• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions per a la contractació d'investigadores i investigadors doctors d'excel·lència per a desenvolupar un projecte d'I+D+i a la Comunitat. Programa per al suport a persones investigadores amb talent-Pla GenT
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la contractació d'investigadores i investigadors doctors d'excel·lència per a desenvolupar un projecte d'I+D+i a la Comunitat. Programa per al suport a persones investigadores amb talent-Pla GenT

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és identificar i donar suport al personal investigador doctor amb experiència contrastada en centres de prestigi internacional per a afavorir la seua incorporació en centres d'investigació de la Comunitat valenciana i universitats públiques valencianes per a la realització d'un projecte d'investigació a la frontera del coneixement.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes subvencions els investigadors que, en el moment de presentació de sol·licituds, no tinguen cap vinculació amb ninguna universitat pública o centre d'investigació valencià.

  Requeriments

  a) Ser beneficiari d'una ERC starting o consolidator i estar desenvolupant aquesta ajuda i projecte en una universitat o centre d'investigació fora de la Comunitat Valenciana.
  b) Haver superat la fase 1 del procés d'avaluació de les subvencions ERC (starting/consolidator) o haver sigut beneficiari d'una ajuda Ramón y Cajal o MSCA-IF.
  c) Disposar, durant el termini de presentació de sol·licituds, d'una experiència, des de la lectura de la tesi doctoral, entre tres i dotze anys i haver realitzat una o diverses estades postdoctorals en centres d'investigació de prestigi internacional que acumulen, com a mínim, un període total de tres anys.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció anual per a cada un dels contractes a temps complet serà de 70.000 euros, destinats a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució mínima anual a rebre s'haurà d'indicar en cada contracte i serà de 52.990,15 euros bruts anuals.
  De la subvenció anual de cada contracte establida en l'apartat anterior (70.000 euros), el percentatge d'ajuda finançat per la Generalitat en cada una de les anualitats serà el següent:
  - 100% per al primer any.
  - 80% per al segon any.
  - 70% per al tercer any.
  - 50% per al quart any.
  Per a les pròrrogues, el percentatge de cofinançament de la Generalitat podrà arribar fins al 50 % del cost dels contractes.
  Les entitats beneficiàries hauran d'assumir cada anualitat la resta del finançament dels contractes.
  La subvenció es complementarà amb una dotació addicional a la disposició de l'investigador per a l'execució del projecte. Aquesta dotació tindrà un límit màxim anual de 50.000 euros i es determinarà en la resolució de concessió en funció del pressupost del projecte i del resultat del procés d'avaluació.
  L'import de la dotació destinada a l'execució del projecte podrà finançar els conceptes següents:
  a) Despeses de contractació de personal associat al projecte
  1. Personal tècnic de suport
  La dotació anual per a cada un dels contractes serà de 19.815 euros per a contractes a jornada completa i es destinarà necessàriament a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució salarial mínima que haurà de rebre el personal contractat i que s'haurà d'indicar en cada contracte, serà de 15.000 euros bruts anuals a jornada completa. En el cas de formalitzar un contracte a jornada parcial, la dotació anual per a cada un dels contractes serà proporcional a la jornada laboral realitzada.
  2. Personal investigador de caràcter predoctoral
  El contracte laboral a formalitzar serà, preferentment, l'establit en l'article 21 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. La durada màxima del contracte amb cada investigador en formació serà de quatre anys.
  La dotació anual per a cada un dels contractes predoctorals serà de 22.192,80 euros i es destinarà necessàriament a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució salarial mínima que hauran de rebre els investigadors en formació durant aquest període, que s'haurà d'indicar en cada contracte, serà de 16.800 euros bruts anuals.
  Les persones candidates als contractes hauran de reunir els requisits següents:
  - Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, o ser estranger amb autorització o permís de residència o d'estada per estudis a Espanya.
  - Estar en possessió d'un títol expedit per una universitat espanyola o estrangera de grau.
  - Estar admés o preadmés en un programa de doctorat en una universitat de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, es considerarà que un sol·licitant està preadmés quan haja superat un mínim de 300 crèdits i sol·licitat la seua admissió a un programa de doctorat, sempre que haja sigut possible per qüestió d'obertura de termini.

  b) Despeses d'execució i funcionament:
  - Material fungible. No podrà finançar-se material d'oficina ni accessoris informàtics com càmeres web, teclats, memòries USB o ratolins.
  - Viatges, manutenció i allotjament del personal contractat a càrrec del projecte. En aquest cas, s'adequaran als límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat. No podran finançar-se estades d'investigació, entenent per estada períodes de més de quinze dies en una mateixa destinació. Per tant, si es realitza una estada (més de quinze dies), no es podrà finançar cap despesa amb fons d'aquesta ajuda.
  - Viatges, manutenció i allotjament i impartició de conferències o ponències dels investigadors doctors convidats, per a participar en el projecte en activitats desenvolupades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sempre que es justifique la participació realitzada. En aquest cas, s'adequaran als límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat.
  - Difusió de les activitats del projecte. Seran subvencionables per aquest concepte les inscripcions a congressos i jornades dels membres del grup, del personal de suport a la investigació i del personal contractat a càrrec del projecte, pàgina web del grup, publicacions del projecte d'investigació en revistes científiques i quotes per adhesió a associacions especialitzades.
  - Realització de jornades científiques directament relacionades amb el projecte presentat, fins a un màxim de 6.000 euros anuals i sempre que no s'hagen concedit per a aquest mateix concepte altres ajudes per part d'aquesta conselleria. En tot cas, en tota la documentació oficial de les jornades haurà de quedar acreditat el seu finançament per aquest projecte. Les despeses subvencionables per aquest apartat poden anar destinades, entre altres, als següents conceptes:
  a) Les despeses de viatges, manutenció i allotjament de les persones del comité científic, del comité organitzador i de ponents i conferenciants amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  b) La difusió dels programes de la reunió com: despeses de disseny i impressió de cartells, tríptics i programes, pàgina web i publicitat, que hauran d'incloure sempre el patrocini de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat.
  c) Les despeses de ponències, conferències i altres participacions amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  d) Despeses de traducció i lloguer d'equips tècnics.
  e) L'edició de les ponències o conclusions resultants.
  No són subvencionables:
  a) Les despeses socials associades a les actuacions subvencionables.
  b) Els cursos de postgrau, de reciclatge o d'especialització.
  c) Material inventariable, siga quina siga la seua quantia.
  d) Material d'oficina i material fungible, en general, que no tinga relació amb l'activitat proposada.
  e) Les despeses de funcionament pròpies del centre d'investigació.
  f) Les de lloguer de locals o carpes.
  g) Les despeses d'hostes o pagaments a becaris.
  - Despeses d'adquisició d'equipament cientificotècnic, incloent-hi programari de caràcter especialitzat i destinat exclusivament a la investigació i que possibilite la utilització adequada de l'equipament adquirit. No podran finançar-se equips informàtics de caràcter general com ordinadors personals i tauletes tàctils. Només excepcionalment es podran finançar equips informàtics quan es tracte d'equips molt específics necessaris per a poder desenvolupar el projecte d'investigació i quan s'haja especificat així en la memòria cientificotècnica.
  - Altres despeses estrictament necessàries per a l'execució del projecte com ara treball de camp, seqüenciació, microscòpia o similar.
  c) Costos indirectes. Despeses de funcionament de les entitats beneficiàries necessàries per al desenvolupament del projecte. Aquesta quantitat ascendirà a un import que es determinarà per l'aplicació d'un percentatge màxim del 15% sobre la quantitat de la despesa executada i justificada per la contractació de personal per al projecte, excloent-ne el cost de la Seguretat Social, per la qual cosa la seua concreció final es realitzarà amb la justificació de despeses de cada anualitat.
  La persona sol·licitant i el personal associat a l'execució del projecte no podran percebre a càrrec del projecte una remuneració addicional al contracte per la seua participació.
  Totes les despeses hauran d'estar directament relacionades amb l'execució del projecte per a poder-se finançar per aquesta subvenció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució fins al 15 de febrer de 2019, els dos inclusivament (DOGV núm. 8463, de 14/1/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds i la documentació necessària per a cada modalitat d'ajuda s'han de presentar telemàticament, en el termini establit en l'apartat anterior, per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça següent:
  http://www.ceice.gva.es/ca/web/ciencia/convocatorias_2019
  No obstant això, per a les sol·licituds que no utilitzen la signatura electrònica o el certificat digital, cal remetre també telemàticament la sol·licitud (sense signatura) i tota la documentació necessària segons la modalitat d'ajuda de què es tracte. La sol·licitud s'ha d'imprimir i, amb la signatura original manuscrita, s'ha de presentar en un dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, s'ha de tindre present que aquesta presentació en l'esmentat registre s'ha de realitzar dins del termini de presentació de sol·licituds.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIDEGENT-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19376

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIDEGENT&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19376

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud telemàtica ha d'anar acompanyada, a més de l'imprés de la signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació, dels documents següents:
  a) Còpia del títol de doctor/a o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició del títol. En el cas d'una titulació estrangera, traducció jurada d'aquesta.
  b) Currículum de la persona sol·licitant en el qual quede consignada la seua excel·lència científica i la seua capacitat de lideratge de projectes.
  c) Memòria cientificotècnica del projecte d'investigació que ha d'incloure una explicació de les activitats que desenvoluparà durant la durada del contracte i al centre de destinació.
  d) Pla de treball per a resultar adjudicatari d'una ERC Grant o d'una de superior nivell de la qual és beneficiari.
  e) Pressupost de despeses del projecte desglossat per conceptes amb les previsions per a totes les anualitats de durada del projecte.
  f) Còpia dels documents acreditatius del fet que la persona sol·licitant compleix almenys un dels requisits de l'apartat segon d'aquest annex.
  g) Quan la persona sol·licitant al·legue a l'efecte de l'avaluació la condició de retorn, haurà de presentar una memòria explicativa sobre les circumstàncies d'arrelament previ a la Comunitat.
  h) Si escau, còpia dels documents acreditatius de les circumstàncies explicades en la memòria de l'apartat anterior.
  i) Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant expedit per la Seguretat Social espanyola amb posterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds.

  El centre beneficiari comprovarà el certificat que la persona sol·licitant i la documentació presentada s'ajusten als requisits establits en aquesta convocatòria. Les sol·licituds han de tindre la signatura de la persona sol·licitant, necessàriament, i la conformitat del centre d'investigació, que s'ha d'acreditar mitjançant un imprés de signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació, pel qual, entre altres coses, es comprometrà a contractar la persona sol·licitant en les condicions establides en les bases reguladores i en la resolució de concessió, en el cas de resultar adjudicada la subvenció.

  Impresos associats

  [CIDEGENT] SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORS DOCTORS DE EXCEL·LÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'I+D+i EN LA COMUNITAT VALENCIANA PLA GENT (CIDEGENT 2018)

  CURRICULUM VITAE

  SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER AL SUPORT A PERSONES INVESTIGADORES AMB TALENT-PLA GENT 2018 - FIRMA REPRESENTANT ENTITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les qual s'ha de pronunciar la resolució.
  Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per la persona interessada, a les entitats o els/les sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fan, es considerarà que han desistit de la seua sol·licitud.
  Durant el període d'esmena, no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud que s'ha presentat.
  Les notificacions es faran mitjançant la publicació en la pàgina web de conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació i tindran tots els efectes de notificació practicada.
  La comissió avaluadora, d'acord amb els criteris establits per a l'avaluació, elevarà a la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació una proposta de resolució amb la indicació del resultat de l'avaluació efectuada mitjançant una relació prioritzada de les sol·licituds, per puntuació obtinguda, i de la quantia de la subvenció, i, si escau, la llista de reserva per a cobrir les renúncies que es produïsquen. No farà falta establir l'ordre de prelació esmentat quan el crèdit consignat siga suficient per a atendre totes les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits.
  La resolució provisional serà notificada perquè, en el termini de deu dies des de la publicació, les persones proposades manifesten la seua acceptació. Així mateix, es podrà requerir, juntament amb el document d'acceptació i sempre que la convocatòria així ho preveja, la presentació addicional d'altres documents. La falta de presentació d'aquesta documentació en el termini establit s'entendrà com a desistiment de la sol·licitud.
  Els desistiments i les renúncies que es produïsquen en aquest termini podran ser coberts per les sol·licituds que figuren en la llista de reserva, per l'ordre establit en la resolució provisional, les quals han d'aportar la documentació establida en l'anterior apartat en el termini de deu dies des de la seua notificació.
  La comissió avaluadora, vistos els possibles desistiments i les noves incorporacions de la llista de reserva, emetrà un informe per a la proposta de resolució definitiva que elevarà a la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició, o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant de l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.
  b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIDEGENT-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19376

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIDEGENT&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19376

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades sobre un total de 100 punts segons els criteris i barems següents:
  a) Excel·lència científica del candidat (40 %).
  - Fins a 10 punts: participació en projectes o grups d'investigació d'àmbit nacional o internacional.
  - Fins a 10 punts: publicacions científiques i participació en activitats de difusió.
  - Fins a 10 punts: contractes i patents o mèrits equivalents en les seues respectives àrees de coneixement.
  - Fins a 10 punts: estades a l'estranger, premis i altres accions rellevants.
  b) Qualitat i impacte del projecte d'investigació proposat i del pla de treball. (40 %).
  - Fins a 15 punts: qualitat del projecte d'investigació (objectius, impactes esperats, incorporació de la perspectiva de gènere, metodologia del projecte i pla de treball).
  - Fins a 10 punts: que el projecte es trobe en la frontera de coneixement i que tinga una elevada projecció internacional.
  - Fins a 15 punts: pla de treball per a concórrer a pròximes convocatòries de subvencions de l'ERC o d'ERC de nivell superior de la que és beneficiari/ària.
  c) Capacitat de lideratge de projectes per part del candidat (20 %).
  2. Al total de la puntuació assignada a l'avaluació de l'apartat anterior, es concediran fins a 10 punts addicionals en l'avaluació de les sol·licituds que al·leguen i acrediten la condició de retorn de l'investigador/a.
  3. La comissió avaluadora prevista en l'article 17 de les bases reguladores recaptarà l'assessorament de persones expertes de reconegut prestigi internacional designades per la persona titular de la direcció general en matèria de política científica i investigació o d'agències d'avaluació.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries estan subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les que fa referència l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  2. Les persones beneficiàries estan obligades a realitzar les activitats subvencionades en els termes de la resolució de concessió i a justificar la seua realització en els terminis establits.
  3. En particular, les persones beneficiàries estan obligades a:
  a) Realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en les dates compreses entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any de la concessió, llevat que s'establisca un termini diferent en la corresponent convocatòria. Qualsevol canvi que s'introduïsca en les condicions de realització de l'activitat s'haurà de ser comunicar a l'òrgan concedent, per a la seua autorització o denegació, si escau.
  b) Acreditar, davant de l'òrgan instructor, la realització de l'activitat o l'adopció del comportament, i també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.
  c) Facilitar les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general de la Generalitat i altres òrgans de control de les institucions autonòmiques, en relació amb les subvencions concedides.
  d) Comunicar a l'òrgan instructor l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat de qualsevol nacionalitat, així com la utilització de fons propis, a l'efecte del que disposa l'article 30.4 de la Llei general de subvencions.
  e) Reintegrar, quan corresponga segons el que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el termini legalment establit, els imports corresponents a les subvencions concedides, i remetre la còpia del document acreditatiu del reintegrament a l'òrgan instructor. En aquest últim cas, el reintegrament identificarà necessàriament, amb claredat, l'entitat beneficiària i la denominació de la infraestructura o el projecte per al qual es va atorgar la subvenció. De conformitat amb el que disposa l'article 13.2.g de la Llei 38/2003, general de subvencions, no podran obtindre la condició de persones beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats que no es troben al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  f) Quan les entitats beneficiàries hagen d'aportar garanties, d'acord amb el que estableix l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per a la bestreta de subvencions, la garantia consistirà en un aval bancari per un import igual a la quantitat anticipada, incrementada en un 1 % d'aquesta.
  g) Fer constar en les memòries que es redacten, així com en els treballs i les activitats realitzats, el patrocini de la conselleria concedent de la subvenció, d'acord amb el que disposa l'apartat h de l'article 14 de la Llei general de subvencions i l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. I, quan siga el cas, que l'activitat ha sigut cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) o pel Fons Social Europeu (FSE).
  h) Destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció durant un període no inferior a cinc anys en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns inventariables.
  i) Les entitats beneficiàries han de realitzar les operacions necessàries per a distingir els costos i el finançament de les activitats no econòmiques -que es financen a través de cada convocatòria- d'aquelles que sí que tenen un caràcter econòmic.
  j) Difondre els resultats de les investigacions objecte de subvenció. A aquest efecte el personal d'investigació l'activitat investigadora del qual estiga finançada majoritàriament amb fons públics, ha de fer pública una versió digital de la versió final dels continguts del projecte en repositoris d'accés obert reconeguts en el camp de coneixement en el qual s'ha desenvolupat la investigació, o en repositoris institucionals d'accés obert, sense perjudici dels acords en virtut dels quals s'hagen pogut atribuir o transferir a tercers els drets sobre les publicacions, i no serà aplicable quan els drets sobre els resultats de l'activitat d'investigació, desenvolupament i innovació siguen susceptibles de protecció.
  k) Acceptar la seua inclusió en la llista pública d'operacions que recull l'article 115.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre de 2013.
  l) Qualsevol altra que dimane de la normativa estatal i comunitària que siga aplicable directament.

  Enllaços

  Programa per suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 4/2018, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla-GenT. [2018/2484]
  - RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT.

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 12 de desembre 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.