Detall de Procediments

TECE - Recurs potestatiu de reposició a un expedient de les convocatòries d'ajudes d'habitatge (rehabilitació, IEE o lloguer).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Recurs potestatiu de reposició a un expedient de les convocatòries d'ajudes d'habitatge (rehabilitació, IEE o lloguer).

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la presentació telemàtica d'un recurs potestatiu de reposició a la resolució de les convocatòries d'ajudes d'habitatge en matèria de rehabilitació, informe d'avaluació de l'edifici -IEE- o lloguer, per no considerar-la ajustada a dret.

  Les persones interessades que no estiguen obligades a relacionar-se amb l'Administració de manera electrònica, poden optar per presentar el recurs de reposició telemàticament o de manera presencial en els registres regulats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades en un expedient d'ajudes d'habitatge en matèria de rehabilitació, informe d'avaluació de l'edifici (IEE) o lloguer.

  Requeriments

  Ser una persona interessada i tindre certificat digital o DNI electrònic. A més, s'ha de manifestar el motiu i fonament de la disconformitat amb la resolució objecte de recurs, així com el que s'ha assenyalat en l'art. 115 Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució impugnada.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_RECURSO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19083

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El recurs potestatiu de reposició i, si és el cas, la documentació que fonamente el motiu del recurs que s'hajapresentat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució del recurs de reposició no és possible cap altre recurs administratiu. Es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=VIV_RECURSO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19083

  Tramitació

  1. Per a iniciar el tràmit telemàtic s'haurà de fer clic la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, en que la persona sol·licitant s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat.
  S'haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (Vegeu enllaços de l'apartat «Informació Complementària»).

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).


  2. S'haurà d'aportar obligatòriament les dades de l'expedient contra la resolució del qual es presenta el recurs: nom i cognoms o raó social de la persona sol·licitant i el seu número de DNI-NIE-NIF, així com el número de l'expedient.

  3. A continuació, s'adjuntarà el recurs administratiu i els documents de suport al recurs que es consideren oportuns.

  4. Finalment, se'n registrarà l'entrada, per mitjà del registre telemàtic.

  Inici
 • Informació complementària

  Els certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana s'ajusten a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

  Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fábrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV. També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

  Enllaços

  Web habitatge: informació general de les convocatòries d'ajudes d'habitatge 2019

  Sistemes de signatura electrònica admesos o utilitzats en la seu electrònica de la Generalitat

  Sistemes de verificació de signatura electrònica

  CL@VE-PERMANENT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.