Comunicació prèvia d'implantació d'un sistema individual de responsabilitat ampliada del productor d'aparells elèctrics i electrònics.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 821194
|
Codi GVA: 19323
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Complir les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor d'aparells elèctrics i electrònics.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Els productors d'aparells elèctrics i electrònics o els seus representants autoritzats s’han d'inscriure en la secció especial per als productors d'aparells elèctrics i electrònics del Registre integrat industrial.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició de productores d'aparells elèctrics i electrònics (AEE), segons la definició que en fa l'article 3.h del Reial decret 110/2015.

Requisits

El productor d'aparells elèctrics i electrònics haurà de tindre la seua seu social a la Comunitat Valenciana. S'entendrà per «sistema individual de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat per un únic productor d'aparells elèctrics i electrònics.

Com es tramita

Observacions

D’acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s’ha de dur a terme per via electrònica,...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, prèviament a l'inici de l'activitat del sistema individual.

Documentació
Durant tot l'any, prèviament a l'inici de l'activitat del sistema individual. i. Formulari de comunicació prèvia, segons model normalitzat. ii. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. iii. Memòria descriptiva del sistema individual que incloga, almenys, la...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d?intervenció ambiental Tramitació de la comunicació prèvia dels sistemes individuals de gestió dels residus generats després de l'ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 103,96 euros. ...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les...
Saber més

Resolució

Termini màxim
D'acord amb l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Administració no està obligada a dictar resolució expressa en els procediments relatius a l'exercici de drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable...
Saber més
Sancions
L'exercici de l'activitat del sistema individual, sense la preceptiva comunicació, està tipificat com a infracció administrativa en l'article 108 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. En el cas que el sistema individual no complisca les...
Saber més