• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització de pla general d'investigació segon el reglament d'actuacions arqueològiques.

  Objecte del tràmit

  Les actuacions emmarcades en un pla general d'investigació són aquelles orientades exclusivament a la investigació i que s'executen en diverses fases a fi de complir amb els objectius científics plantejats.

  Són plans generals d'investigació aquells projectes orientats exclusivament a la investigació, que s'executen en diverses fases a fi de complir amb els objectius científics plantejats. En aquests s'han d'exposar els objectius de la investigació, els estudis previstos i, si és el cas, les actuacions arqueològiques que els desenvolupen.

  En les zones arqueològiques i en aquells jaciments declarats bé d'interés cultural i espais de protecció arqueològica que, en virtut de les seues singulars característiques, així ho determine el centre directiu competent en matèria de patrimoni cultural, no es podrà realitzar cap actuació arqueològica no emmarcada en un pla general d'investigació, excepte les encaminades al seu manteniment ordinari i aquelles degudament justificades en la conservació del jaciment.

  En tot cas, els plans generals d'investigació, per a cada una de les seues fases, han de garantir, a més de la correcta indagació arqueològica de les restes, la preservació o consolidació material d'aquells que s'hagen de conservar in situ.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persona o entitat promotora del pla general d'investicación.

  Requeriments

  Les persones encarregades de la direcció tècnica d'actuacions arqueològiques hauran de comptar necessàriament amb la titulació de llicenciat o llicenciada en Geografia i Història, Història o Humanitats, o el títol universitari oficial de grau d'acord amb la matèria més el títol de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigent, habiliten per a la realització d'actuacions arqueològiques amb caràcter professional

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI
  AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano
  46019 València
  Tel: 963874000
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19190

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Model normalitzat de "Sol·licitutd d'autorització del Pla General d'Investigació" acompanyat de la documentació que corresponga en cada cas:

  - Antecedents històrics i culturals i estat actual del tema d'estudi proposat
  - Descripció científica dels continguts del Pla General de Recerca.
  - Identificació i descripció gràfica i literal de l'àmbit.
  - Diagnòstic i avaluació.
  - Objectius científics del Pla General de Recerca.
  - Pla de treball. Propostes generals d'intervenció.
  - Estudis previstos.
  - Metodologia proposta.
  - Fases i vigència el Pla General de Recerca.
  - Proposta, si escau, de l'establiment d'àrees de reserva.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE PLA GENERAL DE RECERCA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- Òrgans competents per a la instrucció dels procediments d'autoritzacions arqueològiques:

  Els serveis territorials de la conselleria competent en matèria de cultura instruiran tots els procediments relatius a béns de naturalesa arqueològica, als quals es refereix el present reglament, dins dels seus respectius àmbits territorials.
  S'exclouen del que disposa el paràgraf anterior, les actuacions i intervencions pròpies de l'art rupestre i les incloses en els pressupostos d'inversions de la Generalitat, la tramitació de les quals, excepte delegació, correspondrà al corresponent servei del centre directiu competent en matèria de patrimoni cultural.
  Els procediments relatius al patrimoni subaquàtic seran instruïts pel Centre d'Arqueologia Subaquàtica de la Comunitat Valenciana.

  2.- Òrgans competents per a la resolució de procediments relatius a béns de naturalesa arqueològica:

  Serà competent per a resoldre els procediments de naturalesa arqueològica la direcció territorial corresponent, a excepció de les actuacions previstes en l'apartat 2 de l'article anterior; les autoritzacions en jaciments i altres béns individualitzats declarats béns d'interés cultural; les que tinguen àmbit supraprovincial; els plans generals d'investigació; els reconeixements de dret a premi per troballes casuals i les relatives al patrimoni subaquàtic.

  El termini màxim per a resoldre serà de tres mesos i la falta de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris, de conformitat amb el que preveu la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE nº 236, de 2/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19190

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Les previstes en l'article 99 de la Llei 4/1998, d'11 de juny de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/06/98).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/6/98).
  - Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 4867, de 21/10/04).
  - Decret 107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques a la Comunitat Valenciana (DOGV nº 8157, de 26/10/2017).
  - Llei 5/2007, de 9 de febrer, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV núm. 5449, de 13/02/07).
  - Decret 107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8157, de 26/10/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 4/1998, de 11 de juny

  Vegeu la Lle 5/2007, de 9 de febrer

  Vegeu el Decret 107/2017, de 28 de juliol

  Vegeu la Llei 7/2004, de 19 d'octubre

  Vegeu el Decret 107/2017, de 28 de juliol

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.