Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Al·legacions o aportació documental en el procediment sancionador en matèria de Sanitat Vegetal.

  Objecte del tràmit

  Presentar tot tipus d'al·legacions en el si del procediment sancionador, incloent-hi la declaració de reconeixement de responsabilitat, la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada amb la reducció o reduccions pertinents, així com les al·legacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que tenen la condició d'interessades en l'expedient sancionador i que han sigut assenyalades en aquest com a possibles responsables i estan interessades a presentar documentació en el si del procediment.

  Requeriments

  Per a al·legacions en el si del procediment:
  __________________________________________________________________________________
  - Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable o representant d'aquesta.
  Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada:
  __________________________________________________________________________________
  - Per a desistir o renunciar de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, cal acreditar la representació en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Per al cas d'optar pel pagament voluntari, és requisit necessari que en el si de l'expedient sancionador hi haja una proposta de sanció només de caràcter pecuniari o que s'haja proposat, a més, una altra sanció de caràcter no pecuniari i que aquesta última haja resultat improcedent, aleshores quedaria vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Terminis:
  - Al·legacions específiques: en el termini contingut en el peu d'al·legacions de l'acte procedimental que es pretén al·legar.
  - Al·legacions generals, aportació de documents i altres elements de judici: en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència.
  - Defectes de tramitació i, especialment, els que suposen paralització, infracció dels terminis preceptivament assenyalats o l'omissió de tràmits que poden ser esmenats: en qualsevol moment abans de la resolució definitiva de l'assumpte.
  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada: en qualsevol moment anterior a la resolució.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, les persones interessades que siguen persones jurídiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de la documentació s'ha d'efectuar electrònicament.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19272

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, cal aportar:

  1. Imprés de sol·licitud que vau rebre juntament amb el de l'Acord d'iniciació, omplit i signat, disponible alhora des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet per mitjà de l'URL següent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=19272&id_page=&id_site=&id_caso=docs

  2. Documents d'acreditació de la representació legal que teniu, si és el cas, per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la seua existència.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT VOLUNTARI I/O RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació presencial

  Presentar, als registres d'entrada indicats en l'apartat "On dirigir-se?", l'escrit d'al·legacions signat per la persona presumpta responsable o pel seu representant legal, i adjuntar tota la documentació que es considere pertinent.

  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, cal dur a terme el següent:
  1. Omplir i signar el formulari de sol·licitud.
  2. Presentar, als registres d'entrada indicats en l'apartat "On dirigir-se?", l'escrit d'al·legacions signat per la persona presumpta responsable o pel seu representant legal.
  En aquest últim cas cal que adjunteu la documentació que acredite aquesta representació.
  2. Una vegada rebuda la sol·licitud, l'òrgan competent us remetrà el document d'ingrés de la sanció proposada omplit, amb les reduccions previstes d'acord amb la legislació vigent.
  3. Efectuar el pagament íntegre per mitjà de les entitats bancàries col·laboradores.
  4. Presentar el justificat de pagament pels registres d'entrada indicats en l'apartat "On dirigir-se?"
  5. Una vegada rebut el justificant i comprovat que s'ha efectuat el pagament, l'òrgan competent procedirà a dictar la resolució que declare la finalització del procediment sancionador en el moment que es va procedir al pagament de la sanció, excepte en el relatiu a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

  Advertiment: En cas de reconeixement de la responsabilitat sense efectuar el pagament voluntari de la sanció, l'imprés de sol·licitud i la documentació presentada en el pas 2 serà unida a l'expedient, sense suposar-ne necessàriament la terminació.
  No obstant això, en qualsevol moment previ a la resolució, la persona interessada es pot acollir també al pagament voluntari, efectuant la tramitació corresponent.

  Tramitació telemàtica:

  1. En la icona superior "Tramitar amb certificat" podeu iniciar el tràmit de presentació d'al·legacions, que serà signat electrònicament d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 39/2015.

  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, cal dur a terme el següent:
  1. Per mitjà de "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina podeu iniciar el tràmit de sol·licitud de pagament voluntari i/o de reconeixement de responsabilitat omplint l'imprés de sol·licitud, que serà signat electrònicament i registrat.
  2. L'òrgan instructor remetrà la taxa 085 degudament omplida.
  3. Abonar i adjuntar en el tràmit telemàtic el justificant de pagament.
  4. Una vegada rebut el justificant i comprovat que s'ha efectuat el pagament, l'òrgan competent procedirà a dictar la resolució que declare la finalització del procediment sancionador en el moment que es va procedir al pagament de la sanció, llevat de en el relatiu a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

  Advertiment: En cas de reconeixement de la responsabilitat sense efectuar el pagament voluntari de la sanció, es quedarà registrat en l'expedient sancionador de referència a fi d'aplicar la reducció corresponent de la sanció econòmica en el moment oportú.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - No es pot interposar recurs contra els actes de tràmit i en el cas de la resolució definitiva del procediment caldrà ajustar-se al peu dels recursos continguts en aquesta o en la seua notificació.
  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, pel que fa a la Resolució que es dicte amb aplicació de les reduccions corresponents, no es pot interposar cap recurs administratiu, ja que és un requisit necessari per al tràmit el desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, de conformitat amb el que es disposa en l'article 85.3 de la Llei 39/2015, d'1 de juliol, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i quedaria així expedita la via contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19272

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones que, encara que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar la documentació telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc2236.

  Per a accedir de forma telemàtica, l'interessat ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació".
  Entre aquests es troben els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema Cl@ve de signatura per a les persones físiques.

  Quan les persones interessades estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la documentació la presenten de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè ho esmene i la presente electrònicament.

  Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).
  https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es

  Inici
 • Informació complementària

  - En el cas de responsabilitat solidària en la comissió dels fets, la persona que accedisca al tràmit de reconeixement de responsabilitat i/o a la manifestació del pagament voluntari, i complisca tots els requisits recollits en aquest, assumeix la responsabilitat sobre els fets, sense perjudici de les accions legals que tinga la persona que efectua el tràmit i tots els responsables solidaris assenyalats en el procediment sancionador de referència.
  - El pagament voluntari de la sanció implica el seu ingrés íntegre sense possibilitat de fraccionament o ajornament.
  - La terminació del procediment sancionador pel pagament voluntari de la sanció NO AFECTA el relatiu a la reposició de la situació alterada o la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
  - DIRECTIVA 2000/29/CE DEL CONSELL, de 8 de maig de 2000, relativa a les mesures de protecció contra la introducció en la Comunitat d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la seua propagació a l'interior de la Comunitat (i les seues modificacions).
  - Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
  - Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l'exportació i trànsit cap a països tercers.
  - Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d'inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris.
  - Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
  - Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos filogenètics.
  - Reial decret 170/2011, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament general del registre de varietats comercials i es modifica el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver.
  - Ordre de 24 de maig de 1993, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es crea el Registre Oficial de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals i per la qual es donen normes complementàries per a l'expedició del passaport fitosanitari.
  - Decret 123/2005 de 15 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableix un Pla de vigilància fitosanitària per als cítrics de la Comunitat Valenciana.
  - DECRET 124/2014, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es regulen les inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris, es crea el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris (ITEAF) de la Comunitat Valenciana, així com les normes per a la inscripció i funcionament d'aquestes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 39/2015, de 2 d'octubre.

  Vegeu la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu la DIRECTIVA 2000/29/CE DEL CONSELL, de 8 de maig de 2000.

  Vegeu la Llei 43/2002, de 20 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 58/2005, de 21 de gener.

  Vegeu el Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre.

  Llei 30/2006, de 26 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 170/2011, d'11 de febrer.

  Vegeu l'Ordre de 24 de maig de 1993.

  Vegeu el Decret 123/2005, de 15 de juliol.

  Vegeu el Decret 124/2014, de 25 de desembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.