• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes dirigides a centres tecnològics de la CV per a projectes d'I+D en l'àmbit de l'economia circular en cooperació amb empreses.

  Objecte del tràmit

  La convocatòria pretén donar suport a l'execució de projectes d'I+D de caràcter no econòmic en l'àmbit de l'economia circular, desenvolupats per centres tecnològics de la Comunitat Valenciana en cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Centres tecnològics de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre.

  Requeriments

  - Els beneficiaris han de tindre la seu social a la Comunitat Valenciana.
  - Per a l'exercici de la seua activitat, els beneficiaris han de disposar de les autoritzacions administratives preceptives, trobar-se inscrits en els registres públics pertinents, i complir amb qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables.
  - En especial, els beneficiaris han d'estar al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana; el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social; la Llei orgànica 2/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes.
  - No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  CARACTERÍSTIQUES DE L'AJUDA
  1. L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos del projecte considerats com a subvencionables.
  2. Queda exclosa de l'objecte de la subvenció l'activitat econòmica, entenent-se com a tal, a més de la investigació duta a terme sota contracte amb qualsevol agent, el lloguer de les infraestructures d'investigació i qualssevol altres activitats de naturalesa econòmica que impliquen l'oferta de béns o serveis en el mercat.
  3. L'ajuda màxima que es podrà concedir a cada projecte no superarà 1.000.000 €.


  PAGAMENT DE LES AJUDES
  - L'IVACE procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles a l'entitat beneficiària.
  - La subvenció concedida es podrà anticipar en el percentatge previst en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2019 sense necessitat de presentar garantia.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 18 d'octubre de 2019 fins al 4 de novembre de 2019, a les 23.59:59 hores. (DOGV núm. 8658, de 17/10/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A més de la documentació prevista en l'article 5.5 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, l'entitat ha de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la memòria i els annexos, la documentació següent:

  a) Relativa a la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant. S'ha d'aportar la còpia dels documents següents:
  - Contracte o acta de constitució i estatuts vigents.
  - En cas que la sol·licitud es tramite amb certificat de persona física, s'ha d'aportar un poder de representació de qui signa la sol·licitud -vigent en el moment de la presentació d'aquesta-, o un document equivalent segons les prescripcions legals i, si escau, quan l'òrgan d'administració del sol·licitant tinga caràcter mancomunat, ha d'adjuntar i signar el representant legal que no ho haja fet en la sol·licitud el document de ratificació disponible en l'apartat "Documentació annexa" del text del programa en .

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits previstos en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb les bases o amb la convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius,


  Els requeriments que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària.

  L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la Unitat IVACE Innovació per mitjà del Servei de Centres Tecnològics, que rebrà les sol·licituds presentades, verificarà que aquestes reuneixen els requisits per a poder ser tramitades i n'emetrà una preavaluació. L'òrgan instructor serà igualment el competent per al seguiment de les ajudes.

  Una comissió d'avaluació serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes a les sol·licituds presentades a cada programa o actuació convocats, prioritzades segons els criteris de concessió de cada programa o actuació.

  En cas d'empat en la puntuació, tindran preferència per a l'atorgament les sol·licituds els titulars de les quals acrediten que, abans de la publicació de la corresponent convocatòria, disposen d'un percentatge superior de persones treballadores amb discapacitat en relació amb les seues respectives plantilles, o bé es comprometen a contractar un percentatge superior de treballadors/ores amb discapacitat durant l'àmbit del projecte objecte d'ajuda.

  La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes convocades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92), i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_IITT&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19587

  Tramitació

  La tramitació del procediment serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose de signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut de persona física de qui actue com a representant legal o apoderat/ada de la persona jurídica segons conste en el registre corresponent, els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicats en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la pàgina web http://www.ivace.es

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

  Els projectes s'han de poder enquadrar en algun dels següents àmbits de l'economia circular i es concedirà un màxim de dos projectes per àmbit:
  - Ecoinnovació i ecodisseny: projectes d'I+D que promoguen el desenvolupament de nous productes o processos que incloguen criteris de sostenibilitat i reducció de l'impacte ambiental valorant el disseny de productes que faciliten el posterior reciclatge, la reutilització i la reparació, o que permeten prolongar-ne la vida útil.
  - Reducció del consum de recursos naturals: projectes d'I+D que promoguen el reciclatge, recondicionat, reparació, reutilització o remanufacturació de productes o dels components d'aquests.
  - Transició energètica i ciutat circular: projectes d'I+D que promoguen la incorporació d'energies netes, la descarbonització de l'economia o la incorporació de l'economia circular als processos i les activitats actuals de les ciutats.
  - Servitització i simbiosi industrial: projectes d'I+D que promoguen l'ús d'un producte o procés enfront de la possessió o l'ús de recursos i sinergies d'empreses d'una zona per a una gestió conjunta i optimitzada d'estocs, materials, energia, residus i serveis.

  La cooperació amb les empreses ha de tindre lloc des de l'inici del projecte. L'abast d'aquesta s'establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s'esperen obtindre, que s'ha de recollir en l'annex a la memòria de sol·licitud.
  Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de la col·laboració entre centres tecnològics i empreses s'ha de cedir als centres.

  Els projectes han d'incloure el desenvolupament i la implementació d'un demostrador o demostradors de la tecnologia o les tecnologies desenvolupades.

  Els projectes s'han de definir i executar a partir de la col·laboració d'almenys dos centres tecnològics de la Comunitat Valenciana. Cada centre tecnològic participant en el projecte ha d'executar un mínim del 20 % del pressupost d'aquest.

  Els centres tecnològics que col·laboren en el projecte han de presentar la mateixa memòria amb cada sol·licitud d'ajuda individual.

  Els projectes han d'incloure activitats de promoció dels resultats obtinguts amb l'objectiu específic de desenvolupar ponts efectius entre el teixit investigador i productiu per a la transferència del coneixement i la translació dels resultats a les empreses de la Comunitat Valenciana.

  Els projectes, necessàriament, s'han d'emmarcar en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

  Així mateix, els projectes no han de vulnerar en cap cas el principi de no-discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, diversitat funcional, edat o orientació sexual, i facilitar, o almenys no impedir, l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional. També, s'han d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i disposar d'un certificat que declare la no-afecció del projecte a la denominada 'Xarxa Natura', espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea.

  * COSTOS SUBVENCIONABLES

  Recursos humans (personal propi).
  Despeses de personal propi de caràcter tècnic i científic. Aquestes despeses es podran imputar totalment quan es dediquen íntegrament al projecte en tasques tècniques, o bé parcialment en funció de la dedicació horària efectiva a aquest projecte respecte al total d'hores treballades. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.
  Així mateix, les hores de dedicació a tasques de gestió i coordinació del projecte no han de superar el 10 % del total d'hores de dedicació a aquest.

  Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, imputats en exclusiva a aquest i que es vinculen al projecte inequívocament. Així mateix, s'inclou en aquest concepte el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

  Inversions en equipament necessàries per a la implementació dels pilots associats al projecte d'I+D, així com adaptacions necessàries per a la instal·lació d'aquests.

  Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basats en costos mitjans reals imputables a la realització del projecte mitjançant un procediment d'imputació de despeses generals a tant alçat d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses. S'estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes.
  El càlcul s'ha de documentar adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat sobre el mètode d'imputació utilitzat. Aquest informe s'ha de presentar en l'IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen despeses corrents. En qualsevol cas, la suma d'aquests no superarà el 25 % dels costos directament imputables al projecte.

  Altres despeses directament relacionades amb el projecte, imputats en exclusiva a aquest i que s'hi vinculen inequívocament. S'exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració.

  En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

  Criteris de valoració

  Perquè un projecte puga ser aprovat ha de tindre una puntuació mínima de 60 punts.

  Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'indica sobre un total de 112 punts:

  a) Característiques del projecte. Excel·lència tècnica, qualitat i capacitat del projecte. Puntuació màxima 60 punts.

  Primer. Qualitat del projecte. Puntuació màxima grup 35 punts.
  - La novetat i rellevància dels objectius del projecte en relació amb l'estat del coneixement propi del tema en el qual s'inscriu la sol·licitud. Màxim 15 punts.
  - Potencial de retorn de la inversió en I+D a la societat i foment de projectes que afavorisquen la cohesió del territori. Impacte, explotació de resultats i orientació al mercat per a les empreses valencianes. Màxim 5 punts.
  - Qualitat del pla de difusió i transferència del projecte i dels resultats. Màxim 10 punts.
  - Promoció i foment del desenvolupament sostenible i l'economia del bé comú. Màxim 5 punts.

  Segon. Viabilitat del projecte. Puntuació màxima grup 25 punts.
  - Adequació de la grandària, composició i dedicació de l'equip d'investigació als objectius proposats en el projecte. Màxim 3 punts.
  - Adequació del pressupost. Màxim 5 punts.
  - Capacitat i experiència de l'equip d'investigació per a la realització de les activitats programades. Màxim 10 punts.
  - Col·laboració amb altres entitats que presten un valor afegit al projecte. Màxim 4.
  - Participació de personal amb doctorat en el grup d'investigació. Màxim 3 punts.

  b) Potencial de transferibilitat del coneixement generat a les empreses de la Comunitat Valenciana. Puntuació màxima 40 punts.

  Primer. Grau d'implantació a la Comunitat Valenciana. Demanda tecnològica i d'I+D+i de valor afegit a la Comunitat Valenciana. Puntuació màxima grup 20 punts.

  Segon. Col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana. Implicació empresarial. Puntuació màxima grup 20 punts.
  - Efecte tractor d'I+D+i per a les empreses de la Comunitat Valenciana. Màxim 10 punts.
  - Nre. d'empreses de la Comunitat Valenciana que col·laboren amb el centre tecnològic. Màxim 10 punts.

  c) Mesures relatives a perspectiva de gènere, sostenibilitat mediambiental i a favor de persones amb diversitat funcional o de col·lectius desfavorits. Puntuació màxima 12 punts.

  Primer. Ocupació i qualitat de condicions de treball. Percentatge de personal amb contractes indefinits sobre el total de la plantilla. Implantació d'un pla de conciliació de la vida laboral i familiar. Puntuació màxima grup 5 punts.

  Segon. Perspectiva de gènere. L'entitat beneficiària disposa d'un pla d'igualtat d'oportunitats, encara que no li siga exigible per la normativa vigent. Puntuació màxima grup 3 punts.

  Tercer. Diversitat funcional i altres col·lectius desfavorits. Percentatge de persones amb diversitat funcional o discapacitat sobre el total en plantilla per damunt del mínim legal exigible. Puntuació màxima grup 2 punts.

  Quart. Medi ambient. L'entitat beneficiària té implantat un sistema de gestió mediambiental. Puntuació màxima grup 2 punts.

  Obligacions

  Les descrites en l'article 8 de la resolució de convocatòria de 27 de setembre de 2019 i en l'article 10 de l'Ordre 26/2016 de bases reguladores de concessió de les ajudes.

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 26/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana en matèria d'I+D. (DOCV núm. 7927, de 29/11/2016).
  - ORDRE 21/2017, de 24 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana en matèria d'I+D.
  - Resolució de 27 de setembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes dirigides a centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d'I+D de caràcter no econòmic en l'àmbit de l'economia circular realitzats en cooperació amb empreses, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV núm. 8658, de 17/10/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre (bases reguladores).

  Vegeu l'Ordre 21/2017, de 24 de novembre.

  Vegeu la Resolució de 27 de setembre de 2019 (convocatòria).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.