Detall de Procediment

Esmena de documentació de la Resolució d'11 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals d'immigrants temporers agrícoles.

Codi SIA: 687361
Codi GUC: 19048
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(10-01-2018
01-04-2018)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Possibilitar l'aportació de documentació que haja sigut requerida a les entitats durant la instrucció del procediment perquè resulte necessària per a la tramitació de la seua sol·licitud.

Requisits

Haver rebut un requeriment d'esmena, amb número d'expedient assignat, en relació amb la subvenció de temporers agrícoles per a l'exercici 2018 presentada inicialment.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats que han presentat sol·licitud a l'empara de la convocatòria de subvencions destinades a realitzar de projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals d'immigrants temporers agrícoles durant l'exercici 2018.

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006)
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15/12/2006).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/15).
 • Ordre 4/2015, d'1 de setembre de 2015, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya (DOCV núm.7611, de 09.09.2015).
 • Ordre 5/2015, de 23 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7649, de 3/11/2015.
 • Resolució de 13 de desembre 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions per al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8193, de 19/12/2017).

Termini

Deu dies des de l'endemà de la notificació del requeriment.

Documentació

L'entitat ha d'aportar la documentació complementària a la sol·licitud requerida per l'òrgan instructor.

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Cal adjuntar la documentació addicional requerida a la sol·licitud.

òrgans de tramitació

L'òrgan instructor rebrà la documentació.