Detall de Procediments

Aportació de documentació per a justificació de concessió d'ajudes a entitats locals per a programes de joventut corresponents a la convocatòria per a l'any 2022.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació per a justificació de concessió d'ajudes a entitats locals per a programes de joventut corresponents a la convocatòria per a l'any 2022.

  Objecte del tràmit

  Seran subvencionables les activitats dirigides a les persones amb la condició legal de joves, segons l'article 2 de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, i les despeses corrents (despeses de personal i de funcionament) que estiguen relacionats directament amb els programes d'activitats subvencionats i que es realitzen en el període comprés en aquesta convocatòria.
  Les subvencions seran concedides d'acord amb el procediment de concurrència competitiva.

  No seran subvencionables aquelles activitats que:
  1. Impliquen, promoguen o justifiquen l'odi o la violència en qualsevol de les seues formes, o discriminen persones per raó de naixement, ètnia, sexe, gènere, religió, opinió, condició o situació personal, econòmica o social, o que atempten contra els drets fonamentals de la persona o la seua dignitat.
  2. Tinguen finalitat lucrativa.
  3. Fomenten o puguen incitar, directament o indirectament, a l'ús de drogues, alcohol, tabac, o que incomplisquen qualsevol tipus de legislació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals d'àmbit inferior a la província que tinguen població empadronada, a data de publicació de la convocatòria, amb edat compresa entre els 12 i els 30 anys, segons l'INE.

  Requeriments

  Obligacions de les entitats beneficiàries:
  A més de les quals, amb caràcter general, s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, les entitats beneficiàries hauran de complir les següents obligacions:
  1. Disposar d'un Pla Jove aprovat, que incloga entre les seues línies d'actuació els programes d'activitats per als quals se sol·licita subvenció. Les entitats de menys de 5.000 habitants que no disposen d'un Pla Jove hauran de disposar, almenys, d'un programa anual de joventut.
  2. Realitzar els programes d'activitats subvencionats en la forma, condicions i termini establits en aquests, i en tot cas dins del termini establit per a aquesta convocatòria.
  3. Realitzar les activitats incloses en els programes amb personal que dispose de la titulació de director/a o de monitor/a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil i els seus equivalents, quan siga necessari.
  4. Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació amb la subvenció concedida, així com a les actuacions de comprovació a efectuar per l'IVAJ, en relació amb l'objecte i el destí de l'ajuda concedida.
  5. Comunicar a l'IVAJ la sol·licitud i la concessió d'ajudes, per a la mateixa finalitat, per part d'altres administracions i organismes públics o privats, tant nacionals com internacionals.
  6. Comunicar a l'IVAJ les modificacions que es produïsquen en el desenvolupament dels programes subvencionats.
  7. Justificar documentalment el destí de la subvenció, d'acord amb el que es determina en aquestes bases.
  8. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, incloent el logotip de l'IVAJ en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, d'acord amb el que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  9. Vetlar pel compliment del que s'estableix en l'article 57.1 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència, que estableix que «serà requisit per a l'accés i exercici de qualssevol professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb persones menors d'edat, el no haver sigut condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals tipificats en el títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, així com per qualsevol delicte de tràfic
  d'éssers humans tipificat en el títol VII bis del Codi Penal. A aquest efecte, qui pretenga l'accés a tals professions, oficis o activitats haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.» Amb aqueixa fi l'entitat local requerirà aquests certificats i els custodiarà, responsabilitzant-se d'aquesta exigència legal.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  JUSTIFICACIÓ
  Les ajudes concedides es justificaran mitjançant la presentació de la següent documentació:
  1. Memòria que incloga cadascun de les activitats subvencionades:
  a) Les activitats realitzades amb la seua descripció, data i lloc.
  b) El nombre de participants en cadascuna d'elles, amb especificació d'edat i sexe.
  c) Cost de cada activitat
  d) Annex fotogràfic
  e)Publicitat efectuada
  f) Avaluació de la consecució dels objectius i resultats previstos
  g) Enllaç al Pla Jove i/o Programa Anual de Joventut

  2. Relació de documents de despesa o factures amb la signatura de la persona titular de la secretaria o intervenció de l'entitat local, la qual certificarà tant la seua veracitat com que tota aquesta documentació no ha sigut utilitzada per a justificar cap altra subvenció.
  Aquesta relació haurà de contindre:
  a) Número d'ordre
  b) Data d'emissió
  c) Forma de pagament
  d) Proveïdor
  e) NIF
  f) Concepte i activitat a la qual s'imputa
  g) Total factura
  h) Import imputat a la subvenció

  PAGAMENT
  El règim de pagament de la subvenció serà el de l'article 15 de l'Ordre de Bases.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de documentació serà de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9465, de 08/11/2022). Començarà el 9 de novembre i finalitzarà el 22 de novembre de 2022.

  Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que l'IVAJ haja establit en aquest requeriment.

  Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació, la documentació haurà d'aportar-se en aquest termini.

  En un altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les entitats beneficiàries hauran de sol·licitar la subvenció en el document Sol·licitud general de subvencions. Aquest document, degudament emplenat i signat, haurà de tramitar-se amb certificat, utilitzant els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que es preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  2. Només podrà presentar-se una sol·licitud per entitat. En cas de presentar-se més, únicament es considerarà vàlida l'última que haja tingut entrada en la seu electrònica de la Generalitat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ

  [ANNEX I] MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE JOVENTUT 2022

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud i els restants tràmits només es poden presentar de manera telemàtica mitjançant un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la Generalitat.
  La concessió de les ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19306

  Informació adicional

  L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA.

  L'interessat s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una
  entitat autoritzada.
  Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà l'o els
  documents electrònics que haja d'aportar.
  Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una
  còpia d'aquest.
  La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de l'IVAJ competent en aqueixa matèria, qui procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2022, del director general de l'IVAJ, per la qual es concedeixen les ajudes a entitats locals per a programes de joventut corresponents a la convocatòria per a l'any 2022.
  - ORDRE 3/2022 de 25 d'agost, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats locals per a programes de joventut i es convoquen les corresponents a 2022. (DOGV núm. 9423, 08/09/2022).
  - Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de politiques integrals de joventut
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

  Llista de normativa

  Vore Resolució del director general de l'IVAJ, per la qual es concedeixen les ajudes a entitats locals per a programes de joventut corresponents a la convocatòria per a l'any 2022.

  Vore ORDRE 3/2022 de 25 de agost, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats locals per a programes de joventut i es convoquen les rresponents a 2022. (DOGV núm. 9423, 08/09/2022).

  Vore Llei 15/2017 de polítiques integrals de joventut

  Vore Llei 38/2003 General de Subvencions

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.