Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Al·legacions o aportació documental en el procediment sancionador en matèria de qualitat ambiental.

  Objecte del tràmit

  Presentar tot tipus d'al·legacions en el si del procediment sancionador, inclosa la declaració de reconeixement de responsabilitat, la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada amb la reducció o reduccions pertinents, així com les al·legacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que tenen la condició d'interessades en l'expedient sancionador i han sigut assenyalades en aquest com a possibles responsables i estiguen interessades a presentar documentació al si del procediment.

  Requeriments

  Per a al·legacions en el si del procediment:

  - Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable o representant d'aquesta.

  Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada:

  - Per a desistir o renunciar de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, s'ha d'acreditar la representació en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  - Per al cas d'optar pel pagament voluntari, serà un requisit necessari que en el si de l'expedient sancionador hi haja una proposta de sanció únicament de caràcter pecuniari o que s'haja proposat, a més, una altra sanció de caràcter no pecuniari i aquesta última haja resultat improcedent, de manera que queda vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Al·legacions específiques: En el termini contingut al peu d'al·legacions de l'acte procedimental al qual es pretén al·legar.

  - Al·legacions generals, aportació de documents i altres elements de judici: En qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència.

  - Defectes de tramitació i, especialment, els que suposen paralització, infracció dels terminis preceptivament assenyalats o l'omissió de tràmits que es poden esmenar: En qualsevol moment abans de la resolució definitiva de l'assumpte.

  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada: En qualsevol moment anterior a la resolució.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els interessats que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de la documentació s'ha de fer electrònicament.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19208

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, s'ha d'aportar:

  1. Imprés de sol·licitud que va rebre amb l'acord d'iniciació, omplit i signat, disponible, al seu torn, des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'URL següent:
  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=19208&id_page=&id_site=&id_caso=docs

  2. Documents d'acreditació de la representació legal que té, si és el cas, amb qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna de l'existència d'aquesta.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT VOLUNTARI I/O RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT

  AL·LEGACIONS I APORTACIÓ DOCUMENTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació presencial

  Cal presentar en els registres d'entrada indicats en l'apartat "On dirigir-se?" l'escrit d'al·legacions signat per la persona presumpta responsable o pel seu representant legal i adjuntar tota la documentació que estime pertinent.

  Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, cal:

  1. Omplir i signar el formulari de sol·licitud.

  2. Presentar en els registres d'entrada indicats en l'apartat "On dirigir-se?" l'imprés de sol·licitud omplit i signat per la persona que és presumpta responsable o pel seu representant legal.
  En aquest últim cas, haurà d'adjuntar-se la documentació que acredite tal representació.

  3. Rebuda la sol·licitud, l'òrgan competent li remetrà el document omplit d'ingrés de la sanció proposada, amb les reduccions previstes segons la legislació vigent.

  4. Fer el pagament íntegre a través de les entitats bancàries col·laboradores.

  5. Presentar el justificant de pagament pels registres d'entrada indicats en l'apartat "On dirigir-se?".

  6. Rebut el justificant i, una vegada comprovat que s'ha realitzat el pagament, l'òrgan competent procedirà a dictar la resolució que declare la terminació del procediment sancionador en el moment que es va procedir al pagament de la sanció, excepte pel que fa a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

  Advertiment: en cas de reconeixement de la responsabilitat sense realitzar el pagament voluntari de la sanció, l'imprés de sol·licitud i la documentació presentada en el pas 2 s'unirà a l'expedient, sense suposar necessàriament la terminació d'aquest.
  No obstant això, en qualsevol moment previ a la resolució, l'interessat podrà acollir-se també al pagament voluntari, per a la qual cosa ha de fer la tramitació corresponent.


  Tramitació telemàtica:
  1. En la icona superior "Tramitar amb certificat" s'inicia el tràmit de presentació d'al·legacions, que s'ha de signar electrònicament d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 39/2015.
  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, cal:


  1. A través de "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, s'inicia el tràmit de sol·licitud de pagament voluntari i/o reconeixement de responsabilitat, per a la qual cosa s'ha d'omplir l'imprés de sol·licitud, signar-lo electrònicament i registrar-lo.

  2. L'òrgan instructor remetrà la taxa 085 degudament omplida.

  3. Abonar i adjuntar en el tràmit telemàtic el justificant de pagament.

  4. Rebut el justificant i, una vegada comprovat que s'ha realitzat el pagament, l'òrgan competent procedirà a dictar la resolució que declare la terminació del procediment sancionador en el moment que es va procedir al pagament de la sanció, excepte pel que fa a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

  Advertiment: en cas de reconeixement de la responsabilitat sense realitzar el pagament voluntari de la sanció, es quedarà registrat en l'expedient sancionador de referència, a fi d'aplicar la reducció corresponent de la sanció econòmica en el moment oportú.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - No es pot interposar cap recurs contra els actes de tràmit i, en el cas de la resolució definitiva del procediment, caldrà atindre's al peu de recursos que aquesta o la seua notificació conté.

  - Per al reconeixement de la responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, respecte a la resolució que es dicte amb l'aplicació de les reduccions corresponents, no és procedent cap recurs administratiu, perquè és un requisit necessari per al tràmit el desistiment o la renúncia a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, de conformitat amb el que es disposa en l'article 85.3 de la Llei 39/2015, d'1 de juliol, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de manera que queda únicament expedita la via contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19208

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els que, sense estar obligats a això, opten per aquesta via, han de presentar la documentació telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: URL:http://www.gva.es/va/proc19208

  Per a accedir de forma telemàtica, l'interessat haurà de disposar un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Quan els interessats estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la documentació es presente de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Inici
 • Informació complementària

  - En el cas de responsabilitat solidària en la comissió dels fets, qui accedisca al tràmit de reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari complint tots els requisits recollits en aquest, assumeix la responsabilitat sobre els fets, sense perjudici de les accions legals que assistisquen a qui realitza el tràmit i a tots els responsables solidaris assenyalats en el procediment sancionador de referència.

  - El pagament voluntari de la sanció implica l'ingrés íntegre d'aquesta sense possibilitat de fraccionament o ajornament.
  - La terminació del procediment sancionador pel pagament voluntari de la sanció NO AFECTA el relatiu a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o utilitzats en la seu

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.


  - Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.


  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.
  - Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.
  - Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
  - Llei 7/2002, de 3 de desembre, de protecció contra la contaminació acústica.
  - Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

  - Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
  - Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.
  - REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.
  - Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.
  - Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús.
  - REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant un depòsit en abocador.
  - Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a l'aplicació.
  - REIAL DECRET 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.
  - Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
  - Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seua vida útil (BOE núm. 18, de 21 de gener de 2017).


  - DECRET 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i farciment, o amb finalitats de construcció. Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seua vida útil.

  Llista de normativa

  Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

  Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.

  Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

  Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

  Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

  Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.

  Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.

  Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

  Llei 7/2002, de 3 de desembre, de protecció contra la contaminació acústica.

  Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

  Vegeu el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 100/2011, de 28 de gener.

  Vegeu el REIAL DECRET 117/2003, de 31 de gener.

  Vegeu el Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 20/2017, de 20 de gener.

  Vegeu el Decret 200/2004, d'1 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.