Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització per a la impartició del curs del certificat de nivell A1 de coneixements de valencià.

Codi SIA: 277091
Codi GUC: 18908
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-10-2023
20-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'esta convocatòria és establir els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, amb els objectius següents: 1. Facilitar l'accés al coneixement i a l'ús quotidià del valencià. 2. Afavorir la inclusió social i cultural de la població adulta dins de la realitat sociolingüística i historicocultural valenciana. 3. Cohesionar cultura, territori i societat. El certificat de nivell A1 d'usuari bàsic del valencià acredita un domini molt bàsic d'ús de la llengua, que permet atendre les primeres necessitats comunicatives en situacions molt quotidianes.

Observacions

* REQUISITS DE PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT 1. Els centres públics i les entitats esmentats en l'apartat tercer d'esta resolució són els encarregats de programar la formació gratuïta, tenint en compte els objectius i els continguts del certificat de nivell A1 de coneixements de valencià (Ordre 7/2017, de 2 de març), amb la finalitat d'avaluar la competència lingüística de les persones matriculades en els cursos destinats a este objecte. 2. Per a poder participar en estos cursos, l'alumnat ha de ser major de setze anys; en el cas dels centres d'FPA, ha de ser major de díhuit anys, sense perjuí de les excepcions per a persones majors de dèsset anys que determina la legislació vigent. 3. Els cursos s'adrecen a persones sense coneixements de valencià o amb coneixements molt bàsics.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona responsable de la direcció del centre, el personal tècnic de les oficines municipals de promoció lingüística o la persona responsable del servei corresponent de les universitats públiques han de formalitzar les sol·licituds.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà el comprés des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i el 20 d'octubre de 2023, tots dos inclusivament (DOGV núm. 9699 de 06/10/2023).

Documentació

Formulari "Sol·licitud d'autorització per a la impartició del curs del certificat de nivell A1 de coneixements de valencià".

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari en línia. b) Heu de descarregar la sol·licitud d'autorització de cursos (annex II) i guardar-la en el vostre ordinador per a omplir-la. L'ha de signar la persona responsable de formalitzar-la. c) Annexeu la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat. Per a resoldre incidències informàtiques contacteu amb generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Els centres públics i les entitats que tenen les competències per a la formació i l'avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià, d'acord amb els criteris establits en l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, són les que s'enumeren a continuació: - Els centres públics de formació de persones adultes dependents de la conselleria competent en matèria d'educació. - Les entitats locals que disposen de personal tècnic amb les funcions pròpies de la promoció lingüística. - Les universitats públiques valencianes. 1. La persona responsable de la direcció del centre, el personal tècnic de les oficines municipals de promoció lingüística o la persona responsable del servei corresponent de les universitats públiques ha de formalitzar la sol·licitud, d'acord amb el model que figura com a annex II d'esta convocatòria. Estos models es troben a disposició dels centres i de les entitats sol·licitants en la pàgina web: https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/altres-cursos Haurà de ser presentat mitjançant el tràmit telemàtic corresponent:https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18908 2. La sol·licitud s'ha de presentar en els llocs i terminis indicats anteriorment.

Termini màxim

El Servei d'Acreditació i Assessorament comunicarà l'autorització per a impartir el curs o cursos sol·licitats durant el mes de novembre.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa