• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria d'ajudes per a la creació de guions de llargmetratges cinematogràfics l'any 2019

  Objecte del tràmit

  Donar suport a la creació de guions de ficció, animació i documentals de llargmetratges cinematogràfics.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques que tinguen la condició de valencians i desitgen crear el guió d'un llargmetratge cinematogràfic, en l'àmbit competencial de la Generalitat.

  A aquest efecte, s'entén per valencians/valencianes els naturals de la Comunitat Valenciana i els ciutadans de la Unió Europea que hi estan empadronats com a residents amb una antiguitat mínima d'1 any en la data en què finalitze el termini de presentació de la sol·licitud.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  D'acord amb la Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, les ajudes convocades s'imputaran al crèdit previst en la secció 09, entitat 00025, en la línia de subvenció S6424000 'Ajuda escriptura de guions cinematogràfics', inclosa en el capítol IV del pressupost de l'Institut Valencià de Cultura, per import global màxim de 128.000,00 €.

  El referit import podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que el finança.

  Es concedirà un màxim de setze ajudes, de 8.000 € cada una.

  Quatre de les ajudes, com a mínim, seran per a projectes de guions de llargmetratges documentals, sempre que aquests projectes obtinguen un mínim de 25 punts, d'acord amb el que estableix l'article 3, punt 3.2.1.2 de l'ordre de bases reguladores.
  Si s'hi presenten menys de quatre projectes de guions per a documentals o en són menys de quatre els que obtenen el mínim de 25 punts, les ajudes romanents revertiran en la resta de projectes que, per ordre de puntuació, hagen superat els 25 punts.
  Dues de les ajudes, com a mínim, seran per a projectes de guions de llargmetratges d'animació, sempre que aquests projectes obtinguen un mínim de 25 punts, d'acord amb el que estableix l'article 3, punt 3.2.1.2 de l'ordre de bases reguladores.
  Si s'hi presenten menys de dos projectes de guions per a animació o en són menys de dos els que obtenen el mínim de 25 punts, les ajudes romanents revertiran en la resta de projectes que, per ordre de puntuació, hagen superat els 25 punts.

  PAGAMENT
  El pagament d'aquestes ajudes s'efectuarà mitjançant transferència bancària segons el model de domiciliació bancària, presentat juntament amb l'acceptació de l'ajuda, i s'efectuarà amb prèvia justificació per part dels beneficiaris del compliment de les obligacions següents, que s'adjuntaran al model de justificació que s'acompanya a la present convocatòria com a annex IV.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8493, de 25/2/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds han d'omplir-se necessàriament de conformitat amb el model que s'adjunta com a annex I a aquesta convocatòria, i han d'adjuntar-se els documents o les certificacions a què es fa referència en cada apartat del model de sol·licitud,
  La sol·licitud i la documentació que s'adjunte s'ha de tramitar en format digital mitjançant la TRAMITACIÓ TELEMÀTICA.
  S'han de desenvolupar els extrems següents:
  1. Declaració de les subvencions, les ajudes, els ingressos o els recursos sol·licitats, percebuts o concedits i pendents de percepció per altres administracions o institucions públiques i privades per a la mateixa finalitat. En aquest cas, cal justificar documentalment la quantia d'aquestes (apartat C del model de sol·licitud).
  2. Declaració de mínims de l'exercici fiscal present i dels dos anteriors (apartat C del model de sol·licitud).
  3. Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari especificades en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els termes previstos en l'article 13.7 del cos legal mencionat (apartat E del model de sol·licitud).
  4. Igualment, la sol·licitud ha d'acompanyar-se de la documentació següent (apartat D del model de sol·licitud):
  a) Un exemplar dels documents següents:
  - Declaració de l'autor en la qual acredite la possessió dels drets en cas que el guió estiga basat en una obra preexistent.
  - Qualsevol altra dada o document relacionat amb el projecte objecte de la sol·licitud, que els interessats consideren convenient aportar.
  b) Un exemplar del projecte anònim, separat de la resta de documents/arxius, en el qual només ha de figurar el títol. En aquest exemplar no ha de figurar cap referència al guionista o empresa implicada. En cas d'haver-hi alguna referència, el projecte quedarà exclòs de la convocatòria.
  El projecte inclourà:
  - Memòria explicativa.
  La memòria explicativa estarà composta per una sinopsi de principi a fi de tres pàgines com a màxim i una declaració d'intencions de l'autor també de tres pàgines com a màxim.
  Les 'intencions de l'autor' comprenen les fonts d'inspiració, públic al qual va dirigit, missatges que continga el relat i referències cinematogràfiques que pogueren resultar similars al que podria ser la plasmació d'aquest guió.
  - Mostra del treball per al qual se sol·licita l'ajuda, que consistirà en:
  Un tractament del guió amb una extensió mínima de 20 folis en el cas dels llargmetratges de ficció i d'animació i una extensió mínima de 5 folis en el cas dels llargmetratges documentals, i màxima de 40 folis en tots els gèneres. El tractament podrà ser seqüenciat, capitular o narratiu.
  El desenvolupament equivalent a cinc minuts del guió definitiu.
  El tractament i el desenvolupament es presentaran en la versió original en la qual es projecte redactar el guió.
  Si la versió original del guió no fora en castellà, s'ha d'incloure, a més, el tractament i el desenvolupament en castellà.
  Si s'utilitza l'estil o girs i vocables propis d'una determinada zona, s'ha d'especificar aquesta circumstància.
  El tractament del guió i el desenvolupament es presentaran en format de foli DIN A4 i lletra 'courier new', grandària 12.
  5 En cas que es tracte de sol·licitants que no són naturals de la Comunitat Valenciana, s'ha d'aportar un certificat d'empadronament municipal que acredite la seua residència en aquesta amb una antiguitat mínima d'un any.
  - D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part del sol·licitant (apartat F del model de sol·licitud), l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són les següents:
  - Dades d'identitat (DNI o document equivalent en cas d'estrangers).
  - Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic corresponent que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Generalitat.
  En cas d'oposició a l'obtenció d'aquestes per part de l'Administració, serà l'interessat qui ha d'aportar aquests documents.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA CREACIÓ DE GUIONS DE LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I COMPROMÍS DE COMPLIMENT D'OBLIGACIONS

  [ANNEX IV] JUSTIFICACIÓ DELS BENEFICIARIS DE LES AJUDES PER A LA CREACIÓ DE GUIONS DE LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació de la sol·licitud.

  Les sol·licituds han de dirigir-se a l'Institut Valencià de Cultura.
  Totes les sol·licituds es presentaran ÚNICAMENT per via telemàtica mitjançant el registre electrònic accessible des de la URL següent: http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa la persona sol·licitant ha de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.
  En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o pàgines web, corresponents a aplicacions o plataformes d'emmagatzematge, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el 8, el 14 i el 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició, o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del president de CulturArts Generalitat, en qualitat d'òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Tramitació

  El registre electrònic de l'Institut Valencià de Cultura per via telemàtica, mitjançant l'aplicació accessible des de la URL següent: http://ivc.gva.es/.

  En aquest cas, el sol·licitant ha de disposar d'algun dels certificats o les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

  Inici
 • Informació complementària

  1. La comissió tècnica de valoració s'ajustarà al que estableix l'article 6, punts 3.2 i 3.4 de l'ordre de bases reguladores. El seu nomenament es farà públic en el web: http://ivc.gva.es/.
  2. Els representants d'organitzacions i associacions o experts independents de provada qualificació professional en el sector audiovisual de la comissió (analistes) informaran dels guions dels projectes presentats conforme als criteris de valoració que s'enumeren en l'acord cinqué de la present resolució.
  3. Els analistes elaboraran informes en els quals es reflectiran les fortaleses, les febleses i possibilitatles s del projecte presentat, els quals es posaran únicament a disposició dels respectius sol·licitants d'ajuda. Aquests informes contindran les puntuacions dels analistes en cada un dels apartats que s'incorporaran a l'acta.
  4. La comissió tècnica de valoració, a la vista dels informes dels analistes, emetrà un informe que s'incorporarà a les actes de la comissió i s'hi deixarà constància de l'avaluació dels projectes, així com de la prelació d'aquests segons puntuació, de més alta a més baixa. En cas d'empat s'aplicarà el que disposa el punt 5 de l'acord cinqué de la present resolució.
  Així mateix, el mencionat informe contindrà la proposta de subvencions, de conformitat amb el que estableix el punt 5 de l'article 6 de l'ordre de bases reguladores.
  5. Qualsevol comunicació dels sol·licitants o dels interessats en els projectes presentats amb vocals de la comissió tècnica de valoració sobre els seus projectes amb la finalitat d'aportar-hi apreciacions, sense haver sigut requerit formalment per a això per la comissió, comportarà l'exclusió del projecte de la convocatòria i l'arxiu de la corresponent sol·licitud; sense perjudici de qualsevol altra responsabilitat que es poguera derivar d'aquesta comunicació.

  Criteris de valoració

  1. Per a la valoració dels projectes presentats, fins a un màxim en conjunt de 40 punts, es consideraran els criteris següents:
  a) Guió de llargmetratge d'animació:
  - Premissa/originalitat: fins a un màxim de 10 punts.
  - Estil/tècnica: fins a un màxim de 5 punts.
  - Trama/desenvolupament: fins a un màxim de 10 punts.
  - Disseny/concepte: fins a un màxim de 10 punts
  - Personatges/caracterització: fins a un màxim de 5 punts.

  b) Guió de llargmetratge de ficció:
  - Premissa/originalitat: fins a un màxim de 10 punts.
  - Estil/tècnica: fins a un màxim de 10 punts.
  - Trama/desenvolupament: fins a un màxim de 10 punts.
  - Personatges: fins a un màxim de 10 punts

  c) Guió de llargmetratge documental:
  - Premissa/originalitat: fins a un màxim de 10 punts.
  - Estil/tècnica: fins a un màxim de 10 punts.
  - Trama/desenvolupament: fins a un màxim de 10 punts.
  - Persones/personatges: fins a un màxim de 10 punts.

  Es valorarà positivament, amb 0,5 punts, que la dona tinga un paper protagonista, sense que això supose que la valoració del guió supere els 40 punts.

  2. Els beneficiaris proposats per a aquestes ajudes seran els sol·licitants que obtinguen la puntuació més alta, sense perjudici de l'aplicació del que preveu el punt 2 de l'acord segon de la present resolució.

  3. La proposta que eleve la comissió tècnica avaluadora no podrà incloure cap sol·licitud que no haja aconseguit una puntuació mínima en conjunt de 25 punts; les sol·licituds s'ordenaran en funció de la puntuació obtinguda.

  4. Definicions per a la valoració dels guions:
  - Premissa/originalitat: es valorarà la claredat, l'atractiu i la solidesa de la premissa i l'originalitat de la proposta.
  - Estil/tècnica: adequació als estàndards de redacció i format de guió cinematogràfic i correcció gramatical, lèxica i ortogràfica.
  - Trama/desenvolupament: es valoraran aspectes com l'interés de la trama, la solidesa de l'estructura o la idoneïtat del ritme a l'estil de la pel·lícula.
  - Personatges: es valorarà la creació de personatges que desperten interés en el lector/espectador i l'evolució del qual al llarg de la història siga coherent amb la pel·lícula que es pretén contar.
  - Disseny/concepte: es valorarà l'originalitat i la qualitat dels dissenys de tots els elements relacionats amb l'aspecte visual del projecte com personatges, expressions, poses, escenaris, grafisme, logotips, etc.
  - Paper protagonista de la dona: a l'efecte d'aquesta resolució, s'entén que la dona té un caràcter protagonista en un projecte, quan es produeix alguna de les circumstàncies següents:
  Que el guió tracte un tema vinculat o enfocat principalment a la dona.
  Que la protagonista principal siga una dona, sense que compartisca aquest caràcter protagonista amb cap personatge masculí.
  Quan hi haja més de dos protagonistes principals, que el nombre de protagonistes femenines siga superior al de protagonistes masculins.
  Això mateix serà aplicable als projectes de guions de llargmetratges d'animació.
  En els projectes de guions de documentals s'entendrà com a protagonista la persona o les persones que són objecte d'aquest.
  En els documentals, no es consideren protagonistes les persones entrevistades si no són realment l'objecte de la història sinó que es limiten a aportar testimoniatges per a il·lustrar el tema central. Si no hi ha protagonistes, es valorarà únicament si tracta d'un tema vinculat o enfocat principalment a la dona.

  5. En cas que empaten a punts dos o més projectes en l'última de les posicions que dona dret al fet que el seu titular siga proposat com a beneficiari, es prendrà com a criteri l'ordre de presentació, i es proposarà com a beneficiari a qui, atesa la data i l'hora, es presentara en primer lloc en el registre electrònic. Si s'ha enviat diverses vegades el mateix projecte, es tindrà en compte la data i l'hora de l'últim enviament que s'haja realitzat dins del termini per a presentar sol·licituds,

  Obligacions

  1. Seran obligacions dels beneficiaris:
  a) Comunicar per escrit a l'Institut Valencià de Cultura l'acceptació de l'ajuda en un termini no superior als quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el model d'acceptació que s'adjunta a la present convocatòria com a annex III i facilitar les dades bancàries en què les persones sol·licitants desitgen rebre l'import de l'ajuda, omplint el model de domiciliació bancària que s'adjunta a la present convocatòria com a annex II.
  En cas de no presentar l'acceptació, es declararà la pèrdua del dret a la subvenció concedida.
  Sense perjudici de l'anterior, la presentació de l'acceptació fora del termini establit constitueix una infracció administrativa, tal com recull l'article 56 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per la qual cosa comportarà l'aplicació de les sancions que corresponguen, d'acord amb el que preveu el punt 3 de l'acord dècim de la present resolució i qualsevol altra normativa que siga aplicable.
  b) Els beneficiaris han de presentar una versió del guió del projecte subvencionat. Podran fer-ho fins al 30 de novembre de 2019.
  Ha de presentar-se obligatòriament una versió en valencià.
  Si la versió original no és en valencià, ha d'aportar-se, a més, un altre exemplar en la versió original.
  La presentació del guió i qualsevol altra documentació que hagen d'aportar els beneficiaris, inclosa l'acceptació i la resta de documents relatius a la justificació, es tramitarà telemàticament, tal com es preveu per a les sol·licituds en el punt 2 de l'acord segon de la present resolució.
  c) Comunicar la declaració actualitzada sobre subvencions sol·licitades, percebudes o concedides i pendents de percepció per altres administracions o institucions públiques o privades per a la mateixa finalitat i justificar documentalment la quantia d'aquestes.
  d) Fer constar, en cas de realització de la pel·lícula, el patrocini per a la realització del desenvolupament de l'Institut Valencià de Cultura, segons el manual d'identitat corporativa inclòs en la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura (http://ivc.gva.es/val/ivc-val/qui-som-ivc/logos-val).
  e) Justificar l'ús de la subvenció de la manera que s'indica en l'acord huité d'aquesta resolució i sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les ajudes concedides, i a la resta d'obligacions a les quals, amb caràcter general, es refereix l'article 113 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV 7464, 12.02.2015) per als beneficiaris de subvencions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
  f) Participar en accions que organitze la Generalitat i els seus organismes dependents per a la promoció dels guions com la 'Roda de Guions', 'E-Guions' o qualsevol altra activitat.
  A més, els beneficiaris de les ajudes autoritzen la Generalitat i els seus organismes dependents a dur a terme amb els guions subvencionats accions de promoció mitjançant sessions de presentació d'aquests, disposició dels guions en la pàgina web de la Generalitat i dels seus organismes dependents o qualsevol altra activitat que la Generalitat i els seus organismes dependents consideren necessària per a la difusió i promoció d'aquests.
  g) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que es preveu en els articles 22 i 23 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, la qual cosa haurà de quedar acreditat abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de les ajudes.
  A aquest efecte, l'òrgan instructor comprovarà respecte de tots els beneficiaris la certificació positiva d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el que preveu el punt 4 de l'acord tercer de la present resolució, a l'empara del que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas que el sol·licitant s'haja oposat expressament a l'obtenció d'aquestes certificacions per part de l'Institut Valencià de Cultura, haurà d'aportar-les en els termes previstos en l'article 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  2. Els beneficiaris han de complir les obligacions que, amb caràcter general, estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  L'Institut Valencià de Cultura es reserva la possibilitat de modificar o deixar sense efecte la subvenció, en cas d'incompliment d'alguna de les obligacions imposades als beneficiaris en els acords seté i huité d'aquesta resolució, en els terminis i les condicions assenyalades, sempre que es respecte el principi de proporcionalitat a què es refereix l'article 17.3.n) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Les infraccions i sancions es resoldran de conformitat amb el que disposa l'article 19 de l'ordre de bases reguladores.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 33/2016, de 18 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOCV núm. 7832, de 20/7/16).
  - null

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol (bases reguladores)

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.