Detall de Procediments

Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

  Objecte del tràmit

  Realització de pràctiques professionals de dues persones amb títol oficial universitari de llicenciatura o grau en Dret, i una persona amb títol oficial universitari de llicenciatura o grau en Psicologia, en matèries relacionades amb el suport a les associacions de pacients i/o familiars a través de convocatòries d'ajudes, i amb la protecció dels drets d'els/les pacients.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre la condició de persones beneficiàries les persones que reunisquen els requisits que s'estableixen a continuació.

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.

  b) No ser major de 35 anys.

  c) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides en la corresponent convocatòria i, si escau, dels requisits específics que s'exigisquen, sense que hagen transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels seus estudis.

  d) No haver sigut persona beneficiària de beques de pràctiques professionals atorgades per la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

  e) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat www.gva.es.

  f) No patir malaltia o grau de discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

  g) En el cas de les beques que es convoquen per a les àrees d'investigació i innovació sanitària, o avaluació de la qualitat assistencial i seguretat del pacient, serà requisit posseir coneixements d'anglés equivalent al nivell B2 segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, acreditable amb un certificat de les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o organismes acreditats.

  No podran optar a les beques que ordenen aquestes bases els qui, en el moment de publicar-se la convocatòria, estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, excepte quan resten menys de 2 mesos per a la seua finalització.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - Les beques estan dotades de 1. 064,49 euros bruts mensuals, subjectes a les retencions que procedisquen legalment, en atenció al que es disposa en l'article 21 de la referida Ordre 7/2016 i la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (DOGV 8487, 15.02.2019).

  - L'import de les beques s'abonaran a les persones beneficiàries de les mateixes per mensualitats vençudes, prèvia expedició, per la persona titular del Servei on estiguen desenvolupant les pràctiques, d'una certificació que acredite un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament.

  - El lliurament de la memòria i l'informe favorable posterior per part de l'adreça tècnica, al fet que al·ludeix el punt 5, de l'article 17 de l'Ordre 7/2016, seran condició indispensable per al pagament de l'import de l'últim mes del període de duració de la beca.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana..(DOGV nº 8612, de 13/08/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La forma de presentació de les sol·licituds i la documentació que ha d'acompanyar-se, es realitzarà i ajustarà al determinat en el Títol IV, del Capítol I de l'Ordre 7/2016.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La relació d'aspirants s'ordenarà, en primer lloc, per la comissió avaluadora, d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació, sobre la base dels mèrits requerits en aquestes bases.

  2. Aquesta relació o llistat provisional es publicarà durant 10 dies en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet www.gva.es, ordenat segons la puntuació obtinguda per totes les persones aspirants, a fi que les persones interessades efectuen les al·legacions oportunes. Transcorregut el termini i vistes les al·legacions, es publicarà per idèntic mitjà el llistat previ a l'entrevista.

  3. Seran convocades per a la realització d'una entrevista les persones candidates que obtinguen les millors puntuacions, tal com es detalla en l'article 5.1.e de la present ordre. En l'entrevista, es comprovaran els mèrits al·legats per la persona candidata en la seua sol·licitud telemàtica, verificant la documentació acreditativa d'aquests. La falta d'assistència per la persona candidata a aquesta entrevista serà causa d'exclusió del procés selectiu.

  Realitzada l'entrevista i conclosa la selecció, la comissió avaluadora publicarà la llista amb la persones que resulten beneficiàries de les beques, podent les persones candidates formular les al·legacions que estimen oportunes, durant un termini de 10 dies. Transcorregut el termini i vistes les al·legacions, es publicarà el llistat definitiu del procés de selecció.

  Posteriorment, la comissió avaluadora elaborarà una proposta de resolució que elevarà a la persona titular de la direcció general que instrueix el procediment, que contindrà la relació de persones beneficiàries de les beques i una bossa de reserva que estarà constituïda per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques, prioritzada per ordre de puntuació per a cobrir les vacants que pogueren produir-se durant el període de vigència d'aquestes.

  4. La publicació de relacions i llistats s'efectuaran en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet www.gva.es, així com en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat www.san.gva.es.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18722

  Tramitació

  -Per a presentar la sol·licitud i emplenar el currículum, s'ha de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat". Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV. També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si desitgeu fer canvis, haureu de tornar a presentar una sol·licitud nova. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  -Per a comprovar que la sol·licitud s'ha presentat correctament, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  -Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, us recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.

  -En cas de continuar amb problemes, podeu remetre un correu a .

  -El suport d'incidències d'aquest correu estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h, de dilluns a dijous, i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  * DURACIÓN DE LA BECA
  - La duración de las becas comprenderá, desde la incorporación de los/las adjudicatarios/as, nunca antes del 1 de octubre de 2019, mediante resolución de la dirección general con competencias en materia de calidad asistencial y atención al paciente, hasta un período máximo de 12 meses, a contar desde el día indicado en la misma. Con la finalidad
  de maximizar el período de formación de las personas beneficiarias, en caso de que el inicio de las becas sean posteriores a la fecha anteriormente indicada, podrán reajustarse los importes previstos en los presupuestos correspondientes, siempre que exista crédito adecuado y suficiente.

  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la duración de las becas podrán prorrogarse, mediante resolución expresa, hasta un máximo de 12 meses adicionales, siempre que exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Generalitat para los ejercicios a los que afecte la prórroga y que el desarrollo de la actividad que se esté efectuando así lo requiera o aconseje.

  * ÁMBITO DE APLICACIÓN. ACTIVIDAD A DESARROLLAR
  Las prácticas se realizarán en los servicios centrales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en Valencia.
  La actividad a desarrollar consistirá en la realización de prácticas relacionadas con los siguientes temas y materias :
  - Protección de los Derechos de los /las pacientes.
  - Apoyo a las Asociaciones de Pacientes y Familiares.

  * BOLSA DE RESERVA
  1. Se constituirá una bolsa de reserva priorizada por orden decreciente de puntuación.
  2. Tendrán derecho a estar incluidos en la bolsa de reserva los aspirantes que, tras haber superado la entrevista incluida en el proceso selectivo, hayan sido evaluados por este concepto y no hayan resultado adjudicatarios de las becas.
  3. En el supuesto de que se produzcan vacantes durante el periodo de disfrute de las becas, debido a renuncias, abandonos, incumplimientos de obligaciones o cualquier otra incidencia, se podrá conceder una nueva beca, por el resto del periodo máximo de disfrute de la misma, entre los y las integrantes de la bolsa regulada en esta base. En este caso la concesión se efectuará según el orden priorizado de la bolsa. Si la vacante se produjera una vez transcurrida la mitad del periodo de duración de la beca, ésta podrá declararse desierta.
  4. La condición de integrante de la bolsa de reserva no generará en ningún momento relación laboral alguna con la Generalitat, ni compromiso de acceder a la condición de becario.

  Criteris de valoració

  a) Expedient acadèmic: el màxim de puntuació que podrà obtindre's en aquest apartat serà de 13 punts. S'inclouen els següents aspectes de valoració:

  1) La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, inclosa en el certificat oficial que s'aporte, donant lloc a una valoració entre 5 i 10 punts, segons la normativa vigent, article 5 del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

  2) Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades es valoraran amb un màxim de 3 punts, atesa la següent escala:

  Doctor: 2 punts.

  Altres titulacions universitàries: 1 punt.

  b) Coneixements de valencià: la valoració màxima que podrà obtindre's en aquest apartat serà d'1 punt. Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, conformement a la següent escala i puntuant-se exclusivament el nivell més alt acreditat:

  A2: 0,25 punts.

  B1: 0,50 punts.

  C1: 0,75 punts.

  C2: 1 punt.

  c) Coneixements d'idiomes de la Unió Europea: la valoració màxima que es podrà obtindre en aquest apartat serà d'1 punt.

  Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, A2, B1, B2, C1, C2 amb 0,20 punts.

  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite mitjançant un títol universitari i aquest títol haja sigut puntuat en el subapartat a.2) d'aquest barem, no es podrà computar també dins d'aquest apartat c.

  En el cas de les beques en les quals siga requisit el coneixement d'anglés en un Nivell B2, segons s'estableix en l'article 4.g de la present ordre, es valorarà únicament com a mèrit dins d'aquest apartat, un coneixement d'anglés de nivell C1 o C2.

  En cap cas es valoraran en aquest apartat, els coneixements de valencià ni els cursos als quals es refereix l'apartat d d'aquest barem.

  d) Coneixements addicionals: la valoració màxima que es podrà obtindre en aquest apartat serà de 6 punts. S'inclouen els següents aspectes de valoració:

  1) L'experiència professional relacionada directament amb l'objecte de les beques que es convoquen, es valorarà amb un màxim de 2 punts, a raó de 0,10 punts per cada mes complet treballat.

  2) Els cursos de formació relacionats amb l'objecte de les beques que es convoquen, es valorarà amb un màxim de 4 punts. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, conformement a la següent escala:

  De 200 o més hores: 3,00 punts.

  De 100 o més hores: 2,00 punts.

  De 75 o més hores: 1,50 punts.

  De 50 o més hores: 1,00 punts.

  De 25 o més hores: 0,50 punts.

  De 15 o més hores: 0,20 punts.

  Els cursos als quals haja assistit la persona interessada o que aquesta haja impartit hauran de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts i es valoraran per una sola vegada, amb independència d'haver cursat o impartit successives edicions del mateix curs. En cap cas es valoraran en aquest subapartat els cursos als quals es refereixen els anteriors apartats b i c d'aquest barem.

  e) Entrevista: la valoració màxima que es podrà obtindre en aquest apartat serà de 6 punts. S'avaluarà amb caràcter general, aspectes relacionats amb l'activitat a exercir.

  Es convocarà a entrevista als qui, en la suma dels quatre primers apartats d'aquest barem de mèrits hagen obtingut les millors puntuacions. El nombre de persones que passaran a la fase d'entrevista es determinarà en la corresponent convocatòria en funció del nombre de beques que es convoquen, sent com a mínim superior en sis al nombre de beques disponibles.

  En l'entrevista es valoraran aquells aspectes de la persona candidata, relatius a la seua qualificació acadèmica i professional en relació a les matèries relacionades amb l'objecte de les beques, i que no hagen sigut contemplats en el barem estàndard establit en la primera fase de la selecció. També es valoraren els coneixements de les persones candidates sobre l'àrea temàtica en la qual versarien les pràctiques professionals en cas d'obtenció de la beca.

  L'anunci de la celebració de l'entrevista o prova serà publicat en el portal d'internet de la conselleria amb competències en matèria de sanitat de la Generalitat, www.san.gva.es, amb una antelació mínima de 48 hores.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries de les beques deuran:
  a) Incorporar-se a la direcció general on vaja a realitzar les pràctiques, en el termini que s'indique en la resolució de concessió.
  La no incorporació injustificada de la persona adjudicatària de la beca corresponent en la data indicada s'interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En tal cas, es podrà concedir una nova beca al candidat o candidata que corresponga segons la regulació de la bossa de reserva per a substitucions establida en la base setze d'aquesta convocatòria.
  b) Realitzar l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d'aquesta, conforme a les directrius que ordene la persona que exercisca la direcció tècnica de cadascuna de les persones beneficiàries de les beques.
  c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i complir les altres obligacions que s'estableixen en aqueix article 14, així com les que es deriven del conjunt de les bases d'aquesta ordre.
  d) Guardar el degut secret i confidencialitat dels assumptes en què intervinga.
  e) Aportar en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la resolució de concessió, degudament emplenat i subscrit per la persona beneficiària, l'imprés de domiciliació bancària, en el qual constarà el número de compte en el qual es rebran les transferències mensuals, i que es troba disponible en el portal institucional de la Generalitat en internet https://sede.gva.es.
  2. L'obtenció d'una beca en el marc d'aquesta ordre és incompatible amb l'acompliment de les activitats pròpies de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i la dedicació de la beca obtinguda, o que impedisca el compliment de les obligacions derivades del normal desenvolupament d'aquesta.
  3. La condició de persona beneficiària d'una beca no genera relació laboral ni cap administrativa amb la Generalitat, i les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució, sinó d'ajuda econòmica per a les despeses que la beca comporta.
  Quan la persona beneficiària d'alguna de les beques concedides siga empleada de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que procedisca, d'acord amb la normativa corresponent en matèria de funció pública.
  4. Durant el període de gaudi de les beques, les persones beneficiàries hauran d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què s'organitze per part de la direcció tècnica.
  5. A la finalització del període de duració de les beques, i en el termini màxim de 30 dies, les persones beneficiàries de les beques hauran d'entregar una memòria sobre les activitats realitzades i els coneixements adquirits.
  6. En acceptar les bases de la present convocatòria, les persones beneficiàries de les beques que puguen concedir-se cedeixen, gratuïtament i de forma indefinida, els resultats que s'obtinguen com a conseqüència del desenvolupament de les activitats exercides en virtut d'aquestes beques, així com la memòria final que presenten, reservant-se la conselleria amb competències en matèria de sanitat el dret a publicar-les i utilitzar-les.
  7. La persona que exercisca la direcció tècnica podrà proposar que es deixen sense efecte beques concedides, prèvia audiència de les persones interessades, en el cas d'incompliment de les seues obligacions per part de les persones beneficiàries de les beques i, en particular, quan no realitzaren l'activitat que va motivar la concessió de les beques o deixaren de reunir els requisits necessaris per a ser beneficiaris, o quan s'incompliren, sense causa que ho justifique, les restants condicions establides per aquesta ordre.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  - Ordre 7/2016, de 31 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat (DOCV núm. 7866, de 06/09/16).
  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/09).
  - RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2019, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals
  en la Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient.(DOGV nº 8612, de 13/08/2019)
  - Resolució de la Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, de data 26 Agost de 2019, per la qual s'amplia termini inscripció
  - Acorde Comissió avaluadora pel qual s'aprova la llista definitiva de sol·licituds admeses/excloses i es procedeix a la convocatòria d'entrevistes
  - Acord de la Comissió Avaluadora pel qual s'aprova l'Adjudicació provisional
  - ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA PEL QUAL S'APROVA
  L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
  - RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la directora
  general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció
  al Pacient per la qual es concedeixen tres beques per a la
  realització de pràctiques professionals en la direcció
  general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció
  al Pacient, de la Conselleria de Sanitat Universal i
  Salut Pública

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu l'Ordre 7/2016, de 31 d'agost (bases reguladores)

  Veure Resolució de 2 d'agost de 2019, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

  Resolució de la Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, de data 26 Agost de 2019, per la qual s'amplia termini inscripció

  Acord de la Comissió avaluadora pel qual s'aprova la llista definitiva de sol·licituds admeses/excloses i es procedeix a la convocatòria d'entrevistes

  Acord de la Comissió Avaluadora pel qual s'aprova l'adjudicació provisional

  ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA PEL QUAL S'APROVA L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

  RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la directora general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, per la qual es concedeixen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

  Llistat de seguiment

  Presentació d'al·legacions/esmenes

  Consulta l'estat de tramitació de la beca

  Renúncia a la beca

  Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses

  Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses, convocatòria d'entrevista

  Acord de la Comissió Avaluadora pel qual s'aprova l'adjudicació provisional

  ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA PEL QUAL S'APROVAL'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

  RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la directora general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, per la qual es concedeixen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.