Detall de Procediment

Ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials en la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores, per a l'exercici 2023 (INENT2). Indústria.

Codi SIA: 287492
Codi GUC: 18843
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(28-03-2023
28-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

  • Esmena/Aportació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La concessió de subvencions en matèria d'industrialització, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a accions dels següents programes d'ajudes: a) PROGRAMA I: ajudes per a donar suport a plans d'actuacions que milloren la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupats per associacions empresarials industrials d'àmbit multisectorial i comarcal . b) PROGRAMA II: ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats que gestionen àrees industrials. En l'exercici 2023 només seran subvencionables les següents actuacions DESENVOLUPADES ENTRE L'1 DE GENER DE 2023 I LA DATA DE JUSTIFICACIÓ de la subvenció: a) Conformement al PROGRAMA D'AJUDES I: els plans d'actuacions realitzats per associacions empresarials industrials d'àmbit multisectorial i comarcal, que agrupen almenys un 50% d'empreses industrials , i que s'emmarquen en alguna o algunes de les tipologies prioritzades en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana que s'indiquen en l'apartat 1 del resolc cinqué de la Resolució de convocatòria: - INNOVACIÓ - INDÚSTRIA 4.0 - INTERNACIONALITZACIÓ I CADENA DE VALOR - FORMACIÓ I TALENT - COOPERACIÓ El pressupost mínim subvencionable del pla d'actuacions del programa I serà de 10.000 euros, sense comptar l'IVA. Les sol·licituds el pressupost subvencionable de les quals total no abast aquest import mínim seran directament desestimades. Si en la fase de justificació de la subvenció l'import total admés com a subvencionable no aconsegueix els 10.000 euros, , s'acordarà la revocació total de la subvenció i la pèrdua del dret a aquesta, llevat que conste degudament justificat que, per circumstàncies excepcionals no s'ha pogut executar el pressupost mínim de 10.000 euros, i que a més les actuacions sí que realitzades satisfan prou la finalitat de la subvenció. b) Conformement al PROGRAMA D'AJUDES II: les següents actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana: - Accions per a l'adequada gestió d'una àrea industrial per part d'una entitat de gestió i modernització, constituïda i registrada com a tal, tot això conforme al que es disposa en la Llei 14/2018 de 5 de juny de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. - La presentació davant l'ajuntament corresponent, de la sol·licitud de constitució d'una entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial, conforme al que es disposa en l'article 7 de la Llei 14/2018 de 5 de juny de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. - La presentació davant l'ajuntament corresponent d'un pla de mobilitat sostenible o d'un pla de seguretat i emergència per a l'àrea industrial, a l'efecte de millorar la classificació de la mateixa com a àrea consolidada o àrea avançada, conforme al que es disposa en els articles 32 i 33 de la citada Llei 14/2018. - La realització de projectes per a millorar l'eficiència energètica en àrees industrials de la Comunitat Valenciana. - La realització de projectes per a impulsar l'economia circular en àrees industrials de la Comunitat Valenciana. - Per al programa d'ajudes II no s'estableix pressupost mínim subvencionable NO SERAN SUBVENCIONABLES les actuacions que suposen una ajuda directa o un avantatge econòmic manifest per a empreses concretes i individualitzades, ni aquelles que consistisquen en una activitat econòmica de l'entitat sol·licitant, entenent-se per activitat econòmica tota aquella per la qual l'entitat perceba una retribució de mercat.

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran ser beneficiàries del PROGRAMA D'AJUDES I, les associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, amb seu o domicili social en la Comunitat Valenciana, en les quals almenys el 50% dels seus associats siguen empreses industrials i que acrediten haver desenvolupat activitat com a associació empresarial en aqueixos àmbits, almenys, en els anys 2020, 2021 i 2022. No seran admissibles les sol·licituds presentades per fundacions, agrupacions o qualssevol altres entitats sense ànim de lucre que no estiguen degudament constituïdes com a associacions empresarials comarcals, i inscrites en els registres corresponents. 2. Podran ser beneficiàries del PROGRAMA D'AJUDES II, segons el tipus d'actuació i cost subvencionable, les entitats de gestió i modernització d'àrees industrials, les entitats urbanístiques de conservació, agrupacions d'interés urbanístic, associacions empresarials o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia, que agrupen persones titulars d'immobles en sòl industrial, i que acrediten que en 2023 gestionen àrees industrials de la Comunitat Valenciana. 3. Les sol·licituds que no acrediten clarament, en el programa I, que són una associació multisectorial i comarcal amb almenys un 50% de les seues associats empreses industrials, i en el programa II que són una entitat gestora del tipus de les abans descrites, seran inadmeses i excloses de la seua avaluació, sense necessitat que l'administració requerisca prèviament a l'entitat sol·licitant l'esmena de tal defecte. 4. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38 /2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des de el 28 de MARÇ al 28 d'ABRIL de 2023, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que en 2023 s'ha publicat en el DOGV núm. 9559, de 22/03/2023). NOTA: Veure avís en l'apartat d'incentius i ajudes en l'àrea d'Indústria IMPORTANT: - Només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola). - Si, tot i que estan obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna entitat la presenta presencialment, l'òrgan instructor la requerirà perquè rectifique aquest defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada la presentació telemàtica; per la qual cosa, si aquesta es produeix després del termini de presentació establit en el resolc onzé de la convocatòria, la sol·licitud serà no admesa per extemporània.

Documentació

IMPORTANT: ÉS NECESSARI LLEGIR PRÈVIAMENT LA GUIA ACLARIDORA PER A SOL·LICITAR AQUESTES AJUDES, que està disponible en l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit de la Guia Prop. 1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic). 1.1. Aquesta sol·licitud conté les següents declaracions: - Dades de domiciliació bancària que, en tot cas, han d'indicar-se en l'apartat «Dades bancàries» del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic. Només en el cas que no s'hagen presentat aqueixes dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat aqueixes dades han experimentat qualsevol variació, a més haurà de realitzar-se el tràmit telemàtic denominat «Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat»,. El citat tràmit està disponible en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g22648 - Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per a les mateixes despeses subvencionables, a fi de comprovar que compleix el que s'estableix en la lletra e) de l'apartat 3 del resolc seté de la Resolució de convocatòria. - Declaració responsable que l'entitat no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2, 3 i 3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 1.2. D'altra banda, la Conselleria competent en matèria d'indústria obtindrà de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, de conformitat amb la Llei 39/2015 i en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. No obstant això, l'entitat sol·licitant podrà denegar expressament aquesta autorització en la pròpia sol·licitud de subvenció, havent d'aportar llavors les següents certificacions: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'entitat sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que l'entitat sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - De l'Agència Tributària Valenciana, el certificat acreditatiu que l'entitat no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. Aquestes certificacions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud: a) Model normalitzat de DECLARACIONS RESPONSABLES I RESUM DE DADES BÀSIQUES de les actuacions, segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud (model ANINEN2A per al programa d'ajudes I i model ANINEN2B per al programa d'ajudes II, que estan inclosos com a impresos associats a aquest tràmit i també disponibles en el tràmit telemàtic), que contindrà degudament emplenades les declaracions responsables de les següents dades o circumstàncies: I. Si és una entitat que realitza activitats econòmiques, sol·licita una subvenció d'import superior a 30.000 euros i, d'acord amb la normativa comptable, pot presentar compte de pèrdues i guanys abreujada, conforme al que es disposa en l'article 13.3 bis de la Llei General de Subvencions. II. Criteris de preferència per als CASOS D'EMPAT de puntuació d'acord amb el que s'estableix en l'Annex III de la Resolució de convocatòria, quan concórreguen en l'entitat sol·licitant. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'entitat sol·licitant no reuneix aqueixos criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General competent en matèria d'indústria. III. Resum de les despeses subvencionables, respectant en tot cas els límits establits en el resolc seté. IV. Que l'entitat disposa de les autoritzacions administratives preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, i que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes. V. Declaració responsable que l'entitat no realitza activitats econòmiques, o en cas que duga a terme activitats econòmiques al costat d'activitats pròpies de l'associació de caràcter no econòmic, declaració que distingeix amb claredat entre tots dos tipus d'activitats, separant clarament el finançament de les mateixes i portant comptabilitat separada o codi comptable adequat per a les despeses objecte de subvenció, de manera que no repercutisquen sobre les activitats econòmiques d'aquesta b) ACTA DE CONSTITUCIÓ de l'entitat sol·licitant i dels ESTATUTS vigents, o, en el seu cas, declaració de vigència degudament signada. c) CERTIFICAT, emés amb una antelació màxima a la sol·licitud de subvenció d'un mes, en el qual s'acredite la situació de l'entitat i la vigència de la seua inscripció en el Registre corresponent, llevat que siga en el Registre Autonòmic d'Entitats de Gestió i Modernització d'Àrees Industrials, la instrucció de les quals es comprovarà directament per l'òrgan instructor. d) ACTES i principals acords adoptats per l'Assemblea General anual de l'entitat sol·licitant en els exercicis 2020, 2021 i 2022. e) MODEL NORMALITZAT DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PLA D'ACTUACIONS per al qual se sol·licita l'ajuda, segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud (model MEMDJAS1 per al programa d'ajudes I i model MEMDJAS2 per al programa d'ajudes II, que estan inclosos com a impresos associats a aquest tràmit i també disponibles en el tràmit telemàtic), que contindrà els apartats, les descripcions, dades i justificacions establits en l'Annex I de la Resolució de convocatòria. Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa la seua absència, una incompleta o deficient emplenament, així com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del pla d'actuacions o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competent en matèria d'indústria per a la seua millora o degut emplenament. f) MODEL NORMALITZAT DE TAULA DE COSTOS ESTIMATS segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud (model MODINEN1 per al programa d'ajudes I i model MODINEN2 per al programa d'ajudes II, que estan inclosos com a impresos associats a aquest tràmit i també disponibles en el tràmit telemàtic), amb el desglossament detallat del pressupost subvencionable. g) En els casos de no subjecció o exempció, total o parcial, de l'IVA, així com en aquells supòsits en què l'entitat aplique una prorrata de l'IVA, haurà d'aportar-se juntament amb la sol·licitud qualsevol certificat o documentació que acredite aquestes circumstàncies, considerant-se en cas de no aportar-se que l'import de l'IVA suportat no serà subvencionable. Aquesta situació respecte a l'IVA deurà, a més, explicar-se adequadament en el compte justificatiu i reflectir-se expressament en l'informe d'auditoria. h) Exclusivament per a les entitats que realitzen activitats econòmica, sol·liciten una subvenció superior a 30.000 euros i que, d'acord amb la normativa comptable, no puguen presentar compte de pèrdues i guanys abreujada, i per a acreditar el compliment dels terminis legals de pagament conforme exigeix l'article 13.3 bis de la Llei General de Subvencions, haurà d'aportar-se una certificació, emesa per auditor/a inscrit/a en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, que atendrà el termini efectiu dels pagaments de l'empresa client, amb independència de qualsevol finançament per al cobrament anticipat de l'empresa proveïdora, i concloga que no s'incompleixen els terminis de pagament previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (model existent en el tràmit CEPAGIN2) 3. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment, altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El *DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (*Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3. *Clickando en el BOTÓ "Sol·licitud-Presentació autenticada" (que figura en color roig ), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el/els formulari/s web, annexar la documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. Existeix una GUIA ACLARIDORA en l'apartat "Impresos associats" i també unes instruccions de tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (veure enllaç directe en aquest tràmit). 4. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia *Prop: * En l'apartat denominat "DOCUMENTACIÓ"; apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'aqueixos documents, segons el cas. Si existeix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/es/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a: -Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgie_convocatorias@gva.es -Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes. IMPORTANT: - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida es realitzarà obligatòriament de manera telemàtica, atenent el que es preveu en el resolc nové de la Resolució de convocatòria i en l'apartat d'aquest tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'. A més, s'ha elaborat una GUIA ACLARIDORA PER A SOL·LICITAR AQUESTES AJUDES, disponible en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia Prop i existeixen unes INSTRUCCIONS generals per a ajudar en aqueixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (veure enllaç directe en aquest tràmit). - Si malgrat estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna entitat la presenta presencialment, l'òrgan instructor li requerirà perquè rectifique aquest defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica, per la qual cosa, si la mateixa es produeix després del termini establit en el resolc onzé de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud serà inadmesa per extemporània. - CADA ENTITAT NOMÉS podrà presentar UNA SOL·LICITUD D'AJUDA PER PROGRAMA D'AJUDES. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa entitat i per al mateix programa, s'admetrà únicament l'última sol·licitud que tinga entrada en la seu electrònica de la Generalitat, dins del termini establit. 2. ESMENA DE SOL·LICITUDS - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment. - Els requeriments es regiran pel que es disposa en l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de 12 de Desembre, del Consell pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. - La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics en ser aquesta via obligatòria per a les persones jurídiques. - L'esmena o l'aportació de documentació a iniciativa de l'entitat sol·licitant es realitzarà a través d'aquest mateix tràmit, però en la fase d'esmena 3. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ: - De conformitat amb el que es disposa en la base 24 de les bases reguladores, es constituirà una comissió d'avaluació que elevarà a la persona titular de la Direcció general, amb competències en matèria d'indústria, les corresponents propostes de concessió d'ajudes, amb determinació de les seues quanties, de denegació d'ajudes, així com, en el seu cas, de desistiment i inadmissió de sol·licituds, amb exprés esment dels motius concurrents en cada cas. - La composició de la Comissió Tècnica i el seu funcionament seran els establits en la citada base 24 4. RESOLUCIÓ: - Es delega en la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de les convocatòries d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes subvencions serà, així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en la base 26 de l'Ordre 6/2021, modificada per l'Ordre 12/2022. - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). - Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les entitats interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada. - Per a la resolució d'incidències i supòsits de modificació de la subvenció s'estarà al que es preveu en la base 27 de l'Ordre 6/2021, modificada per l'Ordre 12/2022 i en el resolc quinzé de la Resolució de convocatòria. 5. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ - La resolució del procediment de concessió es notificarà a les entitats interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1. b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en la Base de dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 6. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES a) Termini i forma de presentació: - Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa FINS Al 7 DE NOVEMBRE DE 2023, inclusivament. - La presentació de la documentació justificativa es realitzarà utilitzant el TRÀMIT TELEMÀTIC de la Guia PROP que s'indique en la resolució de concessió. b) Documentació justificativa: - La documentació justificativa, que haurà de presentar-se de conformitat amb el que es disposa en la base 29 de l'Ordre 06/2021, modificada per Ordre 12/2022 (els models normalitzats es troben disponibles com a impresos associats a aquest tràmit), serà la següent: -) Model normalitzat d'Informe d'empresa auditora de comptes, degudament emplenat en tots els seus apartats i signat electrònicament per la mateixa (model AUDINEN2). -) Model normalitzat de taula de costos realitzats i efectivament pagats amb motiu del pla d'actuacions subvencionat, que es considerarà com a compte justificatiu, i haurà d'estar signat electrònicament per l'empresa beneficiària i, optativament, per l'empresa auditora de comptes (Model CINENT2A, per al programa I; model CINENT2B per al programa II) . -) Memòria tecnicoeconòmica , segons model normalitzat, signada electrònicament (model MTERBA1 per al programa d'ajudes 1; model MTERBA2 per al programa d'ajudes 2). -) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a la Direcció General competent en matèria d'indústria perquè obtinga de manera directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat dos del resolc dècim de la Resolució de convocatòria. - La Direcció General competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció. c) Informació i publicitat: Totes les entitats beneficiàries que perceben una subvenció per aquesta convocatòria, hauran d'informar d'aquesta, publicant en un apartat específic del seu portal web, l'import de la subvenció concedida, així com una referència genèrica de les finalitats per a les quals s'ha concedit l'ajuda. La informació haurà de mantindre's publicada en el portal web almenys durant 3 anys comptats des de la data límit de justificació de les ajudes. La informació haurà de mantindre's publicada en el portal web almenys durant 3 anys comptats des de la data límit de justificació de les ajudes. Igualment haurà d'informar-se del suport de la Conselleria en tot el material físic, gràfic, informàtic o audiovisual relacionat amb les actuacions subvencionades (carpetes, cartelleria, bàners en webs, notes de premsa, campanyes en xarxes socials, vídeos, roll-ups i estands, mails informatius, invitacions a participar en les actuacions, accions de difusió, informes o estudis lliurables finals etc). El compliment d'aquestes obligacions de publicitat es justificarà davant l'empresa auditora i el seu incompliment total o parcial podrà considerar-se com a insuficient justificació de la subvenció, amb les conseqüències jurídiques establides en el resolc disseté d'aquesta Resolució. El logo institucional que l'entitat beneficiària publique en el seu web per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de correspondre a la Conselleria de *Economia Sostenible,Sectors Productius, Comerç i Treball (i no a altres conselleries o organismes públics com IVACE, entre altres), i referent a això s'haurà d'incorporar impressió de la pàgina web, on siga visible aquest logo, en l'informe d'auditoria. Per al seu correcte ús ha de distingir-se clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada la citada relació, del tipus "Amb la subvenció de...". El seu accés està disponible a través del següent enllaç: https://presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/ Pot utilitzar-se qualsevol de les dues versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu.

Criteris de valoració

Veure el que preveuen la base 25 de l'Ordre 06/2021 i el resolc dotzé i els annexos I, II i III de la Resolució de convocatòria.

òrgans de tramitació

La direcció general competent en matèria d'indústria.

Obligacions

Les beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en la base 3 de la ordre 6/2021, de 13 d'octubre.

Observacions

La resolució de concessió que es dicte posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, si fóra expressa, o, si no ho fóra, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

1. QUANTIA DE L'AJUDA: 1.1. L'ajuda consistirà en una subvenció: PROGRAMA I: A fi de promoure el progressiu autofinançament de les actuacions desenvolupades pel teixit associatiu industrial, l'ajuda consistirà en una subvenció del següent percentatge de les despeses que siguen considerats com a subvencionables, amb un import màxim per entitat de 150.000 euros: - 90% dels costos subvencionables, en el cas d'actuacions noves que no siguen iguals o similars a les que ja s'hagen fet costat a la mateixa entitat en convocatòries d'ajudes anteriors gestionades per la Direcció general amb competències en matèria d'indústria. - 80% dels costos subvencionables, en el cas d'actuacions iguals o similars a les ja subvencionades a la mateixa entitat en l'exercici anterior mitjançant convocatòries d'ajudes gestionades per la Direcció general amb competències en matèria d'indústria. PROGRAMA II: A. Actuacions de gestió d'una àrea industrial per part d'una entitat de gestió i modernització: a)100% dels costos pagats al registre de la propietat per a la inscripció de la constitució de l'Entitat i per al diligenciat de llibres d'actes, amb un límit màxim de costos a considerar de 6.000 euros, impostos exclosos. b) 90% dels costos de creació i/o actualització dels portals web de l'entitat, amb un límit màxim de costos a considerar de 4.000 euros, impostos exclosos. c) 75% dels costos d'aplicacions i programari de gestió, amb un límit màxim de costos a considerar de 4.000 euros, impostos exclosos. d) 50% dels costos d'imatge corporativa i difusió, amb un límit màxim de costos a considerar de 4.000 euros, impostos exclosos. e)50% dels costos de contractació externa d'empreses o entitats, impostos exclosos, o costos laborals (retribucions brutes en nòmina i quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'entitat), de la persona, que realitzen les funcions de la gerència de l'entitat de gestió i modernització, amb un límit màxim de costos subvencionables de 15.000 euros. El topall màxim subvencionable de retribució mensual bruta en nòmina que es podrà tindre en compte per a calcular la subvenció dels costos laborals és de 4.500 euros, incloent-hi la part proporcional de pagues extraordinàries i altres retribucions B. Actuació consistent en la presentació davant l'ajuntament de la sol·licitud de constitució d'una entitat de gestió i modernització: a). 100% dels costos registrals per a l'obtenció de les certificacions o documents substitutius exigits en la lletra e) de l'article 7 de la Llei 14/2018, amb un límit màxim de costos a considerar de 15.000 euros, impostos exclosos. b) 50% de les despeses d'assessorament jurídic per a la presentació de la sol·licitud de constitució d'una entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial, amb un límit màxim de costos a considerar de 4.000 euros, impostos exclosos. C. Actuació consistent en la presentació davant els Ajuntaments corresponents d'un pla de mobilitat sostenible o d'un pla de seguretat i emergència per a l'àrea industrial: a) 75% de les despeses considerades com a subvencionables D. Actuació consistent en la realització de projectes que milloren la sostenibilitat energètica o impulsen l'economia circular en àrees industrials: a) 75% de les despeses que siguen considerats com a subvencionables. Tant en el programa I com en el programa II, en relació amb les despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'Informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció per empresa auditora externa, inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, l'ajuda consistirà en una subvenció del 100% de les despeses que siguen considerats com a subvencionables 2. DESPESES SUBVENCIONABLES 2.1. Tindran la consideració de despeses subvencionables els que satisfacen el que s'estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que hagen sigut efectivament pagats entre l'1 de gener de 2023 i el 7 de novembre de 2023, i s'enquadren en alguna de les categories previstes en l'apartat 1 i 2 del resolc seté de la Resolució de convocatòria. 2.2. Són regles aplicables als conceptes de despesa subvencionable les enumerades en l'apartat 3 del resolc seté de la Resolució de convocatòria. 2.3. La justificació a l'empresa auditora de les despeses subvencionables es farà en els termes de l'apartat 3 i *4del resolc seté de la Resolució de convocatòria. 3. MINORACIÓ I REINTEGRAMENT D'AJUDES: veure el que es disposa en el resolc *décimoseptimo de la Resolució de convocatòria.

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS comptats des de la publicació de la corresponent resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). - Transcorregut el termini abans mencionat sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les associacions interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

Òrgans resolució

La competència de la persona titular de la conselleria per a dictar la resolució de concessió d'aquestes ajudes s'ha delegat en la direcció general competent en matèria d'indústria.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, als subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, i seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Termini justificació: OBERT

Què és i per a què serveix?

La presentació de la documentació justificativa es realitzarà utilitzant el TRÀMIT TELEMÀTIC disponible en l'apartat ESMENA/APORTACIÓ d'aquest mateix tràmit.

Termini

Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa FINS Al 7 DE NOVEMBRE DE 2023, inclusivament.

Documentació

IMPORTANT: Amb caràcter previ a la presentació de la documentació, es recomana la lectura detallada de la GUIA PER A JUSTIFICAR LES AJUDES (veure FJINENT2) - La documentació justificativa, que haurà de presentar-se de conformitat amb el que es disposa en la base 29 de l'Ordre 06/2021, modificada per Ordre 12/2022 (els models normalitzats es troben disponibles com a impresos associats a aquest tràmit), serà la següent: 1) Model normalitzat d'Informe d'empresa auditora de comptes, degudament emplenat en tots els seus apartats i signat electrònicament per la mateixa (model AUDINEN2). 2) Model normalitzat de taula de costos realitzats i efectivament pagats amb motiu del pla d'actuacions subvencionat, que es considerarà com a compte justificatiu, i haurà d'estar signat electrònicament per l'empresa beneficiària i, optativament, per l'empresa auditora de comptes (Model CINENT2A, per al programa I; model CINENT2B per al programa II) . 3) Memòria tecnicoeconòmica , segons model normalitzat, signada electrònicament (model MTERBA1 per al programa d'ajudes 1; model MTERBA2 per al programa d'ajudes 2). 4) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a la Direcció General competent en matèria d'indústria perquè obtinga de manera directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat dos del resolc dècim de la Resolució de convocatòria. - La Direcció General competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

Què és i per a què serveix?

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè, esmene la falta o acompanye els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment. - Els requeriments es regiran pel que es disposa en l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics en ser aquesta via obligatòria per a les persones jurídiques.

Termini

TERMINI: 10 dies hàbils CÒMPUT DEL TERMINI: Els terminis expressats en dies es comptaran a partir de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracte, o des del següent a aquell en què es produïsca l'estimació o la desestimació per silenci administratiu. (art. 30.3 Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

Presentació