la data i hora indicades).
  Data de fi: fins a les 14.00 h del 12 de juliol de 2019 o fins a esgotar la disponibilitat pressupostària.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Tota la documentació s'ha de presentar en el Registre de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant, Secretaria General, plaça Ruperto Chapí, 3. 03001 - Alicante

  En aquest cas, només s'admetran les sol·licituds presentades dins de l'horari oficial del Registre de la Cambra: de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

  Les sol·licituds de participació i admissió d'empreses al programa es consideraran presentades en la data i hora d'entrada en el registre corresponent, segons la via de presentació utilitzada.

  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D'ALACANT
  C/ RUPERTO CHAPI, 3 - Enfront del Teatre PrincipalVer plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 965201133

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://sede.camara.es/sede/alicante

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En l'adreça: web www.camaralicante.com podreu descarregar-vos, juntament amb la convocatòria, la sol·licitud de participació.

  - Fitxa d'inscripció

  Juntament amb la fitxa d'inscripció (annex III) omplida i signada pel representant legal, heu d'aportar la documentació següent:
  - Certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària d'estar al dia en les vostres obligacions (el de subvencions).
  - Certificat de la Seguretat Social d'estar al dia en les vostres obligacions (el de subvencions).
  - Persona física, fotocòpia compulsada del DNI de la persona sol·licitant.
  - Persona jurídica, fotocòpies compulsades de DNI del signant de la sol·licitud, de l'escriptura de poders i la targeta d'identificació fiscal de l'empresa.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds, juntament amb la documentació necessària indicada en aquesta, poden presentar-se per alguna de les vies següents:
  a. A través de la seu electrònica, accessible en l'adreça següent. A través de seu electrònica, accessible en l'adreça següent: https://sede.camara.es/sede/alicante.

  b. En alguna de les adreces de la Cambra de Comerç que recull la convocatòria. En aquest cas, només s'admetran les sol·licituds presentades dins de l'horari oficial del Registre de la Cambra: de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

  Inici
 • Informació complementària

  DADES DE CONTACTE:
  Tel.: 965148634
  Fax: 965201457
  Adreça: Plaça Ruperto Chapí 3 - 03001 Alacant

  Enllaços

  Enllaç a la web de la Cambra

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria de la concessió d'ajudes a les empreses de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç d'Alacant en el Programa TICCámaras, mitjançant la posada a la seua disposició dels serveis de diagnòstic assistit de TIC i implantació.

  Llista de normativa

  Vegeu la convocatòria pública d'ajudes Programa TICCambres.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.