Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació

  Objecte del tràmit

  Reforçar les estructures de suport a la innovació que hi ha a la Comunitat Valenciana i facilitar la difusió de la I+D+i entre les empreses. De manera específica es pretén:
  - Incrementar la participació dels agents del Sistema Valencià d'Innovació en projectes i programes d'I+D+i.
  - Possibilitar la coordinació i la cooperació entre agents del Sistema Valencià d'Innovació.
  - Fomentar la internacionalització en matèria d'I+D+i dels agents del Sistema Valencià d'Innovació.
  - Facilitar la promoció i la difusió de la I+D+i entre les empreses de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Té la condició d'entitat beneficiària qualsevol agent del Sistema Valencià d'Innovació amb personalitat jurídica, de naturalesa pública o privada, sense ànim de lucre, la seu social de la qual o l'activitat es desenvolupa estiga, íntegrament o en una part significativa, a la Comunitat Valenciana, que facilite la creació, la difusió, l'aplicació o la transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses o que presten serveis a aquestes en matèria de suport a la innovació.
  Sense caràcter exhaustiu, tenen la condició d'entitat beneficiària les universitats públiques i privades, els organismes d'investigació, els centres tecnològics, les entitats locals, les agrupacions i les associacions empresarials sectorials, les plataformes tecnològiques i els clústers.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % de les despeses subvencionables del projecte.

  L'AVI procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles al beneficiari.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà des del 27 de gener al 14 de febrer de 2020. Només s'admetran les sol·licituds que s'hagen gravat en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia del termini de presentació.

  Data d'inici 27/01/2020. Data finalització: 14/02/2020

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar la documentació que s'indica en la resolució de convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2020-2021 i generada a través de tramitació telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La tramitació del procediment és electrònica i s'ha d'ajustar al que estableix l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu) i al resolc quart de la resolució de convocatòria de les ajudes per a 2020-2021.

  1) Fent clic en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic d'aportació documental que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, us permetrà annexar la documentació que vulgueu aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'àrea personal del sol·licitant, a la qual es pot accedir des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua seu electrònica (Web de la Generalitat > Seu electrònica > Accés a l'àrea personal).
  2) Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia.

  Podeu descarregar la documentació i el manual d'instruccions per a la sol·licitud d'ajuda en el portal www.innoavi.es.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_AVI&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19536

  Tramitació

  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados; entre aquests, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris d'avaluació estan establits en l'article 29 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, desplegats en l'apartat 8 de l'annex V de la resolució de convocatòria de les esmentades ajudes per a 2020-2021.

  Obligacions

  Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 5 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de les quals regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu.
  - Resolució de 18 de desembre de 2019, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu, per als exercicis 2020/2021.
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  - Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187, de 26.6.2014)
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352, de 24.12.2013).
  - null

  Llista de normativa

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.