Detall de Procediment

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, per a l'exercici 2022 (TRRETA). Treball.

Codi SIA: 279236
Codi GUC: 18856
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(19-04-2022
06-05-2022)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

La concessió d'ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants que, dins de l'any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant DOGV), hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d'acord amb els requisits establits en el capitol I de l'Ordre 5/2020, de 10 de setembre, de bases reguladores. De conformitat amb l'article 20 d'aquesta Ordre 5/2020, es consideren costos fixos d'inclusió en el RETA els derivats de l'afiliació i cotització per les contingències previstes en el Títol IV del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. L'objecte d'aquestes ajudes és la consolidació de l'ocupació autònoma en la Comunitat Valenciana.

Observacions

- Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran per mitjà de l'adreça de correu electrònic següent: generalitat_en_red@gva.es - Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquestes ajudes seran ateses, exclusivament, mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dgtrabajobl@gva.es

Requisits

A) Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'aquestes ajudes han de reunir els REQUISITS següents: 1. Estar donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA). 2. Complir, dins de l'any natural de la publicació de la resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs, i s'ha d'haver donat d'alta en el RETA en el període comprés entre el 01/01/2017 i el 31/12/2019, els dos inclusivament. 3. Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb menys de 5.000 habitants. 4. Estar donat d'alta, en el cas de les persones treballadores autònomes, en el Cens d'obligats tributaris de l'Agència Tributària, i el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada ha de correspondre a un municipi de menys de 5.000 habitants. En conseqüència amb l'anterior, els domicilis comunicats a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) en el moment de l'alta, hauran de ser coincidents en aquest moment amb els registrats tant en el Padró, com en l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a l'efecte de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). 5. No comptar amb més de 9 treballadores o treballadors contractats per compte d'altri el dia de la publicació de la convocatòria en el DOGV. B) EXCLUSIONS De conformitat amb el que disposa l'article 3 de l'Ordre 5/2020, de bases reguladores, i el resolc tercer de la resolució de convocatòria: 1. No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones en les quals concórrega alguna de les circumstàncies següents: a) Les persones treballadores incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris. b) Les que exercisquen les funcions de direcció i gerència que comporta l'acompliment del càrrec de persona consellera o administradora, o presten altres serveis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de manera habitual, personal i directa. c) Les persones sòcies industrials de societats regulars col·lectives i de societats comanditàries. d) Les persones sòcies de societats civils irregulars. e) Les persones sòcies treballadores de les societats laborals. f) Les persones autònomes sòcies d'una cooperativa de treball associat. g) Les persones treballadores autònomes econòmicament dependents. h) Membres del cos únic de notaris. i) Membres del cos de registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, així com els del cos d'aspirants. j) Les persones treballadores autònomes i els "autònoms col·laboradors" que hagen obtingut uns rendiments d'activitats econòmiques i rendiments nets del treball, respectivament, durant l'exercici 2020, superiors a 34.581,60 euros. En cas que no hi haja obligació de presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), s'ha d'acreditar mitjançant un certificat negatiu d'hisenda. 2. Les persones en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). 3. Haver sigut sancionat amb caràcter ferm en via administrativa, en els dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, per la comissió d'una infracció molt greu en matèria de seguretat i salut en el treball o per la comissió d'infracció greu en matèria de relacions laborals consistent en la transgressió de la normativa sobre modalitats contractuals, contractes de duració determinada i temporals, mitjançant la seua utilització en frau de llei o respecte a persones, finalitats, supòsits i límits temporals diferents dels previstos legalment, reglamentàriament, o mitjançant un conveni col·lectiu quan aquestes situacions puguen ser determinades per la negociació col·lectiva. 4. Així mateix, serà motiu d'exclusió el fet d'haver sigut subjecte de resolució ferma en via administrativa de revocació o, si és el cas, de reintegrament de subvencions per a la promoció de l'ocupació autònoma, consistents en la subvenció de quotes de la Seguretat Social, en els quatre anys anteriors a la presentació de la sol·licitud. C) Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran ser persones beneficiàries d'aquestes ajudes les persones treballadores autònomes amb residència i domicili fiscal en la Comunitat Valenciana: - Que realitzen de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit d'adreça i organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donen o no ocupació a treballadors per compte d'altri, d'acord amb el que s'estableix en l'article 1 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom. - I que, a més, reunisquen els requisits detallats en l'apartat "Requisits" d'aquest tràmit. També s'inclouen els treballs, realitzats de manera habitual, en el territori de la Comunitat Valenciana, per familiars de les persones definides en el paràgraf anterior que no tinguen la condició de treballadors per compte d'altri, conforme al que s'estableix en l'article 1.3.e del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 2. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries les persones sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els articles 3 i 20 de les bases reguladores i en el resolc tercer de la Resolució de convocatòria.

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Ordre 5/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8905, de 15/09/2020).
 • Correcció d'errors de l'Ordre 5/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana (DOGV 8920, de 06/10/2020).
 • Resolució de 7 d'abril de 2022, de la direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, dins del Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9320, de 19/04/2022).
 • Extracte de la Resolució de 7 d'abril de 2022, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9320, de 19/04/2022).
 • Resolució de 4 d'octubre de 2022 de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es resol la concessió de les ajudes previstes en l'Ordre 5/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, i en la Resolució de 7 d'abril de 2022, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9447 , de 11/10/2022).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 19 D'ABRIL DE 2022 FINS AL dia 6 DE MAIG DE 2022, els dos inclosos (d'acord amb la resolució de convocatòria publicada en el DOGV núm. 9320, de 19/04/2022). IMPORTANT: - Només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59.59 hores de l'últim dia del termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola). - En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a moment de presentació de la sol·licitud aquell en què s'haja aportat íntegrament la documentació exigida en la convocatòria d'aquestes ajudes.

Documentació

1. SOL·LICITUD general de subvenció i ANNEX I a aquesta, SEGONS FORMULARIS WEB disponibles en el tràmit telemàtic. * IMPORTANT: - Després del respectiu ompliment dels dos formularis web, s'han de signar electrònicament en el mateix tràmit telemàtic. - Només es podrà presentar una sol·licitud per cada persona sol·licitant. Totes les sol·licituds que es consideren duplicades es consideraran no presentades, cas en què només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament. - La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l'acceptació de les bases reguladores. 2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar la sol·licitud i el seu annex I (és a dir, que cal annexar en el tràmit telemàtic): * IMPORTANT: en cas que no es presente la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a moment de presentació de la sol·licitud aquell en què s'haja aportat íntegrament la documentació exigida en la convocatòria corresponent. a) Certificat de situació en el Cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), en el qual conste el domicili fiscal de la persona sol·licitant, actualitzat a data de la publicació de la corresponent convocatòria, en el cas de les persones treballadores autònomes. b) Informe de vida laboral, actualitzat. c) Certificat d'empadronament, actualitzat. d) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas, s'han d'indicar aquestes dades en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic. - I, a més, s'ha de presentar també l'imprés "Model de domiciliació bancària" (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit), en el cas que no s'haja presentat amb anterioritat davant de la Generalitat Valenciana o si amb posterioritat les dades de domiciliació bancària han experimentat qualsevol variació. e) A l'efecte del que disposa el resolc tercer, punt 3, apartat j, de la resolució de convocatòria, còpia de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l'exercici anterior a la data de la convocatòria, o autorització a l'òrgan instructor perquè obtinga directament aquesta informació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). (El model d'autorització està disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també en el tràmit telemàtic). f) La documentació que, si és el cas, permeta a la persona sol·licitant acreditar que es troba en algun dels supòsits inclosos en l'article 19.1.a de les bases reguladores, d'acord amb el que s'indica en aquest article. g) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha autoritzat la conselleria competent en matèria de treball perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), o s'ha OPOSAT a aquesta obtenció respecte a les seues obligacions davant de la Seguretat Social, en els termes que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 22 del reglament d'aquesta Llei 38/2003, s'hauran de presentar llavors els següents documents acreditatius: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), l'acreditació del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'acreditació del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), competent en matèria d'hisenda, l'acreditació del fet que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. Aquests documents han de tindre una vigència de, com a mínim, cinc mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud. h) Declaració responsable de les ajudes rebudes o sol·licitades en concepte de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. (Aquesta declaració s'ha de presentar segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i disponible també en el tràmit telemàtic). i) Declaracions responsables relatives als punts següents: - Compliment dels requisits que estableix l'article 13 de la Llei general de subvencions per a obtindre la condició de persona beneficiària de subvencions públiques. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció). - Concurrència de qualsevol altra ajuda rebuda o sol·licitada amb el mateix objecte. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció). - Compromís de comunicar totes les sol·licituds de subvenció que tramite en qualsevol organisme públic, relacionades amb l'activitat subvencionada per aquestes ajudes, a partir de la data de sol·licitud. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex I). - Compromís de comunicar les ajudes en concepte de minimis rebudes de qualsevol organisme públic a partir de la data de la sol·licitud. (Aquest compromís està inclòs en un dels apartats de l'annex I). 3. L'òrgan instructor podrà recaptar en qualsevol moment la documentació original o complementària que considere necessària per a acreditar l'exacte compliment de les condicions exigides en les bases reguladores d'aquestes ajudes.

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l';obtenció d';aquestes ajudes NOMÉS es pot fer MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l';enllaç directe del qual s';ha indicat. Per a això, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - El sistema clave-signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, en queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). - I, en general, tots els acceptats per la plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), aquesta s';ha d';inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L';ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 3. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (que figura de color roig a l';inici d';aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar els formularis web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que cal aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible amb el número d';expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana. Hi ha unes instruccions generals de tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu ";Enllaços";). 4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ";IMPRESOS ASSOCIATS"; (i en el mateix tràmit telemàtic), hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots els documents o alguns d';aquests, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document s';ha de presentar en aquest i, si no n';hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents En cas que continueu necessitant ajuda, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgtrabajobl@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, EL SEU ANNEX I LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria, ÚNICAMENT i OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes. * IMPORTANT: - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida s'ha de fer, obligatòriament, de manera telemàtica, atenent el que preveu el resolc nové de la resolució de convocatòria i l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació". - La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l'acceptació de les bases reguladores. NOMÉS ES PODRÀ PRESENTAR UNA SOL·LICITUD per cada persona sol·licitant. Totes les sol·licituds que es consideren duplicades es consideraran no presentades, cas en què només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament. 2. PROCEDIMENT - El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 21 de les bases reguladores i l'únic criteri de valoració serà el moment de presentació de les corresponents sol·licituds. - En cas que no es presente la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a moment de presentació de la sol·licitud aquell en què s'haja aportat íntegrament la documentació exigida en la corresponent convocatòria, siga a través de les aportacions voluntàries de documentació realitzades per les persones interessades o mitjançant l'esmena efectuada per aquestes després del requeriment formulat per l'òrgan instructor d'aquestes ajudes, d'acord amb el que estableix l'article 22.6 de les bases reguladores. - Les subvencions es concediran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, FINS A ESGOTAR EL CRÈDIT DISPONIBLE EN CADA CONVOCATÒRIA. - Actuarà com a òrgan instructor del procediment per a la concessió d'aquestes ajudes la direcció general amb competències en matèria de treball. 3. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye de la documentació necessària, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució, que s'ha de dictar en els termes que preveu la legislació de procediment administratiu comú. - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 4. COMISSIÓ DE VALORACIÓ - Es constituirà una comissió de valoració, adscrita a la direcció general competent en matèria de treball, de conformitat amb el que disposa l'article 11 de les bases reguladores i en resolc onzé de la resolució de convocatòria. - La comissió de valoració, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries existents, formularà la proposta de resolució a la direcció general competent en matèria de treball, que ha de contindre: . La llista de sol·licituds admeses, que complisquen els requisits exigits, ordenades per rigorós ordre d'entrada. . La quantia de la subvenció proposada. . La llista de sol·licituds que es propose denegar i les causes de la denegació, i serà la falta de consignació pressupostària la primera causa de denegació una vegada esgotada la totalitat del crèdit disponible. 5. RESOLUCIÓ - Vista la proposta elevada per la comissió, la persona titular de la direcció general competent en matèria de treball, per delegació de la persona titular de la conselleria amb aquesta competència, dictarà una resolució en què concedirà o denegarà la subvenció. - El contingut de la resolució serà el que estableix l'article 16 de les bases reguladores. - La resolució ha de ser dictada de manera expressa i notificada en el termini màxim de SIS MESOS comptats a partir de l'endemà de la data en què haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut aquest termini sense que haja sigut notificada la resolució, la sol·licitud podrà entendre's desestimada, sense perjudici que aquest termini puga ser ampliat excepcionalment, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Tota alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció, i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions i ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 6. NOTIFICACIÓ Les resolucions i els actes de tràmit es notificaran electrònicament en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú. Vegeu el que preveu sobre aquest tema el resolc setzé de la resolució de convocatòria. 7. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES - Les persones beneficiàries han de justificar la subvenció concedida, davant de la direcció general competent en matèria de treball, mitjançant l'ACREDITACIÓ DE L'ABONAMENT DE LES QUOTES DEL RETA DELS MESOS DE GENER A NOVEMBRE de l'any en què es publique la corresponent resolució per la qual es convoquen aquestes ajudes. La justificació es podrà fer per mitjà d'un document acreditatiu del pagament de les quotes del RETA expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), o dels extractes o dels rebuts bancaris justificatius dels pagaments de les quotes del RETA de la persona beneficiària. - EN CAP CAS la suma del justificat podrà ser INFERIOR a l'import total de la subvenció concedida. En el cas que la quantitat justificada fora inferior a l'import subvencionat, es procedirà a la minoració i, si és el cas, al reintegrament de la diferència. - El TERMINI per a la presentació de la justificació FINALITZARÀ EL 15 DE DESEMBRE de l'any en què es publique la corresponent convocatòria d'aquestes ajudes. - La justificació s'ha de fer DE MANERA TELEMÀTICA, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit), i es considerarà no efectuada si es realitza d'una altra manera.

Criteris de valoració

- Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i la seua concessió es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva, sent l'únic criteri de valoració el moment de presentació de les corresponents sol·licituds. En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a moment de presentació de la sol·licitud aquell en què s'haja aportat íntegrament la documentació exigida en la corresponent convocatòria, ja siga a través de les aportacions voluntàries de documentació realitzades per les persones interessades, o mitjançant l'esmena efectuada per aquestes després del requeriment formulat per l'òrgan instructor d'aquestes ajudes, d'acord amb el que s'estableix en l'article 22.6 de les bases reguladores. - Les subvencions seran concedides, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, fins a esgotar el crèdit disponible en cada convocatòria.

òrgans de tramitació

Les direccions territorials competents en matèria de treball.

Obligacions

Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions contemplades en les bases reguladores i especialment les establides en l'article 24 d'aquestes bases.

Observacions

Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la notificació de la resolució, conforme a la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant per a això el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de quants altres recursos s'estime oportú deduir.

Quantia i cobrament

1. QUANTIA DE L'AJUDA 1.1. La QUANTIA de la subvenció serà: a) 3.000,00 euros en els supòsits de: - Dones víctimes de violència de gènere. - Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %. - Persones víctimes del terrorisme. - Persones amb 48 o més anys d'edat. De conformitat amb l'article 19 de les bases reguladores, l'acreditació d'estos supòsits ha de realitzar-se en la forma que s'indica més avant en l'apartat 1.3. b) 2.800,00 euros en el cas de dones no compreses en els anteriors apartats. c) 2.600,00 euros en el cas d'homes no compresos en els anteriors apartats. 1.2. S'exigirà trobar-se en qualsevol d'aquests supòsits a la data de finalització del termini de presentació de les sol.licituds. 1.3. ACREDITACIÓ DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 21.1.a) DE LES BASES REGULADORES a) Acreditació de la condició de DONA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE: Podrà aportar-se qualsevol dels següents documents: - Certificat comprensiu d'aquest extrem emés per la direcció general competent en la matèria o acreditació per part dels serveis socials específics o especialitzats. - Resolució judicial que haguera acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima. - Ordre de protecció acordada a favor de la víctima. - Informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que és víctima de violència de gènere fins que es dicte l'ordre de protecció. - En el cas d'estar inclosa en algun programa d'emergència o acolliment de la direcció general competent en matèria de violència de gènere de la Generalitat, mentre dita participació es mantinga i durant els dos anys posteriors a la seua eixida d'aquest. b) Acreditació de la condició de PERSONA AMB DISCAPACITAT: Podrà presentar-se: - Còpia de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat. - O còpia de la Resolució per la qual es reconeix el grau de discapacitat. c) Acreditació de la condició de PERSONA VÍCTIMA DEL TERRORISME: Podrà presentar-se: - Certificat emés pel Ministeri de l'Interior. - O document oficial que acredite tal circumstància. 2. PAGAMENT DE LES AJUDES Atendre al que disposen els articles 25 i 26 de les bases reguladores i el resolc tretzé de la Resolució de convocatòria. 3 . COMPATIBILITAT I ACUMULACIÓ D'AJUDES: vegeu el que indiquen l'article 4 de les bases reguladores i el resolc quinzé de la Resolució de convocatòria. 4. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que dispose l'article 5 de les bases reguladores i el resolc catorzé de la Resolució de convocatòria. 5. COMPROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (PLA DE CONTROL): vegeu el que preveu l'article 9 de les bases reguladores.

Termini màxim

- La resolució ha de ser dictada de manera expressa i notificada en el termini màxim de SIS MESOS a comptar de l'endemà de la data en què haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds. - Una vegada transcorregut aquest termini sense que haja sigut notificada la resolució, la sol·licitud es considerarà desestimada, sense perjudici que aquest termini puga ser ampliat excepcionalment, de conformitat amb el que disposa la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció general competent en matèria de treball, per delegació de la persona titular de la conselleria amb aquesta competència.

Esgota via administrativa

Sancions

Atendre el que es preveu en l'article 7 de l'Ordre 5/2020, de bases reguladores.