• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'autorització per a la impartició del curs del certificat de nivell A1 de coneixements de valencià.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta convocatòria és establir els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, amb els objectius següents:
  1. Facilitar l'accés al coneixement i a l'ús quotidià del valencià.
  2. Afavorir la inclusió social i cultural de la població adulta dins de la realitat sociolingüística i historicocultural valenciana.
  3. Cohesionar cultura, territori i societat.

  El certificat de nivell A1 d'usuari bàsic del valencià acredita un domini molt bàsic d'ús de la llengua, que permet atendre les primeres necessitats comunicatives en situacions molt quotidianes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona responsable de la direcció del centre, el personal tècnic de les oficines municipals de promoció lingüística o la persona responsable del servei corresponent de les universitats públiques han de formalitzar les sol·licituds.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La presentació de les sol·licituds es farà durant el mes de setembre.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'ha de presentar en el Registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; en les direccions territorials d'Educació, o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18494&idCatGuc=PR

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari "Sol·licitud d'autorització per a la impartició del curs del certificat de nivell A1 de coneixements de valencià".
  Formulari "Acta final del curs del certificat de nivell A1 de coneixements de valencià".

  Impresos associats

  [ANNEX II] SO·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA IMPARTICIÓ DEL CURS DEL CERTIFICAT DE NIVELL A1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

  [ANNEX III] ACTA FINAL DEL CURS DEL CERTIFICAT DE NIVELL A1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Els centres públics i les entitats que tenen les competències per a la formació i l'avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià, d'acord amb els criteris establits en l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, són les que s'enumeren a continuació:
  - Els centres públics de formació de persones adultes dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.
  - Les entitats locals que disposen de personal tècnic amb les funcions pròpies de la promoció lingüística.
  - Les universitats públiques valencianes.

  1. La persona responsable de la direcció del centre, el personal tècnic de les oficines municipals de promoció lingüística o la persona responsable del servei corresponent de les universitats públiques han de formalitzar les sol·licituds, d'acord amb el model que figura com a annex II d'aquesta convocatòria, que s'han d'adreçar al Servei d'Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Aquests models es troben a disposició dels centres i de les entitats sol·licitants en la pàgina web http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/cursos.

  2. La sol·licitud s'ha de presentar en els llocs i terminis indicats anteriorment.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que utilitzen qualsevol altra via que consideren oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=18494&idCatGuc=PR

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * REQUISITS DE PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT
  1. Els centres públics i les entitats esmentats en l'apartat tercer d'aquesta resolució són els encarregats de programar la formació gratuïta, tenint en compte els objectius i els continguts del certificat de nivell A1 de coneixements de valencià (Ordre 7/2017, de 2 de març), amb la finalitat d'avaluar la competència lingüística de les persones matriculades en els cursos destinats a aquest objecte.
  2. Per a poder participar en aquests cursos, els alumnes han de ser majors de setze anys; en el cas dels centres d'FPA, han de ser majors de díhuit anys, sense perjudici de les excepcions per a persones majors de dèsset anys que determina la legislació vigent.
  3. Els cursos s'adrecen a persones sense coneixements de valencià o amb coneixements molt bàsics.

  Enllaços

  Enllaç web Política Lingüística

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficiles administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixments de Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats (DOGV núm. 7993, de 06/03/2017).
  - Resolució de 28 d'agost de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (DOGV 8374 de 3.09.2018).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2017, de 2 de març

  Vegeu la Resolució de 28 de agosto de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.