Ajudes per paralització temporal de l'activitat pesquera-pescadors

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 288023
|
Codi GVA: 19090
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud d'ajuda als pescadors de vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valenciana afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
11-04-2023
Observacions

Tenint en compte que ja s'han realitzat les parades temporals a què fa referència aquesta convocatòria, s'han de presentar simultàniament la sol·licitud d'ajuda i la de pagament.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Pescadors de vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valenciana afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera.

Requisits

1. Figurar enrolats a bord d'algun dels vaixells pesquers espanyols afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera, en el moment de produir-se la parada. Els vaixells afectats s'inclouran en la llista certificada a aquest efecte per la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

2. Haver treballat en el mar almenys 120 dies durant els dos anys civils anteriors a l'any en què es presenta la sol·licitud d'ajuda, a bord d'un vaixell pesquer afectat per la paralització temporal.

3. Estar inclosos en el procediment de suspensió de contractes de treball o de reducció de jornada, excepte en el cas de les excepcions previstes en la legislació laboral, del vaixell pesquer afectat per la paralització temporal, en la data de l'última arribada a port per a començar la parada.

4. Trobar-se en la situació d'alta en la Seguretat Social i mantindre ininterrompuda la relació laboral amb l'empresa armadora de l'embarcació en què es trobaven enrolats en el moment de sobrevindre la immobilització de la flota durant la parada, llevat de les excepcions previstes en la legislació per als treballadors fixos discontinus, temporals i per compte propi.

5. També podran percebre ajudes els pescadors que hagen mantingut ininterrompuda la seua relació laboral amb l'empresa i no figuren enrolats en el moment de la paralització temporal com a conseqüència d'una incapacitat laboral, permisos retribuïts, vacances, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural; sempre que complisquen els altres requisits establits i quede acreditat el cessament en aquesta situació al llarg del període de temps de durada de la paralització temporal.

6. Tots els pescadors, amb independència del tipus de contracte que sustente la relació laboral amb l'empresa armadora, hauran de tornar a enrolar-se i trobar-se en situació d'alta en la Seguretat Social el primer dia d'activitat pesquera del vaixell després de la finalització de la parada, excepte els que puguen trobar-se en alguna situació especial que ho justifique (incapacitat temporal, permisos retribuïts, vacances, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància).

7. Acreditar un període de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar de, com a mínim, dotze mesos al llarg de la seua vida laboral.

8. Estar al corrent en el pagament de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, si escau.

9. La percepció de les ajudes a pescadors previstes en aquesta ordre és incompatible amb el treball del beneficiari per compte propi o compte alié, durant el període de la parada subvencionable.

10. Igualment, és incompatible amb la percepció de la prestació per desocupació i la resta de prestacions econòmiques del Sistema de la Seguretat Social que resulten incompatibles amb el treball del beneficiari, amb l'excepció de les prestacions per incapacitat temporal, permisos retribuïts, vacances, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs, i risc durant la lactància i, en aquest cas, es descomptarà del període de parada subvencionable el període durant el qual haja percebut aquestes prestacions.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La instrucció del procediment correspon a la Secció de Pesca Marítima de la Direcció Territorial de la conselleria competent en pesca marítima, en l'àmbit territorial de la qual es trobe el port base del vaixell afectat per la parada temporal, que podrà realitzar d'ofici totes les actuacions...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini serà de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV. Núm.. 9570 / 06.04.2023).

Documentació
1. Còpia del DNI o NIE del sol·licitant i del representant si n'hi ha. Aquesta documentació només s'aportarà si no se n'autoritza a l'administració la consulta. 2. En el cas de representants, documentació acreditativa de la representació que tinga la persona que compareix en lloc del...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

   

  Saber més

  On dirigir-se

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 11-04-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions...
  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de 6 mesos comptats de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  Quantia i cobrament
  L'import màxim de l'ajuda als pescadors es calcularà multiplicant un màxim de 50,00 euros pel nombre de dies finançables de parada. JUSTIFICACIÓ DE L'ACCIÓ I SOL·LICITUD DE COBRAMENT 1. Els beneficiaris estan obligats a presentar, dins del termini fixat en la resolució de concessió, la...
  Saber més
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  - Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la seua concessió en els termes i terminis establits. - Justificar la subvenció concedida en els termes que preveu la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i les condicions, la realització de...
  Saber més
  Observacions

  Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes quan es tracte de resolució expressa o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsca la desestimació, per silenci administratiu. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar directament en el termini de...

  Saber més
  Sancions
  Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador previstos en capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del...
  Saber més