• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions per a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de l'R+D a través de la seua contractació laboral per entitats públiques d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de l'R+D a través de la seua contractació laboral per entitats públiques d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

  Objecte del tràmit

  1. L'objecte d'aquesta resolució és convocar per a l'exercici 2018 les subvencions, regulades en l'Ordre 3/2018, de 7 de març , de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen las bases reguladores per a la concessió de subvencions per a millorar la formació i l'ocupabilitat del personal tècnic i de gestió de l'R+D, jove i qualificat, a través de la seua contractació laboral en entitats públiques d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, publicada en el DOGV número 8.251 de 9 marzo de 2018 (bases reguladores en referències posteriors a aquesta norma).
  2. A més d'afavorir l'ocupabilitat dels jóvens no ocupats, amb estes subvencions es pretén reforçar les activitats d'investigació dels centres d'investigació públics i el rendiment d'infraestructures, equipaments cientificotècnics, laboratoris o qualsevol altra instal·lació o servici de caràcter general o d'ús comú de l'entitat, de caràcter cientificotècnic, o de gestió de la investigació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran sol·licitar i ser beneficiàries de les subvencions convocades, les següents persones jurídiques:
  a) Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus instituts d'investigació.
  b) Els parcs científics de la Comunitat Valenciana.
  c) Els ens del sector públic instrumental de la Generalitat dedicats a la investigació.
  d) Les institucions d'investigació de l'Administració General de l'Estat o d'altres administracions d'ubicades a la Comunitat Valenciana.

  2. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

  Requeriments

  Les persones beneficiàries estan subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les que fa referència l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). Així mateix serà requisit necessari el compliment de les mesures previstes en els articles 45 i següents de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Les subvencions que es convoquen per mitjà d'aquesta resolució es finançaran a càrrec de la línia S8233000 del programa pressupostari 542.50, Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, del pressupost de despeses de la Generalitat, per un import, per a l'exercici 2018, d'1.233.050,00 euros, fons susceptibles de cofinançament en un 91,89 % pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, a través del Programa operatiu d'ocupació juvenil per al període 2014-2020.
  2. La quantia corresponent a l'anualitat 2019 queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió, i serà la que figure en la línia S8233000 del programa pressupostari 542.50, Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D), dels corresponents pressupostos de despeses de la Generalitat per als dits exercicis.
  3. Les quanties anteriorment establides podran incrementar-se amb una quantia addicional de l'import total, quan, com a conseqüència de la concurrència d'alguna de les circumstàncies previstes en l'article 58 del Reglament que desenvolupa la LGS, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, es produïsca un augment de crèdit disponible abans de la concessió de les ajudes regulades per aquesta resolució.
  4. L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies abans assenyalades i, si és el cas, a l'aprovació prèvia de la modificació pressupostària que corresponga, en un moment anterior a la resolució de la concessió de l'ajuda.
  5. En tot cas, la declaració del crèdit disponible, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, amb caràcter previ a la resolució de la concessió, sense que aquesta publicitat implique l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds, ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.
  Les subvencions s'abonaran a les entitats beneficiàries en els termes que s'establisquen en la resolució de la concessió, i es podrà fer el pagament anticipat si la llei de pressupostos de la Generalitat o una altra norma ho estableix.
  El pagament de la subvenció corresponent a la primera anualitat pressupostària del finançament dels contractes es tramitarà després de la presentació dels contractes. Els pagaments de les següents anualitats del finançament dels contractes estaran condicionats al fet que s'haja presentat prèviament unla memòria de seguiment de les activitats realitzades i s'haja valorat positivament la labor del personal contractat.
  Si com a resultat del seguiment, assenyalat en l'article 17 de les bases reguladores, o en el transcurs de l'anualitat de vigència de la subvenció, hi haguera una valoració negativa del rendiment del personal contractat, amb el corresponent expedient previ amb audiència a la persona interessada que determine l'incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió, es deixarà aquesta sense efecte i es reduirà, si és el cas i proporcionalment a l'incompliment, la quantia corresponent a la part disfrutada de l'anualitat vigent. Si prèviament a la qualificació negativa de l'activitat investigadora s'haguera abonat la quantia corresponent a un any de contracte, en serà procedent el reintegrament des de la data en què es produïsca la resolució de la revocació de l'ajuda.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  20 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la resolució.(DOGV nº 8290, de 09/05/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es presentaran de forma telemàtica.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19300

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds es presentaran de forma telemàtica degudament omplides i utilitzant l'imprés normalitzat que figura en la següent adreça d'internet: http://www.ceice.gva.es/va/web/fse
  Es presentarà una sol·licitud per cada una de les actuacions, que contribuïsquen al compliment dels fins objecte d'aquesta subvenció, per als que es requerisca la contractació de personal. En cada una de les actuacions es podrà sol·licitar un màxim de tres persones a contractar.
  Les sol·licituds han de comptar necessàriament amb la firma de la persona que tinga la representació legal de l'entitat en matèria d'investigació i del coordinador responsable de l'actuació proposada. La firma de la persona que tinga la representació legal de l'entitat podrà acreditar-se per mitjà de relació firmada de totes les sol·licituds que es presenten per a cada convocatòria. Amb les dues firmes s'autoritza i autentifica el contingut de la sol·licitud i de tota la documentació que es presente per a concórrer a aquesta convocatòria, sense perjudici de les actuacions de comprovació que sobre aquelles puga requerir l'òrgan instructor.

  La sol·licitud, per a cada una de les actuacions, vindrà acompanyada de:
  a) Una memòria amb la proposta d'activitats a realitzar pel personal contractat. En aquesta es descriuran les activitats a realitzar pel personal que es contracte, l'objectiu de les activitats, i una justificació de la necessitat i l'impacte de la persona contractada per aquesta subvenció en l'entitat beneficiària de l'activitat que haja de desenvolupar (necessitat a què dóna cobertura, millores que repercutiran en la investigació que es du a terme, etc).
  b) Justificació de la millora de l'ocupabilitat del personal contractat: experiència que pot adquirir en l'activitat que duga a terme, l'interés i projecció de futur de la dita activitat, i el reconeixement que posseeix el centre on s'exerceix l'activitat.
  c) Descripció del pla de formació que rebrà el personal contractat i, si és el cas, la previsió que efectue estades en centres estrangers d'investigació. Es descriuran el contingut, els mitjans i els recursos del pla, les capacitats i les competències que es preveu que adquirisquen els contractats, els mecanismes d'avaluació i monitoratge del personal, i qualsevol altre aspecte que es considere rellevant. Si en una actuació se sol·licitara més d'una persona i s'impartiren programes formatius diferents, es descriuran els diferents programes previstos.

  La informació facilitada per les entitats sol·licitants de les subvencions ha de presentar-se d'acord amb el contingut i format dels models normalitzats que estiguen disponibles en l'adreça web: http://www.ceice.gva.es/va/web/fse.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD (GJIDI 2018)

  ANNEX DE SOL·LICITUD. RELACIÓ DE SOL·LICITUDS AMB CONFORMITAT DEL REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT (GJIDI 2018)

  DOCUMENTACIÓ ADJUNTA I. MEMÒRIA DE L'ACTIVITAT A REALITZAR PEL PERSONAL CONTRACTAT (GJIDI 2018)

  DOCUMENTACIÓ ADJUNTA II. JUSTIFICACIÓ DE LA MILLORA DE L'OCUPACIÓ (GJIDI 2018)

  DOCUMENTACIÓ ADJUNTA III. DESCRIPCIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ (GJIDI 2018)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que siguen procedents en la seua execució.
  2. Si la documentació aportada està incompleta, es requerirà, a través del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per l'interessat, a les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de 10 dies esmenen la falta o adjunten els documents preceptius, amb advertència que si no ho fan així es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i amb els efectes previstos en l'article 21 de l'esmentada llei. Addicionalment, també podrà comunicar-se la dita incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran per mitjà de publicació en la pàgina web de conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació i tindrà tots els efectes de notificació realitzada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la LPAC, i 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.
  b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19300

  Tramitació

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/09/pdf/2018_2477.pdf

  Informació adicional

  http://www.ceice.gva.es/va/web/fse

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades d'acord amb els criteris següents:
  a) Necessitat i impacte en l'entitat beneficiària de l'activitat que haja de desenvolupar el personal contractat. Puntuació, de 0 a 4 punts.
  b) Millora de l'ocupabilitat del personal contractat. Es podran valorar aspectes com ara l'experiència que puga adquirir el personal contractat en l'activitat que duga a terme, l'interés i projecció de futur de la dita activitat, i el reconeixement que posseïsca el centre on es desenvolupe aquesta. Puntuació, de 0 a 4 punts.
  c) Qualitat i contingut del pla de formació. Puntuació, de 0 a 2 punts.
  Addicionalment, podran atorgar-se 2 punts més si el pla de formació inclou estades formatives del personal contractat en altres centres d'investigació estrangers.
  Perquè puga proposar-se el finançament d'una sol·licitud, aquesta haurà d'haver aconseguit una puntuació total igual o superior a 6 punts.

  2. En el cas que diverses sol·licituds obtingueren la mateixa puntuació total, prevaldrà la que haja obtingut una puntuació major en l'anterior punt b.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries estan subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les que fa referència l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). Així mateix serà requisit necessari el compliment de les mesures previstes en els articles 45 i següents de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

  2. Les persones beneficiàries estan obligades a realitzar les activitats subvencionades en els termes de la resolució de concessió i a justificar la seua realització en els terminis establits.

  3. En particular, les persones beneficiàries estan obligades a:
  a) Comunicar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que s'introduïsca en les condicions de realització de l'activitat per a la seua autorització o denegació, si és procedent.
  b) Acreditar, davant de l'òrgan instructor, la realització de l'activitat o l'adopció del comportament, i també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.
  c) Facilitar les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat i altres òrgans de control de les institucions autonòmiques, en relació amb les subvencions concedides.
  d) Comunicar a l'òrgan instructor l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat de qualsevol nacionalitat, així com la utilització de fons propis, als efectes del que disposa l'article 30.4 de la LGS.
  e) Aportar una declaració responsable acreditativa del compliment de les obligacions establides en la LGS.
  f) Reintegrar, quan corresponga segons el que preveu l'article 37 de la LGS, i en el termini legalment establit, els imports corresponents a les subvencions concedides, i remetre una còpia del document acreditatiu del reintegrament a l'òrgan instructor. En aquest últim cas el reintegrament identificarà necessàriament, amb claredat, l'entitat beneficiària i la denominació de la infraestructura o projecte per al qual es va atorgar la subvenció. De conformitat amb el que disposa l'article 13.2.g de la LGS, no podran obtindre la condició de persones beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats que no es troben al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  g) Als efectes de difusió pública, per estar les ajudes cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre les dites normes cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions que es publicarà de forma electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix haurà de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i, si és el cas, per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Així mateix el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i de publicitat recollides en el Reglament d'execució (UE) 821/2014, de la Comissió de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de contribucions del programa, la presentació d'informació sobre instruments financers, les característiques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.
  h) Contractar laboralment, en el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió, el personal tècnic o de gestió de l'R+D, d'acord amb la legislació laboral vigent i amb la duració dels contractes i la retribució que corresponga de conformitat amb el que estableix la corresponent resolució de convocatòria. Per a això hauran de presentar oferta d'ocupació al centre SERVEF d'ocupació corresponent, que efectuarà una preselecció entre les persones que reunisquen els requisits de l'article 4 de les bases reguladores. Per a selecció definitiva del personal a contractar, l'entitat beneficiària realitzarà el procés de selecció i contractació, d'acord amb les normes que en aquest àmbit siguen d'aplicació, i hauran de certificar que en el dit procés s'ha prioritzat les persones que no han rebut prèviament atenció per part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que es troben més pròximes a complir l'edat màxima prevista en el sistema.
  i) Posar a disposició del personal contractat les instal·lacions i mitjans materials i formatius necessaris per a l'adequat desenvolupament del seu treball, així com garantir-los els drets i prestacions dels quals gaudeix el personal de l'entitat de semblant categoria.
  j) Comunicar a l'òrgan concedent les renúncies, interrupcions i la resta d'incidències dels contractes finançats amb càrrec a les ajudes en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data en què es produïsquen.
  k) Com aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, la documentació justificativa (incloent-hi els documents electrònics) haurà de conservar-se durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu, i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (el qual s'estima que puga tindre lloc al voltant de l'any 2025).
  l) Qualsevol altra dimanant de la normativa estatal i comunitària que siga directament aplicable.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 3/2018, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
  per a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de l'R+D a través de la seua contractació laboral per entitats públiques d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil.(DOGV nº 8251, de 09/03/2018)

  - RESOLUCIÓ de 3 d maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 subvencions per a millorar la formació i l'ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de l'R+D+I a través de la seua contractació laboral per entitats públiques d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. (DOGV nº 8290, de 09/05/2018)

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 3/2018, de 7 de març

  Vegeu Resolució de 3 de maig de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.