• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajudes per a la millora de la producció audiovisual valenciana i, en concret, per al desenvolupament i la preparació de projectes de llargmetratges de ficció, animació i documentals, ja siga a partir d'una idea original o d'una adaptació per a l'any 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes per a la millora de la producció audiovisual valenciana i, en concret, per al desenvolupament i la preparació de projectes de llargmetratges de ficció, animació i documentals, ja siga a partir d'una idea original o d'una adaptació per a l'any 2019.

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió d'ajudes per a la millora de la producció audiovisual en valencià amb l'objecte de donar suport al desenvolupament i la preparació de projectes de llargmetratges de ficció, animació i documentals, ja siga a partir d'una idea original o d'una adaptació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden obtindre aquestes ajudes les persones físiques, les agrupacions d'interés econòmic i les petites i mitjanes empreses de qualsevol estat membre de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu, en l'àmbit competencial de la Generalitat. Només poden optar a aquestes ajudes els productors independents d'acord amb la denominació de l'
  article 4.n de la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema. Les petites i mitjanes empreses (PIMES) poden ser beneficiàries si s'ajusten a la definició que s'estableix en el Reglament (CE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

  A l'efecte d'aquestes bases, es considera empresa qualsevol entitat, independentment de la forma jurídica que tinga, que exerceix una activitat econòmica. En particular, es consideren empreses les entitats que exerceixen una activitat artesanal o altres activitats a títol individual o familiar, així com les societats de persones i les associacions que
  exerceixen una activitat econòmica de manera regular i que reuneix els requisits següents:
  - La categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) està constituïda per les empreses que donen ocupació a menys de 250 persones i el volum de negocis anual de les quals no excedeix els 50 milions d'euros, o el balanç general de les quals anual no excedeix els 43 milions d'euros.
  - En la categoria de les PIME, es defineix una xicoteta empresa com una empresa que dóna ocupació a menys de 50 persones i el volum de negocis anual o el balanç general anual de les quals no supera els 10 milions d'euros.
  - En la categoria de les PIME, es defineix una microempresa com una empresa que dóna ocupació a menys de 10 persones i el volum de negocis anual o el balanç general anual de les quals no supera els 2 milions d'euros.

  EXCLUSIONS
  Aquestes ajudes no es poden aplicar a les empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior. Tampoc a les empreses en crisi, tenint en compte la definició de l'article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de
  la Comissió, de 17 de juny.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  Es concedeix un màxim d'onze ajudes de 16.000 euros. D'aquest import, 8.000 euros corresponen al guionista o els guionistes i 8.000 euros a l'empresa productora que vulga dur a terme el desenvolupament del projecte.

  PAGAMENT
  El pagament d'aquestes ajudes s'ha de fer per mitjà d'una transferència bancària segons el model de domiciliació bancària presentat amb el model d'acceptació de la subvenció; a més, s'ha de fer amb la justificació prèvia, per part dels beneficiaris, del compliment de les obligacions, que s'ha d'adjuntar al model de justificació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8515, 27/03/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'Institut Valencià de Cultura.

  Totes les sol·licituds s'han de tramitar telemàticament a través del registre electrònic accessible en la URL següent: http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant han de disposar d'algun dels certificats o de les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

  En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o adreces web, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge digital, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats.

  1. Les sol·licituds s'han d'omplir, necessàriament, de conformitat amb el model que s'adjunta com a annex I a aquesta convocatòria, i s'han d'adjuntar els documents o les certificacions a què es fa referència en cada apartat del model de sol·licitud.

  La sol·licitud i documentació que s'hi adjunte s'ha de presentar en format digital mitjançant la tramitació telemàtica.
  La documentació ha d'incloure un índex en què figuren els documents aportats, que s'han de numerar segons l'ordre en què figuren en el dossier que s'ha aportat i han de desenvolupar els punts següents:
  1.1. Declaració responsable de les subvencions, les ajudes, els ingressos o els recursos sol·licitats, percebuts o concedits i pendents de percepció per altres administracions o institucions, tant públics com privats, per a la mateixa finalitat, i s'ha de justificar documentalment la quantia d'aquestes (apartat G del model de sol·licitud).
  1.2. Declaració responsable de minimis de l'exercici fiscal present i dels dos anteriors (apartat G del model de sol·licitud).
  1.3. Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària especificades en el punt 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els termes previstos en l'article 13.7 del cos legal mencionat (apartat H del model de sol·licitud).
  1.4. Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, declaració de l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat (DOGV 4479, 11.04.2003) i en l'article 5 Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV 4907, 21.12.2004) (apartat H del model de sol·licitud).
  1.5. Igualment, la sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent (apartat I del model de sol·licitud):
  a) Documentació relativa a l'empresa productora:
  a.1. En el supòsit que l'empresa sol·licitant es trobe inscrita en el Registre Administratiu d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana: declaració responsable de la persona representant de l'empresa productora, continguda en el model de sol·licitud, del fet d'estar legalment facultada per a representar l'empresa davant de l'Administració, d'acord amb el que preveu l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i del fet que el NIF de l'empresa productora es troba depositat en l'expedient corresponent a l'empresa en el Registre Administratiu d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana, amb la declaració de la vigència que té i que les dades contingudes en l'expedient esmentat no han experimentat cap variació.
  a.2. En el supòsit en què l'empresa sol·licitant siga persona jurídica i no estiga inscrita en el Registre Administratiu d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana, també ha d'aportar:
  - Targeta d'identificació fiscal.
  - Escriptura de constitució amb el caixetí d'inscripció en el registre públic corresponent o, si escau, certificació expedida pel titular del registre públic en què aquesta es trobe inscrita.
  - Documentació acreditativa de la representació i capacitat amb la qual actua el seu representant legal.
  b) Contracte o precontracte entre l'autor o els autors del guió i l'empresa productora en el qual es reflectisca l'associació temporal de les dues parts i el compromís de l'autor o els autors de cedir els drets de propietat intel·lectual sobre el guió acabat a la productora, per a la realització de la pel·lícula.
  En el cas en què el guió del projecte es base en una obra literària preexistent, ha de presentar-se un acord entre la productora i el propietari dels drets de l'obra en què s'establisquen les condicions de l'opció i del futur contracte de cessió de drets, o, en el cas en què ja estiga signat el contracte definitiu, la còpia d'aquest. A més, s'ha d'acreditar la propietat dels drets sobre l'obra per part de qui els tinga, en cas de no ser el mateix autor de l'obra literària.
  1.6. A més, la sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  - Sinopsi argumental i una versió completa del guió o, a falta de guió, un tractament que podrà ser seqüenciat, capitular o narratiu complet. Aquests documents s'han d'incloure en un mateix arxiu, separat de la resta i anònim, en el qual només ha de figurar el títol del projecte. En aquests documents, no ha de figurar cap referència al nom del guionista o l'empresa implicada; si no és així, el projecte quedarà exclòs de la convocatòria.
  Si la versió original del guió no fora en castellà, s'ha d'incloure, a més, el tractament i el desenvolupament en castellà.
  Si la versió original del guió no fora ni en valencià ni en castellà, s'haurà d'incloure, a més, la corresponent a la versió original.
  Si s'utilitzen l'estil, girs i vocables propis d'una determinada zona, s'ha d'especificar aquesta circumstància.
  La sinopsi, el guió o el tractament s'han de presentar en format de foli DINA4 i lletra Courier New, mida 12.
  - Memòria explicativa del projecte d'escriptura, subscrita per l'autor o els autors del guió i la productora, en la qual es reculla el plantejament econòmic de la producció i el pla financer previst, en cas que es duga a terme aquesta, el disseny de producció i el desenvolupament del projecte, que demostre la seua viabilitat.
  - Historial de l'empresa productora i de les persones que tinguen la condició de productor/a executiu, guionista/istes i director/a.
  - Cartes de compromís de participació en el projecte presentat del productor executiu, guionista/istes i director.
  - Pressupost previst per a la preparació del projecte, corresponent a les despeses estimades que són objecte de la present ajuda.
  2. Igualment, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:
  - El full d'autobaremació que incorpore els mèrits que són objecte de valoració, segons el model facilitat per l'Institut Valencià de Cultura a través de les seues web.
  - Justificació de l'autobaremació: La documentació corresponent a l'acreditació dels mèrits declarats pels titulars dels projectes presentats a l'efecte de la baremació dels criteris continguts en el resolc sisé d'aquesta resolució. Els mèrits declarats i no acreditats en tots els seus punts no es computaran.
  - Qualsevol altra dada o document relacionat amb el projecte objecte de la sol·licitud que els interessats consideren convenient aportar.
  3. Els sol·licitants han d'acreditar també que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb les administracions estatal i autonòmica i amb la Seguretat Social. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part del sol·licitant, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració que, per a aquest procediment, són les següents:
  - Dades d'identitat (DNI o document equivalent en cas d'estrangers) de la representació representant legal, excepte en el cas d'estar inscrites en el Registre Administratiu d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana, la qual cosa s'ha de fer constar en l'imprés de sol·licitud.
  - Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic corresponent que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Generalitat.
  - En el cas de les empreses productores: Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques en què conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent a la producció de pel·lícules cinematogràfiques i/o vídeos.
  En cas d'oposició a l'obtenció per l'Administració, l'interessat haurà d'aportar aquests documents (apartat J de la sol·licitud).
  4. Qualsevol document que es presente en una llengua que no siga valencià o castellà ha d'acompanyar-se de la traducció jurada. En cas de no fer-ho, no es prendrà en consideració.
  A l'efecte de computar els mèrits dels criteris de valoració, la referència a pel·lícules que tinguen certificat de l'ICAA o d'un organisme equivalent serà vàlida sempre que aquest certificat haja sigut emés amb anterioritat a l'acabament del termini de presentació de les sol·licituds d'aquestes ajudes.
  El sol·licitant ha de presentar la declaració responsable dels títols que disposen del certificat ICAA o equivalent, i indicar la data de qualificació. L'Institut Valencià de Cultura pot requerir-li, en qualsevol moment, l'acreditació fefaent d'aquests punts.
  La falsedat en aquesta declaració responsable, sobre la possessió del certificat de qualsevol de les pel·lícules sobre les quals es declare aquest punt, en els termes indicats, suposa l'exclusió de la convocatòria o la pèrdua del dret al cobrament total en cas que se li haja concedit l'ajuda.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL EN VALENCIÀ: DESENVOLUPAMENT I PREPARACIÓ DE PROJECTES DE LLARGMETRATGES DE FICCIÓ, ANIMACIÓ I DOCUMENTALS A LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX III] ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I COMPROMÍS DE COMPLIMENT D'OBLIGACIONS

  [ANNEX IV] JUSTIFICACIÓ DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT I PREPARACIÓ DE PROJECTES DE LLARGMETRATGES DE FICCIÓ, ANIMACIÓ I DOCUMENTALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  [ANNEX V] FESTIVALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud.

  2. Les sol·licituds s'han d'omplir, necessàriament, de conformitat amb el model que s'adjunta com a annex I a la convocatòria, i s'han d'adjuntar els documents o les certificacions a què es fa referència en cada apartat del model de sol·licitud.

  En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir mitjançant enllaços o adreces web, corresponents a aplicacions o plataformes d'emmagatzematge, o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats.

  Si la sol·licitud d'iniciació no inclou totes les dades o la documentació que resulten preceptives, s'hi aplicarà el que disposa l'article 5.4 de l'Ordre de bases reguladores.
  L'esmena de la documentació s'ha de presentar d'acord amb el que preveu el punt 2 d'aquest resolc quart.

  En tot cas, l'òrgan instructor podrà requerir als sol·licitants que proporcionen qualsevol informació aclaridora que resulte necessària.

  La documentació acreditativa mèrits s'ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds, i no es requerirà posteriorment ni tindrà validesa cap document amb data posterior a l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds.

  Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, en cap cas pot ser objecte de requeriment, per part de l'Institut Valencià de Cultura, el guió o el tractament ni documentació amb la finalitat d'acreditar els mèrits del sol·licitant que es preveuen en els criteris de valoració continguts en el resolc sisé d'aquesta resolució.

  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els sol·licitants no podran aportar cap documentació dirigida a acreditar aquests mèrits i, en cas que s'aporte, no es tindrà en consideració a l'efecte del còmput dels criteris de valoració.

  3. Per a l'avaluació dels projectes presentats pels sol·licitants, es constituirà una comissió tècnica de valoració.

  4. La proposta que eleve la comissió tècnica de valoració no podrà incloure cap sol·licitud que no haja aconseguit una puntuació mínima de 25 punts, i s'ordenaran en funció de la puntuació obtinguda, segons el que estableix l'article 3, punt 3.2.2.2 de l'Ordre de bases reguladores.
  En cas que empaten a punts dos o més projectes en l'última de les posicions que dona dret al fet que el seu titular siga proposat com a beneficiari, es prendran com a criteris de desempat:
  - En primer lloc, tindre contractades persones amb discapacitat, segons el que preveu l'article 6.1 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat. Per a acreditar la contractació, l'empresa ha d'haver aportat una declaració responsable i mantindre el personal contractat amb aquesta condició, com a mínim, fins al 15 de novembre de 2019.
  - En segon lloc, la puntuació del guió atorgada pels analistes, incloent-hi el punt de dona. No es tindran en compte a aquest efecte les ajudes prèvies, els premis ni altres mèrits com el fet d'estar basat en una obra literària o teatral.
  - En defecte d'això, caldrà ajustar-se a l'ordre de presentació, i es proposarà com a beneficiari el que, atenent la data i l'hora, es presentara en primer lloc en el registre electrònic. Si s'han realitzat diversos enviaments del mateix projecte, es tindrà en compte la data i l'hora de l'últim enviament realitzat dins del termini per a presentar sol·licituds.

  Els sol·licitants que ja han presentat el mateix projecte en convocatòries anteriors d'ajudes al desenvolupament a la producció de l'Institut Valencià de Cultura (anteriorment CulturArts Generalitat) poden mantindre la mateixa puntuació obtinguda o l'equivalent d'aquesta en la valoració de guió apartats a, b o c i d, si així ho declaren expressament, amb la indicació de la convocatòria i la puntuació obtinguda, i sempre que aquesta convocatòria no siga anterior a 2016. En aquests casos, els guionistes sol·licitants de l'ajuda han de coincidir amb els del projecte la puntuació del qual es manté.

  Resolució:
  S'ha d'ajustar al contingut de l'article 7 de l'Ordre de bases reguladores i el termini de resolució i publicació és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria. En tot cas, la resolució esmentada s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 26 de la Llei general de subvencions, en relació amb els articles 40 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura (http://ivc.gva.es/). Les ajudes concedides es publicaran igualment en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

  La resolució de concessió posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició, davant del president de CulturArts Generalitat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, sense perjudici de qualsevol altre que s'estime pertinent.

  En el cas que la convocatòria no siga resolta en el termini previst anteriorment, s'entendran desestimades totes les sol·licituds, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre expressament continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  No obstant això, els beneficiaris seran informats del caràcter de minimis de les ajudes concedides i de la seua subjecció al Reglament 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, 24.12.2013).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el 8, el 14 i el 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició, o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del president de CulturArts Generalitat, en qualitat d'òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Tramitació

  Sol·licituds:
  - S'han de presentar a través del registre electrònic de l'Institut Valencià de Cultura per via telemàtica, mitjançant l'aplicació accessible des de l'URL http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el representant ha de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Vegeu l'article sisé, "Criteris de valoració de les sol·licituds", de la resolució de la convocatòria.

  Obligacions

  1. Seran obligacions de les persones beneficiàries:
  a) Comunicar per escrit a l'Institut Valencià de Cultura l'acceptació de l'ajuda en un termini no superior als quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el model d'acceptació que s'adjunta a la present convocatòria com a annex III i facilitar les dades bancàries en què les persones sol·licitants vulguen rebre l'import de l'ajuda, per a la qual cosa s'ha d'omplir el model de domiciliació bancària que s'adjunta a la present convocatòria com a annex II. Aquests documents s'han de presentar per via telemàtica, tal com es preveu en el punt 2 del resolc quart de la present resolució.
  En cas que no es presente l'acceptació, es considerarà que ha perdut el dret a la subvenció concedida.
  Sense perjudici de l'anterior, la presentació de l'acceptació fora del termini establit constitueix una infracció administrativa, tal com recull l'article 56 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per la qual cosa comportarà l'aplicació de les sancions que corresponguen, d'acord amb el que preveu el punt 3 del resolc onzé d'aquesta resolució.
  b) Presentar una còpia del projecte desenvolupat en format digital.
  c) Presentar una declaració actualitzada sobre subvencions sol·licitades, percebudes o concedides i pendents de percepció per altres administracions o institucions, tant públiques com privades, per a la mateixa finalitat i justificar documentalment la quantia d'aquestes.
  d) Fer constar, en cas de realització de la pel·lícula, el patrocini per a la realització del desenvolupament de l'Institut Valencià de Cultura, segons el manual d'identitat corporativa inclòs en la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura (http://ivc.gva.es/val/ivc-val/qui-som-ivc/logos-val).
  e) Justificar l'aplicació de la subvenció, per a la qual cosa s'ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les ajudes concedides, i a la resta d'obligacions a les quals es refereix l'article 113 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV 7464, 12.02.2015) per als beneficiaris de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
  La falta de justificació de les despeses determinarà la pèrdua del dret al cobrament de l'ajuda concedida.
  L'aplicació de la subvenció l'ha de realitzar la persona beneficiària i no computaran a aquest efecte les despeses realitzades per tercers, incloent coproductors o inversors en el projecte.
  f) Participar en totes les activitats organitzades per la Generalitat i els seus organismes dependents per a la promoció dels projectes subvencionats.
  g) Autoritzar, si escau, l'Institut Valencià de Cultura per a realitzar amb els projectes subvencionats accions de promoció a través de sessions de presentació d'aquests, disposició dels projectes en la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura (http://ivc.gva.es/) o qualsevol altra activitat que l'Institut Valencià de Cultura considere necessària per a la difusió i promoció d'aquests.
  h) Acreditar abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de les ajudes el fet d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  A aquests efectes, l'òrgan instructor comprovarà respecte de tots els beneficiaris la certificació positiva d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en la forma establida en l'article 14.1.e de la Llei general de subvencions, i regulada en l'article 22 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Decret 887/2006, de 21 de juliol. El sol·licitant que s'haja oposat expressament, segons el que s'assenyala en el resolc quart, punt 5 d'aquesta convocatòria, ha d'aportar les certificacions en els termes previstos en l'article 22 de l'esmentat Reial decret 887/2006.
  i) No alterar els aspectes del projecte que han sigut objecte de baremació en la fase de producció. En cas de modificació que afecte la baremació, s'haurà de comunicar prèviament a l'Institut Valencià de Cultura motivant la mateixa. En cas d'absència de comunicació o si l'Institut Valencià de Cultura considera que la modificació no està prou motivada, podrà revocar l'ajuda concedida.
  2. Els beneficiaris no podran subcontractar amb una mateixa persona física o jurídica subministraments, obres i/o serveis per més del 50 % de l'import de l'ajuda concedida, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores i l'article 29.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  De la mateixa manera, en cap cas podrà concertar el beneficiari l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones vinculades, a les que es refereix l'article 29.7 de l'esmentada Llei 38/2003 i l'article 68.2 del Reglament de la Llei 38/2003, aprovat per Reial decret 887/2006, per un import superior al 20 % de l'ajuda concedida. Sense perjudici d'això, la contractació s'ha de realitzar d'acord amb les condicions normals de mercat.
  En aquests casos, les contractacions que no s'ajusten al que preveu aquest punt, no podran imputar-se a la justificació de l'ajuda concedida.
  3. Igualment, els beneficiaris han de complir la resta d'obligacions que, amb caràcter general, estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  1. L'Institut Valencià de Cultura es reserva, igualment, la possibilitat de modificar o deixar sense efecte la subvenció, en cas d'incompliment d'alguna de les obligacions imposades als beneficiaris en el resolc huité, dins dels terminis en les condicions assenyalades, per a la qual cosa es tindrà sempre en compte el principi de proporcionalitat a què es refereix l'article 17.3.n de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  Les modificacions, en la fase de producció dels projectes als titulars dels quals s'haja concedit ajuda, comportaran la revocació i el reintegrament de l'ajuda quan s'haja valorat el projecte prenent en consideració aquestes modificacions i no hagen resultat beneficiaris.
  2. Les resultes que puguen produir-se per les renúncies produïdes i les minoracions que es determinen per l'aplicació del que s'ha indicat podran disposar-se de conformitat amb el que determina l'article 7.3 de l'ordre de bases reguladores.
  3. Les infraccions i sancions es resoldran de conformitat amb el que disposa l'article 19 de l'ordre de bases reguladores.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 33/2016, de 18 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOCV núm. 7832, de 20/7/16).
  - RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a la millora de la producció audiovisual valenciana i, en concret, per al desenvolupament i preparació de projectes de llargmetratges de ficció, animació i documentals per a l'any 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 25 de març de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.