Detall de Procediments

TECG - AL SERVEI D´INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL - Contestació a Requeriment i/o aportació documental en procediments seguits en el SERVEI D'INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL en matèria de Qualitat Ambiental.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - AL SERVEI D´INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL - Contestació a Requeriment i/o aportació documental en procediments seguits en el SERVEI D'INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL en matèria de Qualitat Ambiental.

  Objecte del tràmit

  Presentar tot tipus d'al·legacions i/o aportar documentació al requeriment efectuat des del servei d'inspecció mediambiental en matèria de qualitat ambiental.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que hagen sigut assenyalades en el requeriment com a presumptes responsables i estiguen interessades a contestar-lo i/o a presentar documentació respecte d'això.

  Requeriments

  - Ser persona física o jurídica assenyalada en el requeriment com a presumpta responsable o representant d'aquesta.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini indicat en el peu del requeriment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.
  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els interessats que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de la documentació s'ha d'efectuar electrònicament.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19290

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La reflectida en el requeriment referit, així com qualsevol altre document que considereu convenient.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT VOLUNTARI I/O RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT

  ALEGACIONS I APORTACIÓ DOCUMENTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació presencial:
  Presentar als registres d'entrada indicats en l'apartat "On s'ha d'anar" l'escrit de contestació al requeriment signat per la persona presumpta responsable o pel seu representant legal, i adjuntar tota la documentació que considere pertinent.

  Tramitació telemàtica:
  En la icona superior "Tramitar amb certificat" inicieu el tràmit de presentació de contestació al requeriment, que serà signat electrònicament d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 39/2015.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No es pot interposar cap recurs.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19290

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els que, encara que no hi estan obligats, opten per aquesta via, han de presentar la documentació telemàticament mitjançant la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc19290

  Per a accedir de manera telemàtica l'interessat ha de tindre un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre els quals estan els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema de signatura Cl@ve per a les persones físiques.

  Quan els interessats estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la documentació es presente de forma presencial, es requerirà l'interessat que l'esmene mitjançant la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Una vegada transcorregut el termini atorgat en el requeriment de referència sense haver presentat la documentació requerida, s'entendrà que no la té, la qual cosa pot donar lloc a l'inici de les actuacions corresponents en determinació de possibles responsabilitats en què hauria pogut incórrer de conformitat amb el que preveu la normativa mediambiental vigent.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
  - Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.
  - Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.
  - Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
  - Llei 7/2002, de 3 de desembre, de protecció contra la contaminació acústica.
  - Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.
  - Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
  - Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.
  - Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
  - Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.
  - Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús.
  - Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant depòsit en abocador.
  - Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seua aplicació.
  - Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.
  - Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
  - Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seua vida útil.
  - Decret 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i farcit, o amb finalitats de construcció.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu la Llei 10/2000, de 12 de desembre.

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

  Vegeu la Llei 6/2014, de 25 de juliol.

  Vegeu la Llei 26/2007, de 23 d'octubre.

  Vegeu la Llei 34/2007, de 15 de novembre.

  Vegeu la Llei 7/2002, de 3 de desembre.

  Vegeu la Llei 1/2005, de 9 de març.

  Vegeu el Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre.

  Reial decret 833/1988, de 20 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer.

  Vegeu el Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 100/2011, de 28 de gener.

  Vegeu el Reial decret 117/2003, de 31 de gener.

  Vegeu el Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 20/2017, de 20 de gener.

  Vegeu el Decret 200/2004, d'1 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.