• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Justificació d'ajudes, en matèria de recuperació de la memòria històrica a fi de promoure la convivència democràtica de la Comunitat Valenciana per a l'any 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació d'ajudes, en matèria de recuperació de la memòria històrica a fi de promoure la convivència democràtica de la Comunitat Valenciana per a l'any 2019.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació, per via telemàtica, dels documents justificatius que s'exigeixen en les respectives convocatòries d'ajudes per al pagament de la subvenció de memòria històrica 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats (ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre) que hagen resultat beneficiàries de subvenció per a la realització de projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació a través d'aquest tràmit telemàtic, s'han de complir els requisits següents:

  1. Haver resultat beneficiari d'aquestes ajudes per resolució de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

  2. La persona interessada ha de disposar de signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, expedit per la Generalitat o qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja subscrit el conveni oportú.
  Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit)

  - Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat
  Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme que l'ha emés.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini màxim per a presentar la justificació de la subvenció finalitzarà el 14 de novembre de 2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Per a realitzar la justificació de la subvenció, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, degudament subscrita per la persona responsable de l'actuació o les actuacions realitzades, que, en el cas que l'entitat beneficiària siga un ajuntament o una mancomunitat, ha de ser la persona titular de la presidència de la mancomunitat de municipis o de l'alcaldia presidència de l'ajuntament.

  b) Una llista classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament que, en el cas que l'entitat beneficiària siga una entitat local, ha d'estar certificada i signada pel secretari o la secretària, o pel secretari interventor o la secretària interventora de l'entitat local interessada, amb el vistiplau del seu president o presidenta.

  c) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb la indicació de l'import i la procedència.

  d) Acreditació, en el cas que l'entitat beneficiària siga una entitat local, d'haver presentat el compte general aprovat a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que preveu l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

  e) Còpia compulsada de les factures originals de les despeses realitzades, degudament formalitzades d'acord amb el que estableix el Reial decret 1619/2012, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, o documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a la qual es fa referència en l'apartat b del número anterior i, si escau, la documentació acreditativa del pagament.

  2. Respecte a aquesta documentació:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF.
  Entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD PER AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS RELACIONADES AMB LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA

  [ANNEX II] RESUM DEL COMPTE JUSTIFICATIU PER CONCEPTES

  [ANNEX III] RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT

  [ANNEX IV] MEMÒRIA D'ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA.

  Fent clic en l'enllaç directe que figura en l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de pagament, annexar a continuació la documentació que se sol·licita i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre (que també estarà disponible en l'àrea personal de la persona sol·licitant, a la qual es pot accedir des de la web de la Generalitat: Web de la Generalitat > Àrea personal, o des de la vostra seu electrònica: Web de la Generalitat > Seu electrònica > Accés a l'àrea personal.

  Una vegada omplida la sol·licitud de pagament, es validarà i, a continuació, s'adjuntaran els documents electrònics que hàgeu d'aportar.

  - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia.

  - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18886

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, del cap de l'Estat, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425, de 17/12/2014).
  - Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica (DOGV núm. 8212, de 15/01/2018).
  - DECRET 87/2018, de 22 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8341, de 18/07/2018).
  - Ordre 21/2016, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica que afavorisquen la convivència democràtica, i a projectes i iniciatives que promoguen el desenvolupament de drets i llibertats fonamentals (DOCV núm. 7837, de 26/07/2016).
  - RESOLUCIÓ de 5 de març de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a la realització de projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica per a la promoció de la convivència democràtica, desenvolupades per associacions i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8507, de 15/03/2019).
  - RESOLUCIÓ de 5 de març de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a la realització de projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica per a la promoció de la convivència democràtica, desenvolupades per ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8507, de 15/03/2019).
  - RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen i es dona publicitat a les subvencions destinades a la realització de projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica per a la promoció de la convivència democràtica, desenvolupades per associacions i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8610, de 09/08/2019).
  - RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2019, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen i es dona publicitat a les subvencions destinades a la realització de projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica per a la promoció de la convivència democràtica, desenvolupades per ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8610, de 09/08/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 21/2016, de 19 de juliol (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 5 de març de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (convocatòria per a associacions i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana).

  Vegeu la Resolució de 5 de març de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (convocatòria per a ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana).

  Vegeu la Resolució de 6 d'agost de 2019, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (concessió per a associacions i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana).

  Vegeu la Resolució de 6 d'agost de 2019, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (concessió per a ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.