• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques per a la realització de pràctiques professionals a la Direcció General d'Infància i Adolescència, durant 2019.

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió de dues beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb la Direcció General d'Infància i Adolescència, de dotze mesos de durada, a partir de 2019, en les matèries següents:

  a) Promoció de la criança positiva i del bon tracte a la infància, protecció contra el maltractament infantil i responsabilitat penal de persones menors d'edat (llicenciatura o grau en Psicologia).
  b) Gestió informàtica dels procediments administratius i d'explotació de dades estadístiques.
  (Llicenciatura o grau enginyeria Informàtica).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden optar a l'obtenció d'una de les beques objecte d'aquesta convocatòria les persones que complisquen, al final del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

  Requeriments

  a) Ser resident a la Comunitat Valenciana.
  b) No ser major de 35 anys.
  c) Estar en possessió del títol oficial universitari que s'especifica per a cada una de les matèries objecte de les pràctiques, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis conduents a obtindre'l.
  d) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals a la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  Aquest període es computarà prenent en consideració la totalitat de la durada de les beques gaudides a partir del 9 de setembre de 2009, siga una o més d'una, incloent-hi els períodes de pròrroga.
  e) No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  f) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el desenvolupament normal de les tasques pròpies de les pràctiques professionals.
  g) Quan les tasques pròpies de les pràctiques impliquen el contacte habitual amb persones menors d'edat, la persona beneficiària ha de complir el requisit de no haver sigut condemnada per sentència ferma per cap dels delictes especificats en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

  No poden optar a les beques les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, ja estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals a la Generalitat, llevat que falten menys de dos mesos perquè acabe.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  De conformitat amb la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, la quantia bruta mensual de la beca és de 1.064,49 €.. Sobre aquest import s'ha de practicar la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i també la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i la resta de normativa aplicable.

  L'import s'abonarà per mensualitats vençudes, amb la certificació prèvia d'un nivell de dedicació i aprofitament satisfactori.

  En el cas que, concedida la beca, algun període de desenvolupament de les pràctiques no s'efectue durant un mes complet i implique una meritació econòmica a favor de la persona beneficiària inferior al corresponent a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional a aquest període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret de la persona interessada a l'audiència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8634, de 13.09.2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar només el seu currículum mitjançant el formulari normalitzat.
  En el currículum s'ha d'especificar: la nota mitjana ponderada obtinguda en els estudis de grau o llicenciatura; els títols acadèmics oficials obtinguts que no constituïsquen un requisit per accedir a la beca; el nivell més alt de coneixement del valencià aconseguit, d'acord amb els títols expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; el nivell de coneixement d'idiomes oficials de la Unió Europea, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües; així com l'experiència professional i els cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca.
  Dels mèrits per experiència professional i per cursos de formació s'ha de fer constar informació suficient per a determinar la seua relació amb les matèries objecte de la beca.
  Pel que fa als cursos de formació s'especificarà, així mateix, l'organisme oficial o el centre reconegut que els ha impartit.
  Les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en què acudisquen a fer-la.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Si la sol·licitud i el currículum no compleixen els requisits indicats en les bases i en la convocatòria o no es presenta aquest últim, es requerirà la persona interessada que, en el termini màxim de deu dies hàbils, esmene o acompanye els documents preceptius.
  Si no ho fa, se li tindrà per desistida en la seua sol·licitud amb la resolució prèvia dictada a aquest efecte.
  2. Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora, que elevarà proposta motivada de resolució a la persona titular de la Direcció General d'Infància i Adolescència.
  3. Si després de l'acreditació dels mèrits es pot desprendre que alguna de les persones sol·licitants no té la totalitat dels requisits exigits, se'l requerirà a acreditar tals requisits.
  En cas que no s'acrediten en el termini que s'establisca, quedarà exclosa del procés, amb la indicació prèvia de les inexactituds o falsedats formulades.
  4. La persona titular de la Direcció General d'Infància i Adolescència dictarà, per delegació, la resolució de concessió o denegació.
  La beca podrà quedar deserta si cap dels candidats obté un mínim de 20 punts.
  5. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i especificarà el termini en què la persona beneficiària s'ha d'incorporar al departament on ha de dur a terme les tasques pròpies de la beca; aquest termini no pot ser anterior a l'1 de decembre de 2019.
  Aquesta publicació tindrà els efectes de notificació d'acord amb el que es disposa en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la beca que es dicte posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà al de la seua publicació o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18798

  Tramitació

  Tramitació amb certificat electrònic o amb algun altre dels sistemes d'identificació admesos.
  En la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio, sense perjudici de la normativa establida amb caràcter general sobre la presentació d'escrits davant de les administracions públiques.

  Informació adicional

  Les sol·licituds hauran de presentar-se de la forma prevista en l'article 5.1 de l'Ordre 3/2017, mitjançant un model normalitzat, preferentment per via electrònica, en la seu electrònica de la Generalitat, https//sede.gva.es, que s'indiquen a través de l'apartat serveis en línia, i buscaran el tràmit de sol·licitud de la beca dissenyat a aquest efecte, o bé hi accediran directament a través de l'adreça d'internet http://www.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Les pràctiques professionals de les persones adjudicatàries de les beques s'efectuaran a la Direcció General d'Infància i Adolescència.

  Criteris de valoració

  Els mèrits de les persones candidates es valoraran d'acord amb els criteris següents, que permetran aconseguir un màxim de 30 punts:

  A. Expedient acadèmic: en aquest apartat la valoració màxima serà de 13,50 punts, atorgats d'acord amb els criteris següents
  A.1. Expedient acadèmic: la puntuació assignada coincidirà amb la nota mitjana ponderada, que donarà lloc a una valoració d'entre 5 i 10 punts. Quan la ponderació estiga feta amb una puntuació 0-4 s'aplicarà el que disposa l'apartat 13.4 i 5 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, amb el qual s'estableixen les directrius generals comuns dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial.
  A.2. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió, fins a un màxim de 3 punts, d'acord amb la puntuació següent:
  - Doctor: 2 punts
  - Llicenciat: 1 punt
  - Diplomat o graduat: 0,50 punts
  - Màster: 0,50 punts
  A.3. Com que la convocatòria està adreçada a persones graduades i llicenciades indistintament, tindre la llicenciatura es valoren 0,50 punts.

  B. Coneixement del valencià:
  La puntuació màxima que es podrà obtindre en aquest apartat és d'1,50 punts. Només es valoraren els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb la següent escala, o el seu equivalent d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
  1. Es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat dels següents:
  Oral: 0,25 punts
  Elemental: 0,50 punts
  Mitjà: 0,75 punts
  Superior: 1,00 punt
  2. Especialitat de correcció de textos: 0.50 punts
  3. Especialitat en llenguatge en mitjans de comunicació: 0.50 punts
  4. Especialitat en llenguatge administratiu: 0.50 punts
  C. Coneixements d'idiomes de la Unió Europea: la puntuació màxima que es podrà obtindre per al conjunt dels idiomes i cursos acreditats és 1 punt.
  Es valora cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts.
  Només es valoren els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat, de conformitat amb el que s'estableix en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.
  En cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat A.2 no es pot computar també en aquest apartat. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos de valencià.

  D. Coneixements addicionals. La valoració màxima que es pot obtindre en aquest apartat és de 6 punts, d'acord amb els criteris de valoració següents:
  D.1. Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, computant-se 0,10 per cada mes complet treballat.
  D.2. Cursos de formació: Es valoren els cursos de formació i perfeccionament relacionats amb l'objecte de la beca, de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per l'interessat, fins a un màxim de 4 punts d'acord amb la següent escala:
  - De 200 o més hores, 3,00 punts.
  - De 100 o més hores, 2,00 punts.
  - De 75 o més hores, 1,50 punts.
  - De 50 o més hores, 1,00 punts.
  - De 25 o més hores, 0,50 punts.
  - De 15 o més hores, 0,20 punts.
  Els centres de formació que impartisquen cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts i es valoraran per una sola vegada, amb independència d'haver cursat o impartit successives edicions del mateix curs. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat ni en l'apartat C els cursos de valencià i d'idiomes. Tampoc es puntuaran en aquest apartat els cursos conduents a l'obtenció d'algun dels títols al·legats com a mèrit en l'apartat A.2.

  E. Entrevista: mitjançant una entrevista, que versarà sobre la trajectòria formativa i professional de la persona sol·licitant, sobre la situació i les necessitats de la infància i l'adolescència a la Comunitat Valenciana, o en el sector a què s'adrecen les activitats pròpies de la beca i sobre les actuacions públiques sobre aquest tema, es valoraran els següents aspectes: les aptituds per a les tasques que cal exercir, fins a un màxim de 2,5 punts; el coneixement de l'actualitat de l'Administració de la Comunitat Valenciana i de les polítiques desenvolupades per la Generalitat i altres administracions públiques en la matèria objecte de la beca, fins a 2,5 punts; així com el coneixement de la realitat psicosocial de la infància i l'adolescència, o del sector d'aquesta abordat en l'entrevista, fins a un màxim d'1,5 punts. La puntuació total atorgada en l'entrevista no pot superar els 6,5 punts, la qual cosa suposa un 28 % de la puntuació màxima que es pot obtindre mitjançant la suma de la resta d'apartats.

  F. Altres mèrits. Es valoren, fins a un màxim d'1,5 punts, els següents:
  F.1. Amb un màxim d'1 punt, la publicació d'articles especialitzats en revistes d'àmbit autonòmic, nacional o internacional, així com de llibres monogràfics, sempre que es tracte d'articles o llibres relacionats directament amb l'objecte de les beques convocades, computada de la manera següent:
  Llibres: 0,50 punts
  Capítols de llibres: 0,25 punts
  Articles: 0,10 punts
  F.2. Amb un màxim de 0,50 punts, el coneixement d'idiomes no comunitaris, a raó de 0,10 punts per cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
  Només es computaran els títols expedits per escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats.

  Obligacions

  Les persones adjudicatàries de les beques han de presentar, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la publicació de la resolució de la concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la documentació següent:

  a) Model de domiciliació bancària, degudament omplit, en què ha de constar el número de compte en què es rebran les transferències mensuals.
  b) Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com de l'IBAN, que s'indique en el model de domiciliació bancària.
  c) Documentació acreditativa del compliment dels requisits.
  2. L'incompliment injustificat de l'obligació d'acreditació dels requisits o d'incorporació en termini es considerarà una renúncia a la beca i donarà lloc a la substitució de la persona adjudicatària pel procediment establit per a aquest supòsit.
  3. Les persones beneficiàries de les beques han de complir les obligacions establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com la resta previstes en el Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.
  4. Les persones beneficiàries estaran obligades a exercir les tasques pròpies de les pràctiques en l'horari que s'especifique en la resolució de concessió, que serà com a màxim de 30 hores setmanals, durant tot el període de gaudi d'aquesta, d'acord amb les directrius que li proporcione la persona que exercisca la funció de tutor o tutora.
  5. A la finalització del període de durada de les beques, i en el termini màxim de 30 dies, les persones beneficiàries han d'entregar una memòria sobre les activitats efectuades i els coneixements adquirits i la seua valoració.

  Sancions

  Tota alteració de les condicions i requisits tinguts en compte per a la concessió de la beca podrà donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial. En particular, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament, l'incompliment del règim d'incompatibilitats.

  Les beques estaran subjectes al règim d'incompatibilitats previst en l'article 22 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.

  Procedirà, així mateix, la pèrdua del dret al cobrament de la beca i el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament per l'incompliment de les obligacions que s'estableixen en l'Ordre 3/2017, de 6 de juny, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals a la direcció general amb competència en matèria d'infància i adolescència, així com en els supòsits inclosos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb el que es disposa en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011).
  - Ordre 3/2017, de 6 de juny, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competència en matèria d'infància i adolescència (DOGV núm. 8060 de 12.06.2017)
  - RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència.(DOGV nº 8295, de 15/05/2018)

  - Resolució de 7 de setembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència..(DOGV nº 8634, de 13/09/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2017 de 6 de juny (bases reguladores).

  Vegeu Resolució de 4 de maig de 2018

  Veure Resolució de 7 de setembre de 2019,

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.