• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Tramitació de pagament voluntari de sancions en matèria de transports.

  Objecte del tràmit

  Realitzar el pagament voluntari de sancions de transport recollides en la:

  - Llei d'ordenació dels transports terrestres (LOTT)
  - Llei de mobilitat valenciana (LMV)
  - Llei del taxi de la Comunitat Valenciana (LTCV)

  Aquest pagament voluntari comporta les reduccions següents:

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació dels transports terrestres, el pagament voluntari porta una reducció del 30 % sobre l'import de la sanció inicialment proposada. El pagament de la sanció implica la conformitat amb els fets denunciats, la renúncia a presentar al·legacions i la terminació del procediment.

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei de mobilitat valenciana, el pagament voluntari portarà una reducció del 25 % sobre l'import de la sanció inicialment proposada. El pagament de la sanció equivaldrà a la terminació del procediment.

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb Llei del taxi de la Comunitat Valenciana, el pagament voluntari portarà una reducció del 50 % sobre l'import de la sanció proposada. El pagament implicarà la conformitat amb els fets denunciats i la renúncia o el desistiment de qualsevol acció o recurs en via administrativa i la terminació del procediment.

  Des de l'apartat "Enllaços" podeu consultar la llista d'entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i els mitjans de pagament admesos.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'interessades en l'expedient sancionador i hagen sigut assenyalades en aquest com a possibles responsables i estiguen interessades a realitzar el pagament voluntari de la sanció proposada en els fets objecte del procediment sancionador amb la reducció corresponent.

  Requeriments

  - Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable o, si és el cas, representant acreditat d'aquesta en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per al cas dels representants, s'ha de comunicar a l'òrgan competent de la instrucció de l'expedient sancionador el representant per a l'expedient corresponent.

  - En el cas que s'opte pel pagament voluntari, serà un requisit necessari que hi haja una proposta de sanció únicament de caràcter pecuniari o que, havent-se proposat a més una altra sanció de caràcter no pecuniari, aquesta última haja resultat improcedent, de manera que quede vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació de transports terrestres, dins dels 30 dies següents a la notificació de l'acord d'incoació de l'expedient sancionador.

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei de mobilitat valenciana, dins dels 15 dies següents a la notificació de l'acord d'inici de l'expedient sancionador.

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana, en qualsevol moment anterior al dictamen de la resolució.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Aquesta opció de tramitació és NOMÉS vàlida per a persones físiques que no siguen titulars de títols habilitants de transports. Les persones jurídiques han de realitzar la tramitació per via telemàtica.

  Els formularis de sol·licitud o els impresos associats s'hauran remés amb l'acord d'iniciació/incoació i, en tot cas, estaran disponibles per a omplir-los utilitzant els mitjans telemàtics accessibles des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet en l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?" d'aquest tràmit:


  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=18781&id_page=&id_site=&id_cas=docs

  Els sol·licitants que no utilitzen el certificat digital han d'imprimir el formulari de sol·licitud, que ha d'omplir i signar el sol·licitant. L'imprés de sol·licitud i la documentació pertinent, si n'hi ha, s'han de presentar per registre d'entrada, en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i preferentment:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SAN_PAGO_VOLUNTARIO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18781

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Opció només vàlida per a la presentació presencial:

  Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, cal aportar:

  1.- Imprés de sol·licitud que vau rebre juntament amb l'acord d'iniciació, omplit i signat, disponible, al seu torn, des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'URL següent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=18781&id_page=&id_site=&id_cas=docs

  2.- Una vegada rebuda aquesta sol·licitud, l'òrgan gestor enviarà el document d'ingrés de la sanció proposada degudament omplit, amb les reduccions previstes:

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació dels transports terrestres: Document de pagament voluntari (model 085).
  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei de mobilitat valenciana: document de pagament voluntari (model 085).
  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana: Document de pagament voluntari (model 085).(Prèviament se us haurà enviat també la sol·licitud de pagament voluntari i/o reconeixement de la responsabilitat)

  El document d'ingrés s'haurà remés amb l'acord d'incoació/iniciació. El pagament també pot efectuar-se a través de l'enllaç següent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18781&versi%C3%B3=amp

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT VOLUNTARI I/O RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació presencial (només per a persones físiques):

  En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la LLEI del TAXI de la Comunitat Valenciana:

  1.- Juntament amb l'acord d'incoació/iniciació s'enviarà a la persona interessada la sol·licitud de pagament voluntari i/o reconeixement de la responsabilitat, que haurà de tornar omplida a l'adreça que se li indique.

  2.- Una vegada rebuda aquesta sol·licitud, l'òrgan gestor enviarà el document d'ingrés de la sanció proposada degudament omplit, amb les reduccions previstes:

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana, el pagament voluntari portarà una reducció del 50 % sobre l'import de la sanció proposada.


  3.- La persona interessada ha de realitzar el pagament a través de l'entitat col·laboradora emprant el model de document d'ingrés proporcionat.

  Llista d'entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i els mitjans de pagament admesos:
  http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-infogeneral-dondepagar

  4.- Una vegada realitzat el pagament, s'ha de remetre el justificant a l'Administració.

  5.- Rebuda la documentació, i una vegada comprovat que s'ha realitzat el pagament, es procedirà a dictar la resolució finalitzadora del procediment que es notificarà a les persones interessades.


  En la RESTA de casos:

  1.- Juntament amb l'acord d'incoació/iniciació, s'enviarà a la persona interessada el document d'ingrés de la sanció proposada degudament omplit, amb la reducció prevista:

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació dels transports terrestres, el pagament voluntari portarà una reducció del 30 % sobre l'import de la sanció inicialment proposada.

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei de mobilitat valenciana, el pagament voluntari portarà una reducció del 25 % sobre l'import de la sanció inicialment proposada.

  2.- La persona interessada ha de realitzar el pagament a través de l'entitat col·laboradora emprant el model de document d'ingrés proporcionat.

  3.- Una vegada realitzat el pagament, s'ha de remetre el justificant a l'Administració.

  4.- Una vegada rebuda la documentació, i una vegada comprovat que s'ha realitzat el pagament, es procedirà a dictar la resolució finalitzadora del procediment que es notificarà a les persones interessades.


  Tramitació telemàtica:

  (Si és el sol·licitant qui realitza la tramitació, haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Si la realitza un representant, s'haurà d'haver comunicat a l'òrgan competent de la instrucció de l'expedient sancionats el representant per a l'expedient corresponent.)

  1.- Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, s'inicia el tràmit de sol·licitud de pagament voluntari, omplint el formulari.
  2.- Realitzar el pagament a través de la passarel·la de pagament i registrar.
  3.- Tornarà un justificant de pagament que podrà imprimir o guardar.
  4.- Rebuda la documentació en el centre gestor, i una vegada comprovat que s'ha realitzat el pagament, es procedirà a dictar la resolució finalitzadora del procediment que serà notificada als interessats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei d'ordenació dels transports terrestres:

  Recurs d'alçada
  Recurs extraordinari de revisió

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei de mobilitat valenciana:
  Infraccions lleus i greus: recurs d'alçada
  Infraccions molt greus: recurs potestatiu de reposició.
  Recurs extraordinari de revisió

  - En el cas d'expedients tramitats d'acord amb la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana:
  Recurs d'alçada: ha de tindre's present que el reconeixement de la responsabilitat abans que es dicte la resolució implica la renúncia o el desistiment de qualsevol acció o recurs en via administrativa, per la qual cosa el reconeixement de la responsabilitat és causa d'inadmissió del recurs.

  Recurs extraordinari de revisió

  Regulació: els recursos administratius estan regulats en els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SAN_PAGO_VOLUNTARIO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18781

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina.
  Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic o Cl@aveFirma. Per al cas dels representants, s'ha de comunicar a l'òrgan competent de la instrucció de l'expedient sancionador el representant per a l'expedient corresponent.

  Informació adicional

  - Per a persones jurídiques, l'ÚNICA opció de tramitació vàlida i la preferent en el cas de persones físiques.

  Tramitar amb certificat electrònic:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18781&version=amp

  Formulari de sol·licitud (només per a persones físiques, en el cas d'expedients tramitats d'acord amb la LLEI del TAXI de la Comunitat Valenciana):
  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/13539_BI.pdf

  Inici
 • Informació complementària

  No cal presentar al·legacions fins que no es reba l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient sancionador.

  Llegiu atentament l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient.

  El número d'expedient és el que figura com a tal en l'acord d'incoació/iniciació. És el que heu d'utilitzar en les vostres comunicacions amb l'administració.

  No es pot ajornar o fraccionar el pagament voluntari de la sanció.

  Sancions

  Infraccions:

  Articles 140, 141 i 142 de la Llei d'ordenació dels transports terrestres.
  Articles 97, 98, 99 i 101 de la Llei de mobilitat de la Comunitat Valenciana.
  Articles 31, 32 i 33 de la Llei de taxi de la Comunitat Valenciana

  Sancions:

  Article 143 de la Llei d'ordenació dels transports terrestres.
  Article 103 de la Llei de mobilitat valenciana.
  Article 34 de la Llei de taxi de la Comunitat Valenciana

  Enllaços

  Llista d'entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs i els mitjans de pagament admesos

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres.
  - Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres.
  - Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6495, de 05.04.2011).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015)
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
  - Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres.

  Vegeu el Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres.

  Vegeu la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Vegeu la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

  Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.