Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Insercions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

  Objecte del tràmit

  Publicar disposicions oficials i anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La publicació poden sol·licitar-la les persones o òrgans que pretenguen la inserció del seu document, o les persones que per dret els representen o estiguen autoritzades per a cada sol·licitud concreta. Es dirigirà al Servici de Publicacions de la Generalitat i es presentarà preferentment per mitjà de l'aplicació informàtica accessible des del portal del Diari Oficial o bé per mitjà d'una instància o model de sol·licitud normalitzat.

  Qui sol·licite la inserció en el DOGV es fa responsable de l'autenticitat del document que remeta.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2018

  1. El pagament de les insercions en el DOGV es realitzarà de forma prèvia, i s'utilitzarà a este efecte el model 046/9740, que s'ha d'omplir en línia.

  El formulari de taxa s'ha d'imprimir des del botó Acceptar que es troba en l'apartat A, dins del mateix formulari, perquè hi aparega el número d'autoliquidació.

  Cal omplir un imprés de taxes per a cada inserció que se sol·licite.

  2. Valoració de la inserció

  A. Mòduls

  La taxa s'exigirà en funció del nombre de mòduls que comprenga el text a publicar. Cada pàgina del DOGV està dividida en 4 mòduls, compostos de 1860 caràcters cada un. Únicament caldrà omplir la casella corresponent al nombre de caràcters (sense el punt de milers, si és el cas), ja que el formulari telemàtic efectua automàticament el càlcul dels mòduls i l'import corresponent.

  Es pot consultar el còmput de caràcters tipogràfics del text a publicar de forma automàtica utilitzant el menú Arxiu > Propietats > Estadístiques, del programa de procés de textos que s'utilitze habitualment. A este efecte, es tindrà en compte la totalitat del document (títol, cos del text, data i firma), sense comptar els espais en blanc, i s'efectuarà sobre qualsevol de les dos versions, castellà o valencià.

  A.2. Quan no siga possible el recompte informàtic dels caràcters tipogràfics, s'efectuarà el recompte manual, comptant els que continga la línia més llarga del text, exclosos els espais en blanc entre paraules, i multiplicant el número així obtingut pel de les línies totals que componen el document. A este efecte, les línies de longitud inferior a un terç equivaldran, cada dos, a una línia completa.

  A.3. Càlcul de mòduls. Els caràcters totals es dividiran entre 1860, i s'obtindrà així el nombre de mòduls a pagar. En tot cas, les fraccions de mòdul tindran la consideració de mòdul complet.

  B. Llistes, mapes o altres gràfics de difícil valoració

  Correspon a pàgines DIN-A4 o semblants que es publiquen a partir d'arxius PDF, JPG, Access, Excel, etc.; és a dir, només aquelles pàgines que no contenen simple text i no entren el el còmput anterior.

  3. Tarifes:
  La taxa s'exigirà d'acord amb el que disposa el quadro de tarifes aprovades pel Decret Legislatiu 1/2005 (text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, DOCV núm. 4971, de 22.03.2005), actualitzades per la llei de pressupostos de la Generalitat vigent.

  A. Mòduls

  Tarifa normal: 44,47 euros/mòdul

  Tarifa reduïda*: 22,22 euros/mòdul

  * Aplicable quan el document es remeta en suport digital amb format de text en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

  B. Llistes, mapes o altres gràfics de difícil valoració

  Importe por página: 88,93 euros

  4. Forma de pagament
  4.1. Una vegada omplida la factura, s'efectuarà l'ingrés en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'apartat D del model de taxa per inserció.

  4.2. La còpia per a l'Administració, validada per l'entitat bancària, es presentarà, o s'enviarà, junt amb la sol·licitud de publicació i el document a publicar.

  4.3. També hi ha la possibilitat d'efectuar el pagament de la taxa de forma telemàtica des del Portal tributari.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9740

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud de publicació es realitzarà preferentment de forma telemàtica.

  En cas de no poder presentar la sol·licitud per este mitjà, es realitzarà presencialment, o a través de missatgeria o correu postal, en l'adreça següent:

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
  Registre de Presidència de la Generalitat
  Carrer En Bou, 9
  46001 València

  Així mateix, les sol·licituds també es podran presentar en qualsevol de les oficines PROP.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.dogv.gva.es/remitente/cargarRegistroUsuario.do

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En cas de no poder presentar la sol·licitud de forma telemàtica, les sol·licituds de publicació es formularan de manera individualitzada per a cada document i es dirigiran al servici responsable de l'edició del DOGV.

  Per a la correcta tramitació a través del registre d'entrada s'hauran d'aportar els documents següents:

  A més haurà de presentar:
  a) Sol·licitud de publicació.
  b) Formulari de la taxa per inserció en el DOGV.
  c) CD o disquet que contindrà el fitxer o fitxers amb el text del document a publicar.
  d) Declaració expressa que manifeste que no té garantit l'accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. L'absència d'esta declaració, així com l'incompliment de la dita circumstància, determinarà la improcedència i conseqüent inadmissió d'esta via de sol·licitud de publicació.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PUBLICACIÓ AL DOGV

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  DE FORMA TELEMÀTICA
  - La presentació de sol·licituds s'efectuarà preferentment a través de l'aplicació informàtica accessible des del portal del DOGV: https://www.dogv.gva.es/remitente/cargarRegistroUsuario.do
  - La utilització de l'aplicació informàtica implica el consentiment, en cada procediment concret, per a rebre, per la mateixa via telemàtica, escrits i comunicacions amb efectes jurídics.

  DE FORMA PRESENCIAL
  - Pel registre d'entrada, com s'indica en l'apartat Lloc de presentació.
  - La presentació de sol·licituds de publicació per mitjà d'instància o model normalitzat només serà procedent quan es tracte de persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que, per raó de la seua capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, no tinguen garantit l'accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  L'ús de la plataforma telemàtica comporta nombrosos avantatges, com la rapidesa i comoditat de l'enviament. A més, permet fer el seguiment del document fins que es publique o la possibilitat d'efectuar modificacions abans que es publique i inclús genera automàticament la factura per al pagament posterior. Tot açò sense necessitat enviar cap tipus de documentació per un altre mitjà i tenint en compte que la recepció del document és instantània sense la més mínima demora ni desplaçament.

  Prèviament, caldrà sol·licitar l'autorització al Servici de Publicacions de la Generalitat, omplint de forma ràpida i senzilla un formulari d'alta: http://www.docv.gva.es/remitente/cargarRegistroUsuario.do

  La sol·licitud d'alta d'un organisme remitent inclou també la d'un lloc d'enviament corresponent a una persona física. L'únic requisit indispensable és la possessió del certificat de firma electrònica emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o algun altre que siga compatible amb este. Un mateix organisme remitent podrà disposar de tants llocs d'enviament com considere necessari i des de l'aplicació tindrà la capacitat de gestionar les altes o baixes dels seus usuaris i organitzar la seua estructura per departaments.

  L'autorització per al seu ús implica l'obligatorietat d'adjuntar el document electrònic pel mateix mitjà i suposa el consentiment prestat per a este procediment concret per a rebre, per la mateixa via telemàtica, escrits i comunicacions amb efectes jurídics.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 1/2013 , de 4 de gener, del Consell, pel qual es regula el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6937, de 07/01/2013).
  - Decret 126/2016, de 7 d'octubre, del Consell, pel qual es modifica la denominació del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6937, de 07/01/2013).

  Llista de normativa

  Enllaç al DOGV

  Vegeu el Decret 1/2013, de 4 de gener

  Vegeu el Decret 126/2016, de 7 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.