Ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica 2021

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

Codi SIA: 223852
|
Codi GVA: 18782
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 15-05-2021

Fins 21-06-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar les ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) amb la finalitat de promoure la implementació d'ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica.

 

Les bases reguladores de la present convocatòria són les aprovades per l'Ordre 19/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'energies renovables i biocarburants; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en el no previst en aquesta convocatòria.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
15-05-2021 al 21-06-2021
Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

 

1. El pressupost de la convocatòria anirà destinat al finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i en concret les previstes en l'article 4 del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

Tots els equips hauran de complir amb la normativa vigent per a aquesta mena d'instal·lacions.

A l'efecte de determinació de la potència de les instal·lacions s'estarà al que es disposa en l'article 3 del Reial decret 244/2019.

Només seran finançables les instal·lacions de generació en les quals el consumidor i el titular de les instal·lacions de producció siguen la mateixa persona física o jurídica.

 

2. Garanties exigides als equips i instal·lacions:

? Equips principals de generació: almenys tres anys des de la data d'adquisició dels mòduls, o altres elements generadors.

? Instal·lació: almenys tres anys des de la data de posada en marxa de la instal·lació.

 

3. Els costos elegibles que es consideraran en el càlcul a l'efecte de la distribució del pressupost de la convocatòria són els següents:

a) Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, si fa el cas, sistema d'emmagatzematge.

En el cas de les instal·lacions de biomassa/biogàs s'inclou el sistema de producció del biogàs, gas de síntesi o sistema equivalent.

b) Obra civil estrictament necessària vinculada a la instal·lació objecte de finançament, sent en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia sobre la vinculació de l'obra civil al projecte.

c) Instal·lacions d'evacuació d'energia fins al punt de connexió.

d) Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica, inclosos els costos dels estudis d'accés i connexió, els drets d'escomesa de generació, els impostos municipals (ICIO), i taxes d'obres, legalització i inscripció en els corresponents registres.

e) si fa el cas, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes.

 

4. La suma dels costos elegibles del projecte a finançar haurà de ser superior a 10.000 euros.

 

5. Costos de referència. Es prendrà una inversió màxima per unitat de potència a instal·lar incloent tots els components, equips i instal·lacions, així com la tramitació del projecte per a la seua legalització, segons les característiques de cada projecte (vegeu quadre adjunt)

 

6. Només es consideraran susceptibles de suport els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous, sense ús previ.

 

6.bis. Els projectes s'hauran d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la protecció i millora del medi ambient, i comptar, quan siga cofinançat per FEDER, amb un certificat que declare la no afectació del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. L'obtenció d'aquest certificat, la gestionarà l'IVACE.

6.ter. Les ajudes hauran de produir un efecte incentivador. S'entendrà que existeix efecte incentivador si abans de començar a treballar en el projecte o activitat s'ha presentat a l'IVACE la sol·licitud de l'ajuda.

Normativa
 • ORDRE 19/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'energies renovables i...
 • Resolució de 10 de maig de 2021, de la Presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, amb càrrec al pressupost de l'exercici de 2021. (DOGV nº 9084, de 14/05/2021).
 • Resolució de 2 de juny de 2021, de la Presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es modifica la Resolució de 10 de maig de 2021, de la Presidència de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia...
 • RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplia del pressupost de la convocatòria d'ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, a càrrec del pressupost de l'exercici 2021. ...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Podran acollir-se a aquestes ajudes empreses, així com qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, amb seu a la Comunitat Valenciana, amb excepció dels ajuntaments i les comunitats de propietaris.

Quan qui sol·licite l'ajuda tinga la condició d'empresari o empresària individual, només es donaran suport als projectes que es troben associats al desenvolupament d'una activitat econòmica, i el domicili social de l'activitat no estiga situat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o d'habitatge.

 

Alhora, hi seran d'aplicació les condicions i requisits previstos en els articles 4 de l'Ordre 19/2016, de 19 d'octubre.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia.

L'òrgan instructor haurà de verificar de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria, i en cas de resultar conforme a aquesta procedirà a l'anàlisi dels projectes presentats i a l'aplicació dels criteris de valoració aplicables a cada actuació, i en cas de comptar amb finançament europeu, dels criteris de selecció del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Com a resultat, l'òrgan instructor emetrà una preavaluació que serà elevada a la Comissió a la qual es refereix l'article 10 de la convocatòria.

L'òrgan instructor podrà requerir a l'entitat sol·licitant l'aportació addicional de qualssevol altres documents, informes o dades complementàries que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

 

2. Després dels actes d'instrucció i l'aplicació dels criteris de valoració realitzats per l'òrgan instructor, la preavaluació resultant se sotmetrà a una comissió d'avaluació que preveu l'article 10 de l'Ordre 19/2016, de 19 d'octubre.

 

3. De les reunions de la comissió s'elevarà l'acta, amb la proposta d'adjudicació que aquesta conté, a la Presidència de l'IVACE. Vista la proposta que conté l'acta de la comissió, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació del préstec, fixarà expressament la quantia i el termini d'amortització i incorporarà, si escau, les condicions i obligacions a què s'haja de subjectar l'entitat beneficiària.

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s'indiquen en els apartats següents. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació global mínima de 35 punts sobre el conjunt dels apartats 1 i 2.

1. Característiques del projecte (màxim 65 punts).

a) Qualitat tècnica de la memòria.

Entre 0 i 20 punts, i s'assignarà major puntuació a les sol·licituds presentades amb un major grau de definició i claredat dels objectius del projecte, així com la maduresa de la proposta.

b) Garantia i viabilitat econòmica del projecte.

Entre 1 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les inversions el retorn de les quals siga en un nombre major d'anys, enfront de les quals el retorn resulta més ràpid.

c) Integració i potència instal·lada.

Entre 0 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les instal·lacions de menor potència enfront de les de major potència.

d) Rendiment energètic.

Entre 1 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les instal·lacions de major rendiment energètic enfront de les de menor.

e) Sector i tipus d'aplicació.

Entre 0 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les entitats beneficiàries de naturalesa pública enfront de les de naturalesa jurídica privada, i dins d'aquestes últimes a les de menor grandària enfront de les de major grandària.

f) Tecnologia d'autoconsum de la instal·lació.

Entre 1 i 5 punts, i s'assignarà major puntuació a les instal·lacions les fonts d'energia de les quals renovable siguen diferents de la fotovoltaica o eòlica.

2. Disseny, ubicació i càlcul de la instal·lació. (màxim 25 punts).

a) Ubicació del projecte.

Entre 5 i 20 punts, i s'assignarà major puntuació als projectes instal·lats en municipis de menys de 10.000 habitants enfront dels de major població.

b) Inversió associada en relació al balanç de l'empresa.

Entre 1 i 5 punts, i s'assignarà major puntuació a les instal·lacions la inversió associada de les quals siga major respecte al balanç de l'any anterior.

 

3. Solvència econòmica de l'empresa (màxim 10 punts).

Ràtios econòmiques de l'empresa.

Entre 0 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les empreses més solvents.

A les entitats que no es puguen qualificar des del punt de vista econòmic se'ls assignarà en matèria de solvència econòmica una puntuació de 10 punts.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), i finalitzarà el 21 de juny de 2021 a les 23.59:59 hores (DOGV nº 9101 de 07/06/2021)

Documentació
1. Cada empresa o entitat sol·licitant haurà de presentar la següent documentació: a) Sol·licitud d'ajuda, segons model normalitzat disponible en la pàgina web , en el qual s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a entitat...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris individuals- emés per l'Autoritat de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  La resolució de concessió es notificarà de manera individualitzada a cada entitat beneficiària de manera telemàtica. La resolució de concessió podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que no hagen sigut estimades per sobrepassar la quantia màxima del crèdit fixat en la...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Les ajudes que s'estableixen en la present resolució tindran la consideració de subvenció, i tindran una intensitat de fins al 45% del cost subvencionable del projecte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 41.7.a) del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. No...
  Saber més
  Obligacions
  Sense perjudici del que estableix l'article 12 de l'Ordre 19/2016 de 19 d'octubre, seran obligacions de l'entitat beneficiària: a) Realitzar el projecte objecte d'ajuda i acreditar-ne la realització en la forma fixada en la notificació de l'ajuda i en les instruccions de justificació aprovades...
  Saber més
  Observacions

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Sancions
  Les que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.