Detall de Procediments

TECG - Al·legacions o aportació documental en el procediment sancionador en matèria de Sanitat Vegetal.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Al·legacions o aportació documental en el procediment sancionador en matèria de Sanitat Vegetal.

  Objecte del tràmit

  Presentar tot tipus d'al·legacions en el si del procediment sancionador, incloent-hi la declaració de reconeixement de responsabilitat, la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada amb la reducció o reduccions pertinents, així com les al·legacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que tenen la condició d'interessades en l'expedient sancionador i que han sigut assenyalades en aquest com a possibles responsables i estan interessades a presentar documentació en el si del procediment.

  Requeriments

  Per a al·legacions en el si del procediment:
  __________________________________________________________________________________
  - Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable o representant d'aquesta.
  Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada:
  __________________________________________________________________________________
  - Per a desistir o renunciar de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, cal acreditar la representació en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Per al cas d'optar pel pagament voluntari, és requisit necessari que en el si de l'expedient sancionador hi haja una proposta de sanció només de caràcter pecuniari o que s'haja proposat, a més, una altra sanció de caràcter no pecuniari i que aquesta última haja resultat improcedent, aleshores quedaria vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Terminis:
  - Al·legacions específiques: en el termini contingut en el peu d'al·legacions de l'acte procedimental que es pretén al·legar.
  - Al·legacions generals, aportació de documents i altres elements de judici: en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència.
  - Defectes de tramitació i, especialment, els que suposen paralització, infracció dels terminis preceptivament assenyalats o l'omissió de tràmits que poden ser esmenats: en qualsevol moment abans de la resolució definitiva de l'assumpte.
  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada: en qualsevol moment anterior a la resolució.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, les persones interessades que siguen persones jurídiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de la documentació s'ha d'efectuar electrònicament.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19272

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, cal aportar:

  1. Imprés de sol·licitud que vau rebre juntament amb el de l'Acord d'iniciació, omplit i signat, disponible alhora des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet per mitjà de l'URL següent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=19272&id_page=&id_site=&id_caso=docs

  2. Documents d'acreditació de la representació legal que teniu, si és el cas, per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la seua existència.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT VOLUNTARI I/O RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.