Presentació de l'informe de millora de les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 687637
|
Codi GVA: 18706
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar a les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió afectades per l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, la presentació de l'informe de millora, d'acord amb...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle a la Comunitat i per la qual es modifica la directiva 96/61/CE del Consell (DOUE L 275/32 de 25.10.2003).
 • Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (BOE núm. 59 de 10.03.2005), modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol (BOE núm. 163 de 06.07.2010).
 • Directiva 2009/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE, per a perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (DOUE L140/63 de 05.06.2009).
 • Reglament 600/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, relatiu a la verificació dels informes d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i dels informes de dades sobre tones-quilòmetre i a l'acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del...
 • Reglament 601/2012, de la Comissió, de 21 de juny de 2012, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L181/30 de 12.07.2012).
 • Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Han de presentar-lo els titulars o els representants legals de les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle afectades per la Llei 1/2005, de 9 de març, quan es done alguna de les condicions establides en l'article 69 del Reglament 601/2012.

Requisits

Disposar de la preceptiva autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, d'acord amb la Llei 1/2005, de 9 de març.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Abans del 30 de juny de cada any s'ha de presentar l'informe de millora segons el que disposa el Reglament 601/2012.

Documentació
-Imprés de presentació de l'informe de millora de les instal·lacions sotmeses al règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle. -Informe de millora (plantilla en format Excel d'informe de millora aprovada pel Comité del Canvi Climàtic de la UE). -Informe de millora en format...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
3 mesos, d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Observacions

Recurs d'alçada

Sancions
El règim sancionador està establit en el capítol VIII de la Llei 1/2005, de 9 de març.