Detall de Procediment

Presentació del compte justificatiu de la subvenció concedida en la convocatòria de subvencions destinades a finançar la remodelació i construcció de locals socials de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 1931651
Codi GVA:: 19238
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-06-2021
06-12-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Justificar documentalment l'execució de la inversió i el compliment de les obligacions que corresponen als beneficiaris d'aquestes ajudes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Societats musicals de la Comunitat Valenciana que hagen estat beneficiàries d'aquestes subvencions en l'any natural.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Orde 57/2016 de 21 de setembre, de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a finançar la remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7881, de 26/09/2016).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

1. El termini per a presentar la documentació justificativa de l'execució de les inversions subvencionades és el que s'indica en la Resolució de convocatòria d'aquestes subvencions. 2. D'acord amb el que es preveu en la legislació sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini indicat en el paràgraf anterior podrà ampliar-se singularment fins a deu dies, a petició de la societat musical interessada, sempre que les previsions de tancament de l'execució i comptabilitat pressupostària de la Generalitat ho permeten i es justifiquen les raons que motiven la demora i la impossibilitat de preveure-les en el seu moment. La sol·licitud corresponent haurà de presentar-se per mitjans electrònics en el termini establit en la Resolució de convocatòria d'aquestes ajudes.

Formularis documentació

1. Per a justificar l'execució de les obres subvencionades les entitats beneficiàries hauran de presentar un compte justificatiu format pels documents següents: a) Document model específic per a la justificació que es publicarà a aquest efecte com a annex en la resolució de convocatòria d'aquestes subvencions, complimentat i firmat per qui exercisca la representació de la societat musical. (Annex III) b) Execució de l'obra: -Factures girades a la societat musical per aquestes obres. -A més, quan es tracte d'obres en què es va requerir projecte d'execució o memòria valorada entre els documents a presentar junt amb la sol·licitud de la subvenció, s'aportarà una o més certificacions d'obra executada expedides pel tècnic director, firmades en prova de conformitat pel president de la societat musical, que contindrà les relacions valorades a origen resultat del mesurament de les obres executades i de l'aplicació dels preus unitaris a què es va adjudicar. (Aquesta certificació d'obra executada és imprescindible i no pot substituir-se per la certificació de final d'obra que es de presentació voluntària) -Un mínim de 10 fotografies en suport digital que reflectisquen l'abast de l'obra realitzada. c) En el cas d'obres de pressupost d'execució material igual o superior a 50.000,00 euros, exclòs l'IVA, s'aportarà també una còpia de les ofertes presentades per almenys tres empreses. Si no s'ha optat per la proposició econòmica més avantatjosa, s'adjuntarà a més un informe tècnic que justifique les raons d'aquesta decisió. 2. Junt amb la justificació d'execució de la inversió prevista en l'apartat anterior, s'haurà d'aportar l'acreditació documental que la societat musical es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. No serà necessari acompanyar aquests documents si en la sol·licitud de la subvenció s'autoritza la conselleria convocant a obtindre telemàticament els corresponents certificats. 3. Si es produeixen economies per baixes en les adjudicacions o reducció no significativa d'unitats d'obra executada l'import de les quals en conjunt no supere el 10% del pressupost de la inversió, els beneficiaris d'aquestes subvencions podran realitzar altres obres en el seu local social que complisquen íntegrament la finalitat i condicions d'aquestes Bases. Aquestes noves obres es finançaran amb la subvenció concedida i amb l'aportació del beneficiari en la mateixa proporció que la resta de l'obra, sense que es puga derivar d'això cap dret a un increment de la subvenció inicial. Si se supera l'esmentat percentatge caldrà ajustar-se al que disposa el punt 2 de la Base 8 de les Bases Reguladores.

Presentació

Presentació

Presencial

Presentació electrònica exclusivament.

Telemàtica
Presentació del compte justificatiu de la subvenció. La presentació de la documentació justificativa, així com el seu registre, hauran de realitzar-se per mitjans electrònics. Es pot accedir a la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça electrònica . També s'hi pot accedir directament en la url següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19238

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Procediment de pagament El pagament d'estes ajudes es tramitarà amb la justificació prèvia de l'execució de la inversió subvencionada per part de cada societat musical beneficiària i una vegada comprovada i aprovada la documentació justificativa. Es farà efectiu per mitjà de transferència al compte bancari assenyalat per cada beneficiari en la seua sol·licitud. En el cas que l'import justificat finalment siga inferior al pressupost inicial presentat amb la sol·licitud, l'import que es pagarà de la subvenció es reduirà en el mateix percentatge. Les subvencions no pagades totalment o parcialment per no executar-se la inversió o per ser incorrecta, incompleta o insuficient la seua justificació documental, quedaran sense efecte a partir del dia en que finalitze el termini per justificar la subvenció, sense necessitat de nou tràmit per a declarar els seus beneficiaris en aquesta situació. D'acord amb el que preveu l'?article 34.3 de la Llei General de Subvencions, els beneficiaris que incórreguen en la circumstància indicada en el paràgraf anterior o en les previstes en l'article 37 de l'esmentada llei perdran el dret al cobrament total o parcial de la subvenció. Tot el que s'ha indicat en aquest apartat s'entén sense perjuí dels casos en què siga procedent incoar un expedient sancionador segons el que estableix l'article 52 i següents de la Llei General de Subvencions. Els sobrants produïts per aplicació del que disposa el número anterior o per renúncia a la subvenció no podran ser reassignats a altres beneficiaris o sol·licitants.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Són obligacions dels beneficiaris d'aquestes subvencions les previstes en les Bases Reguladores i entre d'altres: Justificar documentalment l'execució de la inversió i el compliment dels requisits i condicions previstos, en la forma que regulen aquestes bases.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador serà el previst en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La falta de justificació de la subvenció o la presentació d'aquesta documentació de manera incorrecta o insuficient, donarà lloc a que no es pague la subvenció totalment o parcialment.