• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Procediment per a la comunicació i la presentació de la documentació de les cessions de drets de pagament bàsic i les sol·licituds d'assignació de drets de pagament bàsic procedents de la reserva nacional.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Procediment per a la comunicació i la presentació de la documentació de les cessions de drets de pagament bàsic i les sol·licituds d'assignació de drets de pagament bàsic procedents de la reserva nacional.

  Objecte del tràmit

  Comunicació i presentació de la documentació de les cessions de drets de pagament bàsic i les sol·licituds d'accés a l'assignació de drets de pagament bàsic procedents de la reserva nacional, regulades en el capítol III del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre l'assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna i les seues modificacions, per a l'any 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Agricultors titulars d'una explotació agrària.

  Requeriments

  Els requisits són els que s'indiquen en el Reial decret 1076/2014:
  Comunicació de cessions
  Podran efectuar-les els titulars als quals se'ls hagen assignat definitivament els seus drets. S'han de complir els requisits següents:
  1. Els drets de pagament bàsic només podran ser cedits dins de la mateixa regió del règim de pagament bàsic en què aquests drets hagen sigut assignats. La cessió podrà ser per venda, arrendament o de qualsevol altra manera que el dret admeta. Tant la venda com l'arrendament dels drets d'ajuda podran efectuar-se amb o sense terres. Les finalitzacions d'arrendaments de terres amb venda o donació dels drets de pagament bàsic a l'arrendador es consideraran vendes de drets amb terres.
  2. Es podran cedir voluntàriament a la reserva nacional tots els drets d'ajuda que no es vagen a utilitzar.
  3. Podran fer-se cessions de fraccions de drets, en aquest cas es calcurà i s'assignarà el valor del dret d'acord amb criteris proporcionals.
  4. Els drets de pagament només podran transferir-se a un agricultor considerat actiu, excepte en les herències, que no serà exigible a l'hereu en cas que aquest cedisca definitivament els drets a un tercer que sí que ho siga.
  Sol·licitud d'assignació de drets de pagament bàsic de la reserva nacional
  Obtindran drets de pagament bàsic de la reserva nacional, sempre que complisquen les condicions establides, els següents titulars d'explotacions agràries:
  a) Agricultors legitimats per a rebre drets d'ajuda o per a augmentar el valor dels drets existents en virtut d'una sentència judicial ferma o d'un acte administratiu ferm.
  b) Joves agricultors i agricultors que comencen la seua activitat agrícola.
  c) Agricultors que no hagen tingut accés a la primera assignació de drets de pagament bàsic en 2015 per causes de força major o circumstàncies excepcionals.
  Requisits generals:
  1. Ser agricultor actiu de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1075/2014.
  2. Disposar d'hectàrees admissibles determinades a l'efecte de sol·licitud única (SU) perquè els drets es puguen assignar segons aquestes hectàrees. Si el sol·licitant declara en la seua sol·licitud única superfícies de pastures permanents, ha d'estar inscrit en el registre d'explotacions ramaderes (REGA), a 31 de maig de la campanya en què presente la seua sol·licitud a la reserva nacional. En cas contrari, l'autoritat competent ha d'estudiar si es compleixen les condicions establides en els articles 3 i 11 del Reial decret 1075/2014.
  3. La superfície per la qual se sol·liciten drets de pagament bàsic de la reserva nacional ha d'estar a disposició del sol·licitant a 31 de maig de la campanya que corresponga amb la sol·licitud de drets a la reserva nacional realitzada i, per tant, ha de constar en aquesta.
  Requisits Agricultors legitimats per sentència judicial ferma o acte administratiu ferm:
  Que hi haja sentència judicial ferma o acte administratiu ferm que implique l'assignació de drets o l'increment d'imports.
  Requisits de jove agricultor:
  a) En persones físiques que:
  1. No tinguen més de 40 anys d'edat en l'any de presentació de la sol·licitud de drets de pagament bàsic de la reserva nacional.
  2. En la data final del termini de presentació de la sol·licitud única de la campanya en què presente la seua sol·licitud a la reserva nacional, disposen d'un expedient favorable de concessió de l'ajuda de primera instal·lació en l'àmbit d'un programa de desenvolupament rural o que acrediten la formació en l'àmbit agrari, que siga conforme al que exigeix el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana, o que haja realitzat la seua instal·lació en una explotació catalogada com a prioritària.
  b) En persones jurídiques:
  1. Quan el control efectiu a llarg termini sobre la persona jurídica que sol·licita assignació de drets de pagament bàsic a la reserva nacional corresponga a un jove agricultor que complisca el que es disposa per a les persones físiques. S'entendrà que un jove o un grup de joves agricultors exerceixen el control efectiu sobre la persona jurídica quan tinguen potestat de decisió dins d'aquesta persona jurídica, la qual cosa exigeix que la seua participació en el capital social de la persona jurídica siga més de la meitat del capital social total d'aquesta i que posseïsquen més de la meitat dels drets de vot dins d'aquesta, amb l'excepció de les explotacions de titularitat compartida en les quals el jove podrà accedir a la reserva nacional complint el percentatge del 50 %.
  2. Quan diverses persones físiques, incloses les que no siguen joves agricultors, participen en el capital o la gestió de la persona jurídica, el jove agricultor estarà en condicions d'exercir aquest control efectiu a llarg termini individualment o en col·laboració amb altres agricultors.
  3. Quan una persona jurídica siga individual o conjuntament controlada per una altra persona jurídica, les condicions establides en el paràgraf anterior s'aplicaran a qualsevol persona física que exercisca el control de l'altra persona jurídica.

  En tots els casos es complirà que el jove agricultor:
  1. S'instal·le per primera vegada en una explotació agrària com a responsable de l'explotació, o que s'haja instal·lat en aquesta explotació en els cinc anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud única de la campanya corresponent a la primera presentació d'una sol·licitud a l'empara del règim de pagament bàsic. L'any 2019 això suposarà que els joves agricultors que s'hagen instal·lat com a responsables d'una explotació a partir de l'1 de gener de 2014 podran accedir a l'ajuda. La primera instal·lació es considerarà des de la data d'alta en el règim de Seguretat Social corresponent a l'activitat agrària i no podrà ser posterior a la data final del termini de presentació de la sol·licitud de drets de pagament bàsic de la reserva nacional.
  2. No ha rebut drets de la reserva nacional en anteriors assignacions de drets de pagament bàsic de la reserva nacional, excepte per sentència judicial ferma o si la incorporació s'efectua en fases.
  3.Posseeix la titularitat o cotitularitat de l'explotació i que està declarada en la sol·licitud única de l'any corresponent a la sol·licitud de la reserva nacional.
  Requisits d'agricultor que comença la seua activitat agrària:
  1. Que en la data final del termini de presentació de la de sol·licitud única de la campanya en què presente la seua sol·licitud a la reserva nacional, dispose de la formació i la capacitació adequada en l'àmbit agrari, per a la determinació del qual es conjugaran criteris de formació lectiva i experiència professional, tal com estableix l'article 4.1.b) de la Llei 19/1995 de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, i que siga conforme al que s'exigeix en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana, o que haja realitzat la seua instal·lació en una explotació catalogada com a prioritària.
  2.Que comence la seua activitat agrària l'any 2014 o posterior, sempre que en els cinc anys previs a la data de començament de la nova activitat no haja desenvolupat cap activitat agrària pel seu propi compte i risc, ni haja exercit el control d'una persona jurídica dedicada a una activitat agrícola. A aquest efecte, el començament de l'activitat es considerarà des de la data d'alta en el règim de Seguretat Social corresponent a l'activitat agrària que determine la seua incorporació.
  3. Que la sol·licitud de drets de pagament bàsic de la reserva nacional s'ha presentat a tot tardar dos anys després de l'any natural en què s'ha iniciat l'activitat agrícola i que l'agricultor està d'alta en la Seguretat Social en la data final del termini de presentació de la sol·licitud única de la campanya en què presente la seua sol·licitud a la reserva nacional.
  En el cas de persones jurídiques, el nou agricultor que duga a terme el control efectiu de la persona jurídica, ha de complir el requisit de no haver exercit l'activitat agrària en els 5 anys anteriors a la data de començament de la nova activitat i estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social corresponent a l'activitat agrària que determine la seua incorporació, a més de complir la resta de requisits establits com a nou agricultor.
  3. Que no haja rebut drets de la reserva nacional en anteriors assignacions de drets de pagament bàsic de la reserva nacional, excepte per sentència judicial ferma.
  4. Que posseïsca la titularitat o cotitularitat de l'explotació i que estiga declarada en la sol·licitud única de l'any corresponent a la sol·licitud de la reserva nacional.
  Requisits en cas de força major o circumstància excepcional:
  No haver presentat la seua sol·licitud única en 2015, per causa de força major o circumstància excepcional que li va impedir presentar la sol·licitud citada en el termini reglamentari. Han de notificar-ho per escrit, adjuntant les proves pertinents, dins dels quinze dies hàbils següents a la data en què el beneficiari o el seu dret havent estiga en condicions de fer-ho.
  A aquest efecte, dins de les causes de força major establides en l'article 17 del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, es consideren que justifiquen la impossibilitat de presentar la sol·licitud única en 2015 la defunció, la incapacitat laboral de llarga durada del beneficiari, així com la no presentació de la sol·licitud d'ajuda de la campanya 2015 motivada per problemes en la tramitació d'aquesta sol·licitud que no siguen responsabilitat de l'agricultor.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de comunicació de les cessions de drets de pagament bàsic a l'administració, s'iniciarà el dia 1 de febrer de 2019 i finalitzarà en la data de fi de modificació de sol·licitud única 2019, de conformitat amb la Resolució del 2 d'octubre, de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna i amb el Reial decret 980/2017, de 10 de novembre.

  El termini de presentació de sol·licituds d'accés a la reserva nacional s'iniciarà el dia 1 de febrer i finalitzarà en la data de fi de la sol·licitud única 2019.

  Les sol·licituds seran admeses fins a 25 dies naturals següents al final del termini de la campanya en què presente la seua sol·licitud a la reserva nacional, en aquest cas, a excepció dels casos de força major i circumstàncies excepcionals, els imports es reduiran un 3 % per cada dia hàbil en què se sobrepasse aquesta data, inclòs quan siga procedent un increment del valor d'aquests drets.

  Es consideraran així mateix les possibles modificacions de termini que es puguen establir en la normativa estatal.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  I, preferentment, a:

  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'ALBAIDA - ONTINYENT
  C/ VIOLINISTA MATAS, 5-BAIXVer plano
  46870 Ontinyent
  Tel: 962919230
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS PORTS - MORELLA
  CTRA. MORELLA-FORCALL, KM. 4Ver plano
  12300 Morella
  Tel: 964189011
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - REQUENA
  PL. VALENTÍN GARCÍA TENA, 1Ver plano
  46340 Requena
  Tel: 962323418
  OFICINA COMARCAL AGRARIA (OCA), LA SAFOR - GANDIA
  AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 28 - PBVer plano
  46700 Gandia
  Tel: 962829510
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL MAESTRAT - VALL D'ALBA
  PL. DE L'ESGLÈSIA, 11Ver plano
  12194 Vall d'Alba
  Tel: 964399690
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA ALTA - VILA-REAL
  CTRA. VILA-REAL - ONDA, KM 3Ver plano
  12540 Vila-real
  Tel: 964399650
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA BAIXA - LA VALL D'UIXÓ
  AV. JAUME I, 17- BAIXVer plano
  12600 Vall d'Uixó, la
  Tel: 964399665
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA VALL D'ALBAIDA - CASTELLÓ DE RUGAT
  C/ ESCOLES, S/NVer plano
  46841 Castelló de Rugat
  Tel: 962829500
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL RACÓ D'ADEMUZ - TORREBAJA
  PL. AJUNTAMENT, 1-2NVer plano
  46143 Torrebaja
  Tel: 978787015
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), CAMP D'ELX - ELX/ELCHE
  CTRA. ELX-DOLORS, KM. 1Ver plano
  03290 Elx/Elche
  Tel: 966912400
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA ALTA - PEGO
  C/ SANT ELOI, 6Ver plano
  03780 Pego
  Tel: 966409970
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL CAMP DE MORVEDRE - SAGUNT/SAGUNTO
  PL. TRINITAT, 2Ver plano
  46500 Sagunt/Sagunto
  Tel: 962617840
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ALT PALANCIA - SEGORBE
  AV. FRAY LUIS AMIGÓ, 11Ver plano
  12400 Segorbe
  Tel: 964336800
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALCALATÉN - LLUCENA/LUCENA DEL CID
  CTRA. DE XODOS, KM. 0,5Ver plano
  12120 Llucena/Lucena del Cid
  Tel: 964399680
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA BAIXA - CULLERA
  C/ MEDICO JOAN PESET, 2Ver plano
  46400 Cullera
  Tel: 961719150
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALT VINALOPÓ - VILLENA
  C/ POETISA ELENA MONTIEL, S/N - APT. CORREUS, 188Ver plano
  03400 Villena
  Tel: 965823740
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ELS SERRANS - CHELVA
  C/ FOTOGRAFO BELENGUER, 2Ver plano
  46176 Chelva
  Tel: 962103090
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA) - UTIEL
  AV. DEL DEPORTE, 1Ver plano
  46300 Utiel
  Tel: 962169315
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA MARINA BAIXA - CALLOSA D'EN SARRIÀ
  C/ DEL FONDO, 3Ver plano
  03510 Callosa d'en Sarrià
  Tel: 966870660
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA PLANA DE VINARÒS - VINARÒS
  C/ HOSPITAL, 5 - BAIXVer plano
  12500 Vinaròs
  Tel: 964468550
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL COMTAT I L'ALCOIÀ - COCENTAINA
  C/ SALIDA A FRAGA, 9Ver plano
  03820 Cocentaina
  Tel: 965533680
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), VINALOPÓ MITJÀ - NOVELDA
  AV. ALFONSO X EL SABIO, 40Ver plano
  03660 Novelda
  Tel: 966908275
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), BAIX MAESTRAT-SANT MATEU - SANT MATEU
  AV. CONSTITUCIÓN, 38Ver plano
  12170 Sant Mateu
  Tel: 964158170
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'ALACANTÍ - SANT JOAN D'ALACANT
  AV. MUTXAMEL S/N, URB. RAJOLETES IIVer plano
  03550 Sant Joan d'Alacant
  Tel: 966478650
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA SUD - ALDAIA
  C/ PABLO IGLESIAS, 10-3a - APDO. 57Ver plano
  46960 Aldaia
  Tel: 961207220
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), ENGUERA I LA CANAL - ENGUERA
  AV. CONSTITUCIÓN, 22Ver plano
  46810 Enguera
  Tel: 962249365
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA SUD - CATARROJA
  C/ TRINQUET, 64Ver plano
  46470 Catarroja
  Tel: 961207230
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA ALTA - ALZIRA
  C/ PINTOR SOROLLA, 4 - BAJOVer plano
  46600 Alzira
  Tel: 962458070
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), FOIA DE BUÑOL - CHIVA
  POL. AGROINDUSTRIAL 'LA MURTA', S/NVer plano
  46370 Chiva
  Tel: 961808470
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), L'HORTA NORD - FOIOS
  C/ CONCORDIA, 4Ver plano
  46134 Foios
  Tel: 961207240
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), EL CAMP DE TÚRIA - LLÍRIA
  PLA DE RASCANYA, S/NVer plano
  46160 Llíria
  Tel: 962718470
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), BAIX SEGURA - ORIHUELA
  C/ LÓPEZ POZAS, S/NVer plano
  03300 Orihuela
  Tel: 966748433
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA RIBERA ALTA - CARLET
  AV. DE CASTELLÓN, 19Ver plano
  46240 Carlet
  Tel: 962980200
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), LA COSTERA - XÀTIVA
  CTRA. SIMAT, S/NVer plano
  46800 Xàtiva
  Tel: 962249350
  OFICINA COMARCAL AGRÀRIA (OCA), VALL D'AYORA - AYORA
  C/ COFRENTES, 6Ver plano
  46620 Ayora
  Tel: 961898900

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19102

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud per a la comunicació de cessions de drets de pagament bàsic i sol·licitud d'accés a la reserva nacional s'obtenen en l'aplicació informàtica SGA-SINAPA disponible en les oficines comarcals d'Agricultura, les direccions territorials d'Agricultura, entitats col·laboradores (Federació de Cooperatives Agroalimentàries, sindicats agraris i entitats bancàries conveniades) i en l'enllaç que apareix a continuació.

  Aquests models respondran al que preveuen els annexos III, IV, V i VI del Reial decret 1076/2014.

  En tot cas, els impresos contindran:

  1. Declaració formal que totes les dades esmentades són vertaderes.
  2. Els advertiments continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de fades de caràcter personal, i qualsevol altra normativa vigent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CESSIONS DE DRETS DE PAGAMENT BÀSIC I DRETS LA RESERVA NACIONAL

  TRÀMITS RELATIUS A LA GESTIÓ DE COMUNICACIÓ DE CESSIONS DE DRETS DE PAGAMENT BÀSIC O PER A L'ASSIGNACIÓ DE DRETS DE PAGAMENT BÀSIC DE LA RESERVA NACIONAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.