Esmena i aportació de documentació d'activitats sotmeses a autorització ambiental integrada.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 687914
|
Codi GVA: 19170
Descarregar informació
Termini obert

Des de 25-01-2018

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aportar documentació en relació amb les activitats sotmeses a autorització ambiental integrada.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
25-01-2018

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Qualsevol persona que estiga tramitant o haja tramitat una autorització ambiental integrada.

Com es tramita

Procés de tramitació
L'òrgan de tramitació dels procediments en matèria d'autorització ambiental integrada és el Servei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació i el de resolució la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Sol·licitud

Termini
Des de 25-01-2018

Durant tot l'any.

Documentació
- Aportació de documentació que procedisca - Sol·licitud d'esmena o aportació de documentació signada mitjançant certificat digital.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, encara que no estiguen obligats a fer-ho, opten per aquesta via,...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

 

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha d'efectuar-se de manera electrònica. En cas que la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica d'aquesta. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut feta l'esmena.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se