Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'autorització per a la impartició del curs del certificat de nivell A1 de coneixements de valencià.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta convocatòria és establir els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, amb els objectius següents:
  1. Facilitar l'accés al coneixement i a l'ús quotidià del valencià.
  2. Afavorir la inclusió social i cultural de la població adulta dins de la realitat sociolingüística i historicocultural valenciana.
  3. Cohesionar cultura, territori i societat.

  El certificat de nivell A1 d'usuari bàsic del valencià acredita un domini molt bàsic d'ús de la llengua, que permet atendre les primeres necessitats comunicatives en situacions molt quotidianes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona responsable de la direcció del centre, el personal tècnic de les oficines municipals de promoció lingüística o la persona responsable del servei corresponent de les universitats públiques han de formalitzar les sol·licituds.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà el comprés des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i el 7 d'octubre de 2022, tots dos inclusivament (DOGV núm.9423 de 08/09/2022).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'ha de presentar en el Registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; en les direccions territorials d'Educació, o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333941
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18908

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari "Sol·licitud d'autorització per a la impartició del curs del certificat de nivell A1 de coneixements de valencià".

  Impresos associats

  [ANNEX II] SO·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA IMPARTICIÓ DEL CURS DEL CERTIFICAT DE NIVELL A1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Els centres públics i les entitats que tenen les competències per a la formació i l'avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià, d'acord amb els criteris establits en l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, són les que s'enumeren a continuació:
  - Els centres públics de formació de persones adultes dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.
  - Les entitats locals que disposen de personal tècnic amb les funcions pròpies de la promoció lingüística.
  - Les universitats públiques valencianes.

  1. La persona responsable de la direcció del centre, el personal tècnic de les oficines municipals de promoció lingüística o la persona responsable del servei corresponent de les universitats públiques ha de formalitzar la sol·licitud, d'acord amb el model que figura com a annex II d'aquesta convocatòria, que s'han d'adreçar al Servei d'Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Aquests models es troben a disposició dels centres i de les entitats sol·licitants en la pàgina web: https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/altres-cursos

  2. La sol·licitud s'ha de presentar en els llocs i terminis indicats anteriorment.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18908

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari en línia.
  b) Heu de descarregar la sol·licitud d'autorització de cursos (annex II) i guardar-la en el vostre ordinador per a omplir-la. L'ha de signar la persona responsable de formalitzar-la.
  c) Annexeu la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Per a resoldre incidències informàtiques contacteu amb generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * REQUISITS DE PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT
  1. Els centres públics i les entitats esmentats en l'apartat tercer d'aquesta resolució són els encarregats de programar la formació gratuïta, tenint en compte els objectius i els continguts del certificat de nivell A1 de coneixements de valencià (Ordre 7/2017, de 2 de març), amb la finalitat d'avaluar la competència lingüística de les persones matriculades en els cursos destinats a aquest objecte.
  2. Per a poder participar en aquests cursos, l'alumnat ha de ser major de setze anys; en el cas dels centres d'FPA, ha de ser major de díhuit anys, sense perjudici de les excepcions per a persones majors de dèsset anys que determina la legislació vigent.
  3. Els cursos s'adrecen a persones sense coneixements de valencià o amb coneixements molt bàsics.

  Enllaços

  Enllaç web Política Lingüística

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficiles administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixments de Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats (DOGV núm. 7993, de 06/03/2017).
  - Resolució de 5 de setembre de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2017, de 2 de març

  Vegeu la Resolució de 5 de setembre de 2022

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.