Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG-Al·legacions o aportació documental en el procediment sancionador en matèria de prevenció d'incendis forestals

  Objecte del tràmit

  Presentar tot tipus d'al·legacions en el si del procediment sancionador, inclosa la declaració de reconeixement de responsabilitat, la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada amb la reducció o reduccions pertinents, així com les al·legacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que, tenint la condició d'interessades en l'expedient sancionador, hagen sigut assenyalades en aquest com a possibles responsables i estiguen interessades a presentar documentació en el si del procediment.

  Requeriments

  Per a Al·legacions en el si del procediment:

  - Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable o ser representant d'aquesta.


  Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada:

  - Per a desistir o renunciar de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, s'ha d'acreditar la representació en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - En el cas d'optar pel pagament voluntari, serà requisit necessari que en el si de l'expedient sancionador hi haja una proposta de sanció únicament de caràcter pecuniari o que, havent-se proposat a més una altra sanció de caràcter no pecuniari, aquesta última haja resultat improcedent, de manera que haja quedat vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Al·legacions específiques: En el termini contingut en el peu d'al·legacions de l'acte procedimental al que es pretén al·legar.

  - Al·legacions generals, aportació de documents i altres elements de judici: En qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència.

  - Defectes de tramitació i, especialment, els que suposen paralització, infracció dels terminis preceptivament assenyalats o l'omissió de tràmits que poden ser esmenats: En qualsevol moment abans de la resolució definitiva de l'assumpte.

  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada: En qualsevol moment anterior a la resolució

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells Insulars, als ajuntaments dels municipis al fet a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, se n'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.
  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar de manera electrònica.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=DGM_GEN&version=2&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=19208

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19280

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, caldrà aportar-hi:

  1.- Imprés de sol·licitud que va rebre juntament amb l'acord d'iniciació, omplit i signat, que alhora està disponible, des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet per mitjà de la següent URL:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=19280&id_page=&id_site=&id_caso=docs

  2.- Documents d'acreditació de la representació legal que exerceix, si és el cas, mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna de la seua existència.

  Impresos associats:
  - SOL·LICITUD DE PAGAMENT VOLUNTARI I/O RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT
  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/260286_BI.pdf

  No tindran reducció les despeses relatives a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció, entre els quals es troben les despeses en què haja incorregut l'Administració per a l'extinció de l'incendi, de conformitat amb l'article 85.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 77 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, Llei de la forest, l'article 75 de la Llei de la Generalitat 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, i el Decret 22/2014, de 24 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la repercussió dels costos de mobilització de recursos dels serveis essencials d'intervenció que depenen de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències a la Comunitat Valenciana.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT VOLUNTARI I/O RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació presencial
  ====================================

  Presentar als registres d'entrada assenyalats en l'apartat "On Dirigir-se?" l'escrit d'al·legacions signat per la persona presumpta responsable o pel seu representant legal, adjuntant tota documentació que es considere pertinent.

  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, hi caldrà:
  1.- Emplenar i signar el formulari de sol·licitud.
  2.- Presentar als registres d'entrada i assenyalats en l'apartat "On Dirigir-se?" l'imprés de sol·licitud omplit i signat per la persona presumpta responsable o pel seu representant legal.l En aquest últim cas, s'haurà d'adjuntar la documentació que acredite aquesta representació.
  3.- En rebre's la sol·licitud, l'òrgan competent us remetrà el document omplit d'ingrés de la sanció proposada, amb les reduccions previstes segons la legislació vigent.
  4.- Efectuar-ne el pagament íntegre per mitjà de les entitats bancàries col·laboradores.
  5.- Presentar el justificant de pagament pels registres d'entrada assenyalats en l'apartat "On Dirigir-se?".
  6.- En rebre el justificant, i una vegada comprovat que s'ha efectuat el pagament, l'òrgan competent procedirà a dictar la resolució que declare la terminació del procediment sancionador en el moment que es va procedir al pagament de la sanció, excepte en allò relatiu a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.
  Advertiment: En cas de reconeixement de la responsabilitat sense efectuar el pagament voluntari de la sanció, l'imprés de sol·licitud i la documentació presentada en el pas 2 s'unirà a l'expedient, sense suposar necessàriament la terminació d'aquest. No obstant això, en qualsevol moment previ a la resolució, l'interessat es podrà acollir també al pagament voluntari, i efectuar la tramitació corresponent.

  Tramitació telemàtica:
  ====================================

  1.- En la icona superior "Tramitar amb certificat" cal iniciar el tràmit de presentació d'al·legacions, que es signarà electrònicament conforme a l'article 11.2 de la Llei 39/2015.

  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, hi caldrà aportar:
  1.- Per mitjà de "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, s'iniciarà el tràmit de sol·licitud de pagament voluntari i/o reconeixement de responsabilitat omplint l'imprés de sol·licitud, que serà signat electrònicament i registrat.
  2.- L'òrgan instructor remetrà taxa 085 emplenada degudament 3.- Abonar i adjuntar en el tràmit telemàtic el justificant de pagament.
  4.- En rebre el justificant, i una vegada comprovat que s'ha efectuat el pagament, l'òrgan competent procedirà a dictar la resolució que declare la terminació del procediment sancionador en el moment que es va procedir al pagament de la sanció, excepte en allò relatiu a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

  Advertiment: En cas de reconeixement de la responsabilitat sense efectuar el pagament voluntari de la sanció, es quedarà registrat en l'expedient sancionador de referència, a fi d'aplicar la reducció corresponent de la sanció econòmica en el moment oportú.
  No tindran reducció les despeses relatives a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció, entre els quals es troben les despeses en què haja incorregut l'Administració per a l'extinció de l'incendi, de conformitat amb l'article 85.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 77 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, Llei de la forest, l'article 75 de la Llei de la Generalitat 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, i el Decret 22/2014, de 24 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la repercussió dels costos de mobilització de recursos dels serveis essencials d'intervenció que depenen de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències a la Comunitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - No es possible cap recurs contra els actes de tràmit i en el cas de la resolució definitiva del procediment caldrà atindre's al peu de recursos contingut en aquesta o en la seua notificació.

  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, respecte a la resolució que es dicte amb aplicació de les reduccions corresponents, no es possible cap recurs administratiu en ser requisit necessari per al tràmit, el desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, de conformitat amb el que es disposa en l'article 85.3 de la Llei 39/2015, d'1 de juliol, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de manera que queda expedita la via contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19280

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les que, encara que no estiguen obligades a fer-ho, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent:
  http://www.gva.es/va/proc19280.

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació". Entre aquests hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=19170), així com el sistema cl@ve firma per a les persones físiques.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica d'aquesta.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va el meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  - En el cas de responsabilitat solidària en la comissió dels fets, qui accedisca al tràmit de reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari complint tots els requisits recollits en aquest, assumeix la responsabilitat sobre els fets, sense perjudici de les accions legals que afecten a qui realitza el tràmit i a tots els responsables solidaris assenyalats en el procediment sancionador de referència.

  - El pagament voluntari de la sanció n'implica l'ingrés íntegre sense possibilitat de fraccionament o ajornament.

  - La terminació del procediment sancionador pel pagament voluntari de la sanció, NO AFECTA a allò relatiu a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Decret 93/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual s'estableixen els òrgans competents per a la imposició de sancions per incendi forestal conforme a la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7548 de 15.06.2015)
  - Llei 43/2003, de 21 de novembre, de la forest (BOE núm. 280, de 22/11/2003. text consolidat)
  - Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2168, de 21/12/93).
  - Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2520, d'1/6/95).
  - Decret 22/2014, de 24 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la repercussió dels costos de mobilització dels recursos dels serveis essencials d'intervenció que depenen de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7201, de 28/01/2014).

  Llista de normativa

  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Decret 93/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual s'estableixen els òrgans competents per a la imposició de sancions per incendi forestal conforme a la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7548 de 15.06.2015)

  Llei 43/2003, de 21 de novembre, de la forest (BOE núm. 280, de 22/11/2003. Text consolidat)

  Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2168, de 21/12/93).

  Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2520, d'1/6/95).

  Decret 22/2014, de 24 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la repercussió dels costos de mobilització dels recursos dels serveis essencials d'intervenció que depenen de la conselleria amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7201, de 28/01/2014).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.