Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la formació de doctors i doctores en empreses valencianes (FDEGENT). Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT

  Objecte del tràmit

  La finalitat d'aquestes subvencions és afavorir la formació de doctors, promoure la seua contractació per part d'universitats públiques valencianes i dels centres d'investigació per a la realització d'una tesi doctoral vinculada a un projecte d'investigació industrial o de desenvolupament experimental que es duga a terme en una empresa valenciana, d'acord amb la definició de l'article 3.l de les bases reguladores, amb la finalitat d'afavorir la inserció laboral d'investigadors/ores en les empreses, contribuir a l'ocupabilitat de les i els investigadors i incorporar talent i elevar la competitivitat del teixit productiu valencià.

  La durada de la subvenció no podrà ser superior a quatre anys. La data d'inici i de finalització dels contractes es determinarà en la resolució de concessió de la subvenció i estaran vinculades a la vigència d'un conveni o contracte de transferència tecnològica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El/la sol·licitant serà el director/a de tesi del candidat/a que es contractarà per a desenvolupar la subvenció, que ha de tindre el grau de doctor i mantindre amb aquesta categoria una vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb el centre d'investigació en el moment de la sol·licitud i que haurà de conservar durant el període d'execució de l'ajuda i que actuarà com a tutor de la persona contractada. Cap persona podrà figurar com a director/a de tesi en més d'una sol·licitud.

  Un mateix investigador/a no podrà presentar sol·licituds en més d'una modalitat de subvenció del Pla GenT convocada. En cas de presentar diverses sol·licituds, només es considerarà vàlida l'última sol·licitud presentada dins del termini.

  Requeriments

  a) Podran ser sol·licitants totes les persones que, abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, reunisquen els requisits següents:
  - Ser doctor/a.
  - Mantindre amb aquesta categoria una vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb el centre d'investigació o la universitat pública en el moment de la sol·licitud i que ha de conservar durant el període d'execució de la subvenció i que actuarà com a tutor/a de la persona contractada.
  Cap persona podrà figurar com a director/a de tesi en més d'una sol·licitud i cap persona proposada per a ser contractada podrà ser-ho per més d'un director/a de tesi.

  b) El personal que es contractarà ha de reunir els requisits següents:
  - Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, o ser estranger amb autorització o permís de residència o d'estada per estudis a Espanya, si escau.
  - Estar en possessió d'un títol expedit per una universitat espanyola o estrangera, de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o diplomatura, amb posterioritat a l'1 de gener de 2016. En el cas de títols homologats, es tindrà en compte la data d'obtenció del títol, no la data d'homologació. En el cas de persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat de conformitat amb les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -d'acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre-; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o per una situació de les esmentades que s'hagen tingut amb posterioritat a l'1 de gener de 2016.
  Per a les persones que s'hagen dedicat a l'atenció i cura de fills menors de sis anys en els quatre anteriors a l'obtenció del títol, la data de finalització d'estudis s'estendrà fins a l'1 de gener de 2013.
  - Estar admés o preadmés en un programa de doctorat en una universitat de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, es considerarà que un sol·licitant està preadmés quan haja superat un mínim de 300 crèdits i presente un certificat de preadmissió de la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.
  - Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o tindre un permís de residència o estada a Espanya.
  - No estar en possessió del títol de doctor o doctora amb anterioritat en la data d'inici del gaudi de la subvenció.
  - No haver gaudit amb anterioritat d'una ajuda, beca o subvenció predoctoral per un període de temps superior a un any.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció anual de cada un dels contractes a temps complet serà de 16.800 euros, que es destinarà a finançar la retribució mínima que ha de rebre el personal contractat. El cost de les aportacions de la quota empresarial a la Seguretat Social la finançarà el centre d'investigació i l'empresa d'acord amb els tipus de cotització i les bonificacions corresponents cada any.

  La subvenció es complementarà amb:

  a) Una ajuda per a la realització d'estades en entitats d'I+D+i de fins a 2.400 euros, per als quatre anys d'execució de la subvenció. Aquesta ajuda servirà per a finançar despeses de viatge i una assegurança d'accidents i responsabilitat civil i, quan es tracte de països sense concert amb la Seguretat Social espanyola, o quan les cobertures d'aquest concert siguen insuficients, una assegurança d'assistència mèdica. Aquesta última s'aplicarà igualment, si fora el cas, al cònjuge i fills de la persona beneficiària. Aquestes assegurances han de cobrir el període total de gaudi de l'estada i seran obligatòries.

  b) Una dotació de fins a 1.500 euros, per cada investigador/a contractat, per a finançar les despeses de matrícula en els ensenyaments de doctorat en una universitat pública valenciana. Aquesta dotació s'abonarà en quatre parts, durant cada una de les anualitats, corresponent a un quart del total consignat a aquesta dotació.

  Per a cada anualitat, el pagament anticipat del 100 % de l'import de les subvencions concedides es realitzarà si la llei de pressupostos de la Generalitat o una altra norma així ho estableixen. En cas contrari, el pagament anticipat s'efectuarà amb el límit previst en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Els imports no anticipats es pagaran amb prèvia justificació dels beneficiaris de l'activitat objecte de la subvenció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 13 al 31 de gener de 2020, els dos inclusivament.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds i la documentació necessària per a cada modalitat de subvenció s'han de presentar telemàticament, dins del termini establit, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per a la qual cosa cal accedir al tràmit corresponent a "Subvencions per a la formació de doctors i doctores en empreses valencianes (FDEGENT)":
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19418

  Les sol·licituds es podran tramitar amb certificat digital o sense. En aquest últim cas, a més de remetre telemàticament la sol·licitud (sense signatura digital) i tota la documentació necessària, la sol·licitud s'ha d'imprimir i, amb la signatura original manuscrita, s'ha de presentar en un dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). Tingueu en compte que la presentació esmentada en alguns dels registres anteriors s'ha de realitzar dins del termini establit per a presentar sol·licituds.

  Les sol·licituds han de disposar únicament de la signatura de la persona sol·licitant i han d'anar acompanyades, a més dels annexos i documents necessaris per a la modalitat de subvenció que se sol·licita, ineludiblement per l'imprés de la signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=FDEGENT-SF&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19418

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=FDEGENT&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19418

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud telemàtica ha d'anar acompanyada, a més de l'imprés de la signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació, dels documents següents:

  a) Còpia del títol de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o diplomatura de la persona candidata. En el cas d'una titulació estrangera, traducció jurada de la titulació.
  b) Certificat de l'expedient acadèmic de la titulació de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o diplomatura de la persona candidata, emés per la secretaria del centre, en què consten totes les assignatures superades amb els seus crèdits, les qualificacions obtingudes i la nota mitjana en base 10. Si s'ha arribat a aquesta titulació a través de més d'un títol consecutiu de diferent nivell, s'ha de presentar l'expedient acadèmic de cada una de les titulacions.
  En el cas de certificacions acadèmiques estrangeres, han d'anar acompanyades del corresponent document d'equivalència de notes i la traducció jurada del certificat acadèmic.
  c) Currículum de la persona que és candidata.
  d) Memòria descriptiva del projecte de tesi que es pretén realitzar.
  e) Memòria del projecte de transferència tecnològica entre el centre d'investigació i l'empresa. En cas que el projecte tinga vinculació amb l'estratègia d'especialització intel·ligent per a la investigació i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), caldrà indicar en quin dels eixos prioritaris de desenvolupament s'enquadra i sobre quin objectiu o objectius específics impactarà l'acompliment (pàgines 43 a 54 del document aprovat per la Comissió Delegada del Consell per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació el 27 de desembre de 2016).
  f) Document acreditatiu de l'escola de doctorat en el qual conste la seua admissió en un programa de doctorat en una universitat de la Comunitat Valenciana o un certificat de preadmissió de la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.
  g) Autorització o permís de residència o d'estada per estudis a Espanya, si és el cas.
  h) Certificat del centre d'investigació o universitat que acredite la vigència d'un conveni o contracte entre aquesta entitat i una empresa de la Comunitat Valenciana per a l'execució d'un projecte de transferència tecnològica, en què s'indique la data d'inici i fi de la vigència. En cas que durant el termini de presentació de sol·licituds la vigència d'aquest conveni o contracte no cobrisca el total del període de subvenció sol·licitada, amb caràcter previ a la resolució definitiva, s'ha de presentar davant de l'òrgan instructor un nou certificat que n'acredite la vigència durant tota l'execució de la subvenció.
  i) Si és el cas, documentació que acredite que l'empresa és una spin off o una jove empresa innovadora, d'acord amb la definició de l'article 3 de les bases reguladores.
  j) Declaració responsable de la persona que es contractarà i del director/a de tesi de no tindre cap participació en el capital social de l'empresa ni vinculació laboral amb aquesta.
  k) Informe de la vida laboral de la persona que es contractarà expedit per la Seguretat Social espanyola amb posterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds.

  El centre beneficiari comprovarà que la persona sol·licitant i la documentació presentada s'ajusten als requisits establits en aquesta convocatòria. Les sol·licituds han de disposar de la signatura de la persona sol·licitant necessàriament i de la conformitat del centre d'investigació, que s'ha d'acreditar mitjançant l'imprés de signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació, pel qual, entre altres coses, es comprometrà a contractar la persona sol·licitant en les condicions establides en les bases reguladores, en aquesta convocatòria i la resolució de concessió, en el cas de resultar adjudicada la subvenció.

  Impresos associats

  CURRICULUM VITAE

  SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER AL SUPORT A PERSONES INVESTIGADORES AMB TALENT-PLA GENT 2020 - FIRMA REPRESENTANT ENTITAT

  SUBVENCIONS PER A la CONTRACTACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES EN EMPRESES VALENCIANES. PLA GENT. MEMÒRIA DEL PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA - FDEGENT 2020

  SUBVENCIONS PER A la CONTRACTACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES EN EMPRESES VALENCIANES. PLA GENT. MEMÒRIA DEL PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA - FDEGENT 2020

  ACREDITACIÓ DE L'ESCOLA DE DOCTORAT D'UNA UNIVERSITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA D'ADMISSIÓ EN UN PROGRAMA DE DOCTORAT

  ACREDITACIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA D'UNA UNIVERSITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PREADMISSIÓ EN UN PROGRAMA DE DOCTORAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a determinar, conéixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per la persona interessada, les entitats o els/les sol·licitants perquè, en el termini de deu dies, esmenen la falta o presenten els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fan, es considerarà que han desistit de la seua sol·licitud.
  Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud que s'hi haja presentat.

  Les notificacions es faran mitjançant la publicació en la pàgina web de conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindran tots els efectes de notificació practicada.

  La comissió avaluadora, d'acord amb els criteris establits per a l'avaluació, elevarà a la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació una proposta de resolució amb la indicació del resultat de l'avaluació efectuada mitjançant una llista prioritzada de les sol·licituds, per puntuació obtinguda, i de la quantia de la subvenció i, si és el cas, la llista de reserva per a cobrir les renúncies que s'hi produïsquen. No farà falta establir l'ordre de prelació esmentat quan el crèdit consignat siga suficient per a atendre totes les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits.

  La resolució provisional es notificarà perquè, en el termini de deu dies des de la publicació, les persones proposades manifesten la seua acceptació. Així mateix, es podrà requerir, juntament amb el document d'acceptació i sempre que la convocatòria així ho preveja, la presentació addicional d'altres documents. La falta de presentació de la documentació dins del termini establit s'entendrà com a desistiment de la seua sol·licitud.

  Els desistiments i les renúncies que es produïsquen en aquest termini podran ser coberts per les sol·licituds que figuren en la llista de reserva, per l'ordre establit en la resolució provisional, les quals hauran d'aportar la documentació establida en l'anterior apartat en el termini de deu dies des de la seua notificació.

  La comissió avaluadora, vistos els possibles desistiments i les noves incorporacions de la llista de reserva, emetrà un informe per a la proposta de resolució definitiva que elevarà a la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació.

  La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades dins del termini de 10 dies a partir de la data de la resolució i d'acord amb el que preveu l'article 40 i següents de l'LPAC i amb la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació. Aquesta publicació substituirà la notificació de conformitat amb el que preveu l'article 43 de l'LPAC. A l'efecte del que disposa l'article 18 de la Llei general de subvencions, la resolució es remetrà a la Base de dades nacional de subvencions per a la publicació.

  El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions que s'estableixen en aquesta convocatòria serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El còmput d'aquest termini s'interromprà durant el termini requerit per a l'esmena per l'interessat. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut cap resolució, es considerarà desestimada la sol·licitud de concessió d'ajuda, en els termes previstos en l'article 25 de l'LPAC.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé caldrà plantejar-hi directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes comptador des de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució.
  b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=FDEGENT-SF&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19418

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=FDEGENT&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19418

  Inici
 • Informació complementària

  Les entitats beneficiàries han de formalitzar un contracte laboral amb les investigadores i els investigadors d'acord amb l'article 21 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i han de remetre una còpia a l'òrgan instructor en el termini d'un mes des de la formalització. La data d'inici dels contractes estarà determinada en la resolució de concessió.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds s'avaluaran sobre un total de 100 punts segons els següents criteris i barem:
  - Qualitat i viabilitat cientificotecnològica del projecte de tesi proposat en adequació al conveni o contracte de transferència tecnològica per a la realització del projecte d'I+D+i (50 %). En aquest apartat, es valorarà la qualitat cientificotècnica, rellevància i viabilitat del projecte de tesi.
  - Impacte del projecte d'I+D+i en la transformació del model econòmic i social de la Comunitat Valenciana (30 %). En aquest apartat, es valorarà l'impacte dels resultats esperats del projecte en la cadena ciència, el coneixement i el teixit productiu.
  - Mèrits curriculars del candidat/a i adequació d'aquest segons el projecte d'investigació que es realitzarà (20 %).

  Al total de la puntuació assignada a l'avaluació de l'apartat anterior es concediran fins a 5 punts addicionals en l'avaluació de les sol·licituds segons l'alineació del projecte d'I+D+i proposat als eixos prioritaris de desenvolupament i objectius específics de la RIS3-CV, i fins a 5 punts quan la tesi doctoral es desenvolupe en una empresa "spin-off", en una jove empresa innovadora o en un Institut tecnològic de la Comunitat.

  La comissió avaluadora recaptarà l'assessorament de persones expertes designades per la persona titular de la direcció general en matèria de política científica i investigació o d'agències d'avaluació.

  En el cas de produir-se un empat en la puntuació total obtinguda per les sol·licituds durant el procés d'avaluació, es dirimirà atenent la puntuació més alta obtinguda en el criteri de valoració referent a l'avaluació del projecte o activitat que es desenvoluparà amb l'ajuda sol·licitada en cada una de les subvencions. Si persisteix l'empat, es resoldrà aplicant criteris d'equilibri de gènere. Si després d'això l'empat persisteix, es resoldrà per decisió motivada de la comissió avaluadora.

  En cas que siga necessària l'aplicació de criteris de gènere per a dirimir l'empat entre les sol·licituds, tindran prioritat les persones sol·licitants el gènere de les quals es trobe menys representat en la seua àrea de coneixement. Per a això, es tindrà en compte la relació de les àrees temàtiques que presenten més desequilibri de gènere, de conformitat amb les dades disponibles procedents del Sistema Integrat d'Informació Universitària relatives al personal docent i investigador de la Comunitat Valenciana i que figuren en una taula annexa a la convocatòria.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries estan subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les que fa referència l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  2. Les persones beneficiàries estan obligades a realitzar les activitats subvencionades en els termes de la resolució de concessió i a justificar la seua realització en els terminis establits.
  3. En particular, les persones beneficiàries estan obligades a:
  a) Realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en les dates compreses entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any de la concessió, llevat que s'establisca un termini diferent en la corresponent convocatòria. Qualsevol canvi que s'introduïsca en les condicions de realització de l'activitat s'haurà de comunicar a l'òrgan concedent, per a la seua autorització o denegació, si escau.
  b) Acreditar, davant de l'òrgan instructor, la realització de l'activitat o l'adopció del comportament, i també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.
  c) Facilitar les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general de la Generalitat i altres òrgans de control de les institucions autonòmiques, en relació amb les subvencions concedides.
  d) Comunicar a l'òrgan instructor l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat de qualsevol nacionalitat, així com la utilització de fons propis, a l'efecte del que disposa l'article 30.4 de la Llei general de subvencions.
  e) Reintegrar, quan corresponga segons el que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el termini legalment establit, els imports corresponents a les subvencions concedides, i remetre la còpia del document acreditatiu del reintegrament a l'òrgan instructor. En aquest últim cas, el reintegrament identificarà necessàriament, amb claredat, l'entitat beneficiària i la denominació de la infraestructura o el projecte per al qual es va atorgar la subvenció. De conformitat amb el que disposa l'article 13.2.g de la Llei 38/2003, general de subvencions, no podran obtindre la condició de persones beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats que no es troben al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  f) Quan les entitats beneficiàries hagen d'aportar garanties, d'acord amb el que estableix l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per a la bestreta de subvencions, la garantia consistirà en un aval bancari per un import igual a la quantitat anticipada, incrementada en un 1 % d'aquesta.
  g) Fer constar en les memòries que es redacten, així com en els treballs i les activitats realitzats, el patrocini de la conselleria concedent de la subvenció, d'acord amb el que disposa l'apartat h de l'article 14 de la Llei general de subvencions i l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. I, quan siga el cas, que l'activitat ha sigut cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) o pel Fons Social Europeu (FSE).
  h) Destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció durant un període no inferior a cinc anys en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns inventariables.
  i) Les entitats beneficiàries han de realitzar les operacions necessàries per a distingir els costos i el finançament de les activitats no econòmiques -que es financen a través de cada convocatòria- d'aquelles que sí que tenen un caràcter econòmic.
  j) Difondre els resultats de les investigacions objecte de subvenció. A aquest efecte el personal d'investigació l'activitat investigadora del qual estiga finançada majoritàriament amb fons públics, ha de fer pública una versió digital de la versió final dels continguts del projecte en repositoris d'accés obert reconeguts en el camp de coneixement en el qual s'ha desenvolupat la investigació, o en repositoris institucionals d'accés obert, sense perjudici dels acords en virtut dels quals s'hagen pogut atribuir o transferir a tercers els drets sobre les publicacions, i no serà aplicable quan els drets sobre els resultats de l'activitat d'investigació, desenvolupament i innovació siguen susceptibles de protecció.
  k) Acceptar la seua inclusió en la llista pública d'operacions que recull l'article 115.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre de 2013.
  l) Qualsevol altra que dimane de la normativa estatal i comunitària que siga aplicable directament.

  Enllaços

  Programa per a suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Acord de 9 de juny de 2017, del Consell, pel qual s'aprova el Pla GenT (Generació Talent). (DOGV núm. 8080, de 10/07/2017)
  - Ordre 4/2018, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT (DOGV núm. 8254, de 14/03/2018)
  - Correcció d'errors de l'Ordre 4/2018, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT (DOGV núm. 8283, de 27/04/2018).
  - Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT (DOGV núm. 8706, de 27/12/2019).

  Llista de normativa

  Acord de 9 de juny de 2017, del Consell.

  Ordre 4/2018, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Correcció d'errors de l'Ordre 4/2018, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.