• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria PREMI IVAJ #NOEMTOQUESELWHATSAPP 2019.

  Objecte del tràmit

  Els premis pretenen reconéixer els projectes de diverses modalitats artístiques que tracten sobre la promoció de la igualtat, la convivència i el respecte entre sexes i la prevenció de la violència contra les dones.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden concórrer a aquesta convocatòria:
  a. Associacions juvenils inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut a la Comunitat Valenciana.
  b. Centres educatius de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  - Els treballs ha d'estar elaborats, almenys, per tres joves amb edats compreses entre els 12 i els 17 anys.
  - Les obres han de ser originals i inèdites. No podran fer ús de materials subjectes a drets d'autor, sense la corresponent autorització. L'IVAJ no assumeix la responsabilitat de l'ús no autoritzat del copyright.
  - Les entitats participants en aquesta convocatòria han de disposar de la corresponent autorització relativa a l'ús de la imatge dels menors d'edat que apareguen en qualsevol de les obres presentades.
  - Queden exclosos els treballs que exalten valors contraris als drets fonamentals de la persona o que reflectisquen valors contraris a la dignitat de la persona.

  S'estableixen cinc modalitats: fotografia, vídeo, arts escèniques, música i arts plàstiques.

  ATENCIÓ Característiques tècniques per a cada modalitat

  1. Fotografia. Fotos en format *.jpg a 255 ppp, 4000 píxels i/o 40 cm de costat més gran (4 Mb per arxiu màxim). Un màxim de 3 obres, independents o que formen una sèrie (està permés el retoc digital).

  2. Vídeo. Vídeos d'un màxim de 60 segons de durada, allotjats en qualsevol plataforma de vídeo, amb un màxim de 2 vídeos per grup.

  3. Teatre i dansa. Espectacle de composició pròpia i una durada màxima de 3 minuts. Els treballs han d'estar pujats a qualsevol plataforma de vídeo i tindre les característiques escèniques per a poder representar-se a la Trobada d'experiències amb valor.

  4. Música. Rap o altres expressions musicals de composició pròpia i d'un màxim de 3 minuts, allotjades en qualsevol plataforma de vídeo i amb característiques escèniques per a poder representar-se en la Trobada d'experiències amb valor.

  5. Arts plàstiques. Còmics, grafitis o cartells s'han de presentar en format *.jpg a 255 ppp, 4000 píxels i/o 40 cm de costat més gran (4 Mb per arxiu màxim). Un màxim de 3 tires de còmic o 3 cartells per equip. Respecte als grafits, cada equip només n'ha de presentar un esbós i, en cas que siga seleccionat, realitzarà el definitiu en el lloc de la trobada.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - Es concediran tres premis a cada una de les cinc modalitats artístiques. La dotació econòmica de cada un d'aquests serà de 500 €.
  - Les entitats guanyadores han de dedicar l'import del premi a activitats culturals.
  - Les persones guardonades rebran igualment una distinció acreditativa.
  - El jurat podrà concedir dos esments honorífics sense dotació econòmica en cada una de les modalitats, si així ho estima.

  Els premis comportaran també la participació en la Trobada d'Experiències amb Valors, que tindrà lloc en un alberg de l'IVAJ.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 d'octubre de 2019. (DOGV núm. 8599, de 25/07/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'ha de presentar, preferentment, en algun dels registres d'entrada de l'IVAJ, sense perjudici de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:

  a) Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que s'inclou en el model de sol·licitud.

  - Declaració responsable de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, d'acord amb el previst en l'article 24.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que s'inclou en el model de sol·licitud.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PREMI #NOEMTOQUESELWHATSAPP 2019

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud per a participar en aquesta convocatòria s'ha d'omplir en el model que figura en l'annex I a la present resolució.
  En la modalitat de fotografia i la d'arts plàstiques, els participants, necessàriament, han d'enviar, en el termini de sol·licituds obert, una còpia de la sol·licitud presentada en el registre, juntament amb l'obra que aspire al premi, a la següent adreça de correu electrònic: noviolencia_ivaj@gva.es

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
  Potestativament, s'hi podrà interposar un recurs de reposició davant de la Direcció General IVAJ, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Web de l'IVAJ

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 2/2018, de 23 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió dels premis de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) a la creació artística, científica i tècnica.
  - RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoca el premi #Noemtoqueselwhatsapp 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'ORDRE 2/2018, de 23 de febrer.

  RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoca el premi #Noemtoqueselwhatsapp 2019.

  Llistat de seguiment

  Jurat de premis Noemtoqueselwhatsap

  RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DELS PREMIS #NOEMTOQUESELWHATSAPP 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.