• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Projectes de dinamització territorial per a una nova indústria sostenible (DINAMITZA-CV)

  Objecte del tràmit

  L'objecte de la present resolució és convocar la concessió per part de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de subvencions vinculades a accions establides en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació de la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) per a promoure i facilitar el desenvolupament de mesures empresarials en matèria d'R+D+I , mitjançant les següents actuacions el detall de les quals es troba en l'annex d'aquesta resolució:
  - Organització de jornades i seminaris destinats a facilitar que les empreses participants puguen escometre les mesures del RIS3-CV.
  - Posada en marxa i dinamització de plataformes web col·laboratives per a la difusió de continguts i la participació d'empreses i d'agents de l'oferta científic tecnològica i de l'ecosistema d'innovació i emprenedoria.


  Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per l'Ordre 12/2017, de 31 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides a la dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la Comunitat Valenciana, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8055, de 5 de juny de 2017; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en allò no previst en aquesta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Sense perjuí de les restriccions previstes en l'article 4 de l'Ordre 12/2017, de 31 de maig, podran sol·licitar aquestes ajudes:
  a) Entitats sense ànim de lucre -públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu social a la Comunitat Valenciana, que de forma habitual presten serveis a les pimes en matèria de suport a la innovació i a la modernització en les seues diverses formes i així es reculla en els seus estatuts.
  b) Entitats jurídiques amb seu social a la Comunitat Valenciana que gestionen clústers empresarials i que reunisquen la condició d'agrupació empresarial innovadora segons la definició de l'apartat 92 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Do L 187 de 26.06.2014).

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Subvenció a fons perdut de fins a un 80% de les despeses subvencionables.

  L'ajuda està subjecta al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) Nº 1407/2013 de la Comissió.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 8641, de 24/09/2019) i finalitzarà el 17 d'octubre de 2019 a les 23.59.59 hores.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de les sol·licituds s'ajustarà al que establix l'article 5 de les bases reguladores.

  A més de la documentació establida en l'article 5.5 de l'Ordre 12/2017, l'entitat haurà de presentar, al costat del formulari de sol·licitud, la memòria i els seus annexos, la següent documentació:
  a) Relativa a la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant. S'haurà d'aportar còpia dels següents documents:
  i. Contracte o acta de constitució i estatuts vigents.
  ii. En cas que la sol·licitud es tramite amb certificat de persona física, s'aportarà poder de representació de qui ferma la sol·licitud -vigent en el moment de la presentació d'aquesta- , o document equivalent segons les prescripcions legals, i si escau, quan l'òrgan d'administració del sol·licitant tinga caràcter mancomunat, s'haurà d'adjuntar i signar pel representant legal que no ho haguera fet en la sol·licitud, el document de ratificació disponible en l'apartat "Documentació annexa" del text del programa en .

  b) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals:
  Instrument ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat o les instal·lacions en les quals l'entitat sol·licitant vaja a executar el projecte. En cas d'estar exempta o en tràmit d'obtenció, s'haurà d'aportar documentació que acredite aquesta circumstància, sense perjudici de l'aportació posterior de l'instrument ambiental. S'entén per lloc d'execució del projecte l'establiment de l'entitat sol·licitant on es definisca i coordine el desenvolupament del projecte.

  No serà necessari aportar la documentació indicada en els subapartats anteriors que ja obre a poder de l'IVACE sempre que es mantinga vigent i s'aporte declaració de vigència a aquest efecte segons model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE: .

  c) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans telemàtics.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació.

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertiment que si no fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, després de la resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

  Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

  En el cas que, per qualsevol circumstància, una mateixa entitat presentara diferents sol·licituds per a una mateixa actuació, es considerarà vàlida l'última registrada en termini.

  Es delega en la persona que ostente la prefectura de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les referides a desistiments, canvi d'entitat sol·licitant i canvi de projecte.

  La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a la present convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18880

  Tramitació

  La tramitació del procediment serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose de signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut de persona física de qui actue com a representant legal o apoderat/a de la persona jurídica segons obre en el Registre corresponent, tots dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web . Així mateix l'entitat sol·licitant podrà apoderar a una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que l'apoderament es trobe vigent i conste en el Registre de Representants de l'ACCV, i així s'acredite.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES i REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES
  Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions subvencionables:

  · Actuació 1. Organització de jornades, seminaris, fòrums o trobades de demostració de tecnologies, dirigides a personal directiu i tècnic de les empreses a fi de facilitar la seua evolució cap a la indústria 4.0 o l'economia circular. Les accions hauran de tindre contingut tècnic, excloent la difusió i promoció de caràcter general, i abordar alguna de les següents temàtiques:
  I. Capacitació per a facilitar la presa de decisions sobre l'estratègia a seguir en el futur i les tecnologies més adequades.
  II. Presentació de les novetats i tendències nacionals i europees respecte a la Indústria 4.0 o l'economia circular, beneficis i oportunitats associades a aquestes per a les empreses valencianes, i casos d'èxit regionals, nacionals i europeus.
  III. Desenvolupament de nous models de negoci basats en la digitalització o l'economia circular.

  · Actuació 2. Desenvolupament i posada en funcionament de plataformes digitals, o de continguts per a aquest tipus de plataformes, per a la difusió d'informació tècnica en l'àmbit de la indústria 4.0 o l'economia circular.


  * DESPESES SUBVENCIONABLES

  Actuació 1. Organització de jornades i seminaris
  1) Col·laboracions externes:
  a) Contractació de personal expert - persones físiques, empreses o entitats -especialitzat en la temàtica a desenvolupar en l'activitat subvencionada.
  b) Despeses d'allotjament i desplaçament de les persones que realitzen les ponències. S'admetran despeses de desplaçament mitjançant transport públic amb un límit de 500 euros per persona i acció, i d'allotjament amb un màxim de 100 euros per persona i nit.
  c) Despeses necessàries per al desenvolupament de les accions: lloguer de sales, materials i difusió.
  2) Personal propi: despeses del personal propi dedicat de forma directa a l'organització i coordinació de l'activitat subvencionada. La despesa subvencionable en aquesta actuació no podrà superar el 15% de la despesa subvencionable en el concepte de col·laboracions externes, quedant limitat el cost horari subvencionable a 40 euros/hora com a màxim.


  Actuació 2. Desenvolupament i posada en funcionament de plataformes digitals, o de continguts per a aquest tipus de plataformes
  a) Col·laboracions externes: Despeses d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al disseny, desenvolupament, implementació, manteniment de la plataforma, preparació de continguts i dinamització d'aquesta.
  b) Adquisició d'actius immaterials: llicències, know how o programari que siga necessari integrar en la plataforma resultant objecte de l'ajuda, incloent costos per ús de solucions i aplicacions (SaaS), durant el temps d'execució del projecte. S'exclou el cost llicències de sistemes operatius i un altre programari de propòsit general.
  c) Personal propi: Despeses del personal tècnic de l'entitat beneficiària que participe en el projecte. La despesa subvencionable en aquesta actuació no podrà superar en cap cas el 20% del total de la despesa subvencionable derivada de la resta de conceptes. Es limita el cost horari subvencionable a 40 euros/hora com a màxim.

  Criteris de valoració

  1. Un projecte només podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga igual o superior a 50 punts.

  2. Seran criteris d'avaluació, d'aplicació a cadascuna de les actuacions previstes en annex:

  a) Qualitat del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. Es valorarà:
  - el grau de definició i claredat del projecte proposat. De 0 a 20 punts.
  - la metodologia i l'adequació del pressupost. De 0 a 10 punts.
  - la inclusió de les accions previstes en el pla estratègic de l'entitat sol·licitant. De 0 a 5 punts.

  b) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Puntuació màxima del grup: 20 punts. Es valorarà:
  - la capacitat i experiència de l'equip de treball. De 0 a 5 punts.
  - la capacitat financera per a escometre el projecte. De 0 a 15 punts.

  c) Resultats/impacte esperable del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. Es valorarà:
  - Adequació de les accions plantejades per a una efectiva dinamització sectorial, territorial, econòmica, social, o en l'àmbit tecnològic d'influència, considerant també la complementarietat o redundància amb iniciatives semblants d'altres agents. De 0 a 35 punts.

  d) Aspectes socials del projecte. Puntuació màxima del grup: 10 punts. Es valorarà:
  - l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la igualtat entre homes i dones. De 0 a 3 punts.
  - l'existència en l'àmbit del projecte d'actuacions o mesures amb un efecte positiu en matèria mediambiental: De 0 a 4 punts
  - l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la participació o integració de persones amb diversitat funcional o de col·lectius desfavorits. De 0 a 3 punts.

  Obligacions

  Les Obligacions dels beneficiaris vénen especificades en l'article 9, tant de la convocatòria com de les seues bases reguladores, sense perjuí de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  * Terminis d'execució, justificació i de validesa de justificants de despesa i pagament.

  a) El projecte haurà de desenvolupar-se dins del període comprés entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, i s'entén que el desenvolupament s'ha iniciat quan s'haja produït el primer compromís de despesa ferma i irreversible.

  b) Seran subvencionables les despeses incorregudes en la realització del projecte sempre que la data del justificant de despesa es trobe compresa en el període indicat en l'apartat anterior.

  c) S'admetran els pagaments realitzats fins a la data de justificació del projecte.

  d) La justificació de l'execució del projecte haurà de presentar-se amb data límit 6 de febrer de 2020.

  Sancions

  Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 12/2017, de 31 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la
  concessió de subvencions de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), dirigides a la dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la Comunitat
  Valenciana.
  - Resolució d'11 de setembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen subvencions a projectes de dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la Comunitat Valenciana, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019. (DOGV nº 8641, de 24/09/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 12/2017, de 31 de maig, (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució d'11 de setembre de 2019 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.