Detall de Procediment

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en la Mutualitat alternativa a la Seguretat Social que corresponga, de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants (TRRETA). Treball (SOL·LICITUD, AL·LEGACIONS, ESMENA, JUSTIFICACIÓ i RECURS)

Codi SIA:: 279236
Codi GVA:: 18856
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(22-01-2024
15-02-2024)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

 • Justificació

 • Esmena

 • Recurs Reposició

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La concessió d'ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en la Mutualitat alternativa a la Seguretat Social del col·legi professional que corresponga de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants que, dins de l'any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant DOGV), hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d'acord amb els requisits establits en el capítol I de l'Ordre 5/2023, de 10 de juliol, de bases reguladores. De conformitat amb l'article 20 d'aquesta Ordre 5/2023, es consideren costos fixos d'inclusió en el RETA els derivats de l'afiliació i cotització per les contingències previstes en el Títol IV del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. L'objecte d'estes ajudes és la consolidació de l'ocupació autònoma en la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

1. Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'estes ajudes seran ateses, exclusivament, mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dgtrabajobl@gva.es 2. Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit). En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït. 3. Veure més informació en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Treball de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

Requisits

Requisits

A) Amb caràcter general les persones beneficiàries d'estes ajudes hauran de reunir els següents REQUISITS: 1. Dins de l'any 2024, hauran de portar d'alta en el RETA o en la Mutualitat alternativa a la Seguretat Social del col·legi professional que corresponga, un màxim de 5 anys i un mínim de 3, ininterromputs. 2. En concret, per a la present convocatòria, l'alta en el RETA o en la Mutualitat alternativa que corresponga, haurà d'haver-se produït en el període comprés entre el 01/01/2019 i el 31/12/2021, tots dos inclusivament, havent de mantindre la seua alta de forma continuada durant l'anualitat en la qual es concedisca la subvenció. 3. Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb menys de 5.000 habitants. 4. Estar donat d'alta, en el cas de les persones treballadores autònomes, en el Cens d'Obligats Tributaris de l'Agència Tributària, corresponent el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada a un municipi de menys de 5.000 habitants. Si l'activitat econòmica declarada no es desenvolupa en local determinat, es tindrà en compte el domicili fiscal de la persona treballadora autònoma, i en este cas, haurà de situar-se en un municipi de la Comunitat Valenciana de menys de 5.000 habitants. 5. No comptar amb més de 9 treballadores o treballadors contractats per compte d'altri el dia de publicació de la convocatòria en el DOGV. B) EXCLUSIONS De conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de l'Orde 5/2023, de 10 de juliol, de bases reguladores, i en el resolc tercer de la Resolució de convocatòria: 1. No podran ser beneficiàries en estes ajudes les persones en les quals concórrega alguna de les següents circumstàncies: a) Les persones treballadora incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris. b) Els qui exercisquen les funcions de direcció i gerència que comporta l'acompliment del càrrec de persona consellera o administradora, o presten altres servicis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de manera habitual, personal i directa. c) Les persones sòcies industrials de societats regulars col·lectives i de societats comanditàries. d) Les persones sòcies de societats civils irregulars. e) Les persones sòcies treballadores de societats laborals. f) Les persones autònomes sòcies d'una cooperativa de treball associat. g) Les persones treballadores autònomes econòmicament dependents. h Membres del cos únic de notaris. i) Membres del cos de registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, així com els del cos d'aspirants. j) Les persones treballadores autònomes i els "autònoms col·laboradors" els rendiments nets dels quals d'activitats econòmiques i rendiments nets del treball, respectivament, obtinguts durant l'exercici 2022, siguen superiors a 34.235,28 euros. En cas que no existisca obligació de presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) s'acreditarà mitjançant Certificat Negatiu d'Hisenda. 2. Les persones en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 3. Haver sigut sancionat amb caràcter ferm en via administrativa, en els dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, per la comissió d'infracció molt greu en matèria de seguretat i salut en el treball o per la comissió d'infracció greu en matèria de relacions laborals consistent en la transgressió de la normativa sobre modalitats contractuals, contractes de duració determinada i temporals, mitjançant la seua utilització en frau de llei o respecte a persones, finalitats, supòsits i límits temporals diferents dels previstos legal, reglamentàriament, o mitjançant conveni col·lectiu quan estos extrems puguen ser determinats per la negociació col·lectiva. C) Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona ha d'inscriure prèviament la representació en el: - REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV(disponible en "Procediments relacionats" - O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran ser persones beneficiàries d'estes ajudes les persones treballadores autònomes amb residència i domicili fiscal en la Comunitat Valenciana: - Que realitzen de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit de direcció i organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donen o no ocupació a treballadors per compte d'altri, d'acord amb el que s'establix en l'article 1 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom. - I que, a més, reunisquen els requisits detallats en l'apartat de "Requisits" d'este tràmit. També s'inclouen els treballs, realitzats de manera habitual, en el territori de la Comunitat Valenciana, per familiars de les persones definides en el paràgraf anterior que no tinguen la condició de treballadors per compte d'altri, conforme al que s'establix en l'article 1.3.e) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 2. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries les sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els articles 3 i 20 de les bases reguladores i en el resolc tercer de la Resolució de convocatòria

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Sol·licitud
 • Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT, amb domicili local, actualitzat a data de publicació de la convocatòria, en el seu cas.
 • Informe de vida laboral actualitzat
 • Certificat d'empadronament actualitzat
 • Declaració d'IRPF de l'exercici anterior a la data de la convocatòria
 • Documentació acreditativa de trobar-se en algun dels supòsits inclosos en l'article 19.1 a) de les bases reguladores.
 • (MINIMIS) DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL Dia 22 DE GENER DE 2024 FINS AL DIA 15 DE FEBRER DE 2024 segons la Resolució de convocatòria publicada en el DOGV núm. 9757, de 02/01/2024. IMPORTANT: - Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola). - En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a moment de presentació de la sol·licitud aquell en què s'haja aportat íntegrament la documentació exigida en la convocatòria d'estes ajudes.

Formularis documentació

1. SOL·LICITUD general de subvenció i ANNEX I a esta, SEGONS FORMULARIS WEB disponibles en el tràmit telemàtic. * IMPORTANT: - Després del seu respectiu emplenament tots dos formularis web han de firmar-se electrònicament en el propi tràmit telemàtic. - Només podrà presentar-se una sol·licitud per cada persona sol·licitant. Totes aquelles sol·licituds que es consideren duplicades es tindran per no presentades i, en este cas, només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament. - La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i acceptació de les bases reguladores. 2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud i al seu Annex I (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): * IMPORTANT: en cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a moment de presentació de la sol·licitud aquell en què s'haja aportat íntegrament la documentació exigida en la corresponent convocatòria. a) Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), en el qual conste el domicili fiscal i el lloc de desenvolupament de l'activitat de la persona sol·licitant, actualitzat a data de la publicació de la corresponent convocatòria. En el cas de l'autònom/a col·laborador/a, s'aportarà el certificat de situació censal de la persona treballadora autònoma titular del negoci. b) Informe de vida laboral, actualitzat. c) Certificat d'empadronament, actualitzat. d) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web de sol·licitud les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, l'organització sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - En el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació, haurà de formalitzar-se a través del tràmit telemàtic denominat PROPER "Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat, que trobarà en l'apartat "Procediments relacionats". e) A l'efecte del que es disposa en el resolc tercer, punt 3, apartat j), de la resolució de convocatòria, còpia de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l'exercici 2022, o autorització a l'òrgan instructor perquè obtinga directament esta informació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). (El model d'autorització està disponible en l'apartat enllaços i també en el tràmit telemàtic). f) La documentació que, si és el cas, permeta a la persona sol·licitant acreditar que es troba en algun dels supòsits inclosos en l'article 19.1 a) de les bases reguladores, conforme al qual en este article s'indica. g) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO S'HA AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de treball perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O S'HA OPOSAT a eixa obtenció respecte a les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, en els termes establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 22 del Reglament d'esta Llei 38/2003, hauran de presentar-se llavors els següents documents acreditatius: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), l'acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l'acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), competent en matèria d'hisenda, l'acreditació que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. Estos documents hauran de tindre una vigència de, almenys, sis mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud. h) Declaració responsable de les ajudes rebudes o sol·licitades en concepte de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. (Esta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit i disponible també en el tràmit telemàtic). i) Declaracions responsables relatives als següents extrems: - Compliment dels requisits establits en l'article 13 de la Llei General de subvencions per a obtindre la condició de persona beneficiària de subvencions públiques. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció). - Concurrència de qualsevol altra ajuda rebuda o sol·licitada amb el mateix objecte. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció). - Compromís de comunicar quantes sol·licituds de subvenció tramite en qualsevol organisme públic, relacionades amb l'activitat subvencionada per estes ajudes, a partir de la data de sol·licitud. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex I). - Compromís de comunicar les ajudes en concepte de minimis rebudes de qualsevol organisme públic a partir de la data de la sol·licitud. (Este compromís està inclòs en un dels apartats de l'Annex I). 3. L'òrgan instructor podrà recaptar en qualsevol moment la documentació original o complementària que considere necessària per a acreditar l'exacte compliment de les condicions exigides en les bases reguladores i en la convocatòria d'estes ajudes.

Impresos associats

 • Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT, amb domicili local, actualitzat a data de publicació de la convocatòria, en el seu cas.
 • Informe de vida laboral actualitzat
 • Certificat d'empadronament actualitzat
 • Declaració d'IRPF de l'exercici anterior a la data de la convocatòria
 • Documentació acreditativa de trobar-se en algun dels supòsits inclosos en l'article 19.1 a) de les bases reguladores.
 • (MINIMIS) DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'este tràmit. Per a això haurà de disposar-se d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana). - El sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta ha d'inscriure prèviament eixa representació: - En el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV (disponible en "Procediments relacionats") - O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 3. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i firmar el formulari web de sol·licitud general de subvenció, annexar la documentació emplenada i firmada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (veure apartat "Enllaços"). 4. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriguen. - En este tràmit de sol·licitud de la Guia Prop: * En l'apartat "Formularis i Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "Impresos Associats"(a més d'en la pestanya "Formularis" del procediment) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si existix model normalitzat, el document haurà de presentar-se en ell, i si no existix, haurà de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-ho adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntesfrequents En cas que continue necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgtrabajobl@gva.es - Per a incidències informàtiques disposa d'un Formulari de problemes tècnics al qual pot accedir des de l'apartat "Enllaços"

Normativa

Normativa

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, EL SEU ANNEX I LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria, ÚNICA i OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a estes ajudes. * IMPORTANT: - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida es realitzarà obligatòriament de manera telemàtica, atenent el que es preveu en el resolc sisé de la Resolució de convocatòria i en l'apartat d'este tràmit denominat "Sol·licitud > Presentació > Telemàtica". - La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i acceptació de les bases reguladores. - NOMÉS PODRÀ PRESENTAR-SE UNA SOL·LICITUD per cada persona sol·licitant. Totes aquelles sol·licituds que es consideren duplicades es tindran per no presentades i, en este cas, només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament. 2. PROCEDIMENT - El procediment per a la concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes previstos en l'article 21 de les bases reguladores, sent l'únic criteri de valoració el moment de presentació de les corresponents sol·licituds. - En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a moment de presentació de la sol·licitud aquell en què s'haja aportat íntegrament la documentació exigida en la corresponent convocatòria, ja siga a través de les aportacions voluntàries de documentació realitzades per les persones interessades, o mitjançant l'esmena efectuada per estes després del requeriment formulat per l'òrgan instructor d'estes ajudes, d'acord amb el que s'estableix en l'article 22.6 de les bases reguladores. - Les subvencions seran concedides, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, FINS A ESGOTAR EL CRÈDIT DISPONIBLE EN CADA CONVOCATÒRIA. - Actuarà com a òrgan instructor del procediment per a la concessió d'estes ajudes la Direcció General amb competències en matèria de treball. 3. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació necessària, es requerirà a la persona interessada perquè, EN EL TERMINI DE 10 DIES, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució, que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació de procediment administratiu comú. - L'esmena es realitzarà DE MANERA TELEMÀTICA dins d'este mateix procediment accedint a la "Presentació autenticada" de la pestanya "Esmena". 4. COMISSIÓ DE VALORACIÓ - Es constituirà una comissió de valoració, adscrita a la Direcció General competent en matèria de treball, de conformitat amb el que es disposa en l'article 11 de les bases reguladores i en el resolc onzé de la Resolució de convocatòria. - La comissió de valoració, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries existents, formularà proposta de resolució a la Direcció General competent en matèria de treball, que haurà de contindre: . La relació de sol·licituds admeses, que complisquen els requisits exigits, ordenades per rigorós ordre d'entrada. . La quantia de la subvenció proposada. . La relació de sol·licituds que es propose denegar i les causes de la denegació, sent la falta de consignació pressupostària la primera causa de denegació una vegada esgotada la totalitat del crèdit disponible. 5. RESOLUCIÓ - Vista la proposta elevada per la Comissió, la persona titular de la Direcció General competent en matèria de treball, per delegació de la persona titular de la Conselleria amb aquesta competència, dictarà resolució concedint o denegant la subvenció. - El contingut de la resolució serà l'establit en l'article 16 de les bases reguladores. - La resolució haurà de ser dictada de manera expressa i notificada en el termini màxim de SIS MESOS comptats a partir de l'endemà de la data en què haguera finalitzat el termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut este termini sense que haja sigut notificada la resolució, la sol·licitud podrà entendre's desestimada, sense perjudici que este termini puga ser ampliat excepcionalment, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions i ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 6. NOTIFICACIÓ Les resolucions i els actes de tràmit es notificaran electrònicament, en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú. Veure el que es preveu sobre aquest tema en el resolc setzé de la Resolució de convocatòria. 7. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES - Les persones beneficiàries justificaran la subvenció concedida, davant la Direcció General competent en matèria de treball, mitjançant l'ACREDITACIÓ DE L'ABONAMENT DE LES QUOTES DEL RETA O DE LA MUTUALITAT ALTERNATIVA QUE CORRESPONGA DELS MESOS DE GENER A NOVEMBRE de l'any en què es publique la corresponent resolució per la qual es convoquen estes ajudes. La justificació podrà fer-se a través dels següents mitjans: a) Preferentment, mitjançant l'informe de quotes ingressades que pot obtindre's a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (Informe de bases i quotes de cotització de règims i sistemes especials), o, en el cas de les Mutualitats alternatives, a través d'un certificat emés per les respectives entitats. b) Davant la impossibilitat d'obtindre el citat informe o certificat, s'aportaran els extractes o rebuts bancaris justificatius dels pagaments de les quotes del RETA o Mutualitat alternativa que corresponga. El termini per a la presentació de la justificació finalitzarà el 20 de desembre de 2024 - EN CAP CAS la suma del justificat podrà ser INFERIOR a l'import total de la subvenció concedida. En el suposat que la quantitat justificada fora inferior a l'import subvencionat, es procedirà a la minoració i, si és el cas, reintegrament de la diferència. - El TERMINI per a la presentació de la justificació FINALITZARÀ EL 20 DE DESEMBRE de l'any en què es publique la corresponent convocatòria d'estes ajudes. - La justificació es realitzarà DE MANERA TELEMÀTICA dins d'este mateix procediment accedint a la "Presentació autenticada" de la pestanya de "JUSTIFICACIÓ".

Criteris de valoració

Criteris de valoració

- Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i la seua concessió es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva, sent l'únic criteri de valoració el moment de presentació de les corresponents sol·licituds. En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a moment de presentació de la sol·licitud aquell en què s'haja aportat íntegrament la documentació exigida en la corresponent convocatòria, ja siga a través de les aportacions voluntàries de documentació realitzades per les persones interessades, o mitjançant l'esmena efectuada per aquestes després del requeriment formulat per l'òrgan instructor d'aquestes ajudes, d'acord amb el que s'estableix en l'article 22.6 de les bases reguladores. - Les subvencions seran concedides, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, fins a esgotar el crèdit disponible en cada convocatòria.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Les direccions territorials competents en matèria de treball.

Obligacions

Obligacions

Les persones beneficiàries d'estes ajudes hauran de complir totes les obligacions contemplades en les bases reguladores i especialment les establides en l'article 24 d'aquestes bases.

Observacions

Observacions

Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se: - RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'UN MES comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, conforme a la legislació vigent de procediment administratiu comú - O bé IMPUGNAR-LA DIRECTAMENT DAVANT LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA de la Comunitat Valenciana, en el TERMINI DE DOS MESOS comptats a partir de la seua notificació, formulant per a això el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'establix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí de quants altres recursos s'estime oportú deduir.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. QUANTIA DE L'AJUDA 1.1. La QUANTIA de la subvenció serà: a) 3.000,00 euros en els supòsits de: - Dones víctimes de violència de gènere. - Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. - Persones víctimes del terrorisme. - Persones amb 48 o més anys d'edat. De conformitat amb l'article 19 de les bases reguladores, l'acreditació d'estos supòsits ha de realitzar-se en la forma que s'indica més endavant en el punt 1.3. b) 2.800,00 euros en el cas de dones no compreses en els anteriors apartats. c) 2.600,00 euros en el cas d'homes no compresos en els anteriors apartats. 1.2. S'exigirà trobar-se en qualssevol d'estos supòsits a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. 1.3. ACREDITACIÓ DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 19.1.a) DE LES BASES REGULADORES a) Acreditació de la condició de DONA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE: Podrà aportar-se qualsevol dels següents documents: - Certificat comprensiu d'este extrem emés per la direcció general competent en la matèria o acreditació per part dels serveis socials específics o especialitzats. - Resolució judicial que haguera acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima. - Ordre de protecció acordada a favor de la víctima. - Informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que és víctima de violència de gènere fins que es dicte l'ordre de protecció. - En el cas d'estar inclosa en algun programa d'emergència o acolliment de la direcció general competent en matèria de violència de gènere de la Generalitat, mentre aquesta participació es mantinga i durant els dos anys posteriors a la seua eixida d'este. b) Acreditació de la condició de PERSONA AMB DISCAPACITAT: Podrà presentar-se: - Còpia de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat. - O còpia de la Resolució per la qual es reconeix el grau de discapacitat. c) Acreditació de la condició de PERSONA VÍCTIMA DEL TERRORISME: Podrà presentar-se: - Certificat emés pel Ministeri de l'Interior. - O document oficial que acredite tal circumstància. 2. PAGAMENT DE LES AJUDES Atendre el que es disposa en els articles 25 i 26 de les bases reguladores i en el resolc tretzé de la Resolució de convocatòria. 3. COMPATIBILITAT I ACUMULACIÓ D'AJUDES: veure l'indicat en l'article 4 de les bases reguladores i en el resolc quinzé de la Resolució de convocatòria. 4. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: atendre el que es disposa en l'article 5 de les bases reguladores i en el resolc catorzé de la Resolució de convocatòria. 5. COMPROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (PLA DE CONTROL): veure el que es preveu en l'article 9 de les bases reguladores.

Termini màxim

Termini màxim

- Vista la proposta elevada per la comissió, la persona titular de la direcció general competent en matèria de treball, per delegació de la persona titular de la conselleria amb aquesta competència, dictarà una resolució en què concedirà o denegarà la subvenció. - El contingut de la resolució serà el que estableix l'article 16 de les bases reguladores. - La resolució ha de ser dictada de manera expressa i notificada en el termini màxim de SIS MESOS comptats a partir de l'endemà de la data en què haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut aquest termini sense que haja sigut notificada la resolució, la sol·licitud podrà entendre's desestimada, sense perjudici que aquest termini puga ser ampliat excepcionalment, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Tota alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció, i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions i ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. - Les resolucions i els actes de tràmit es notificaran electrònicament en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú. Vegeu el que preveu sobre aquest tema el resolc setzé de la resolució de convocatòria.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció general competent en matèria de treball, per delegació de la persona titular de la conselleria amb aquesta competència.

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Atendre el que es preveu en l'article 7 de l'Ordre 5/2023, de bases reguladores.
Termini justificació: OBERT

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

- Les persones beneficiàries han de justificar la subvenció concedida, davant de la direcció general competent en matèria de treball, mitjançant l'ACREDITACIÓ DE L'ABONAMENT DE LES QUOTES DEL RETA O MUTUALITAT CORRESPONENT DELS MESOS DE GENER A NOVEMBRE de l'any en què es publique la corresponent resolució per la qual es convoquen aquestes ajudes. La justificació podrà fer-se a través dels següents mitjans: a) Preferentment, mitjançant l'informe de quotes ingressades que pot obtindre's a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (Informe de bases i quotes de cotització de règims i sistemes especials), o, en el cas de les Mutualitats alternatives, a través d'un certificat emés per les respectives entitats. b) Davant la impossibilitat d'obtindre el citat informe o certificat, s'aportaran els extractes o rebuts bancaris justificatius dels pagaments de les quotes del RETA o Mutualitat alternativa que corresponga. - EN CAP CAS la suma del justificat podrà ser INFERIOR a l'import total de la subvenció concedida. En el cas que la quantitat justificada fora inferior a l'import subvencionat, es procedirà a la minoració i, si és el cas, al reintegrament de la diferència.

Termini

Termini

- El TERMINI per a la presentació de la justificació FINALITZARÀ EL 20 DE DESEMBRE de l'any en què es publique la corresponent convocatòria d'estes ajudes.

Observacions

Observacions

- La justificació es realitzarà DE MANERA TELEMÀTICA dins d'este mateix procediment accedint a la "Presentació autenticada" de la pestanya de "JUSTIFICACIÓ".

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Possibilitar l'aportació o esmena de documentació per via telemàtica, dins d'este mateix procediment, a este expedient de sol·licitud. Per a l'esmena vosté pot aportar: - Els documents que li ha requerit l'Administració, si se li ha notificat un requeriment d'esmena. - Els documents que estime necessaris, encara que l'Administració no li'ls haja sol·licitats.

Termini

Termini

Si l'Administració li ha fet un requeriment d'esmena ha de cenyir-se al termini indicat en este.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

- La resolució posa fi a la via administrativa i contra esta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada. - O bé impugnar-la directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa ha de formular el corresponent recurs contenciós-administratiu. En cap cas podrà simultaniejar la interposició dels dos recursos.

Termini

Termini

Recurs potestatiu de reposició: - Si hi haguera resolució expressa: el termini serà d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la Resolució, d'acord amb el que es preveu en l'article 123 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant el mateix òrgan que la va dictar. - En cas de silenci administratiu: En qualsevol moment, a partir d'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte. Recurs contenciós administratiu: En el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del qual establixen els art. 10.1, lletra a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.