Detall de Procediment

Tramitació de pagament voluntari de sancions en matèria de transports.

Codi SIA: 1161545
Codi GVA: 18781
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

AVÍS MOLT IMPORTANT: RECORDE FINALITZAR I REGISTRAR LA SEUA SOL·LICITUD ABANS DE DONAR PER FINALITZAT EL TRÀMIT. Realitzar el pagament voluntari de sancions de transport recollides en la: - Llei d'ordenació dels transports terrestres (LOTT) - Llei del taxi de la Comunitat Valenciana (LTCV) Aquest pagament voluntari comporta les reduccions següents: - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació dels transports terrestres, el pagament voluntari porta una reducció del 30% sobre l'import de la sanció inicialment proposta. El pagament de la sanció implica la conformitat amb els fets denunciats, la renúncia a presentar al·legacions i la terminació del procediment. - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei de mobilitat valenciana, el pagament voluntari portarà una reducció del 25% sobre l'import de la sanció inicialment proposta. El pagament de la sanció equivaldrà a la terminació del procediment. - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb Llei del taxi de la Comunitat Valenciana, el pagament voluntari portarà una reducció del 50% sobre l'import de la sanció proposada. El pagament implicarà la conformitat amb els fets denunciats i la renúncia o el desistiment de qualsevol acció o recurs en via administrativa i la terminació del procediment. Des de l'apartat "Enllaços" podeu consultar la llista d'entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i els mitjans de pagament admesos.

Observacions

Observacions

No cal presentar al·legacions fins que no es reba l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient sancionador. Llegiu atentament l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient. El número d'expedient és el que figura com a tal en l'acord d'incoació/iniciació. És el que heu d'utilitzar en les vostres comunicacions amb l'administració. No es pot ajornar o fraccionar el pagament voluntari de la sanció.

Requisits

Requisits

- Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable o, si és el cas, representant acreditat d'aquesta en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per al cas dels representants, s'ha de comunicar a l'òrgan competent de la instrucció de l'expedient sancionador el representant per a l'expedient corresponent. - En el cas que s'opte pel pagament voluntari, serà un requisit necessari que hi haja una proposta de sanció únicament de caràcter pecuniari o que, havent-se proposat a més una altra sanció de caràcter no pecuniari, aquesta última haja resultat improcedent, de manera que quede vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'interessades en l'expedient sancionador i hagen sigut assenyalades en aquest com a possibles responsables i estiguen interessades a realitzar el pagament voluntari de la sanció proposada en els fets objecte del procediment sancionador amb la reducció corresponent.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres.
  • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015)
  • Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

- En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació de transports terrestres, dins dels 30 dies següents a la notificació de l'acord d'incoació de l'expedient sancionador. - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana, en qualsevol moment anterior al dictamen de la resolució.

Formularis documentació

Opció només vàlida per a la presentació presencial: Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, cal aportar: 1.- Imprés de sol·licitud que vau rebre juntament amb l'acord d'iniciació, omplit i signat, disponible, al seu torn, des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=18781&id_page=&id_site=&id_cas=docs 2.- Una vegada rebuda aquesta sol·licitud, l'òrgan gestor enviarà el document d'ingrés de la sanció proposada degudament omplit, amb les reduccions previstes: - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació dels transports terrestres: Document de pagament voluntari (model 085). - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana: Document de pagament voluntari (model 085).(Prèviament se us haurà enviat també la sol·licitud de pagament voluntari i/o reconeixement de la responsabilitat) El document d'ingrés s'haurà remés amb l'acord d'incoació/iniciació. El pagament també pot efectuar-se a través de l'enllaç següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18781&versi%C3%B3=amp

Presentació

Presentació

Presencial
Aquesta opció de tramitació és NOMÉS vàlida per a persones físiques que no siguen titulars de títols habilitants de transports. Les persones jurídiques han de realitzar la tramitació per via telemàtica. Els formularis de sol·licitud o els impresos associats s'hauran remés amb l'acord d'iniciació/incoació i, en tot cas, estaran disponibles per a omplir-los utilitzant els mitjans telemàtics accessibles des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet en l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?" d'aquest tràmit: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=18781&id_page=&id_site=&id_cas=docs Els sol·licitants que no utilitzen el certificat digital han d'imprimir el formulari de sol·licitud, que ha d'omplir i signar el sol·licitant. L'imprés de sol·licitud i la documentació pertinent, si n'hi ha, s'han de presentar per registre d'entrada, en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i preferentment:
Telemàtica
- Per a persones jurídiques, l'ÚNICA opció de tramitació vàlida i la preferent en el cas de persones físiques. Tramitar amb certificat electrònic: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18781&version=amp Formulari de sol·licitud (només per a persones físiques, en el cas d'expedients tramitats d'acord amb la LLEI del TAXI de la Comunitat Valenciana): http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/13539_BI.pdf Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic o Cl@aveFirma. Per al cas dels representants, s'ha de comunicar a l'òrgan competent de la instrucció de l'expedient sancionador el representant per a l'expedient corresponent.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Tramitació presencial (només per a persones físiques): En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la LLEI del TAXI de la Comunitat Valenciana: 1.- Juntament amb l'acord d'incoació/iniciació s'enviarà a la persona interessada la sol·licitud de pagament voluntari i/o reconeixement de la responsabilitat, que haurà de tornar omplida a l'adreça que se li indique. 2.- Una vegada rebuda aquesta sol·licitud, l'òrgan gestor enviarà el document d'ingrés de la sanció proposada degudament omplit, amb les reduccions previstes: - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana, el pagament voluntari portarà una reducció del 50 % sobre l'import de la sanció proposada. 3.- La persona interessada ha de realitzar el pagament a través de l'entitat col·laboradora emprant el model de document d'ingrés proporcionat. Llista d'entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i els mitjans de pagament admesos: https://hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-infogeneral-dondepagar 4.- Una vegada realitzat el pagament, s'ha de remetre el justificant a l'Administració. 5.- Rebuda la documentació, i una vegada comprovat que s'ha realitzat el pagament, es procedirà a dictar la resolució finalitzadora del procediment que es notificarà a les persones interessades. En la RESTA de casos: 1.- Juntament amb l'acord d'incoació/iniciació, s'enviarà a la persona interessada el document d'ingrés de la sanció proposada degudament omplit, amb la reducció prevista: - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació dels transports terrestres, el pagament voluntari portarà una reducció del 30 % sobre l'import de la sanció inicialment proposada. 2.- La persona interessada ha de realitzar el pagament a través de l'entitat col·laboradora emprant el model de document d'ingrés proporcionat. 3.- Una vegada realitzat el pagament, s'ha de remetre el justificant a l'Administració. 4.- Una vegada rebuda la documentació, i una vegada comprovat que s'ha realitzat el pagament, es procedirà a dictar la resolució finalitzadora del procediment que es notificarà a les persones interessades. Tramitació telemàtica: (Si és el sol·licitant qui realitza la tramitació, haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si la realitza un representant, s'haurà d'haver comunicat a l'òrgan competent de la instrucció de l'expedient sancionats el representant per a l'expedient corresponent.) 1.- Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, s'inicia el tràmit de sol·licitud de pagament voluntari, omplint el formulari. 2.- Realitzar el pagament a través de la passarel·la de pagament i registrar. 3.- Tornarà un justificant de pagament que podrà imprimir o guardar. 4.- Rebuda la documentació en el centre gestor, i una vegada comprovat que s'ha realitzat el pagament, es procedirà a dictar la resolució finalitzadora del procediment que serà notificada als interessats.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

- En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació dels transports terrestres: Recurs d'alçada Recurs extraordinari de revisió - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana: Recurs d'alçada: ha de tindre's present que el reconeixement de la responsabilitat abans que es dicte la resolució implica la renúncia o el desistiment de qualsevol acció o recurs en via administrativa, per la qual cosa el reconeixement de la responsabilitat és causa d'inadmissió del recurs. Recurs extraordinari de revisió Regulació: els recursos administratius estan regulats en els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Infraccions: Articles 140, 141 i 142 de la Llei d'ordenació dels transports terrestres. Article 97 de la Llei de mobilitat de la Comunitat Valenciana. Articles 31, 32 i 33 de la Llei de taxi de la Comunitat Valenciana Sancions: Article 143 de la Llei d'ordenació dels transports terrestres. Article 34 de la Llei de taxi de la Comunitat Valenciana