Detall de Procediment

Ajudes per paralització temporal de l'activitat pesquera-pescadors

Codi SIA: 288023
Codi GUC: 19090
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-04-2023
02-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud d'ajuda als pescadors de vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valenciana afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera.

Observacions

Tenint en compte que ja s'han realitzat les parades temporals a què fa referència aquesta convocatòria, s'han de presentar simultàniament la sol·licitud d'ajuda i la de pagament.

Requisits

1. Figurar enrolats a bord d'algun dels vaixells pesquers espanyols afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera, en el moment de produir-se la parada. Els vaixells afectats s'inclouran en la llista certificada a aquest efecte per la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 2. Haver treballat en el mar almenys 120 dies durant els dos anys civils anteriors a l'any en què es presenta la sol·licitud d'ajuda, a bord d'un vaixell pesquer afectat per la paralització temporal. 3. Estar inclosos en el procediment de suspensió de contractes de treball o de reducció de jornada, excepte en el cas de les excepcions previstes en la legislació laboral, del vaixell pesquer afectat per la paralització temporal, en la data de l'última arribada a port per a començar la parada. 4. Trobar-se en la situació d'alta en la Seguretat Social i mantindre ininterrompuda la relació laboral amb l'empresa armadora de l'embarcació en què es trobaven enrolats en el moment de sobrevindre la immobilització de la flota durant la parada, llevat de les excepcions previstes en la legislació per als treballadors fixos discontinus, temporals i per compte propi. 5. També podran percebre ajudes els pescadors que hagen mantingut ininterrompuda la seua relació laboral amb l'empresa i no figuren enrolats en el moment de la paralització temporal com a conseqüència d'una incapacitat laboral, permisos retribuïts, vacances, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural; sempre que complisquen els altres requisits establits i quede acreditat el cessament en aquesta situació al llarg del període de temps de durada de la paralització temporal. 6. Tots els pescadors, amb independència del tipus de contracte que sustente la relació laboral amb l'empresa armadora, hauran de tornar a enrolar-se i trobar-se en situació d'alta en la Seguretat Social el primer dia d'activitat pesquera del vaixell després de la finalització de la parada, excepte els que puguen trobar-se en alguna situació especial que ho justifique (incapacitat temporal, permisos retribuïts, vacances, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància). 7. Acreditar un període de cotització en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar de, com a mínim, dotze mesos al llarg de la seua vida laboral. 8. Estar al corrent en el pagament de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, si escau. 9. La percepció de les ajudes a pescadors previstes en aquesta ordre és incompatible amb el treball del beneficiari per compte propi o compte alié, durant el període de la parada subvencionable. 10. Igualment, és incompatible amb la percepció de la prestació per desocupació i la resta de prestacions econòmiques del Sistema de la Seguretat Social que resulten incompatibles amb el treball del beneficiari, amb l'excepció de les prestacions per incapacitat temporal, permisos retribuïts, vacances, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs, i risc durant la lactància i, en aquest cas, es descomptarà del període de parada subvencionable el període durant el qual haja percebut aquestes prestacions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Pescadors de vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valenciana afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera.

Termini

El termini serà de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV. Núm.. 9570 / 06.04.2023).

Documentació

1. Còpia del DNI o NIE del sol·licitant i del representant si n'hi ha. Aquesta documentació només s'aportarà si no se n'autoritza a l'administració la consulta. 2. En el cas de representants, documentació acreditativa de la representació que tinga la persona que compareix en lloc del sol·licitant. 3. Acreditació del compliment de les obligacions econòmiques amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquesta documentació no s'aportarà quan s'haja atorgat el consentiment exprés. 4. Acreditació del compliment de les obligacions fiscals amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Aquesta documentació no s'aportarà quan s'haja atorgat el consentiment exprés. 5. Acreditació del compliment de les obligacions fiscals amb la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana. Aquesta documentació no s'aportarà quan s'haja atorgat el consentiment exprés. 6. Declaració responsable del sol·licitant del fet de no estar incurs en cap de les prohibicions establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 7. Declaració responsable del sol·licitant del fet de no haver comés una infracció greu o delicte o frau, o haver participat en l'explotació, gestió o propietat de vaixells pesquers inclosos en la llista de vaixells de la Unió que practiquen la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR), en els termes i terminis establits en l'article 10 del Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca. Declaració responsable del sol·licitant del fet de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol administracions o ents públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 8. La persona sol·licitant ha d'indicar en la sol·licitud el codi IBAN d'un compte bancari, en què figure com a titular, per al pagament de l'ajuda. L'Administració comprovarà d'ofici si es troba d'alta en la base de dades de domiciliació de pagaments del Sistema Comptable de la Generalitat (CONTAG) i, si no és així, es requerirà a interessat la presentació del model de domiciliació bancària establit per l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat. 9. Informe de vida laboral detallat, expedit per l'ISM. 10. Certificació de la Capitania Marítima dels enrolaments del pescador fins al moment de presentació de la sol·licitud d'ajuda, que incloga, com a mínim, els dos anys civils anteriors a l'any en què es presenta la sol·licitud. 11. En el cas de pescadors que també siguen armadors, s'aportarà la resolució de l'ISM sobre el reconeixement d'alta en el règim especial de treballadors del mar per compte propi. 12. Si la parada temporal ha finalitzat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda, s'haurà d'aportar un certificat expedit per l'ISM sobre les prestacions d'incapacitat temporal que haja abonat a la persona interessada durant el període indicat o, si és el cas, per la Mútua d'AT/EP amb la qual tenia cobertes les contingències comunes i/o professionals l'empresa en què figurava d'alta en la data immediatament anterior a l'inici de la parada.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. La instrucció del procediment correspon a la Secció de Pesca Marítima de la Direcció Territorial de la conselleria competent en pesca marítima, en l'àmbit territorial de la qual es trobe el port base del vaixell afectat per la parada temporal, que podrà realitzar d'ofici totes les actuacions que considere necessàries amb vista a determinar, conéixer i comprovar les dades en virtut de les quals haja de formular la proposta de resolució. 2. Si, una vegada analitzada la documentació presentada, s'observara que hi ha defectes formals o omissió d'algun dels documents exigits, es requerirà l'interessat perquè esmene o aporte la documentació preceptiva, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú vigent. 3. En el cas que no s'accepte la sol·licitud de l'interessat o hi haja un incompliment d'algun requisit, la Secció de Pesca Marítima, abans d'elevar la seua proposta, donarà tràmit d'audiència a l'interessat, i li concedirà un termini de 10 dies perquè al·legue el que considere convenient, d'acord amb el que estableix la legislació de procediment administratiu comú vigent. 4. El director territorial de la conselleria competent en pesca marítima, vist l'informe de la Secció de Pesca Marítima, remetrà l'expedient complet juntament amb la proposta corresponent a la direcció general competent en pesca marítima, a l'efecte d'emetre la resolució que siga procedent. 5. Quan el crèdit disponible en cada convocatòria no siga suficient per a concedir l'ajuda al conjunt de sol·licituds estimades, es procedirà al prorrateig de totes les propostes d'aprovació de manera que no se sobrepasse el crèdit disponible. 6. El prorrateig es calcularà de manera proporcional als imports individuals que podrien correspondre a cada sol·licitud individual en el cas que hi haguera crèdit suficient per a fer-ho. 7. Les sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits seran avaluades per una comissió d'avaluació. 8. Finalitzada l'avaluació de totes les sol·licituds presentades, d'acord amb el crèdit disponible establit en la corresponent convocatòria, la comissió elevarà una proposta al director general competent en pesca marítima, amb la llista de sol·licituds estimades per a la concessió d'ajudes (amb indicació del beneficiari i la quantitat de l'ajuda proposada, així com el coeficient de prorrateig aplicat quan siga procedent) i les desestimades. 9. El director general competent en matèria de pesca marítima resoldrà el procediment.

òrgans de tramitació

Termini alegació:
des de: 11-04-2023

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les alegacions telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Obligacions

- Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la seua concessió en els termes i terminis establits. - Justificar la subvenció concedida en els termes que preveu la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i les condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. - Assumir les responsabilitats que puguen derivar-se de la realització de l'activitat. - Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment que efectue l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres actuacions de comprovació o control financer que efectuen els òrgans de control competents, tant autonòmics, com nacionals o comunitaris. - Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració pública o ens públic o privat, nacional o internacional. - Comunicar a l'òrgan concedent -i, si és el cas, sol·licitar i obtindre una autorització prèvia- qualsevol modificació de circumstàncies tant objectives com subjectives que afecten algun dels requisits o les condicions de l'ajuda. - Disposar d'un sistema de comptabilitat específic per a les transaccions relacionades amb l'operació subvencionada, o si és el cas, assignar un codi comptable adequat per a aquestes. - Disposar i conservar els llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits en la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics que siguen exigits per la normativa reguladora de les ajudes, mentre puguen ser objecte de comprovació i control, a fi de garantir l'adequat exercici de les dites facultats. - Conservar els documents justificatius relacionats amb les despeses subvencionades per l'FEMP durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguen incloses les despeses de l'operació, d'acord amb el que estableix l'article 140 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. - Reintegrar les quantitats percebudes, així com, si és el cas, l'interés de demora corresponent, en els termes que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Observacions

Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes quan es tracte de resolució expressa o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsca la desestimació, per silenci administratiu. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar directament en el termini de dos mesos quan es tracte de resolució expressa o de sis mesos quan es tracte de desestimació per silenci administratiu.

Quantia i cobrament

L'import màxim de l'ajuda als pescadors es calcularà multiplicant un màxim de 50,00 euros pel nombre de dies finançables de parada. JUSTIFICACIÓ DE L'ACCIÓ I SOL·LICITUD DE COBRAMENT 1. Els beneficiaris estan obligats a presentar, dins del termini fixat en la resolució de concessió, la sol·licitud de cobrament de l'ajuda segons el model que s'indique en la convocatòria, acompanyada de la documentació corresponent, en la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima, en l'àmbit territorial de la qual es trobe el port base del vaixell afectat per la parada temporal, o en qualsevol de les formes que establisca la legislació de procediment administratiu comú vigent. 2. El termini de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix l'ajuda, serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la data límit de finalització de l'acció. 3. La data límit de finalització de l'acció serà l'últim dia del període o conjunt de períodes de parada temporal aprovats. No obstant això, quan l'últim dia de paralització siga anterior a la data de notificació de la pesolució d'aprovació, la data límit de finalització de l'acció serà el dia de la seua notificació. 4. Totes les activitats de pesca realitzades pels pescadors afectats hauran d'haver-se suspés de fet durant la parada. 5. La no-realització de tot el període de paralització temporal aprovat donarà lloc a la pèrdua del dret de cobrament de l'ajuda concedida. 6. La percepció de les ajudes a pescadors és incompatible amb el treball del beneficiari per compte propi o compte alié, durant el període de la parada subvencionable. Igualment, és incompatible amb la percepció de la prestació per desocupació i la resta de prestacions econòmiques del Sistema de la Seguretat Social que resulten incompatibles amb el treball del beneficiari, amb l'excepció de les prestacions per incapacitat temporal, permisos retribuïts, vacances, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs, i risc durant la lactància i, en aquest cas, es descomptarà del període de parada subvencionable el període durant el qual haja percebut les prestacions. 7. Aquestes ajudes són incompatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la UE o d'organismes internacionals. 8. Estar al corrent en les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. DOCUMENTACIÓ PER AL COBRAMENT DE L'AJUDA: 1. Acreditació del compliment de les obligacions econòmiques amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquesta documentació no s'aportarà quan s'haja atorgat el consentiment exprés. 2. Acreditació del compliment de les obligacions fiscals amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Aquesta documentació no s'aportarà quan s'haja atorgat el consentiment exprés. 3. Acreditació del compliment de les obligacions fiscals amb la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana. Aquesta documentació no s'aportarà quan s'haja atorgat el consentiment exprés. 4. Informe de vida laboral expedit per l'ISM. 5. Certificat expedit per l'ISM sobre les prestacions d'incapacitat temporal que haja abonat a l'interessat durant l'indicat període o, si és el cas, per la Mútua d'AT/EP amb la qual tenia cobertes les contingències comunes i/o professionals l'empresa en què figurava d'alta en la data immediatament anterior a l'inici de la parada. 6. Certificació de Capitania Marítima que acredite l'enrolament ininterromput en el vaixell pesquer pel qual es va sol·licitar l'ajuda, des de la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda fins a l'inici del període de parada temporal, així com el nou enrolament en el vaixell el primer dia d'activitat pesquera després de la finalització de la parada. 7. Quan la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda siga posterior a l'inici de la parada, únicament es presentarà la certificació de Capitania Marítima que acredite el nou enrolament en el vaixell el primer dia d'activitat pesquera després de la finalització de la parada.

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de 6 mesos comptats de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador previstos en capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, de la Generalitat Valenciana.