• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes per a fomentar els canals adequats per a garantir la disponibilitat de productes ecològics de proximitat.

  Objecte del tràmit

  El foment de la concentració de productes ecològics de proximitat de la Comunitat Valenciana a través de mercats majoristes, en la gestió dels quals participen de forma majoritària entitats locals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes totes les entitats públiques locals indicades en l'article 1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local, que complisquen amb els requisits següents:

  1. Participar de forma majoritària en la gestió dels mercats majoristes de productes ecològics. A aquest efecte, es considerarà participació majoritària la que represente més del 50 % del capital social d'aquest. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació dels estatuts, i de qualsevol altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància.
  2. Garantir que, com a mínim, el 50 % dels productes ecològics gestionats siguen procedents de la Comunitat Valenciana.
  3. Garantir que la presentació dels productes per a la seua venda serà conforme al que estableix el Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s'aprova la norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, així com altres normes que siguen aplicables en cada cas a la comercialització del producte.
  4. Complir els principis d'identificació, seguretat alimentària i traçabilitat establits per les disposicions legals aplicables.
  5. Responsabilitzar-se de la seguretat dels productes que produeixen i garantir-ne la innocuïtat, segons el que estableix l'article 1.a del Reglament 852/2004/CE.
  6. No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

  Requeriments

  Seran subvencionables les activitats relacionades amb la gestió i promoció dels mercats majoristes ecològics de la Comunitat Valenciana.

  En concret, són subvencionables les despeses següents:

  a) L'organització de la distribució en gros dels productes ecològics. En concret, els costos del personal encarregat d'organitzar aquesta distribució.
  b) La publicitat, difusió i promoció d'aquests (tríptics, cartells, publicitat en mitjans de comunicació, activitats divulgatives, etc.)
  En el cas que en la gestió dels mercats majoristes participen altres entitats, ja siguen públiques o privades, la subvencionalitat es referirà exclusivament a les despeses directament suportades per l'entitat local beneficiària o, en cas de fórmules d'actuació conjunta, pel percentatge o la proporció que en la aquesta corresponga a l'entitat local beneficiària.

  L'ajuda serà del 100 % dels costos subvencionables amb un màxim d'ajuda per projecte i beneficiari de 10.000 euros. Només en el cas que hi haja suficient disponibilitat pressupostària podrà ser subvencionat més d'un projecte per beneficiari.

  La sol·licitud de pagament ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  a) Model de domiciliació bancària, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent al que s'ha presentat juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.
  b) La memòria de l'activitat realitzada.
  c) Factures i justificants de pagament que emparen les quantitats sol·licitades, així com qualsevol prova documental que demostre la seua existència i realitat (materials, publicitat, mostres, etc.).

  El formulari de sol·licitud de pagament ha d'incorporar una declaració responsable, que ha de ser subscrita pels beneficiaris, en la qual s'indique si s'ha rebut o no alguna altra ajuda econòmica de la UE o d'altres administracions públiques per a l'activitat subvencionada. Aquesta declaració responsable té com a objectiu poder comprovar la compatibilitat entre aquestes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes per al foment de la concentració de l'oferta dels productes de proximitat ecològics de la Comunitat Valenciana serà de dos mesos i s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV. 8470. 23.01.2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER AL FOMENT DELS CANALS ADEQUATS PER GARANTIR LA DISPONIBILITAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS DE PROXIMITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTIVITAT A SUBVENCIONAR

  DECLARACIÓ D'AJUDES MÍNIMIS EN PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA D'AGRICULTURA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A GARANTIR LA DISPONIBILITAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS DE PROXIMITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LES AJUDES PER A GARANTIR LA DISPONIBILITAT DE PRODUCTES ECOLÒGICS DE PROXIMITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  LLISTA DE JUSTIFICANTS DE LA DESPESA TOTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que, en el seu cas, es dicte, es podran interposar els recursos pertinents, d'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18714

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent:

  http://www.gva.es/va/proc18714

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Per part del servei competent en matèria de qualitat diferenciada es duran a terme els corresponents controls administratius, tant de les sol·licituds d'ajuda com de pagament, la finalitat dels quals serà assegurar el compliment de la finalitat per a la qual les subvencions es concedeixen.

  A més es podran dur a terme els corresponents controls sobre el terreny que tindran per objecte verificar, en la seu de les oficines dels beneficiaris, tota la documentació relativa a l'ajuda que es trobe en possessió seua.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  GUIA PER A LA PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER AL FOMENT DE LA CONCENTRACIÓ DE L´OFERTA DELS PRODUCTES ECOLÒGICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 21/2018, de 9 de juliol de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada, promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana, i foment dels canals adequats per a garantir la disponibilitat de productes ecològics de proximitat.
  - Resolució de 28 de desembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen, per a l'exer
  cici 2019, les ajudes per al foment de la concentració de l'oferta dels productes de proximitat ecològics de la Comunitat Valenciana
  - Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019, les ajudes per al foment de la concentració de l'oferta dels productes de proximitat ecològics de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 21/2018, de 9 de juliol de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Vegeu Resolució de 28 de desembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvo- lupament Rural,

  Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.