Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques per a la realització de pràctiques professionals en establiments d'hostaleria de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió de beques de classe D, en matèria de formació en establiments d'hostaleria i turisme de la Comunitat Valenciana, amb adscripció a l'establiment turístic seleccionat, d'acord amb el que estableix el corresponent conveni. Concretament:

  D.1. BEQUES D'APRENENTATGE: 15 beques destinades als que estiguen en possessió del Certificat de Professionalitat, família Hostaleria i Turisme, nivell 1.

  D.2. BEQUES D'ESPECIALITZACIÓ: 55 beques dirigides als que estiguen en possessió de Certificat de Professionalitat, família Hostaleria i Turisme, nivells 2 i 3.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a obtindre la condició de persona beneficiària de beca, la persona que la sol·licite ha de reunir els requisits al final del termini de presentació de sol·licituds de la Resolució de 2 d'abril de 2019.

  Requeriments

  Per a obtindre la condició de persona beneficiària de beca, la persona que la sol·licite ha de reunir tant els requisits generals com els específics per a les beques de classe "D" que es determinen en l'article 3 de l'esmentat Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, al final del termini de presentació de sol·licituds de la resolució de 2 d'abril de 2019.

  EXCLUSIONS: No poden optar a les beques les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, gaudisquen d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que concórreguen a la mateixa beca que gaudeixen o que falten menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A l'efecte del pagament i la justificació d'aquestes, cal atindre's al que disposa el capítol V del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  QUANTIA

  Quant a la quantia de les beques, cal atindre's al que estableix concretament l'article 19.3 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  La dotació econòmica mensual de les beques tipus D.1. serà de huit-cents seixanta euros (860 €) bruts, fins a un màxim de quatre mensualitats.

  La dotació econòmica mensual de les beques tipus D.2. serà de nou-cents seixanta euros (960 €) bruts, fins a un màxim de quatre mensualitats.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8526, de 10/04/2019. Final del termini de presentació de sol·licituds: 6 de maig de 2019.

  A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. La Generalitat garanteix que la data i l'hora assignades en el rebut és l'hora oficial que estableix el Reial Institut i Observatori de l'Armada. La recepció en dia inhàbil en la unitat corresponent s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren dies inhàbils, segons el que estableix l'article 30.2 de la Llei 39/2015 esmentada, els dissabtes i diumenges, així com els dies que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les sol·licituds només es poden presentar per via telemàtica.

  - S'ha de presentar el currículum de manera completa, segons els models normalitzats. S'ha de completar la sol·licitud i el currículum de manera íntegra, segons els models normalitzats, que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat o en l'adreça d'Internet:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19646,

  amb la finalitat de poder obtindre l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest.

  - En cas que es presente més d'una sol·licitud, únicament es tindrà en compte l'última presentada, i s'arxivaran les anteriors.


  * FORMULARI DE SOL·LICITUD I CURRÍCULUM
  La manera de presentació de les sol·licituds i la documentació que s'ha d'acompanyar, s'ha de fer i s'ha d'ajustar al que es determina en l'article 6 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  *ACREDITACIÓ MÈRITS DETALLATS EN EL CURRÍCULUM
  Amb la finalitat de reduir càrregues administratives als interessats, juntament amb la sol·licitud i el currículum presentats per via electrònica no s'ha d'acompanyar cap documentació.

  * FASE ENTREVISTA
  Les persones que hagen sol·licitat una beca i que siguen seleccionades per a la fase de prova/entrevista, han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en l'article 7 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a l'examen de les sol·licituds de beca i l'elaboració de les oportunes propostes, es constituirà una comissió avaluadora.

  FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE LES BEQUES CONVOCADES

  1. La comissió avaluadora podrà estar assessorada pel personal tècnic o professional que es considere necessari, que podrà assistir a les reunions amb veu, però sense vot.
  2. La comissió se sotmetrà, quant al seu règim de funcionament, al que disposa per als òrgans col·legiats la legislació bàsica de règim jurídic de les administracions públiques.
  3. La comissió prendrà els seus acords per majoria simple, s'estendrà acta de les sessions que duga a terme i dels acords que adopte.
  4. Una vegada conclòs el procés de selecció, elevarà la seua proposta, en la forma adequada i dins del termini per a la resolució, a la persona titular de Turisme Comunitat Valenciana.

  PROCÉS DE SELECCIÓ

  1. A la vista dels mèrits al·legats en el currículum, la comissió avaluadora, dins dels quinze dies següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els valorarà d'acord amb la informació aconseguida en l'autobaremació, que s'obtindrà de manera automàtica en omplir el currículum, i publicarà durant 10 dies la llista provisional en la seu electrònica del portal institucional de la Generalitat en Internet (*) i en la pàgina web de Turisme Comunitat Valenciana (**), ordenada segons la puntuació obtinguda per totes les persones aspirants, a fi que hi efectuen les al·legacions oportunes en aquest termini.

  2. La comissió avaluadora estudiarà les al·legacions, prendrà una decisió sobre aquestes i elaborarà posteriorment la llista definitiva que contindrà la llista de persones admeses i excloses. En el mateix acte, es procedirà a la convocatòria de les persones candidates que, d'acord amb l'article 4.1.e del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, passen a la fase d'entrevista i, si escau, prova.

  3. Una vegada realitzada l'entrevista/prova i conclosa la selecció, es publicarà, en la seu electrònica del portal institucional de la Generalitat (*) i en la pàgina web de Turisme Comunitat Valenciana (**), durant un termini de 10 dies hàbils, la llista amb les persones que resulten beneficiàries de les beques, i s'hi podran formular les al·legacions que es consideren oportunes.

  4. Transcorregut el termini d'al·legacions indicat en el punt anterior, es donarà per finalitzat el procés selectiu i la comissió avaluadora, en el termini de 10 dies hàbils, elaborarà una proposta de resolució que s'elevarà a la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana, i que contindrà la llista de persones beneficiàries de les beques, una borsa de reserva que estarà constituïda per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques, prioritzada per ordre de puntuació, per a cobrir les vacants que es puguen produir durant el període de vigència d'aquestes i, si escau, una llista de les exclusions que puguen produir-se després de l'entrevista.

  5. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l'expressió de les bases, la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques atorgades, la llista de les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d'aquestes.

  6. La publicació de l'esmentada resolució tindrà efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa la legislació bàsica de procediment administratiu comú, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica del portal institucional de la Generalitat en Internet (*), així com en la pàgina web de Turisme Comunitat Valenciana (**).

  7. Turisme Comunitat Valenciana remetrà a la Base de dades nacional de subvencions les beques concedides, i indicarà, segons cada cas, la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s'imputen, la persona interessada, la quantitat concedida i l'objecte o la finalitat de la beca.

  (*) Seu electrònica del portal institucional de la Generalitat:

  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio

  (**) Pàgina web institucional de Turisme Comunitat Valenciana, enllaç a la convocatòria:

  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/conselleria/convocatorias/becas.html

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de convocatòria de les beques de 2 d'abril, aquesta resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, dins del termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, davant dels jutjats contenciosos administratius de València, si bé, s'hi podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19646

  Tramitació

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum heu de clicar la icona "Tramita amb certificat".

  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar, per tant, si voleu fer-hi canvis, heu de presentar una sol·licitud nova. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i, automàticament, es tramita la segona.

  - Per a comprovar la presentació correcta de la sol·licitud podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, us recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.

  - En cas de continuar amb problemes, podeu remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  - El suport d'incidències d'aquest correu està operatiu de 8:00 h a 18:30 h, de dilluns a dijous, i els divendres, de 8:00 h a 15:00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  - En el cas que es presente més d'una sol·licitud de beca, només es tindrà en compte l'última presentada i s'arxivaran les anteriors.

  - CONHOSTUR i Turisme Comunitat Valenciana han subscrit un conveni per a col·laborar en la formació de les persones que estiguen en possessió de Certificat de Professionalitat en la família d'Hostaleria i Turisme, nivells 1, 2 i 3, mitjançant l'adscripció dels becaris a establiments d'hostaleria de la Comunitat Valenciana que, prèviament, CONHOSTUR haja seleccionat, atenent criteris de qualitat, eficiència i bon fer.

  - El període de durada de cada beca començarà i finalitzarà el dia que s'indique en la resolució de concessió de les beques, dins de l'exercici 2019, de conformitat amb el principi d'anualitat pressupostària, recollit en l'article 25.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  - Les pràctiques es realitzaran en les dependències dels establiments d'hostaleria que es determinen, en funció del que estableix el conveni signat entre Turisme Comunitat Valenciana i CONHOSTUR.

  - L'activitat pràctica que es desenvoluparà consistirà en tasques adequades per a adquirir formació complementària i especialització, en relació amb la titulació exigida per a cada classe de beques en funció de la matèria pròpia de cada una, matèria detallada en l'article 1 de l'esmentat Decret 20/2017, aprovatori de les bases reguladores i que, igualment, s'indica en el punt primer de la convocatòria de beques de 2 d'abril de 2019.

  - Respecte al requisit de titulació (article 3.1.c.4 de l'esmentat Decret 20/2017), la llista de certificats de professionalitat en la família Hostaleria i Turisme es pot consultar en la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

  https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/hosteleria_turismo.html

  Règim d'incompatibilitats

  1. L'obtenció d'una beca en el marc del Decret 20/2017, del president de la Generalitat, és incompatible amb l'acompliment de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i la dedicació de la beca o que impedisca el compliment de les obligacions derivades del normal desenvolupament d'aquesta. La infracció d'aquesta regla deixarà sense efecte la beca adjudicada, amb la prèvia audiència a la persona interessada.

  2. Quan la persona beneficiària de la beca siga personal de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que siga procedent, d'acord amb la normativa corresponent en matèria de funció pública.

  3. Quan el beneficiari o la beneficiària de la beca no tinga cap relació amb la Generalitat, la condició i l'aprofitament de la beca no implicarà cap vinculació laboral o administrativa amb la Generalitat.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris establits en l'article 4, "Barem per a avaluar els mèrits personals", del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  2. La valoració màxima que es pot obtindre en l'entrevista/prova és de 7 punts, i es consideraran els cinc criteris assenyalats en l'apartat 1.e de l'article 4 de l'esmentat Decret 20/2017, la puntuació màxima respectiva del qual, per a aquesta classe de beques, és la següent:
  - els criteris "profunditat de coneixements i facilitat d'adaptar-se a plantejaments diversos" es puntuen fins a dos punts.
  - els tres criteris restants (claredat expositiva, facilitat d'expressió i domini d'idiomes), fins a un punt.

  Obligacions

  - Als efectes de les obligacions i els drets dels beneficiaris i les beneficiàries, cal ajustar-se al que estableix l'article 15 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  - A l'efecte de les obligacions de l'entitat que concedeix, cal ajustar-se al que estableix l'article 17 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. (DOCV núm. 6097, de 08/09/09).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme (DOGV núm. 8188, de 12.12.2017).
  - Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).
  - RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen beques de classe D, per a la realització de pràctiques professionals en establiments d'hostaleria del sector turístic de la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2019. (DOGV núm. 8526, de 10.04.2019)
  - Extracte de la Resolució de 2 d'abril de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen beques de classe D, per a la realització de pràctiques professionals en establiments d'hostaleria del sector turístic de la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2019. (DOGV núm. 8526, de 10.04.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Vegeu el Decret 20/2017, de 24 de novembre.

  Vegeu la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat.

  Vegeu RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 2 d'abril de 2019.

  Llistat de seguiment

  Beques classe D: publicació llistat definitiu persones admeses i excloses.

  Beques classe D: convocatòria a entrevista personal.

  Publicació de la llista final provisional després de l'entrevista corresponent a les beques classe D.

  Resolució de 26 de juny de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, d'adjudicació de beques per a la realització de pràctiques en establiments d'hosta-leria del sector turístic de la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2019. (DOGV núm.8582 de 02.07.2019)

  Publicació relació final persones beneficiàries amb establiments assignats i renúncies

  Designació tutor per a les persones beneficiàries de les beques classe D.

  Acta número 6.Canvis en la relació de persones beneficiàries de les beques i establiments.

  Beques classe D: Llistat provisional aspirants admesos i exclosos

  Modificació adscripció establiment persona adjudicatària beca

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.