• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Xec Tutories Internacionalització (Assessorament a empreses 2019).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Xec Tutories Internacionalització (Assessorament a empreses 2019).

  Objecte del tràmit

  Millorar l'estratègia de les pimes de la Comunitat Valenciana en els diversos àmbits de la internacionalització i així guanyar posició competitiva en els mercats exteriors per mitjà d'un acompanyament intensiu d'alta especialització i individualitzat, sota les modalitats següents:
  1. Iniciació a l'exportació.
  2. Revisió d'estratègies d'internacionalització per a empreses exportadores.
  3. Inici a la contractació pública internacional.
  4. Presentació d'ofertes en contractació pública internacional.
  5. Màrqueting digital internacional (EXPORNET).
  6. Estratègies de marca i comunicació internacional.
  7. Finançament internacional.
  8. Expansió internacional de start-ups, i s'entenen per aquestes les empreses amb potencial de creixement, que aporten tecnologia o innovació disruptiva, solucions innovadores, o amb un model de negoci innovador, escalable i repetible en entorns globals, orientada al creixement ràpid.

  Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7903, de 25 d'octubre de 2016; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en el que no està previst en aquesta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i que complisquen la resta de requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre.

  A l'efecte de la convocatòria, es considerarà pime l'entitat les característiques de la qual s'ajusten al que es disposa en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOL 187 de 26.06.2014).
  Queden excloses d'aquesta convocatòria les pimes que desenvolupen activitats enquadrades en les seccions K i L de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE 102, 28.04.2007).

  Les empreses beneficiàries han de tindre un potencial exportador i productes o serveis propis.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 15 de gener de 2019 al 30 de setembe de 2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud telemàtica: El model d'imprés normalitzat i la resta de documentació estaran disponibles en l'adreça d'Internet de l'IVACE: http://www.ivace.es/index.php?lang=ca. Les sol·licituds s'adequaran als models normalitzats i s'han d'omplir utilitzant els mitjans electrònics o telemàtics proporcionats per l'IVACE a través de l'adreça d'Internet indicada més amunt.

  Així mateix, l'imprés de sol·licitud contindrà les declaracions responsables que acrediten que el beneficiari compleix amb els requisits de la convocatòria i de les bases reguladores, entre aquestes, la declaració d'estar al corrent amb les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

  - Memòria segons el model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE: http://www.ivace.es/index.php?lang=ca, o incorporat a la sol·licitud de l'ajuda.
  La memòria servirà de referent per a aplicar els criteris de valoració, per aquest motiu, un ompliment defectuós o deficient, o que siga difícil de comprendre, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot una denegació de la sol·licitud.

  - La resta de documentació detallada en l'article 5 de la convocatòria.

  - Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertiment que si no ho fa, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

  - Els requeriments s'han d'efectuar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i s'entendrà efectuat el tràmit de la notificació.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.