Promoció del talent: agents d'innovació, incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses i doctorands empresarials

AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ AVI

Codi SIA: 1249661
|
Codi GVA: 19538
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'Agència Valenciana d'Innovació (IVACE+i Innovació) llança el present procediment d'ajudes per a incentivar la contractació de personal en entitats per a facilitar la transferència del coneixement científic i tecnològic a les empreses, així com la integració de personal qualificat en les...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

Línia 1. Agents d'innovació

- Universitats públiques i privades integrades en la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID).

- Centres tecnològics inscrits en el registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 18 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals centres.

- Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

- Instituts d'investigació sanitària acreditats conforme al que s'establix en el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer, sobre acreditació d'Instituts d'Investigació Sanitària i normes complementàries.

- Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014 de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana que desenvolupen activitat investigadora.

- Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes.

- Altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'I+D i generen coneixement científic o tecnològic.

Línia 2. INCORPORACIÓ (Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses)

- Empreses enquadrades en les seccions C, D, E, F divisions 10 a 43 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

- Empreses de servicis intensius en coneixement, el codi del qual de CNAE 2009 (NAIX Rev 2) estiga inclòs en la classificació de l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea (Eurostat) accessible en: http://ec.europa. eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS)

Línia 3. INNODOCTO (Doctorands empresarials)

- Empreses industrials o de servicis incloses en qualsevol epígraf de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), sempre que la tesi doctoral estiga vinculada a un projecte d'I+D+i desenvolupat per l'empresa.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
La tramitació del procediment serà electrònica i s'haurà d'ajustar al que s'estableix en l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià...
Saber més
Criteris de valoració
Els criteris d'avaluació estan establits en l'article 29 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació i desenvolupats en l'apartat corresponent a criteris...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds d'este procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14.00 hores de l'últim dia de termini de presentació. (DOGV núm. 9849 / 15.05.2024)

 

Data d'Inici 16/05/2024 Data Finalització: 05/06/2024

 

Documentació
S'ha de presentar la documentació ressenyada en la Resolució de convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026 i generada a través de tramitació telemàtica.

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del procediment de concessió de les ajudes serà de sis mesos a partir de la data de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Quantia i cobrament
Línia 1. Agents d'innovació L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos considerats com a subvencionables. Línia 2. INCORPORACIÓ (Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses) L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50% dels costos...
Saber més
Obligacions
Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 5 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, sense perjudici de les previstes en...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució
Sancions
Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de les quals regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.