Detall de Procediments

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social (RETA), dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social (RETA), dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. Treball.

  Objecte del tràmit

  La concessió d'ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), dels treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana que, dins de l'any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant DOGV), hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar, com a mínim, tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d'acord amb els requisits establits en l'Ordre 15/2017, de bases reguladores.

  A aquest efecte es consideren costos fixos d'inclusió en el RETA els derivats de l'afiliació i cotització per les contingències previstes en el Títol IV del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

  L'objectiu d'aquestes ajudes és la consolidació de l'ocupació autònoma a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser persones beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes que complisquen els requisits establits en l'apartat "Requisits".

  2. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries les persones sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els articles 3 i 20 de les bases reguladores i en el resolc tercer de la Resolució de convocatòria.

  Requeriments

  a) Estar donades d'alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social (RETA).
  b) Complir, dins de l'any natural de la resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.
  c) Dur a terme la seua activitat econòmica a títol lucratiu, de manera habitual, personal i directa a la Comunitat Valenciana.
  d) No comptar amb més de nou persones treballadores contractades per compte d'altri el dia de publicació de la convocatòria en el DOGV.
  e) Tindre complits 19 anys en la data de publicació, en extracte, de la resolució de convocatòria en el DOGV.


  * EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS

  1. Sense perjudici de les exclusions previstes en l'article 3 de les bases reguladores, no podran ser beneficiàries les persones en què concórrega alguna de les circumstàncies següents (article 20 de les bases reguladores i resolc tercer de la Resolució de convocatòria):

  a) Les persones treballadores incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.
  b) Els qui exercisquen les funcions de direcció i gerència que comporta l'acompliment del càrrec de conseller o administrador, o presten altres serveis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que posseïsquen el control efectiu, directe o indirecte, d'aquella. S'entendrà, en tot cas, que es produeix tal circumstància, quan les accions o participacions de la persona treballadora suposen, almenys, la meitat del capital social.
  Es presumirà, excepte prova en contrari, que la persona treballadora posseeix el control efectiu de la societat quan concórrega alguna de les següents circumstàncies:
  1r. Que, almenys, la meitat del capital de la societat per a la qual preste els seus serveis estiga distribuït entre socis amb els quals conviscai als qui es trobe unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.
  2n. Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la tercera part d'aquest.
  3r. Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la quarta part d'aquest, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.
  En els supòsits en què no concórreguen les circumstàncies anteriors, l'Administració podrà demostrar, per qualsevol mitjà de prova, que la persona treballadora disposa del control efectiu de la societat.
  c) Les persones sòcies industrials de societats regulars col.lectives i de societats comanditàries als quals es refereix l'article 1.2.a de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.
  d) Les persones comuneres de les comunitats de béns i els socis de societats civils irregulars, llevat que la seua activitat es limite a la mera administració dels béns, posats en comú, als quals es refereix l'article 1.2.b de l'esmentada Llei 20/2007.
  e) Les persones sòcies treballadores de les societats laborals quan la seua participació en el capital social juntament amb la del seu cònjuge i parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segons grau amb el qualls convisquen abast, almenys, el 50 per cent, llevat que acrediten que l'exercici del control efectiu de la societat requereix el concurs de persones alienes a les relacions familiars.
  f) Les persones treballadores autònomes econòmicament dependents als quals es refereix la Llei 20/2007, d'11 de juliol.
  g) Les persones membres del Cos Únic de Notaris.
  h) Les persones membres del Cos de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, així com els del Cos d'Aspirants.
  i) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco de personal estatutari dels serveis de salut, que presten serveis, a temps complet, en els serveis de salut de les diferents comunitats autònomes o en els centres dependents de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària, per les activitats complementàries privades que realitzen i que determinen la seua inclusió en el sistema de la Seguretat Social, sense perjudici del que es preveu en la disposició addicional dihuitenea del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
  j) Qualssevol altres persones que, per raó de la seua activitat, siguen objecte d'inclusió mitjançant norma reglamentaria, conforme al que es disposa en l'article 7.1.b de l'esmentat Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

  2. Així mateix serà motiu d'exclusió, haver sigut subjecte de resolució ferma en via administrativa de revocació o, si és el cas, reintegrament de subvencions per a la promoció de l'ocupació autònoma, consistents en la subvenció de quotes de la Seguretat Social, en els quatre anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

  3. Igualment, estaran excloses les persones treballadores autònomes que hagen obtingut uns rendiments nets d'activitats econòmiques durant l'exercici anterior al de la convocatòria, del qual es dispose declaració de l'IRPF o certificat negatiu d'Hisenda que acredite la no-obligació de presentació de declaració de l'IRPF, i que siguen superiors a tres vegades l'import de la base mínima de cotització de les persones treballadores autònomes, que li corresponga per edat en còmput anual.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. QUANTIA DE L'AJUDA

  1.1. La QUANTIA de la subvenció serà:

  a) 2.850,00 € en els supòsits de:
  - Dones víctimes de violència de gènere.
  - Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%
  - Persones víctimes del terrorisme.
  - Persones amb 48 o més anys d'edat.
  De conformitat amb l'article 21 de les bases reguladores, l'acreditació d'estos supòsits del seu apartat 1.a) haurà de realitzar-se en la forma que s'indica més avant.

  b) 2.700,00 €, en els altres supòsits.

  1.2. S'exigirà trobar-se en qualsevol d'aquests supòsits a la data de finalització del termini de presentació de les sol.licituds.

  1.3. ACREDITACIÓ DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 21.1.a) DE LES BASES REGULADORES

  a) Acreditació de la condició de DONA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE:
  Podrà aportar-se qualsevol dels següents documents:
  - Certificat comprensiu d'aquest extrem emés per la direcció general competent en la matèria.
  - Resolució judicial que haguera acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
  - Ordre de protecció acordada a favor de la víctima.
  - Informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que és víctima de violència de gènere fins que es dicte l'ordre de protecció.
  - En el cas d'estar inclosa en algun programa d'emergència o acolliment de la direcció general competent en matèria de violència de gènere de la Generalitat, mentre dita participació es mantinga i durant els dos anys posteriors a la seua eixida d'aquest.

  b) Acreditació de la condició de PERSONA AMB DISCAPACITAT:
  Podrà presentar-se:
  - Còpia de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.
  - O còpia de la Resolució per la qual es reconeix el grau de discapacitat.

  c) Acreditació de la condició de PERSONA VÍCTIMA DEL TERRORISME:
  Podrà presentar-se:
  - Certificat emés pel Ministeri de l'Interior.
  - O document oficial que acredite tal circumstància.

  2. PAGAMENT DE LES AJUDES

  2.1. D'acord amb el que es preveu en l'article 44.3 d) de la Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, es lliurarà immediatament, una vegada concedida, el 100% de l'import de la subvenció, amb caràcter previ a la justificació, prèvia comprovació de la documentació presentada d'acord amb les bases reguladores i la resolució de convocatòria.

  2.2. D'acord amb el que es preveu en l'article 44.14 m) de la Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, les persones beneficiàries d'aquestes subvencions estaran exemptes de l'obligació de prestar les garanties previstes per al pagament anticipat en l'apartat 2 de l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.


  3 . COMPATIBILITAT I ACUMULACIÓ D'AJUDES: vegeu el que indiquen els articles 4 i 20 de les bases reguladores i el resolc quinzé de la resolució de convocatòria.

  4. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que disposen els articles 5 i 31 de les bases reguladores i en el resolc ---zé de la resolució de la convocatòria.

  5. COMPROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (PLA DE CONTROL): vegeu el que preveu l'article 9 de les bases reguladores.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 21 de MARÇ de 2019 FINS AL dia 3 de ABRIL de 2019, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que en 2019 s'ha publicat en el DOGV núm. 8507, de 15/03/2019).

  IMPORTANT: només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció i ANNEX I a aquesta (segons els models normalitzats en formularis web disponibles en el tràmit telemàtic).
  Després del seu respectiu ompliment ambdós formularis web han de firmar-se electrònicament en el propi tràmit telemàtic.

  2. DOCUMENTACIÓ que cal adjuntar a la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic):

  a) DNI/NIF de la persona sol·licitant, si en la sol·licitud de subvenció ha denegat a la Conselleria competent en matèria de treball l'autorització perquè l'òrgan instructor comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les seues dades d'identitat.
  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resulta alguna discordança amb les dades facilitades per la persona sol·licitant, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la.

  b) Document acreditatiu d'estar en situació d'alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, en el moment de la convocatòria.

  c) Alta censal en Activitats Econòmiques.

  d) Informe de vida laboral actualitzat.

  e) Model normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient per a això (model que figura com a imprés associat a aquest tràmit i que està també disponible en el tràmit telemàtic). No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació, en aquest cas serà obligatori indicar, en l'apartat específic del formulari web de sol·licitud, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  f) A l'efecte del que es disposa en l'article 20.3 de les bases reguladores còpia de la declaració d'IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques) de l'exercici anterior a la data de la convocatòria, o autorització a l'òrgan instructor perquè obtinga directament aquesta informació de l'Agència Estatal d'Administració Tributaria (AEAT).

  g) La documentació que, si escau, permeta a la persona sol·licitant acreditar que es troba en algun dels supòsits inclosos en l'article 21.1.a) de les bases reguladores, conforme al que en això s'indique.

  h) Si en la sol·licitud de subvenció la persona sol·licitant ha denegat a la Conselleria competent en matèria de treball l'autorització perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i de la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, caldrà que aporte els documents acreditatius següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, l'acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
  - De l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT), competent en matèria d'hisenda, l'acreditació que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  Aquests documents hauran de tindre una vigència de, almenys, cinc mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud.
  La direcció general competent en matèria de treball es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o si requereix algun aclariment.

  i) Declaració responsable de les ajudes rebudes o sol·licitades en concepte de minimis per qualsevol projecte per la persona sol·licitant, incloent-hi els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara; o si escau, declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració s'ha de presentar d'acord amb el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i disponible també en el tràmit telemàtic).

  j) Declaracions responsables relatives als aspectes següents:

  - Compliment dels requisits inclosos en l'article 13 de la Llei general de subvencions per a obtindre la condició de persona beneficiària de subvencions públiques (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud de subvenció).
  .
  - Concurrència de qualsevol altra ajuda rebuda o sol·licitada amb el mateix objecte (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud general de subvenció).

  - Compromís de comunicar totes les sol·licituds de subvenció que tramiteu en qualsevol organisme públic, relacionades amb l'activitat subvencionada, a partir de la data de sol·licitud (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'esmentat Annex I).

  - Compromís de comunicar les ajudes en concepte de minimis rebudes de qualsevol organisme públic a partir de la data de la sol.licitud (inclòs en un dels apartats de l'Annex I).

  3. L'òrgan instructor podrà, així mateix, recaptar en qualsevol moment la documentació original complementària que considere necessària per a acreditar l'exacte compliment de les condicions exigides en les bases reguladores.

  4. Tots els documents annexos a la sol·licitud que haja de firmar la persona sol·licitant hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar la firma digital de la persona que els subscriga.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Model d'autorització de l'interessat per tal que l'administració pública puga obtindre les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [DECRETA] DECLARACIÓ RESPONSABLE EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS (ART.20 ORDRE 15/2017, MODIFICADA PER ORDRE 2/2019)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria, ÚNICA i OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

  IMPORTANT:

  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es farà obligatòriament de manera telemàtica, atés el que preveuen el resolc sisé de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.
  - La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i acceptació de les bases reguladores.
  - NOMÉS PODRÀ PRESENTAR-SE UNA SOL·LICITUD per cada persona sol·licitant, procedint-se a anul·lar totes aquelles que es consideren duplicades.

  2.- PROCEDIMENT

  - El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 23 de les bases reguladores, sent l'únic criteri de valoració el moment de presentació de les corresponents sol.licituds.
  - Les subvencions seran concedides, d'acord amb els principios de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, FINS A ESGOTAR EL CRÈDIT DISPONIBLE EN CADA CONVOCATÒRIA.

  3.- ESMENA

  - Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació necessària, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, se li tindrà per desistida de la seua petició, amb la resolució prèvia, que ha de ser dictada en els termes previstos en la legislació del procediment administratiu comú.
  - L'esmena s'ha d'efectuar utilitzant el tràmit de la guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que es pot tramitar telemàticament i que es pot consultar en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).

  4.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ

  - Es constituirà una comissió de valoració, adscrita a la direcció general competent en matèria de treball, de conformitat amb el que disposa l'article 11 de les bases reguladores.
  - Una vegada vistes les propostes efectuades per les direccions territorials competents en matèria de treball i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries existents per a aquestes ajudes, la Comissió formularà proposta de resolució a la direcció general competent en matèria de treball, ajustada al que preveu l'article 26 de les bases esmentades.

  5.- RESOLUCIÓ

  - Una vegada vista la proposta elevada per la Comissió, la persona titular de la direcció general competent en matèria de treball, per delegació de la persona titular de la conselleria amb aquesta competència, dictarà una resolució en què concedirà o denegarà la subvenció.
  - El contingut de la resolució serà l'establit en l'article 16 de les bases reguladores.
  - La resolució ha de ser dictada de manera expressa i notificada en el termini màxim de SIS MESOS* a comptar de l'endemà de la data en què haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.
  * NOTA: per a les ajudes de l'exercici 2019 este termini s'ha AMPLIAT EN TRES MESOS mitjançant Resolució de 20 de setembre de 2019 de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral (DOGV núm. 8641, de 24/09/2019).
  - Una vegada transcorregut aquest termini sense que haja sigut notificada la resolució, la sol·licitud es considerarà desestimada, sense perjudici que aquest termini puga ser ampliat excepcionalment, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions i ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

  6.- NOTIFICACIÓ

  Les resolucions i els actes de tràmit es notificaran electrònicament, en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú. Vegeu el que es preveu respecte d'això en el resolc setzé de la Resolució de convocatòria.

  7.- JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

  - Les persones beneficiàries justificaran la subvenció concedida mitjançant l'acreditació davant la direcció general competent en matèria de treball, dins del TERMINI* DE 15 DIES NATURALS A PARTIR DEL 30 DE NOVEMBRE DE 2019, de les quotes abonades al RETA en 2019.

  *NOTA: Per a les ajudes de 2019 ,mitjançant Resolució de 26 de novembre , s'ha ampliat el termini de presentació de la justificació de les ajudes concedides, en QUINZE DIES NATURALS COMPUTATS A partir de l'ENDEMÀ A la PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ d'aquestes ajudes en el DOGV (DOGV núm. 8688, de 29/11/2019)

  - Eixa justificació es realitzarà DE MANERA TELEMÀTICA utilitzant el tràmit de la guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que es pot consultar en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).
  - La justificació podrà fer-se per mitjà del document acreditatiu del pagament de les quotes del RETA expedit per la Tresoreria General de la Seguretat, o dels extractes o dels rebuts bancaris justificatius dels pagaments de les quotes del RETA de la persona beneficiària.
  - EN CAP CAS la suma del justificat podrà ser INFERIOR a l'import total de la subvenció concedida. En el cas que la quantitat justificada fóra inferior a l'import subvencionat, es procedirà a la minoració i, si escau, reintegrament de la diferència.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes si la resolució és expressa i de tres mesos en cas de silenci administratiu, o bé es pot impugnar directament davant de l'ordre jurisdiccional contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos si és expressa la resolució i de sis mesos en cas de silenci administratiu, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RETA_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18856

  Tramitació

  1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2. En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT LA GENERALITAT per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3. Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent. Hi ha unes instruccions generals de tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).
  4. Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es ó vegeu apartat "Informació complementària"
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran per mitjà de l'adreça de correu electrònic següent: generalitat_en_red@gva.es

  * Els dubtes relacionats amb el contingut d'estes ajudes seran ateses, exclusivament, per mitjà de les direccions de correu electrònic següents:

  a) Òrgans instructors:
  - Servei Territorial de Castelló: sttreball_cas@gva.es
  - Servei Territorial de València: sttreball_valencia@gva.es
  - Servei Territorial d'Alacant: stta_seg@gva.es

  b) Òrgan concedent: dgtrabajobl@gva.es

  Criteris de valoració

  La concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva, sent l'únic criteri de valoració el moment de presentació de les corresponents sol·licituds.

  Les subvencions seran concedides, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, fins a esgotar el crèdit disponible en cada convocatòria.

  Obligacions

  Vegeu el que preveu l'article 27 de les bases reguladores.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes conselleria competent en matèria de treball

  Inscripció en el Registre de representants davant la Generalitat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la conselleria competent en matèria de treball

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.276, de 18/11/2003).
  - Ordre 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8090, de 24/07/2017).
  - Ordre 2/2019, de 14 de gener, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8466, de 17/01/2019).
  - Resolució de 13 de març de 2019, de 13 de març de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019 (DOGV núm. 8507, de 15/03/2019).
  - Extracte de la Resolució de 13 de març de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019 (DOGV núm. 8507, de 15/03/2019).
  - Resolució de 20 de setembre de 2019, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'amplia el termini màxim previst per a dictar i notificar la resolució de concessió en la Resolució de 13 de març de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019 (DOGV núm. 8641, de 24/09/2019).
  - Resolució de 26 de novembre de 2019, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'amplia el termini per a la presentació de la justificació de les ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019 (DOGV nº 8688, de 29/11/2019).
  - Resolució de 2 de desembre de 2019, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual resol la concessió de les ajudes previstes en l'Ordre 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana, i en la Resolució de 13 de març de 2019, de la directora general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019 (DOGV nº8692, de 05/12/19).

  Llista de normativa

  Ordre 15/2017, de 20 de juliol (bases reguladores)

  Vegeu Ordre 2/2019, de 14 de gener (modificació bases reguladores)

  Vegeu Resolució de 13 de març de 2019 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 13 de març de 2019

  Vegeu Resolució de 20 de setembre de 2019 (ampliació termini de resolució)

  Veure Resolució de 26 de novembre de 2019 (ampliació del termini de justificació)

  Llistat de seguiment

  Resolució de 2 de desembre de 2019 (concessió d'ajudes)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.