Detall de Procediments

TECG-Al·legacions o aportació documental en els procediments sancionadors competència de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, en matèria de: biodiversitat, caça, pesca, comercialització de la fusta, i productes de la fusta; espais naturals protegits, muntanyes i vies pecuàries.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG-Al·legacions o aportació documental en els procediments sancionadors competència de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, en matèria de: biodiversitat, caça, pesca, comercialització de la fusta, i productes de la fusta; espais naturals protegits, muntanyes i vies pecuàries.

  Objecte del tràmit

  Presentar tot tipus d'al·legacions al si del procediment sancionador, incloent-hi la declaració de reconeixement de responsabilitat, la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada amb la reducció o amb les reduccions pertinents, així com les al·legacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que tenen la condició d'interessades en l'expedient sancionador i han sigut assenyalades en aquest com a possibles responsables i estiguen interessades a presentar documentació al si del procediment.

  Requeriments

  Per a al·legacions al si del procediment:
  __________________________________________________________________________________

  - Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable o representant d'aquesta.

  Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada:
  __________________________________________________________________________________

  - Per a desistir o renunciar de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, s'ha d'acreditar la representació en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - En el cas que s'opte pel pagament voluntari, és requisit necessari que al si de l'expedient sancionador hi haja una proposta de sanció únicament de caràcter pecuniari, o que s'haja proposat, a més, una altra sanció de caràcter no pecuniari i que aquesta última haja resultat improcedent, de manera que queda vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Al·legacions específiques: en el termini contingut en el peu d'al·legacions de l'acte procedimental a què es pretén fer al·legacions.

  - Al·legacions generals, aportació de documents i altres elements de judici: en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència.

  - Defectes de tramitació i, en especial, els que suposen la paralització, la infracció dels terminis preceptivament assenyalats o l'omissió de tràmits que poden ser esmenats: en qualsevol moment abans de la resolució definitiva de l'assumpte.

  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada: en qualsevol moment anterior a la resolució.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19350

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, s'ha d'aportar:

  1. Imprés de sol·licitud que vau rebre juntament amb l'acord d'iniciació, omplit i signat, disponible, al seu torn, des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de l'URL següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos/pro_documentos?id_proc=19208&id_page=&id_site=&id_cas=docs

  2. Documents d'acreditació de la representació legal que té, si és el cas, a través de qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixe constància fidedigna de l'existència.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT VOLUNTARI I/O RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació presencial

  Presentar en els registres d'entrada indicats en l'apartat "On dirigir-se?" l'escrit d'al·legacions signat per la persona presumpta responsable o pel seu representant legal, i adjuntar-hi tota la documentació que es considere pertinent.

  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, s'ha d'aportar:
  1.- Omplir i signar el formulari de sol·licitud
  2.- Presentar en els registres d'entrada indicats en l'apartat "On dirigir-se?" l'imprés de sol·licitud omplit i signat per la persona presumpta responsable o pel seu representant legal. En aquest últim cas, haurà d'adjuntar-se la documentació que acredite tal representació.
  2.- Rebuda la sol·licitud, l'òrgan competent us remetrà el document omplit d'ingrés de la sanció proposada, amb les reduccions previstes segons la legislació vigent.
  3.- Realitzar el pagament íntegre a través de les entitats bancàries col·laboradores.
  4.- Presentar el justificant de pagament pels registres d'entrada indicats en l'apartat "On dirigir-se?".
  5.- Rebut el justificant, i una vegada comprovat que s'ha realitzat el pagament, l'òrgan competent procedirà a dictar la resolució que declare la terminació del procediment sancionador en el moment en què es va procedir al pagament de la sanció, excepte quant a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.
  Advertència: en cas de reconeixement de la responsabilitat sense realitzar el pagament voluntari de la sanció, l'imprés de sol·licitud i la documentació presentada en el pas 2 s'unirà a l'expedient, sense suposar necessàriament la terminació d'aquest. No obstant això, en qualsevol moment previ a la resolució, l'interessat podrà acollir-se també al pagament voluntari realitzant la tramitació corresponent.

  Tramitació telemàtica:

  1.- En la icona superior "Tramitar amb certificat", s'inicia el tràmit de presentació d'al·legacions, que s'haurà de signar electrònicament d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 39/2015.

  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, s'ha d'aportar:
  1.- A través de "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, cal iniciar el tràmit de sol·licitud de pagament voluntari i/o el reconeixement de la responsabilitat omplint l'imprés de sol·licitud, que s'ha de signar electrònicament i registrar.
  2.- L'òrgan instructor remetrà la taxa 085 degudament omplida.
  3.- Cal abonar i adjuntar en el tràmit telemàtic el justificant de pagament.
  4.- Rebut el justificant, i una vegada comprovat que s'ha realitzat el pagament, l'òrgan competent procedirà a dictar la resolució que declare la terminació del procediment sancionador en el moment en què es va procedir al pagament de la sanció, excepte pel que fa a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

  Advertència: en cas de reconeixement de la responsabilitat sense efectuar el pagament voluntari de la sanció, es quedarà registrat en l'expedient sancionador de referència, a fi d'aplicar la reducció corresponent de la sanció econòmica en el moment oportú.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - No pot interposar-se cap recurs contra els actes de tràmit i, en el cas de la resolució definitiva del procediment, caldrà atindre's al peu de recursos contingut en aquesta o en la seua notificació.
  - Per al reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada, respecte a la resolució que es dicte amb aplicació de les reduccions corresponents, no pot interposar-se cap recurs administratiu perquè és un requisit necessari per al tràmit, el desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, de conformitat amb el que disposa l'article 85.3 de la Llei 39/2015, d'1 de juliol, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de manera que queda expedita la via contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19350

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via han de presentar la documentació telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent:
  http://www.gva.es/va/proc19350

  Per a accedir de forma telemàtica, l'interessat haurà de disposar un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Quan els interessats estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la documentació es presente de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  - En el cas de responsabilitat solidària en la comissió dels fets, qui accedisca al tràmit de reconeixement de responsabilitat i/o la manifestació del pagament voluntari i complisca tots els requisits recollits en aquest, assumeix la responsabilitat sobre els fets, sense perjudici de les accions legals a què tinga dret qui efectua el tràmit i tots els responsables solidaris assenyalats en el procediment sancionador de referència.

  - El pagament voluntari de la sanció implica el seu ingrés íntegre sense possibilitat de fraccionament o ajornament.

  - La terminació del procediment sancionador pel pagament voluntari de la sanció NO afecta el que és relatiu a la reposició de la situació alterada o la determinació de la indemnització per danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana.
  - Llei de 20 de febrer de 1942, per la qual es regula el foment i la conservació de la pesca fluvial.
  - Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana
  - Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes.
  - Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana
  - Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana
  - Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 39/2015, de 2 d'octubre

  Vegeu la Llei 40/2015, d'1 d'octubre

  Vegeu la Llei 42/2007, de 13 d'octubre

  Vegeu la Llei 13/2004, de 27 de desembre

  Vegeu la Llei de 20 de febrer de 1942

  Vegeu la Llei 11/1994, de 27 de desembre.

  Vegeu la Llei 43/2003, de 21 de novembre.

  Vegeu la Llei 3/1993, de 9 de desembre

  Vegeu la Llei 3/2014, d'11 de juliol

  Vegeu la Llei 26/2007, de 23 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.