• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria d'acció concertada per a la prestació sanitària del Programa de Prevenció de Càncer de Mama en el Departament de Salut Alacant-Hospital General i en Departament de Salut València-Hospital Clínic-Malva-rosa.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria d'acció concertada per a la prestació sanitària del Programa de Prevenció de Càncer de Mama en el Departament de Salut Alacant-Hospital General i en Departament de Salut València-Hospital Clínic-Malva-rosa.

  Objecte del tràmit

  L'objecte és l'acció concertada amb una entitat pública o entitat privada sense ànim de lucre per a la prestació sanitària del Programa de Prevenció de Càncer de Mama en el Departament de Salut Alacant-Hospital General (lot 1) i en Departament de Salut València-Hospital Clínic- Malva-rosa (lot 2). L'acció concertada es realitzarà amb mitjans aliens a la xarxa pròpia del sistema valencià de salut de la Comunitat Valenciana, amb la completa prestació del servici basant-se en la metodologia del Programa de Prevenció de Càncer de Mama de la Comunitat Valenciana segons l'Orde de 9 febrer de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula el Programa de Prevenció de Càncer de Mama a la Comunitat Valenciana.

  La modalitat d'acció concertada que es convoca és de caràcter singular per a cada un dels lots, i se subscriu exclusivament amb una entitat en cada un d'ells, a la qual s'atribuïx la completa prestació sanitària del programa de prevenció de càncer de mama

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats públiques o privades sense ànim de lucre no vinculades o creades ad hoc per una altra empresa o grup d'empreses amb ànim de lucre, entre els fins de la qual estiga la prevenció i diagnòstic precoç del càncer de mama que vulguen participar en la present convocatòria.

  Requeriments

  Per a participar en la present convocatòria, hauran de complir els requisits establits en l'article 6 de l'Orde 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de servicis a les persones en l'àmbit sanitari.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Els imports màxims totals de l'acord d'acció concertada són:
  Lot 1. Departament de Salut Alacant-Hospital General 131.355,00 euros (IVA exempt).
  Lot 2. Departament de Salut València H. Clínico-Malvarrosa 219.286,67 euros (IVA exempt)

  En tot cas, este valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant. El gasto real quedarà limitat a aquell que resulte dels preus oferits per les entitats concertades i els servicis efectivament requerits per l'Administració.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies comptats a partir de l'endemà a ls publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV número 8095 de 31.07.2017

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats públiques o privades sense ànim de lucre hauran d'omplir la SOL·LICITUD GENERAL D'ACCIÓ CONCERTADA que haurà d'anar acompanyada amb la documentació que a continuació es relaciona:
  - Certificat d'autorització administrativa a l'entitat.
  - Certificat d'inscripció en el registre de centres i servicis sanitaris de la Generalitat o en el registre corresponent d'inscripció si és el cas.
  - Documents acreditatius d'experiència de tres anys, com a mínim, en el servici objecte de l'acció concertada
  - Document acreditatiu de la titularitat del servici, o de disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al període de vigència d'esta acció concertada
  - Acreditació de la representació
  - Documents de l'apartat 4.2 de la convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD GENERAL D'ACCIÓ CONCERTADA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds hauran de dirigir-se a la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, per mitjà de la presentació de la sol·licitud, i es podran presentar els corresponents impresos d'instància normalitzats en qualsevol dels registres d'entrada dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, sense perjuí del que establix la legislació sobre procediment administratiu comú vigent.

  1 En la present convocatòria es constituirà una comissió tècnica per a la valoració de les sol·licituds presentades, de conformitat al que preveu l'article 8.4 Orde 3/2017 d'1 de març de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'emissió d'informe sobre el compliment de requisits i la idoneïtat de l'entitat pública o privada sense ànim de lucre, si és el cas, per a realitzar la prestació sanitària objecte de concertació.

  2 L'informe sobre el compliment de requisits establits per a la concertació de prestació d'un determinat servici servirà de justificació per a la corresponent proposta d'acord d'acció concertada.

  3. Formalització dels acords d'acció concertada, per mitjà de document administratiu, autoritzat i subscrit per la persona competent en matèria de sanitat.

  4. En el moment de la formalització de l'acord d'acció concertada s'haurà d'acreditar amb originals, o còpies degudament compulsades, els requisits exigits per a poder subscriure l'acord d'acció concertada.

  5. Publicació de l'acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el portal de transparència de la Generalitat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Aquelles qüestions litigioses que puguen derivar-se d'este acord d'acció concertada seran resoltes per la consellera de Sanitat Universal i SalutPública , sense perjuí que, una vegada esgotada la via administrativa, puguen sotmetre's a la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

  Inici
 • Informació complementària

  L'acció concertada és una forma de gestió de servicis alternativa a la gestió directa o indirecta dels servicis públics, no econòmics, que realitzen entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de les persones.

  Criteris de valoració

  Els criteris de selecció de les sol·licituds tindran una puntuació màxima de 100 punts, que es distribuiran de la manera següent:
  Criteris de valoració / Ponderació en punts
  a) Estructura del local i implantació en la localitat objecte de l'acció concertada..........20 punts
  b) Característiques de l'equipament objecte de l'acció concertada..........15 punts
  c) Plantilla de personal i anys d'experiència en la prestació del servici objecte de l'acció concertada..........15 punts
  d) Cartera de servicis objecte de l'acció concertada..........20 punts
  e) Oferta econòmica..........20 punts
  f) Bones pràctiques socials i gestió de personal, a través de la creació d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i promoció de la igualtat efectiva d'hòmens i dones en el mercat de treball..........10 punts

  Per a la valoració d'estos criteris de selecció es tindrà en compte la documentació presentada per les entitats a què es fa referència en l'apartat 4 d'esta convocatòria.
  En cas d'empat en la puntuació obtinguda per dos o més entitats a les quals els haguera correspost la màxima puntuació, tindran preferència de selecció les propostes de les entitats que, en la documentació referida en l'apartat 5, presenten un pla d'igualtat prèviament aprovat per qualsevol administració pública o òrgan competent

  Obligacions

  L'entitat concertada per a la prestació del servici del programa de prevenció de càncer de mama realitzarà les activitats corresponents amb mitjans propis, i no es preveu la possibilitat de la contractació ni cessió del servici concertat.

  L'entitat haurà de garantir que:
  a. Les dones residents en l'àmbit territorial detallat en el punt 2 tindran dret al servici del programa de prevenció de càncer de mama.
  b. Les dones rebran citació per a la realització d'un estudi mamogràfic digital cada dos anys.
  c. Tindran dret a què se'ls facilite el canvi de data i hora inicial proposta i disposar de l'atenció directa i telefònica en període de matí i vesprada.
  d. La dona té dret a ser informada de procediment de la prova i del seu resultat. En cas de ser necessària la realització d'una projecció addicional en la mateixa unitat, la dona serà informada del motiu de la prova complementària i del seu resultat.
  e. La dona té dret a sol·licitar còpia de la prova realitzada i informe del resultat.
  f. En tot cas, la dona tindrà dret a realitzar suggeriments o les reclamacions que considere oportunes pels mitjans establits en la normativa vigent de drets i obligacions del pacient, basant-se en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.
  g. Este servici s'oferirà a les dones de forma gratuïta.
  h. Si durant el procés de cribatge mamogràfic es requerira la confirmació diagnòstica per a descartar una probable lesió, serà informada i atesa a través de la modalitat d'assegurament sanitari a què pertanga la dona.

  Sancions

  S'establix un règim de penalitats en què les entitats concertades s'han de fer responsables que els servicis objecte de concert es presten dins del termini previst, en el lloc acordat i d'acord amb les característiques i requisits establits d'acord amb la resolució de 4 de juliol de 2017.

  Amb este fi es tipifiquen conductes que es qualifiquen en incompliments lleus, greus i molt greus, i els atribuïxen penalitats que van des d'un 2% fins a un 10% del pressupost total de l'acció concertada.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 7/2017, de 30 de març de la Generalitat, sobre acció concertada per a la prestació de servicis a les persones en l'àmbit sanitari.
  - Ordre 3/2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de servicis a les persones en l'àmbit sanitari.
  - Resolució de 4 de juliol de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari, Programa de prevenció de càncer de mama. (DOGV núm. 8095 de 31.07.2017)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 3/2017, d'1 de març

  Vegeu la Llei 7/2017, de 30 de març

  Vegeu la Resolució de 4 de juliol de 2017

  Inici
 • Preguntes freqüents
  Com puc obtindre més informació relativa a la convocatòria d'acció concertada?
  Pot contactar amb el Servici de Fundacions, Consorcis i Prestacions externes a través del correu electrònic serv_conciertos@gva.es

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.