Detall de Procediments

Justificació de subvencions de la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, en matèria de recuperació de la memòria històrica i democràtica valenciana relacionades amb les dues línies de subvenció que preveu l'Ordre 1/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a projectes i iniciatives en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de subvencions de la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, en matèria de recuperació de la memòria històrica i democràtica valenciana relacionades amb les dues línies de subvenció que preveu l'Ordre 1/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a projectes i iniciatives en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica dels documents justificatius que s'exigeixen en l'article 13 de l'Ordre 1/2020, de 2 de juny, i en les respectives convocatòries d'ajudes per al pagament de la subvenció de memòria històrica i democràtica valenciana, per a l'exercici 2020, en relació amb el resolc tretzé de les dues resolucions de convocatòria:

  Resolució de 19 de juny de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a la realització, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de projectes i iniciatives relacionats amb la promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana, durant l'exercici 2020.

  *Resolució de 3 de juliol de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana i entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels vestigis relatius a la Guerra Civil i la fi de la dictadura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2020.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que hagen resultat beneficiàries per la Resolució de 5 d'octubre de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen subvencions destinades a la realització de projectes i iniciatives relacionats amb la promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana durant l'exercici 2020, en el marc de l'Ordre 1/2020, de 2 de juny, i de la Resolució de 19 de juny de 2020.

  Els ajuntaments i les mancomunitats de la Comunitat Valenciana i les entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que hagen resultat beneficiàries per la Resolució de 5 d'octubre de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d'actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels llocs de la memòria i la retirada dels vestigis relatius a la Guerra Civil i la fi de la dictadura, en el marc de l'Ordre 1/2020, de 2 de juny, i de la Resolució de 3 de juliol de 2020.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació a través d'aquest tràmit telemàtic, s'han de complir els requisits següents:

  1. Haver resultat beneficiari d'aquestes ajudes per la Resolució de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, de 5 d'octubre de 2020.

  2. La persona interessada ha de disposar de signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, expedit per la Generalitat o qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja subscrit el conveni oportú.
  Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit)

  - Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat
  Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini màxim per a presentar la justificació de la subvenció finalitzarà el 16 de novembre de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Per a realitzar la justificació de la subvenció, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, degudament subscrita per la persona responsable de l'actuació o les actuacions realitzades, que, en el cas que l'entitat beneficiària siga un ajuntament o una mancomunitat, ha de ser la persona titular de la presidència de la mancomunitat de municipis o de l'alcaldia presidència de l'ajuntament.

  b) Una llista classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament que, en el cas que l'entitat beneficiària siga una entitat local, ha d'estar certificada i signada pel secretari o la secretària, o pel secretari interventor o la secretària interventora de l'entitat local interessada, amb el vistiplau del seu president o presidenta. A més, en aquesta s'han d'indicar, si és el cas, les desviacions esdevingudes en relació amb les despeses pressupostades. ANNEX II.

  Quan l'entitat beneficiària siga una entitat o associació sense ànim de lucre ha d'aportar les factures de les despeses realitzades, degudament formalitzades, en els termes que estableix la normativa que regule les obligacions de facturació, o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats.

  c) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb la indicació de l'import i la procedència.

  d) Acreditació, en el cas que l'entitat beneficiària siga una entitat local, d'haver presentat el compte general aprovat a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que preveu l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

  e) Declaració responsable sobre el finançament de les actuacions subvencionades tal com estableix l'article 3.1.e de l'Ordre 1/2020, de 2 de juny.


  2. Respecte a aquesta documentació:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF.
  Entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema.

  3. Actuacions complementàries durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de les subvencions:

  Segons el que disposa l'article dotze de l'Ordre 1/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a projectes i iniciatives en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana, es duran a terme les actuacions de control i supervisió en els termes que preveu la correcta execució de les activitats subvencionades.

  La Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern podrà requerir a l'entitat beneficiària la remissió de tots els elements o materials (fullets, cartells publicitaris, programes, publicacions, etc.) relacionats amb totes les activitats subvencionades.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES I INICIATIVES EN MATÈRIA DE MEMÒRIA HISTORICA I DEMOCRÀTICA VALENCIANA

  [ANNEX III] SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS RELACIONADES AMB POYECTOS I INICIATIVES EN MATÈRIA DE MEMÒRIA HISTORICA I DEMOCRÀTICA VALENCIANA - RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT

  DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA.

  Fent clic en l'enllaç directe que figura en l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de pagament, annexar a continuació la documentació que se sol·licita i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre (que també estarà disponible en l'àrea personal de la persona sol·licitant, a la qual es pot accedir des de la web de la Generalitat: Web de la Generalitat > Àrea personal, o des de la vostra seu electrònica: Web de la Generalitat > Seu electrònica > Accés a l'àrea personal.

  Una vegada omplida la sol·licitud de pagament, es validarà i, a continuació, s'adjuntaran els documents electrònics que hàgeu d'aportar.

  - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia.

  - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18886

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, del cap de l'Estat, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Ordre 1/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a projectes i iniciatives en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana.
  - Resolució de 19 de juny de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la realització, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de projectes i iniciatives relacionats amb la promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana, durant l'exercici 2020.
  - Resolució de 3 de juliol de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca, per a l'exercici 2020, la concessió de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana i entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels llocs de la memòria i la retirada dels vestigis relatius a la Gurerra Civil i la fi de la dictadura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 5 d'octubre de 2020, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen subvencions destinades a entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a la realització, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de projectes i iniciatives relacionats amb la promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana, durant l'exercici 2020, en el marc de l'Ordre 1/2020, de 2 de juny i la Resolució de 19 de juny de 2020, les dues de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
  - CORRECCIÓ de la publicació dels ANNEXOS de la Resolució de 5 d'octubre de 2020, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual es concedeixen subvencions destinades a entitats i associacions sense anime de lucre de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes i iniciatives relacionats amb la promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana durant l'exercici de 2020, en el marc de l'Ordre 1/2020, de 2 de juny i de la Resolució de 19 de juny de 2020, totes dues de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

  - RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2020, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen subvencions per a l'exercici 2020, destinades a ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana i entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels llocs de la memòria i la retirada dels vestigis relatius a la Guerra Civil i la fi de la dictadura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el marc de l'Ordre 1/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i la Resolució de 3 de juliol de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
  - CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 5 d'octubre de 2020, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen subvencions per a l'exercici 2020, destinades a ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana i entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels llocs de la
  memòria i la retirada dels vestigis relatius a la guerra civil i la fi de la dictadura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el marc de l'Ordre 1/2020, de 2 de juny,
  de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i la Resolució de 3 de juliol de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

  Llista de normativa

  Ordre 1/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a projectes i iniciatives en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana.

  Resolució de 19 de juny de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la realització, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de projectes i iniciatives relacionats amb la promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana, durant l'exercici 2020.

  Resolució de 3 juliol de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca, per a l'exercici 2020, la concessió de subvencions destinades a ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre, per a la realització d'actuacions de memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels llocs de la memòria i la retirada dels vestigis relatius a la Guerra Civil i la fi de la dictadura.

  Resolució de 5 d'octubre de 2020, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen subvencions destinades a entitats i associacions sense ánim de lucre de la Comunitat Valenciana, de projectes e iniciatives relacionats amb la promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana, durant l'exercici 2020, en el marc de l'ordre 1/2020, de 2 de juny, i de la resolució de 19 de juny de 2020

  Correcció dels annexos de la resolució de 5 d'octubre de 2020, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual es concedeixens subvencions destinades a entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a la realització de de projectes e iniciatives relacionats amb la promoció i difusió de la memòria històrica i democràtica valenciana durant l'exercici 2020.

  Resolució de 5 d'octubre de 2020, de la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats, entitats i associacions sense ánim de lucre de la CV, per a la realització d'actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la revaloració dels llocs de la memòria i la retirada dels vestigis relatius a la Guerra Civil i la fi de la dictadura en la Comunitat Valenciana

  Correcció d'errors de la Resolució de 5 d'octubre de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen subvencions per a l'exercici 2020, destinades a ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre, per a la realització d'actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica, la posada en valor dels llocs de la memòria i la retirada dels vestigis relatius a la Guerra Civil.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.