Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'informe o certificat de compatibilitat aèria previ a l'establiment i la determinació de l'abast de l'estudi d'impacte ambiental d'aeròdroms i heliports.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'informe o certificat de compatibilitat aèria previ a l'establiment i la determinació de l'abast de l'estudi d'impacte ambiental d'aeròdroms i heliports.

  Objecte del tràmit

  Iniciar l'expedient, sol·licitar al Ministeri de Foment la certificació de compatibilitat amb l'espai aeri i l'inici de l'avaluació ambiental davant de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica amb capacitat per a obrar, per si mateixa o per mitjà de representant.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els interessats que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de la documentació ha de fer-se electrònicament.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19422

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Model de sol·licitud normalitzat.

  2. Documentació administrativa:

  a) Acreditació del peticionari:
  - Si el peticionari és una persona física i no autoritza la consulta de comprovació de dades d'identitat, és necessària la còpia del document d'identificació (DNI o NIE en el cas d'estrangers).

  - Si el peticionari és persona jurídica:
  . Certificat d'inscripció en el registre corresponent (esportiu, cultural, d'associacions, mercantil, etc.)
  . Estatuts de la persona jurídica, si escau.
  . Certificat de l'adopció de l'acord del secretari/ària amb el vistiplau del president/a, pel qual se sol·licita la petició.

  b) Acreditació del representant:
  - En cas que s'actue per mitjà d'un representant, si la persona que signa la sol·licitud no autoritza la consulta de comprovació de dades d'identitat, és necessària la còpia del seu document d'identificació (DNI o NIE en el cas d'estrangers) i, en qualsevol cas, l'acreditació de la capacitat per a obrar en nom de la persona física o jurídica (en què s'indique si aquesta capacitat la té en virtut del càrrec que ocupa o és per apoderament).

  3. Plànol de situació de l'aeròdrom de grandària A4 amb base cartogràfica a escala adequada.

  4. Plànol d'infraestructures similar al model AIP a escala 1:20.000 en A4.

  5. Estudi de compatibilitat amb l'espai aeri.

  6. Formulari de dades per a la sol·licitud d'informe previ o certificat de compatibilitat amb l'espai aeri.
  (vegeu els impresos associats)

  7. Document inicial del projecte per a la determinació de l'abast de l'estudi d'impacte ambiental (EIA), amb el contingut mínim indicat en l'article 34 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Aquesta sol·licitud no és obligatòria, però sí recomanable. En cas que no es realitzara, s'iniciaria la tramitació ambiental en la fase següent, amb l'entrega de l'estudi d'impacte ambiental.

  _______________________________________________________________________________________
  NOTA:
  - La grandària màxima permesa per a cada fitxer individual que s'adjunte és de 20 Mb, i s'hi poden adjuntar un màxim de 25 fitxers sempre que el volum total no supere els 100 Mb.
  - En cas que se supere qualsevol d'aquests límits, s'ha d'omplir i presentar només la sol·licitud telemàticament i entregar presencialment en un suport físic (CD, DVD...) els fitxers que acompanyen la sol·licitud, per a la qual cosa s'ha d'adjuntar una còpia del justificant del registre telemàtic d'entrada de la sol·licitud.
  - Es poden adjuntar fitxers amb extensió .pdf, .xls, .rar, .zip, .doc, etc.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INFORME O CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT AÈRIA PRÈVIAMENT A L'ESTABLIMENT I DETERMINACIÓ DE L'ABAST DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

  SOL·LICITUD D'INFORME PREVI O CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT DE L'ESPAI AERI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El peticionari ha de remetre a la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat (DGOPTM) la sol·licitud normalitzada acompanyada de la documentació requerida.
  2. D'acord amb l'article 9.2 de la Llei 21/2003, de seguretat aèria, la DGOPTM realitzarà les oportunes consultes al Ministeri de Foment i al Ministeri de Defensa per a determinar si l'emplaçament triat és compatible des del punt de vista de l'espai aeri circumdant.
  Així mateix, en el cas que l'interessat haja proporcionat el document inicial del projecte per a la determinació de l'abast de l'EIA, la DGOPTM ho traslladarà a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural perquè elabore el document d'abast esmentat.
  3. La DGOPTM notificarà al peticionari el resultat de les consultes realitzades respecte de la compatibilitat de l'espai aeri i, si escau, del document de determinació de l'abast de l'EIA.
  Si el resultat de les consultes sobre compatibilitat de l'espai aeri resultara negatiu, la DGOPTM resoldrà l'arxiu del procediment d'autorització perquè la instal·lació no compleix el requisit fonamental de la compatibilitat d'espai aeri.
  El resultat positiu d'aquesta consulta ho és exclusivament des del punt de vista de la compatibilitat amb l'espai aeri.
  Per tant, no pressuposa cap tipus d'autorització de la instal·lació, la qual està condicionada a la resolució favorable de la resta de fases del procediment.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada d'acord amb el que disposa l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs que s'estime oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19422

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Annex I del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental (DOGV núm. 1412, de 30.10.90).
  - Reial decret 862/2009, de 14 de maig, pel qual s'aproven les normes tècniques de disseny i operació d'aeròdroms d'ús públic i es regula la certificació dels aeroports de competència de l'Estat (BOE núm. 132, de 01/06/90).
  - Reial decret 1189/2011, de 19 d'agost, pel qual es regula el procediment d'emissió dels informes previs al planejament d'infraestructures aeronàutiques, l'establiment, la modificació i l'obertura al trànsit d'aeròdroms autonòmics, i es modifica el Reial decret 862/2009, de 14 de maig, pel qual s'aproven les normes tècniques de disseny i operació d'aeròdroms d'ús públic i es regula la certificació dels aeroports de competència de l'Estat, el Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques i el Reial decret 2591/1998, de 4 de desembre, sobre l'ordenació dels aeroports d'interés general i la seua zona de servei, en execució del que disposa l'article 166 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'Ordre Social (BOE núm. 204, de 25/08/2011).
  - Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (DOGV núm. 296, de 11/12/13).
  - Reial decret 217/2014, de 28 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 862/2009, de 14 de maig, pel qual s'aproven les normes tècniques de disseny i operació d'aeròdroms d'ús públic i el Reglament de certificació i verificació d'aeroports i altres aeròdroms d'ús públic, i el Reial decret 1133/2010, de 10 de setembre, pel qual es regula la provisió del servei d'informació de vol d'aeròdroms (AFIS) (BOE núm. 89, de 12/04/2014).
  - Reial decret 1070/2015, de 27 de novembre, pel qual s'aproven les normes tècniques de seguretat operacional d'aeròdroms d'ús restringit i es modifiquen el Reial decret 1189/2011, de 19 d'agost, pel qual es regula el procediment d'emissió dels informes previs al planejament d'infraestructures aeronàutiques, l'establiment, la modificació i l'obertura al trànsit d'aeròdroms autonòmics, i l'Ordre de 24 d'abril de 1986, per la qual es regula el vol en ultralleuger (BOE núm. 285, de 28/11/2015).
  - Correcció d'errors del Reial decret 1070/2015, de 27 de novembre, pel qual s'aproven les normes tècniques de seguretat operacional d'aeròdroms d'ús restringit i es modifiquen el Reial decret 1189/2011, de 19 d'agost, pel qual es regula el procediment d'emissió dels informes previs al planejament d'infraestructures aeronàutiques, l'establiment, la modificació i l'obertura al trànsit d'aeròdroms autonòmics, i l'Ordre de 24 d'abril de 1986, per la qual es regula el vol en ultralleuger (BOE núm. 287, de 01/12/15).
  - Ordre 1957/1966, de 26 d'octubre, sobre condicions i normes d'aeròdroms privats. (Boletín Oficial del Aire, núm. 130, de 29 d'octubre de 1966).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 162/1990, de 15 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 862/2009, de 14 de maig.

  Vegeu el Reial decret 1189/2011, de 19 d'agost.

  Vegeu la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 217/2014, de 28 de març.

  Vegeu el Reial decret 1070/2015, de 27 de novembre.

  Vegeu la Correcció d'errors del Reial decret 1070/2015, de 27 de novembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.