• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials en la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores, per a l'exercici 2020. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials en la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores, per a l'exercici 2020. Indústria.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions en matèria d'industrialització, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a accions dels següents programes d'ajudes:

  a) PROGRAMA I: ajudes per a donar suport a plans d'actuacions que milloren la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupats per associacions empresarials industrials d'àmbit multisectorial i comarcal i que contribuïsquen, especialment a la reactivació de la producció industrial després de l'impacte de la crisi sanitària COVID19.

  b) PROGRAMA II: ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la gestió i competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats que gestionen àrees industrials.


  En concret, el detall de les ACTUACIONS SUBVENCIONABLES EN 2020 és el següent:

  En l'exercici 2020 només seran subvencionables les actuacions següents DESENVOLUPADES ENTRE L'1 DE GENER DE 2020 I LA DATA DE JUSTIFICACIÓ de la subvenció:

  a) D'acord amb el PROGRAMA D'AJUDES I: els plans d'actuacions realitzats per associacions empresarials industrials d'àmbit multisectorial i comarcal, que s'emmarquen en alguna o algunes de les tipologies prioritzades en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana que s'indiquen en l'apartat 1 del resolc quint de la Resolució de convocatòria.
  El pressupost mínim subvencionable del pla d'actuacions serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds que tinguen un pressupost subvencionable total que no arribe a aquest import mínim seran desestimades.

  b) D'acord amb el PROGRAMA D'AJUDES II: les següents actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana:
  - La presentació davant l'ajuntament corresponent, de la sol·licitud de constitució d'una entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial, d'acord amb allò que es disposa en l'article 7 de la Llei 14/2018 de 5 de juny de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.
  - La presentació davant l'ajuntament corresponent d'un pla de mobilitat sostenible o d'un pla de seguretat i emergència per a l'àrea industrial, a l'efecte de millorar la seua classificació com a àrea consolidada o àrea avançada, segons allò que es disposa en els articles 32 i 33 de la citada Llei 14/2018.
  - La realització de projectes per a millorar l'eficiència energètica en àrees industrials de la Comunitat Valenciana.
  - La realització de projectes per a impulsar l'economia circular en àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser beneficiàries del PROGRAMA D'AJUDES I, les associacions empresarials industrials d'àmbit multisectorial i comarcal, amb seu o domicili social en la Comunitat Valenciana, que acrediten haver desenvolupat activitat com a associació empresarial industrial en aqueixos àmbits, almenys, en els anys 2017, 2018 i 2019.
  No seran admissibles les sol·licituds presentades per fundacions, agrupacions o qualssevol altres entitats sense ànim de lucre que no estiguen degudament constituïdes com a associacions empresarials comarcals, i inscrites en els registres corresponents.

  2. Podran ser beneficiàries del PROGRAMA D'AJUDES II, les entitats urbanístiques de conservació, agrupacions d'interés urbanístic, associacions empresarials o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia, que agrupen persones titulars d'immobles en sòl industrial, i que acrediten que en 2020 ja gestionen àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

  3. Les sol·licituds que no acrediten clarament, bé la condició d'associació multisectorial i comarcal en el programa I, bé la condició d'entitat gestora abans descrites en el programa II, podran ser inadmeses i excloses de la seua avaluació, sense necessitat que l'administració requerisca prèviament a l'entitat sol·licitant l'esmena de tal defecte.

  4. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38 /2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. QUANTIA DE L'AJUDA

  1.1. L'ajuda consistirà en una subvenció:

  a. Del 100% de les despeses que siguen considerats com a subvencionables per a totes les actuacions del programa I.

  b. Del 100% de les despeses incorregudes per a l'obtenció de les certificacions registrals o documents substitutius exigits en la lletra e) de l'article 7 de la Llei 14/2018, en el marc de la presentació davant l'ajuntament de la sol·licitud de constitució d'una entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial.

  c. Fins a un màxim de 1000 euros per a la despesa d'assessorament jurídic per a la presentació davant l'ajuntament de la sol·licitud de constitució d'una entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial.

  d. Del 75% de les despeses que siguen considerats *com subvencionables, per a l'actuació consistent en la realització de projectes que milloren la sostenibilitat energètica o impulsen l'economia circular en àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

  e. Del 75% de les despeses que siguen considerats com a subvencionables, en l'actuació consistent en la presentació davant l'Ajuntament d'un pla de mobilitat sostenible o d'un pla de seguretat i emergència per a l'àrea industrial.

  En tots els casos anteriors, l'ajuda total minimis concedida a una única entitat no podrà ser superior a 200.000 euros en l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, conforme els límits i condicions previstes en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió *Euuropea a les ajudes de minimis.

  1.2. S'entendrà com a única entitat a totes les entitats que tinguen almenys un dels següents vincles entre si:
  a) Una entitat posseeix la majoria dels drets de vot d'una altra entitat.
  b) Una entitat té dret a nomenar o revocar a la majoria de les i els membres de l'òrgan d'administració, direcció o control d'una altra societat.
  c) Una entitat té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut d'un contracte celebrat amb ella o una clàusula estatutària de la segona.
  d) Una entitat, associada a una altra, controla sola, en virtut d'un acord celebrat amb altres persones associades de la segona, la majoria dels drets de vot de la primera.
  e) Les entitats que mantinguen qualsevol de les relacions contemplades en les lletres a) a d) del paràgraf primer a través d'una altra o altres entitats també es consideraran una única entitat.

  1.3. En el cas de fusions d'entitats, totes les ajudes de minimis concedides anteriorment a qualsevol de les entitats que es fusionen es tindran en compte per a determinar si la concessió d'una nova ajuda de minimis a la nova entitat supera el límit màxim pertinent.


  2. DESPESES SUBVENCIONABLES

  2.1. Tindran la consideració de despeses subvencionables les que satisfacen el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que hagen sigut efectivament pagades entre l'1 de gener de 2020 i la finalització del període de justificació, i s'enquadren en alguna de les categories previstes en l'apartat 1 del resolc sèptim de la Resolució de convocatòria.

  2.2. Són regles aplicables als conceptes de despesa subvencionable les enumerades en l'apartat 2 del resolc sèptim de la Resolució de convocatòria.

  2.3. La justificació a l'empresa auditora de les despeses subvencionables es farà en els termes que preveu l'apartat l'apartat 3 del resolc sèptim de la Resolució de convocatòria.


  3. MINORACIÓ I REINTEGRAMENT D'AJUDES: vegeu el que disposa l'article 13 de l'Ordre 22/2016 i el resolc dihuité de la Resolució de convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptats des de l'endemà al de publicació íntegra de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que en 2020 s'ha publicat en el DOGV núm.8808, de 11/05/2020).

  En conseqüència el termini de presentació serà des del dia 12 fins al 26 de maig de 2020


  IMPORTANT:

  - Només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

  - Si, tot i que estan obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna entitat la presenta presencialment, l'òrgan instructor la requerirà perquè rectifique aquest defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada la presentació telemàtica; per la qual cosa, si aquesta es produeix després del termini de presentació establit en el resolc onzé de la convocatòria, la sol·licitud serà no admesa per extemporània.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  IMPORTANT: CAL LLEGIR PRÈVIAMENT LA GUIA ACLARIDORA PER A SOL·LICITAR AQUESTES AJUDES, que està disponible en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia Prop.

  1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic).

  1.1. Aquesta sol·licitud conté les declaracions següents:

  - Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per l'entitat per a les mateixes despeses subvencionables, a fi de comprovar que no s'incompleix la prohibició de rebre simultàniament altres ajudes públiques d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra Administració, establida en la lletra c) de l'apartat 2 del resolc seté de la Resolució de convocatòria.
  - Declaració responsable que l'entitat no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.

  1.2. D'altra banda, la conselleria competent en matèria d'indústria obtindrà de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb la Llei 39/2015, i en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  No obstant això, l'entitat sol·licitant podrà denegar expressament aquesta autorització en la mateixa sol·licitud de subvenció, per a la qual cosa haurà d'aportar les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'entitat es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - De l'Agència Tributària Valenciana, el certificat acreditatiu que l'entitat no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  Aquestes certificacions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 de l'RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.


  2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud:

  a) Model normalitzat de DECLARACIÓ I RESUM DE DADES BÀSIQUES de les actuacions, segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud (model ANINEN2A per al programa d'ajudes I i model ANINEN2B per al programa d'ajudes II, que estan inclosos com a impréssos associats a aquest tràmit i també disponibles en el tràmit telemàtic), que contindrà degudament emplenades les declaracions responsables de les següents dades o circumstàncies:

  I. Totes les AJUDES DE MINIMIS concedides com a única entitat, per a qualsevol projecte i independentment de les despeses subvencionades, en l'exercici fiscal 2020 i en els dos exercicis fiscals anteriors. El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'entitat el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament a l'entitat. Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat l'Administració que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes minimis concedides a la beneficiària com a única entitat sobrepasse el límit màxim de 200.000 euros durant l'exercici fiscal 2020 i els dos exercicis fiscals anteriors.
  II. Criteris de preferència per als CASOS D'EMPAT de puntuació d'acord amb el que s'estableix en l'Annex II de la resolución de convocatòria, quan concórreguen en l'entitat sol·licitant. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'entitat sol·licitant no reuneix aqueixos criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General competent en matèria d'indústria.
  III. Règim d'IVA al qual està subjecta l'entitat sol·licitant.
  IV. Tipus d'ACTUACIÓ o actuacions a executar, entre alguna o algunes de les descrites al resolc cinqué de la Resolució de convocatòria.
  V. Resum de les despeses subvencionables, respectant en tot cas els límits establits al resolc seté de la Resolució de convocatòria.
  VI. Que l'entitat disposa de les autoritzacions administratives preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, i que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes.
  VII. Que les despeses subvencionables no s'han repercutit totalment o parcialment a les empreses beneficiades per l'actuació.

  b) ACTA DE CONSTITUCIÓ de l'entitat sol·licitant i dels ESTATUTS vigents, o si escau, declaració de vigència degudament signada.

  c) CERTIFICAT, emés amb una antelació màxima a la sol·licitud de subvenció d'un mes, en el qual s'acredite la situació de l'entitat i la vigència de la seua inscripció en el Registre corresponent.

  d) ACTES i principals acords adoptats per l'Assemblea General anual de l'entitat sol·licitant en els exercicis 2017, 2018 i 2019.

  e) MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PLAN D'ACTUACIONS per al qual se sol·licita l'ajuda, segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud (model MEMDJAS1 per al programa d'ajudes I i model MEMDJAS2 per al programa d'ajudes II, que estan inclosos com a impréssos associats a aquest tràmit i també disponibles en el tràmit telemàtic), que contindrà almenys els apartats, les descripcions, dades i justificacions establits en l'Annex I de la Resolució de convocatòria.
  Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa una incompleta o deficient emplenament, així com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració de pla d'actuacions o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competent en matèria d'indústria per a la seua millora o degut emplenament.

  f) MODEL DE TAULA NORMALITZADA, segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud (model MODINEN1 per al programa d'ajudes I i model MODINEN2 per al programa d'ajudes II, que estan inclosos com a impréssos associats a aquest tràmit i també disponibles en el tràmit telemàtic), amb el desglossament detallat del pressupost subvencionable.

  g) Model normalitzat de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit), degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient per a això. No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació, en aquest cas serà obligatori indicar, en l'apartat específic del formulari de sol·licitud, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  h) En els casos de no subjecció o exempció, total o parcial, de l'IVA, així com en aquells supòsits en què l'entitat aplique una prorrata de l'IVA, ha d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, qualsevol certificat o documentació que acredite les dites circumstàncies i, en cas que no s'aporte, es considerarà que l'import de l'IVA suportat no serà subvencionable.
  Aquesta situació respecte a l'IVA haurà a més d'explicar-se adequadament en el compte justificatiu i reflectir-se expressament en l'informe d'auditoria.

  3. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient podrà requerir de l'entitat sol·licitant, en qualsevol moment, altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  Impresos associats

  [FINENTI2] GUIA ACLARATORIA PER A LA SOL·LICITUD D'AJUDES EN MATÈRIA D'INDUSTRIALITZACIÓ (ASSOCIACIONS COMARCALS MULTISECTORIALS)

  [ANINEN2A] ANNEX DE DECLARACIONS RESPONSABLES I RESUM DE DADES BÀSIQUES DE LES ACTUACIONS INENT2. PROGRAMA AJUDES I

  [ANINEN2B] ANNEX DE DECLARACIONS RESPONSABLES I RESUM DE DADES BÀSIQUES DE LES ACTUACIONS INENT2. PROGRAMA AJUDES II

  [MEMDJAS1] MEMÒRIA DESCRIPTIVA INENT2. Programa I

  [MEMDJAS2] MEMÒRIA DESCRIPTIVA INENT2. Programa II

  [MODINEN1] MODEL DE TAULA NORMATLITZADA. Programa I

  [MODINEN2] MODEL DE TAULA NORMATLITZADA. Programa II

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

  IMPORTANT:

  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es farà obligatòriament de manera telemàtica, atés el que preveuen el resolc nové de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  A més, s'ha elaborat una GUIA ACLARIDORA PER A SOL·LICITAR AQUESTES AJUDES, disponible en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia Prop i hi ha unes INSTRUCCIONS generals per a ajudar en eixa presentació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria, disponibles en: http://www.indi.gva.es/tramitacion-telematica (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).

  - Si, si malgrat estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna entitat la presenta presencialment, l'Administració instructora li requerirà perquè rectifique aquest defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en la qual es realitze la presentació telemàtica, per la qual cosa si la presentació es produeix després del termini establit en el resolc onzé de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud serà inadmesa per extemporània.

  - CADA ENTITAT NOMÉS podrà presentar UNA SOL·LICITUD D'AJUDA PER PROGRAMA D'AJUDES. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa entitat i per al mateix programa, s'admetrà únicament l'última sol·licitud que tinga entrada en la seu electrònica de la Generalitat, dins del termini establit.

  2. ESMENA DE SOL·LICITUDS

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'entitat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.
  - Els requeriments es regiran pel que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  - La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics, ja que aquesta és la via obligatòria per a les persones jurídiques.
  - L'esmena o l'aportació de documentació a iniciativa de l'entitat sol·licitant pot realitzar-se utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable electrònicament i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu també l'enllaç directe en aquest tràmit).

  3. COMISSIÓ TÈCNICA INSTRUCTORA

  - De conformitat amb el que es disposa en l'article 10 de l'Ordre 22/2016, la Comissió Tècnica Instructora elevarà a l'òrgan concedent les corresponents propostes de concessió d'ajudes, amb determinació de les seues quanties, de denegació d'ajudes, així com, si escau, de desistiment i inadmissió de sol·licituds, amb exprés esment dels motius concurrents en cada cas.
  - La composició de la Comissió i el seu funcionament seran els establits en l'article 10 de l'Ordre 22/2016.

  4. RESOLUCIÓ

  - Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de les convocatòries d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes subvencions serà, així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en l'article 13 de l'Ordre 22/2016.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
  - Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les entitas interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.
  - Per a la resolució d'incidències i supòsits de modificació de la subvenció caldrà ajustar-se al que preveuen l'article 13 de l'Ordre 22/2016 i el resolc setzé de la Resolució de convocatòria.

  5. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

  - La resolució del procediment de concessió es notificarà a les entitats interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  6. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

  a) Termini i forma de presentació:
  Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa FINS AL 5 DE NOVEMBRE DE 2020 mitjançant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable electrònicament i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu també l'enllaç directe en aquest tràmit).

  b) Documentació justificativa:
  - La documentació justificativa serà la següent i haurà de presentar-se de conformitat amb allò que disposa l'article 14 de l'Ordre 22/2016 (els models normalitzats es troben disponibles en este tràmit):
  a) Informe d'empresa auditora de comptes, inscrita com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, signat electrònicament, amb el contingut establit en l'article 14, punts 4, 5, 6 i 7, de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre.
  b) Compte justificatiu d'acord amb el model normalitzat segons el programa d'ajudes, signat electrònicament per l'entitat beneficiària i per l'empresa auditora de comptes.
  c) Memòria tecnicoeconòmica i resum de dades bàsiques de les actuacions, segons model normalitzat, signada electrònicament.
  d) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a la Direcció General competent en matèria d'indústria perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat dos del resolc dècim de la Resolució de convocatòria.

  - La Direcció General competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

  -L'entitat beneficiària haurà de donar l'adequada publicitat al projecte d'actuacions subvencionat en els termes que preveu la Resolució de concessió.
  El logo institucional que l'entitat beneficiària publique en la seua web per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de correspondre a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (i no a altres conselleries o organismes públics com IVACE, entre altres) i, a este respecte, s'haurà d'incorporar impressió de la pàgina web, on siga visible el citat logo, en l'informe d'auditoria.
  Per al seu correcte ús ha de distingir-se clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada l'esmentada relació, del tipus "Amb la subvenció de...".
  El seu accés està disponible a través de l'enllaç següent: http://www.presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/
  Pot utilitzar-se qualssevol de les dos versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió que es dicte posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, si fóra expressa, o, si no ho fóra, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18843

  Tramitació

  1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona que ho presenta.

  3. Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent. Hi ha una GUIA ACLARIDORA en l'apartat "Impresos associats" i també unes INSTRUCCIONS de tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).
  4. Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgie_convocatorias@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Vegeu el que preveuen l'article 11 de l'Ordre 22/2016 i el resolc tretzé i els annexos I i II de la Resolució de convocatòria.

  Obligacions

  Les beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en els articles 4, 5.2, 8 i 14 de l'Ordre 22/2016 de bases reguladores d'aquestes ajudes.

  Sancions

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, als subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, i seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica d'ajudes conselleria competent en matèria d'indústria

  Inscripció en el Registre de representants davant de la Generalitat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria d'indústria

  Apartat d'incentius i ajudes en l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria

  Registre Electrònic d'Apoderaments (REA)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 22/2016, de 27 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització (DOGV núm. 7906, de 28/10/2016).
  - Resolució de 4 de maig de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020, el programa d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores (DOGV núm. 8808 de 11/05/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre de 2016

  Vegeu Ordre 3/2019, de 14 de març

  Vegeu Resolució de 4 de maig de 2020 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.