Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova d'accés a cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211002
|
Codi GVA: 1909
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 20-03-2024

Fins 28-03-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Realització de la prova d'accés a cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
20-03-2024 al 28-03-2024
Observacions

CALENDARI DE LES PROVES 2024

1. Inscripció: del 20 al 28 de març

2. Llestes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d'abril

3. Llistes provisionals d'admesos: 24 d'abril

4. Reclamació llestes provisionals d'admesos i exclosos: 24 al 26 d'abril

5. Llistes definitives d'admesos i exclosos: 3 de maig

6. Realització prova d'accés a grau mitjà i superior : 20 i 21 de maig

7. Llistes provisionals qualificacions: 31 de maig

8. Reclamació llestes provisionals qualificacions: del 3 al 5 de juny

9. Entrega documentació justificativa: del 20 de març al 28 de juny

10. Llistes definitives de qualificacions: 7 de juny

11. Lliurament de certificats de la prova: del 10 al 28 de juny.

 

 

* LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

- En els centres docents públics que impartixen cicles de grau mitjà.

- Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d'aportar: DNI, passaport, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).

 

 

* VALIDESA I EFECTES

– La certificació que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.

- Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar els ensenyaments corresponents.

 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ:

* Alacant: inspeduc_ali@gva.es

* Castelló: inspeccio-cst@gva.es

* València: inspeccion_dtv@gva.es

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els/les aspirants que desitgen cursar ensenyaments de grau mitjà, i no posseïsquen requisits acadèmics d'accés.

Requisits

Tindre 17 anys o complir-los durant l'any de la realització de la prova.

Com es tramita

Procés de tramitació

INSCRIPCIÓ A LES PROVES

1.- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida en el centre docent de realització de les proves.

2.- Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, estos publicaran la relació dels aspirants admesos a estes.

3.- Així mateix, es publicarà la relació d'els/les aspirants exclosos, indicant el motiu de l'exclusió en els mateixos terminis.

4.- Una vegada analitzades les reclamacions que poguera haver-hi, es publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l'annex corresponent.

 

PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES PROVES: Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres docents on s'hagen realitzat.

 

RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS Les reclamacions al fet que puguen donar lloc les qualificacions, es realitzaran conforme al següent procediment:

1. Es presentaran per escrit en el termini indicat en l'annex corresponent al president de la comissió avaluadora del centre en el que es van realitzar les mateixes.

2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president comunicarà per escrit a l'interessat.

3. Si després de la decisió persistira la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació al director territorial d'Educació corresponent qui, després de l'informe de la Inspecció Educativa, resoldrà el que procedisca. Esta resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.

4. Els interessats tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.

 

Òrgans de tramitació
El procediment es tramita en el centre docent on es matricule la persona interessada (sol·licitud, examen, reclamacions, consultes, exempcions)

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

La inscripció es realitzarà del 20 al 28 de març 2024.

Documentació
Juntament amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar: - En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents: DNI, passaport, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat...
Saber més
Taxa o pagament

Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-pasos

Forma de presentació
Presencial

Les sol·licituds d'inscripció es presentaran en el centre docent públic en el qual la persona interessada vulga realitzar la prova.

 

També es pot manar la sol·licitud per correu electrònic a la secretaria del centre educatiu indicant en l'assumpte del correu les sigles PAC seguides del cognoms i nom de la persona sol·licitant.

 

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Òrgans resolució
Les reclamacions es presentaran per escrit al president o presidenta de la comissió avaluadora del centre en el que s'ha realitzat la prova. En el termini dels dos dies hàbils següents, es ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació i es comunicarà per escrit a la persona...
Saber més