Sol·licitud de codi de traçabilitat per a la comercialització de productes forestals obtinguts en actuacions no considerades aprofitament forestal.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 223828
|
Codi GVA: 18681
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre el/els codi/s de traçabilitat necessari/s per a la comercialització de productes forestals obtinguts en actuacions no considerades aprofitament forestal.

Què es considera productes forestals obtinguts en actuacions no considerades aprofitament forestal?

Productes generats a conseqüència de l'execució de les actuacions següents:

a) Obres de caràcter no forestal preceptives o autoritzades per altres administracions diferents de la forestal, realitzades en terreny forestal.

b) Treballs de prevenció d'incendis, defensa d'infraestructures, béns immobles o cultius preceptius o degudament autoritzats per l'Administració forestal autonòmica que s'executen en terreny forestal.

c) Qualsevol actuació susceptible de generar productes forestals fora de terreny forestal.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

· El termini de vigència de l'autorització és de dos anys a partir de la data en què haja sigut notificada, llevat que per raó motivada s'indique un altre termini en la resolució.

· L'Administració forestal assignarà un codi alfanumèric únic per a cada un dels productes que es pretenguen comercialitzar, que figurarà en la corresponent resolució administrativa i identificarà de manera inequívoca l'origen legal dels productes objecte de comercialització.

· No podrà procedir-se a la comercialització dels productes forestals obtinguts mentre no es dispose del corresponent codi de traçabilitat.

· La permanència de productes forestals de fusta i afins en terreny forestal i en la zona d'influència forestal estarà subjecta als períodes i les condicions que estableix l'Annex II, condició cinquena del Decret 205/2020, d'11 de desembre, del Consell, de regulació dels aprofitaments forestals en forests privades i l'alienació dels aprofitaments forestals en forests gestionades per la Generalitat.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Qualsevol persona física o jurídica.

Requisits

Ser titular de la forest o el terreny forestal o representar la persona que tinga aquesta titularitat en els termes que estableix la legislació del procediment administratiu comú.

La representació podrà acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixe constància fefaent de l'existència segons els termes de la legislació bàsica estatal.

S'entendrà acreditada la representació davant del sector públic autonòmic mitjançant un apoderament "apud acta" efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica en la corresponent seu electrònica, o a través de l'acreditació de la seua inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments (REA).

Com es tramita

Procés de tramitació

· Presentació de la sol·licitud en imprés normalitzat (persona interessada).

· Revisió i avaluació de la sol·licitud (servei territorial competent en matèria de forests).

· Esmena i millora de la sol·licitud, si correspon (persona interessada).

· Resolució d'estimació o desestimació de la sol·licitud, segons siga procedent (direcció territorial competent en matèria de forests).

· Notificació a la persona interessada (servei territorial competent en matèria de forests).

El termini de resolució de la sol·licitud serà d'un mes des de la data en la qual va tindre entrada en el registre de la Generalitat Valenciana. Transcorregut aquest termini sense que es notifique cap resolució, s'entendrà no autoritzada la comercialització dels productes forestals obtinguts.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En qualsevol moment de l'any.

Documentació
Imprés normalitzat de sol·licitud del codi de traçabilitat per a la comercialització de productes forestals obtinguts en actuacions no considerades aprofitament forestal. En el cas d'obres degudament autoritzades per altres administracions, cal adjuntar la còpia de la llicència d'obra o la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així els sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.

 

No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica.

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de divendres, 2 d'octubre de 2015).

Sancions
Les que preveu la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.