Detall de Procediments

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, per a l'exercici 2021 (TRRETA). Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, per a l'exercici 2021 (TRRETA). Treball.

  Objecte del tràmit

  La concessió d'ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants que, dins de l'any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant DOGV), hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d'acord amb els requisits establits en el capitol I de l'Ordre 5/2020, de 10 de setembre, de bases reguladores.

  De conformitat amb l'article 20 d'aquesta Ordre 5/2020, es consideren costos fixos d'inclusió en el RETA els derivats de l'afiliació i cotització per les contingències previstes en el Títol IV del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

  L'objecte d'aquestes ajudes és la consolidació de l'ocupació autònoma en la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser persones beneficiàries d'aquestes ajudes les persones treballadores autònomes amb residència i domicili fiscal en la Comunitat Valenciana:
  - Que realitzen de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l'àmbit d'adreça i organització d'una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donen o no ocupació a treballadors per compte d'altri, d'acord amb el que s'estableix en l'article 1 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.
  - I que, a més, reunisquen els requisits detallats en l'apartat "Requisits" d'aquest tràmit.

  També s'inclouen els treballs, realitzats de manera habitual, en el territori de la Comunitat Valenciana, per familiars de les persones definides en el paràgraf anterior que no tinguen la condició de treballadors per compte d'altri, conforme al que s'estableix en l'article 1.3.e del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.


  2. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries les persones sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els articles 3 i 20 de les bases reguladores i en el resolc tercer de la Resolució de convocatòria.

  Requeriments

  A) Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de reunir els següents REQUISITS:

  1. Estar donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA).
  2. Complir, dins de l'any natural de la publicació de la Resolució de convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs, havent d'haver-se donat d'alta en el RETA en el període comprés entre el 01/01/2016 i el 31/12/2018, ambdós inclosos.
  3. Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb menys de 5000 habitants.
  4. Estar donat d'alta, en el cas de les persones treballadores autònomes, en el Cens d'Obligats Tributaris de l'Agència Tributària, corresponent el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada a un municipi de menys de 5.000 habitants.
  En conseqüència amb l'anterior, els domicilis comunicats a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) en el moment de l'alta, hauran de ser coincidents en aquest moment amb els registrats tant en el Padró, com en l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a l'efecte de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
  5. No comptar amb més de 9 treballadores o treballadors contractats per compte d'altri el dia de publicació de la convocatòria en el DOGV.


  B) EXCLUSIONS

  De conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de l'Ordre 5/2020, de bases reguladores, i en el resolc tercer de la Resolució de convocatòria:

  1. No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones en les quals concórrega alguna de les següents circumstàncies:
  a) Les persones treballadores incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.
  b) Els qui exercisquen les funcions de direcció i gerència que comporta l'acompliment del càrrec de persona consellera o administradora, o presten altres serveis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de manera habitual, personal i directa.
  c) Les persones sòcies industrials de societats regulars col·lectives i de societats comanditàries.
  d) Les persones sòcies de societats civils irregulars.
  e) Les persones sòcies treballadores de les societats laborals.
  f) Les persones autònomes sòcies d'una cooperativa de treball associat.
  g) Les persones treballadores autònomes econòmicament dependents.
  h) Membres del cos únic de notaris.
  i) Membres del cos de registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, així com els del cos d'aspirants.
  j) Les persones treballadores autònomes i els "autònoms col·laboradors" els rendiments nets d'activitats econòmiques i rendiments nets del treball de les quals, respectivament, obtinguts durant l'exercici 2019, siguen superiors a 33.998,40 euros.
  En cas que no existisca obligació de presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) s'acreditarà mitjançant Certificat Negatiu d'Hisenda.

  2. Les persones en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

  3. Haver sigut sancionat amb caràcter ferm en via administrativa, en els dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, per la comissió d'infracció molt greu en matèria de seguretat i salut en el treball o per la comissió d'infracció greu en matèria de relacions laborals consistent en la transgressió de la normativa sobre modalitats contractuals, contractes de duració determinada i temporals, mitjançant la seua utilització en frau de llei o respecte a persones, finalitats, supòsits i límits temporals diferents dels previstos legal, reglamentàriament, o mitjançant conveni col·lectiu quan aquests extrems puguen ser determinats per la negociació col·lectiva.

  4. Així mateix serà motiu d'exclusió l'haver sigut subjecte de resolució ferma en via administrativa de revocació o, en el seu cas, de reintegrament de subvencions per a la promoció de l'ocupació autònoma, consistents en la subvenció de quotes de la Seguretat Social, en els quatre anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.


  C) Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. QUANTIA DE L'AJUDA

  1.1. La QUANTIA de la subvenció serà:

  a) 3.000,00 euros en els supòsits de:
  - Dones víctimes de violència de gènere.
  - Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %.
  - Persones víctimes del terrorisme.
  - Persones amb 48 o més anys d'edat.

  De conformitat amb l'article 19 de les bases reguladores, l'acreditació d'estos supòsits ha de realitzar-se en la forma que s'indica més avant en l'apartat 1.3.

  b) 2.800,00 euros en el cas de dones no compreses en els anteriors apartats.

  c) 2.600,00 euros en el cas d'homes no compresos en els anteriors apartats.


  1.2. S'exigirà trobar-se en qualsevol d'aquests supòsits a la data de finalització del termini de presentació de les sol.licituds.

  1.3. ACREDITACIÓ DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 21.1.a) DE LES BASES REGULADORES

  a) Acreditació de la condició de DONA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE:
  Podrà aportar-se qualsevol dels següents documents:
  - Certificat comprensiu d'aquest extrem emés per la direcció general competent en la matèria o acreditació per part dels serveis socials específics o especialitzats.
  - Resolució judicial que haguera acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
  - Ordre de protecció acordada a favor de la víctima.
  - Informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que és víctima de violència de gènere fins que es dicte l'ordre de protecció.
  - En el cas d'estar inclosa en algun programa d'emergència o acolliment de la direcció general competent en matèria de violència de gènere de la Generalitat, mentre dita participació es mantinga i durant els dos anys posteriors a la seua eixida d'aquest.

  b) Acreditació de la condició de PERSONA AMB DISCAPACITAT:
  Podrà presentar-se:
  - Còpia de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.
  - O còpia de la Resolució per la qual es reconeix el grau de discapacitat.

  c) Acreditació de la condició de PERSONA VÍCTIMA DEL TERRORISME:
  Podrà presentar-se:
  - Certificat emés pel Ministeri de l'Interior.
  - O document oficial que acredite tal circumstància.


  2. PAGAMENT DE LES AJUDES

  Atendre al que disposen els articles 25 i 26 de les bases reguladores i el resolc tretzé de la Resolució de convocatòria.


  3 . COMPATIBILITAT I ACUMULACIÓ D'AJUDES: vegeu el que indiquen l'article 4 de les bases reguladores i el resolc quinzé de la Resolució de convocatòria.

  4. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que dispose l'article 5 de les bases reguladores i el resolc catorzé de la Resolució de convocatòria.

  5. COMPROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (PLA DE CONTROL): vegeu el que preveu l'article 9 de les bases reguladores.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 16 DE MARZO DE 2021 FINS AL dia 31 DE MARZO DE 2021, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria 2021, publicada en el DOGV núm. 9038, de 10/03/2021).


  IMPORTANT:

  - Només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

  - En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a moment de presentació de la sol·licitud aquell en què s'haja aportat íntegrament la documentació exigida en la convocatòria d'aquestes ajudes.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció i ANNEX I a aquesta, SEGONS FORMULARIS WEB disponibles en el tràmit telemàtic.

  * IMPORTANT:
  - Després del seu respectiu emplenament tots dos formularis web han de signar-se electrònicament en el propi tràmit telemàtic.
  - Només podrà presentar-se una sol·licitud per cada persona sol·licitant.
  Totes aquelles que es consideren duplicades es tindran per no presentades i, en aquest cas, només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament.
  - La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i acceptació de les bases reguladores.


  2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud i al seu Annex I (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic):

  * IMPORTANT: en cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a moment de presentació de la sol·licitud aquell en què s'haja aportat íntegrament la documentació exigida en la corresponent convocatòria.

  a) Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), en el qual conste el domicili fiscal de la persona sol·licitant, actualitzat a data de la publicació de la corresponent convocatòria, en el cas de les persones treballadores autònomes.

  b) Informe de vida laboral, actualitzat.

  c) Certificat d'empadronament, actualitzat.

  d) Model normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient per a això (aquest model figura com a imprés associat a aquest tràmit i està també disponible en el tràmit telemàtic). No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana les dades i el compte bancari no han experimentat variació, però en eixe cas serà obligatori indicar, en l'apartat específic del formulari web de sol·licitud, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  e) A l'efecte del que es disposa en el resolc tercer, punt 3, apartat j), de la resolució de convocatòria, còpia de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l'exercici anterior a la data de la convocatòria, o autorització a l'òrgan instructor perquè obtinga directament aquesta informació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). (El model d'autorització està disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també en el tràmit telemàtic).

  f) La documentació que, en el seu cas, permeta a la persona sol·licitant acreditar que es troba en algun dels supòsits inclosos en l'article 19.1 a), conforme al que en eixe article s'indica.

  g) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha autoritzat la conselleria competent en matèria de treball perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a aquesta obtenció respecte de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, en els termes establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'article 22 del Reglament d'aquesta Llei 38/2003, haurà de presentar, llavors, els documents acreditatius següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), l'acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l'acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), competent en matèria d'hisenda, l'acreditació que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  Aquests documents hauran de tindre una vigència de, almenys, cinc mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

  h) Declaració responsable de les ajudes rebudes o sol·licitades en concepte de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. (Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i disponible també en el tràmit telemàtic).

  i) Declaracions responsables relatives als següents extrems:

  - Compliment dels requisits establits en l'article 13 de la Llei General de Subvencions per a obtindre la condició de persona beneficiària de subvencions públiques. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).

  - Concurrència de qualsevol altra ajuda rebuda o sol·licitada amb el mateix objecte. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).

  - Compromís de comunicar quantes sol·licituds de subvenció tramite en qualsevol organisme públic, relacionades amb l'activitat subvencionada per aquestes ajudes, a partir de la data de sol·licitud.(Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex I).

  - Compromís de comunicar les ajudes en concepte de minimis rebudes de qualsevol organisme públic a partir de la data de sol·licitud. (Aquest compromís està inclós en un dels apartats de l'Annex I).


  3. L'òrgan instructor podrà recaptar en qualsevol moment la documentació original o complementària que considere necessària per a acreditar l'exacte compliment de les condicions exigides en les bases reguladores d'aquestes ajudes.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Model d'autorització de l'interessat per tal que l'administració pública puga obtindre les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [DECRETA] DECLARACIÓ RESPONSABLE EXCLUSIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, EL SEU ANNEX, I LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria, ÚNICA i OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

  IMPORTANT:

  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es farà obligatòriament de manera telemàtica, atés el que preveuen el resolc sisé de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'aquest tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.
  - La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i acceptació de les bases reguladores.
  - NOMÉS PODRÀ PRESENTAR-SE UNA SOL·LICITUD per cada persona sol·licitant. Totes aquelles sol·licituds que es consideren duplicades es tindran per no presentades i, en aquest cas, només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament.


  2. PROCEDIMENT

  - El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 21 de les bases reguladores, sent l'únic criteri de valoració el moment de presentació de les corresponents sol.licituds.
  - En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a moment de presentació de la sol·licitud aquell en què s'haja aportat íntegrament la documentació exigida en la corresponent convocatòria, ja siga a través de les aportacions voluntàries de documentació realitzades per les persones interessades, o mitjançant l'esmena efectuada per aquestes després del requeriment formulat per l'òrgan instructor d'aquestes ajudes, d'acord amb el que s'estableix en l'article 22.6 de les bases reguladores.
  - Les subvencions seran concedides, d'acord amb els principios de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, FINS A ESGOTAR EL CRÈDIT DISPONIBLE EN CADA CONVOCATÒRIA.
  - Actuarà com a òrgan instructor del procediment per a la concessió d'aquestes ajudes la direcció general amb competències en matèria de treball.


  3. ESMENA

  - Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació necessària, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, se li tindrà per desistida de la seua petició, amb la resolució prèvia, que ha de ser dictada en els termes previstos en la legislació del procediment administratiu comú.
  - L'esmena s'ha d'efectuar utilitzant el tràmit telemàtic de la guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).


  4. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

  - Es constituirà una comissió de valoració, adscrita a la direcció general competent en matèria de treball, de conformitat amb el que disposa l'article 11 de les bases reguladores i en el resolc onzé de la Resolució de convocatòria.
  - La comissió de valoració, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries existents, formularà proposta de resolució a la direcció general competent en matèria de treball, que haurà de contindre:
  . La relació de sol·licituds admeses, que complisquen els requisits exigits, ordenades per rigorós ordre d'entrada.
  . La quantia de la subvenció proposada.
  . La relació de sol·licituds que es propose denegar i les causes de la denegació, sent la falta de consignació pressupostària la primera causa de denegació una vegada esgotada la totalitat del crèdit disponible.


  5. RESOLUCIÓ

  - Una vegada vista la proposta elevada per la Comissió, la persona titular de la direcció general competent en matèria de treball, per delegació de la persona titular de la conselleria amb aquesta competència, dictarà una resolució en què concedirà o denegarà la subvenció.
  - El contingut de la resolució serà l'establit en l'article 16 de les bases reguladores.
  - La resolució ha de ser dictada de manera expressa i notificada en el termini màxim de SIS MESOS a comptar de l'endemà de la data en què haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.
  - Una vegada transcorregut aquest termini sense que haja sigut notificada la resolució, la sol·licitud es considerarà desestimada, sense perjudici que aquest termini puga ser ampliat excepcionalment, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions i ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.


  6. NOTIFICACIÓ

  Les resolucions i els actes de tràmit es notificaran electrònicament, en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú. Vegeu el que es preveu respecte d'això en el resolc setzé de la Resolució de convocatòria.


  7. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

  - Les persones beneficiàries justificaran la subvenció concedida, davant la Direcció General competent en matèria de treball, mitjançant L'ACREDITACIÓ DE L'ABONAMENT DE LES QUOTES DEL RETA DELS MESOS DE GENER A NOVEMBRE de l'any en què es publique la corresponent resolució per la qual es convoquen aquestes ajudes.
  La justificació podrà fer-se per mitjà de document acreditatiu del pagament de les quotes del RETA expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), o dels extractes o dels rebuts bancaris justificatius dels pagaments de les quotes del RETA de la persona beneficiària.
  - EN CAP CAS la suma del justificat podrà ser INFERIOR a l'import total de la subvenció concedida. En el cas que la quantitat justificada fóra inferior a l'import subvencionat, es procedirà a la minoració i, si escau, reintegrament de la diferència.
  - El TERMINI per a la presentació de la justificació FINALITZARÀ EL 15 DE DESEMBRE de l'any en què es publique la corresponent convocatòria d'aquestes ajudes.
  - La justificació es realitzarà DE MANERA TELEMÀTICA utilitzant el tràmit de la guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit), tenint-se per no efectuada si es realitza d'una altra manera.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la notificació de la resolució, conforme a la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant per a això el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de quants altres recursos s'estime oportú deduir.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RETA_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18856

  Tramitació

  1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar-se d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana).
  - El sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona que ho presenta.
  3. Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar els formularis web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Hi ha unes instruccions generals de tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu 'Enllaços').
  4. Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  En el cas que continueu necessitant ajuda, notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgtrabajobl@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  - Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran per mitjà de l'adreça de correu electrònic següent: generalitat_en_red@gva.es

  - Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquestes ajudes seran ateses, exclusivament, mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dgtrabajobl@gva.es

  Criteris de valoració

  - Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i la seua concessió es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva, sent l'únic criteri de valoració el moment de presentació de les corresponents sol·licituds.

  En cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a moment de presentació de la sol·licitud aquell en què s'haja aportat íntegrament la documentació exigida en la corresponent convocatòria, ja siga a través de les aportacions voluntàries de documentació realitzades per les persones interessades, o mitjançant l'esmena efectuada per aquestes després del requeriment formulat per l'òrgan instructor d'aquestes ajudes, d'acord amb el que s'estableix en l'article 22.6 de les bases reguladores.

  - Les subvencions seran concedides, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, fins a esgotar el crèdit disponible en cada convocatòria.

  Obligacions

  Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions contemplades en les bases reguladores i especialment les establides en l'article 24 d'aquestes bases.

  Sancions

  Atendre el que es preveu en l'article 7 de l'Ordre 5/2020, de bases reguladores.

  Enllaços

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Carpeta Ciutadana

  Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria competent en matèria de treball

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.276, de 18/11/2003).
  - Ordre 5/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana (DOGV num. 8905, de 15/09/2020).
  - Correcció d'errades de l'Ordre 5/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8920, de 06/10/2020).
  - Resolució d'1 de març de 2021, de la direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, dins del Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021 (DOGV núm. 9038, de 10/03/2021).
  - Extracte de la Resolució d'1 de març de 2021, de la direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, dins del Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021 (DOGV núm. 9038, de 10/03/2021).
  - Resolució de 29 de setembre de 2021, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es resol la concessió de les ajudes previstes en l'Ordre 5/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, i en la Resolució d'1 de març de 2021, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana amb població inferior a 5.000 habitants, dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021. (DOGV nº 9187, de 04/10/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 5/2020, de 10 de setembre (bases reguladores)

  Vegeu Correcció d'errades de l'Ordre 5/2020, de 10 de setembre (correcció bases reguladores)

  Vegeu Resolució d'1 de març de 2021 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de Resolució d'1 de març de 2021 (extracte convocatòria)

  Vegeu Resolució de 29 de stembre de 2021 (concessió)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.