Detall de Procediment

Sol·licitud de presentació dels Plans de Gestió de Dissolvents de l'any precedent per a comprovar el compliment dels valors límits d'emissió, les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener sotmeses a autorització ambiental integrada o autorització d'emissions a l'atmosfera "Grup A".

Codi SIA: 287686
Codi GUC: 18958
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Facilitar el formulari normalitzat del Pla de Gestió de Dissolvents a les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener.

Observacions

Observacions

En cas de dubtes poden realitzar consultes a través del següent correu electrònic: emisiones@gva.es

Requisits

Requisits

Estar inscrites en el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Ho han de sol·licitar les persones titulars o representants legals de les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, en qualsevol dels casos següents: - Instal·lacions incloses en l'annex I de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana i per tant sotmeses a autorització ambiental integrada. - Instal·lacions incloses en el grup A de la Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera i, per tant, sotmeses al règim d'autorització d'emissions a l'atmosfera.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • LEGISLACIÓ EUROPEA
 • Directiva 1999/13/CE del Consell d'11 de març de 1999 relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils causades per l'ús de dissolvents orgànics en determinades activitats i instal·lacions (DOUE núm. L085, de 29/03/1999).
 • Directiva 2004/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) causades per l'ús de dissolvents orgànics en determinades pintures i vernissos i en els productes de renovació de l'acabat de vehicles, per la qual es modifica la Directiva 1999/13/CE (DOUE núm. L143, de 30/04/2004).
 • Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell de 24 de novembre de 2010 sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) (DOUE núm. 334, de 17/12/2010).
 • Decisió d'execució de la Comissió, de 12 de desembre de 2012, per la qual s'estableix el tipus, el format i la freqüència de la informació que han de comunicar els estats membres sobre l'aplicació de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre les emissions industrials. (DOUE núm. L349, de 19/12/2012).
 • Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 (DOUE núm. 362, 31/12/08).
 • LEGISLACIÓ NACIONAL
 • Instrument de ratificació de 7 de juny de 1982 del Conveni sobre la contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància, fet a Ginebra el 13 de novembre de 1979. (BOE núm. 59, de 10/03/1989).
 • Instrument de ratificació del Protocol al Conveni de 1979 sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distància, relatiu a la reducció de l'acidificació, de l'eutrofització i de l'ozó en la troposfera, fet a Göteborg (Suècia) el 30 de novembre de 1999. (BOE núm. 87, de 12 /04/ 2005).
 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/2007).
 • Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils causades per l'ús de dissolvents en determinades activitats (BOE núm. 33, de 07/02/2003).
 • Correcció d'errata i error en el Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils a causa de l'ús de dissolvents en determinades activitats (BOE núm. 79, de 2/04/03).
 • Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de l'acabat de vehicles. (BOE n.º 48, de 25/02/2006).
 • Correcció d'errors del Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de l'acabat de vehicles (BOE n.º 118, de 18/05/06).
 • Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades (BOE núm. 96, de 21/04/2007).
 • Reial decret 795/2010, de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen. (BOE núm. 154, de 25/06/2010).
 • Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació. (BOE núm. 25, de 29/01/2011)
 • Correcció d'errors del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació. (BOE núm. 83, de 7/04/2011)
 • Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. (BOE núm. 251, de 19/10/2013)
 • Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. (BOE núm. 316, de 31/12/2016)
 • LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
 • Ordre de 21 de maig de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va crear el Registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003 a la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 5545, de 29/06/2007).
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control. (DOCV núm. 7329, de 31/07/2014).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Abans del 28 de febrer de cada any s'haurà de presentar el pla de gestió de dissolvents de l'any anterior segons el que es disposa en l'article 8 de l'Orde 21 de maig, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es crea i regula el registre d'instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener, en la Comunitat Valenciana.

Formularis i documentació

La direcció general competent en qualitat ambiental posa a disposició de les empreses les eines per a l'elaboració del Pla de gestió de dissolvents (full de càlcul). (Es pot emprar la'eina per a l'el·laboració del Pla de gestió de dissolvents. Vegeu apartat enllaços d'interés.) Cal adjuntar juntament amb l'imprés de sol·licitud, el Pla de gestió de dissolvents signat i en format Excel així com la resta de documentació justificativa: - Descripció de la metodologia utilitzada en l'elaboració del Pla de gestió de dissolvents i de la informació de base usada (producció total generada, etc.) - Altres documents justificatius [1]: · Fitxes de dades de seguretat dels productes usats o especificació tècnica d'aquests. · Documentació justificativa de les quantitats adquirides de dissolvents (informes de proveïdors que indiquen la quantitat de productes consumits i el contingut d'aquests en COV, o a falta d'això, factures de compra). · Informe de mesuraments efectuat per entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental (ECMCA) degudament registrada i acreditada en el camp d'actuació de contaminació atmosfèrica. · Certificats de contingut en dissolvents dels residus generats. · Altres. Nota: el límit permés de grandària del fitxer per als formats PDF és de 10 MB (es poden comprimir i presentar en format .zip i .rar). [1] Els documents que s'hagen aportat anteriorment no caldrà presentar-los novament (fitxes de seguretat, etc.). Excepcionalment, si l'òrgan de tramitació no poguera demanar aquests documents, podrà sol·licitar novament a la persona titular de la instal·lació l'aportació de la documentació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que les persones sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes per mitjà de recursos electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha d'efectuar-se electrònicament mktjanaçant la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent http://www.gva.es/va/proc18958. Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, podent utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En el cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà a la persona interessada perquè l'esmene mitjançant la seua presentació electrònica. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, corresponga. Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la inscripció en el Registre de Representants corresponent (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de Representants per part de les persones representats pot efectuar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Entrega de l'imprés normalitzat de presentació del Pla de gestió de dissolvents i documentació complementària. Tant la sol·licitud com altres documentació que s'hi aporte les analitzarà les avaluarà l'òrgan competent en la matèria. 2. Si la documentació que es presente no és correcta o està incompleta, es remetrà a la persona interessada el requeriment d'esmena pertinent, a l'efecte que l'empresa esmene o presente la documentació que falte, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 3. La direcció general competent en la matèria, ho notificarà al Servei d'Inspecció Mediambiental en cas d'incompliment dels valors límits d'emissió i altres requisits establits en el Reial decret 117/2003.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

La direcció general competent en matèria de qualitat ambiental

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les infraccions administratives estan tipificades en l'article 93 de La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, i s'hi classifiquen en molt greus, greus i lleus, i poden donar lloc a la imposició d'alguna o diverses, entre altres, de les sancions següents (article 95 de la llei esmentada): - Multes de fins a 2.000.000 euros. - Clausura definitiva o temporal, total o parcial de les activitats i instal·lacions. - Inhabilitació per a l'exercici de l'activitat. - Extinció o suspensió de les autoritzacions en què s'hagen establit condicions relatives a la contaminació atmosfèrica.